Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

9 KASIM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yerigörevine • ANKARA (Oımhtıriyct Bürosu) - HâkiırLer ve Savcılar Vüksek Kurulu'nca, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanan eski Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, yeni görevine 11 Kasım Pazartesı günü başlayacak. HSYK'nın, bir kadın ıle ilişkisini içeren kaset nedenıyleaçılan soruşturma sonucunda "kınama" cezası verdığı ve Ankara Cumhunyet Savcılığı'naatadığı Yüksel, dün Ankara Cumhunyet Başsavcısı Fahri Kasırga ıle göriiştü. Yüksei'ın. Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığYndaki yeni görevine 11 Kasım Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Bu arada savcı YüJcsel'in, DGM'de yürüttüğü soruşturmalara ilişkin dosyalan, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Völkan'ateslim ettiği belirtildi. BBP yönetimi istifaettj • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 3 Kasım"da oy oranım düşüren BBP'de başkanlık dıvanı üyeleri ıstifa etti. Divanda, BBP lideri Muhsin Yazcıoğlu'nun istifası kabul edılmezken, yann toplanacak genel yönetim kurulunda (GYK) yeni divan üyelen belirlenecek! BBP'den yapılan yazılı açıklamada, divan üyelerinin GYK'nin daha sağlıklı ve objektif kararlar almasma uygun bir zemin hazırlamak düşüncesiyle istifalannı Yazıcıoğlu'na sunduklan kavdedildi. mazbata günü • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'dan seçilen 70 milletvekilinden 6O'ı mazbatalannı aldı. Mazbatalannı alan mılletvekillen arasında CHP'den seçilen Kemal Derviş ve AKP mıllerv ekilleri Güldal Akşit ıle İncı Gülser Özdemır en çok ilgi gören isimler oldu. bDA/C üyesine müebbet hapis • İstanbul Haber Servisi - Yasadışı İBDA'C terör örgütü adına çeşitli eylemler yaptıklan gerekçesiyle yargılanan 3 kışıden 1 'ı, müebbet ağır hapis cezasına çarptınldı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, idamla yargılanan Fahri Önder'i müebbet ağır hapis cezasına çarptınrken aynı eylemlere katıldıklan gerekçesiyle Ümit Altun'a 29yıl, Sebahattin Koçak'a da23.5 yıl ağır hapis cezası verdi. Önder, duruşma salonunda karar okunurken tekbir getirerek '"Yaşasın kumandan Mırzabeyoğlu" diye slogan attı. ı Doğan Güreş 1 saat itade verdi • İstanbul Haber Servisi - Suiurluk davasından hükümlü emekli Yarbay Kotkut Eken'in yenıden yannlanma talebine ilişkin olarak eski Genelkurmay Bajkanı ve DYP Kilis Millervekili Doğan Güreş, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ıfade verdi. Güreş, yaklaşık bir saaî süren ıfadesinin ardmdan özel korumalan eşlığinde adliyeden aynldı. CHP'nin 'dokunulmazlık ve seçim döneminin 4 yıla indirilmesi' istemlerine AKP sıcak bakmıyor Anayasadazorlu pazarhkANKARA(Cumhuri>et Bü- rosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykalın, Recep Tay- yip Erdoğan'ın yasağım kal- dırmayı da öngören "anayasa- da paket değişikük" önerisi, AKP'de temkinli karşılanıyor. Deniz Baykal'ın "milletveki- ti dokumılmazhğını kakürma- yı ve seçim dönemini 4 yıla in- dirmeyi" de içeren koşullan, bazı AKP yöneticilerinde "ik- tidan sıkıştırmaya dönük bir taktik" yorumuna neden oldu. Tek başına iktidar çoğunlu- ğunu yakalayan AKP, Erdo- ğan'ın önündeki yasaklar ne- deniyle anayasa değişikliğini öncelikli gündem maddesi ya- pacağını açıkça dile getirmeye başladı. Baykal'ın bu aşamada gündeme getırdıği koşullu des- tek önerisi ise, AKP'nin ıste- • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın anayasa değişikliğine koşullu desteği AKP yönetiminde "iktidan sıkıştırmaya dönük bir taktik" yorumuna neden oldu. AKP'nin özellikle dokunulmazlığın kaldınlması ve seçim sürecinin kısalmasına temkinli yaklaştığı belirtiliyor. diği düzenlemelerin hemen ger- çekleştirileceği beklentisinden çok, Meclıs açıldıktan sonra sıkı bir pazarlık döneminin baş- layacağmın işaretini verdi. Anayasaya göre, AKP tek başına anayasayı değiştirebi- lecek çoğunluğa sahip bulunu- yor. Ancak 330-367 arası ka- bul oyu ile gerçekleştirilen ana- yasa değişikliğinin Cumhur- başkanı tarafindan halkoyuna sunulması zorunlu kılınıyor. 363 millervekili bulunan AKP, bağımsızlar veya CHP'den 4 milletvekilınin desteği ile hal- koyunu zorunlu ohnaktan çıka- ran bir çoğunluğa ulaşabilir. Ancak anayasa değişikliği 550 millerv ekilinin kabul oyunu al- sa bıle Cumhurbaşkanı her ko- şulda bunu halkoyuna sunma yetkisine sahip bulunuyor. Sezer halkoyuna sunabilir Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer'in, özellikle Erdo- ğan'ı Başbakan seçtirmeyi amaçlayan kişiye özel düzen- lemeler ile "anayasanın çaü- sryla oynayan" değişiklikleri kabul etmeyip halkoyuna su- nabileceği belirtiliyor. BaykaP ın çağnsına temkin- li yaklaşan bazı AKP yöneti- cileri, zorlu bir pazarlık süre- cinin gündeme gelme olasılı- ğını dikkate alıyor. .AKP, parti programında yer alan dokunulmazlıklarla ilgi- li sınırlı bir vaadini, parti gru- bundan gelen tepkiler nede- niyle seçim bildirgesine alma- mışh. Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu "tüm kamu görevüle- rinin yargılanmalan önünde- ki engelve ayncahklaria biıük- te" değerlendireceklerıne iliş- kin söylemi, "işi zora koşma payı" olarak yorumlanıyor. Belediyedekı yolsuzluklar nedeniyle yargılanan birçok eski bürokratını Meclis'e ta- şıyan Erdoğan'ın, bu kişile- rin yanı sıra, Milli Görüş dö- nemınden beri dokunulmazhk zırhını korumak isteyen gele- neksel kadrolann beklentile- rini de göz ardı edemeyeceği- ne dikkat çekilıyor. Cumhurbaşkanı seçimi CHP lideri Baykal, Erdo- ğanın önünü açacak düzenle- menin bir anayasa paketi ha- line getirihnesi ve dokunul- mazlığın sınırlandınlması ile seçim süresinin 5 yıldan 4 yı- la indirilmesinin de bu paket içinde yer almasını istiyor. CHP'nin seçim süresinin kısaltılması önerisi ile özel- likle Mayıs 2007'de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin bu Meclis'le gerçekleştirilmesi- ni engellemeyi amaçladığı vur- gulanıyor. Bahceli: Son sansımız MHP'ninhedefi yerel seçimler • Bahçeli'nin Nisan 2004'te yapılacak yerel seçimlere partinin hazırlanabilmesi için 5 Kasım 2003 olan kongre tarihini öne çekebileceği kaydedildi. EMİNE KAPLAN AN- KARA-3 Kasım se- çimlerin- deağırbir yenilgiye uğrayan MHP, hedefini "yerel seçim- ler" olarak behrledi. Bu çerçevede, yerel seçim- lere hazırlıklann erken başlatılması için kong- renin öne çekilebilece- ği dile getirildı. MHP li- deriDevietBahçefi,-Ye- rel seçimler son sansı- mız. Eğer bu seçimler- de de yenilgiye uğrar- sak bir daha belimizi doğrultamajTz" dedi. Seçim yenilgisinin şokunu atlatan MHP, bugün toplanacak Mer- kez Yönetim Kurulu (MYK) ve yarınki il başkanlan toplantısında seçim sonuçlan değer- lendirilecek ve partinin oy oranında yaşanan bü- yük düşüşün nedenlen tartışılacak. Başkanlık divanı üyelerinin istifa- sını "şjmdîlik'' kabul et- meyen Bahçeli'nin, MYK'de öne çıkacak eğilime göre yeni bir di- van oluşturabileceğine dikkat çekildi. Bahçeli'nin genel başkanlıktan çekilme kararuun da değerlen- dınleceği MYK toplan- tısının parti içindeki ekiplerin birbirini suç- laması nedeniyle ger- gin geçebileceğine işa- ret edildi. Parti yöneti- mi ve il örgütleri, Bah- çeli'nin genel başkan- lığa devam etmesınde ısrar ederken MYK'de de benzer önerilerin di- le getirileceği kayde- dildi. MYK'de, kongre tarihinin de netleşmesi, il ve ilçe örgütlerinin kongre takviminin de belirlenmesi bekleni- yor. Il başkanlan toplan- tısında da örgütlerin ça- lışmadığı eleştirilerinin değerlendirileceği ifa- de edildi. Genel başkanlıktan çekilmeyi ve kongrede aday olmamayı düşü- nen Bahçeli'nin yeni yönetimin oluşması için ıl ve ilçe kongreleriyle yakından ılgileneceği, her kongreye katılaca- ğı öğrenıldi. Bahçe- li'nin 18 Nisan seçim- leri öncesinde başvu- rulan "her ilde eğitim semineri" uygulaması- nı da yenıden başlata- cağı belirtildi. Bahçeli'nin Nisan 2004'te yapılacak ye- rel seçimlere partinin hazırlanabilmesi için 5 Kasım 2003 olan kong- re tarihini öne çekebi- leceği kaydedildi. Kongrenin mayıs-hazi- ran aylannda yapılma- sının planlandığı belir- tilirken örgütlerin ye- niden düzenlenmesi ve üye yazımının da göz- den geçirilmesi bekle- niyor. 3 Kasım'daki ye- ni Iginin ardından MHP, önceliğine yerel seçim- leri aldı. MHP lideri Bahçeli, kurmaylanna "Yerel seçimler son şan- suıuz. Eğer yineyenilgi- ye uğrarsak befimizi bir dahadoğruhamayabüi- riz. O yüzden kongrevi erkene çekip hazırhk- lara başlamak avanta- jımız olabilir'1 dedi. 2. Cumhurbaşkanı tsmet İnönü"nün torunu, gazeteci-yazar Metin Toker'in kızı, CHP An- kara Millervekili Ayşe Gülsün Bilgehan dün TBMM'ye kaydını yaptırdı. (Fotoğraf: AA) Meclis'teki üçüncü İnönü ANKARA (AA) - 2. Cumhurbaşkanı Ismet İnönü nün torunu, CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, parlamenterlik görevi süresince sadece kadmlara değil, tüm yaşama yönelik projeler üreteceğini söyledi. Mazbatalannı alan 22. dönem milletvekillerinin TBMM'ye kayıtlan sürüyor. CHP Ankara Millervekili Ayşe Gülsün Bilgehan da dün TBMM'ye kaydını yaptırdı. Bilgehan, kaydını yaptıran ilk kadm millervekili oldu. Milletvekilliğinin çok onurlu bir görev olduğunu belırten Bilgehan "Ailemizde ve tarihimizde çok önemli örnekler var. Öncehkle öğrendiklerimi uygulayacağun" dedi.Bilgehan, millervekili rozetini de 215 milyon liralık altm olanlardan değil, 30 milyon liraya sahlanlardan aldı. DSP eski grup başkanvekili olağanüstü kurultayda ısrarlı Tümen iıııza toplayacak TÜREY KÖSE ANKARA-Olağa- nüstü kurultay istemi "ciddiye alınmayan" eski DSP Grup Baş- kanvekili Aydın Tü- men, imza toplamaya başlayacak- lannı söyledi. Tümen. "Olağanüs- rü kurultayı zorlayacağız. Zaman kazanmaya, olayı soğutmaya çahşı- yorlar" dedi. DSP'deki büyük seçün yenilgisin- den sonra genel merkez. üye kayıt- lan yenilenip kongreler yapıldıktan sonra kurultaya gitme karan aldı. Bu süreç parti içinde "çok uzun" bu- lunurken, eski Grup Başkanvekili Aydın Tümen, "Genel Başkan Bü- lent Ecev ıt başta olmak üzereyenil- ginin sorumlusu olan tüm yönetici- lerin isrifasını ve olağanüstü kurul- taym toplanmasım" istedi. Ancak, parti yönetıcılen tarafindan yapılan açıklamada bu istem "ciddiye ahn- madı''. Aydın Tümen, "Telaşlan,bizi ne kadar ciddiye aldıklannı gösteriyor. Delege bazında çahşacağız. Olağa- nüstü kurultay için imza toplama- ya çahşacağız, Gerçi, bizim tüzüğü- müzde genel başkan istemeden se- çim yapdması engeDeniyor. Ama biz, sonuna kadar kunütayı zorlayaca- gE" dedi. Genel merkezin bir ku- rultay takvimi ortaya koymadığma dikkat çeken Tümen, şunlan söy- ledi: "Bir zaman telafnız etmivor- lar. Olavı soğutmaya çahşıyorlar. Ge- nel başkamn zaten bn-akmaya niye- ti yok. GöstermeBk kongreler so- nunda bu konuyu sürüncemede bı- rakacaklar. Şinıdi üye kayıüannı yenilemeye kalkışıyorlar. Zaten bi- zim partinin üye kavTtJan her kurul- tavdan sonrayenilenir. Ama bundan sonra kongreler öyle eskisi gibi. al gülüm ver gülüm havasuıda ohna- yacak. İstanbul'da. İzmir'de kong- re yapmaya kalkışaklannda genel merkezin adaylanru içeri bile soka- mazlar. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Kongre sürecinin sağhkh işleyeceği- ni de sanmıyorumJ" Tümen. genel merkezin mevcut delegelerle kurultaya gitmemesinı de eleştirdi. BAŞKANLIK DtVANINDA ÇİLLER'E SUÇLAMA DYP liderini kalması için savunan olmadı SERTAÇ EŞ ANKARA - DYP'nın baraj alnnda kaknası, Tansu Çüler'in genel başkanlıktan çekileceği ve aday olmayacağı yönündeki açıklamasmrn ardından ilk başkanlık divanı toplantısı yapıldı. Toplantıda Çiller'i kalması yönünde hiçbir üye savunmazken oybirhği ile açıklanan bildiri, Çiller'siz dönemin başlangıcı olarak yorumlandı. Başkanlık divanı. büyük kongre tarihinın berlirlenmesi amacıyla Genel İdare Kurulu'nun 14 Kasım'da toplanmasını kararlaştırdı. Yenilginin nedenlerini de tartışan başkanlık divanı üyeleri, ANAP'tan yapılan transferler ve seçim ittifakına tepkı gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Nurhan Tekinerin, sorumluluğun ortak ohnası nedeniyle başkanlık divanının da istifa etmesi yönündeki önerisi diğer üyelerden destek bulmadı. Seçim yenilgisinin ardmdan DYP'de başkanlık divanı dün Genel Başkanvekili Hasan Ekinci'nın başkanlığmda toplandı. Toplantmın ardmdan başına açıklanan bildiride, "Genel başkanımızın kongre sürecinin işktilmesi ve kendilerinin yeniden aday olmavacaklanna dair karatiarmı saygıyla karşıbyoruz" ifadesıne yer verildı. Çiller'in 14 Kasım'dakı GİK toplantısına ise katılabileceği belirtildi. Bildiride, kongre sürecinin ivedi olarak başlatıldığı belirtilerek "Genel seçimler nedeniyle yapılamayan 32 il kongresi süratle tamamlanacak ve büyük kongreye gktflecektir" denildi. SP, SEÇÎM SONUÇLARTNI TARTIŞIYOR Kutan: Kurultayda aday olmayabilirim ANKARA (AA)- SP Genel Başkanı Recai Kutan, partisinin 2003 yılı içerisinde yapılacak kongresinde, genel başkanlığa aday olmayabileceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, başına kapalı olarak Ankara İl Başkanlığı'nda yapılan SP il başkanlan toplantısında konuşan Kutan, seçim sonuçlannı değerlendirdi. "Seçimden beklemedikleri bir sonuç aldıklannı" anlatan Kutan. bunu da "medyada estirilen AK Parti-CHP rüzgânna" bağladı. Seçim sonrası. partisinin başkanlık divanında. Mehmet Bekaroğlu ile Numan Kurtulmuş un istifa etmesıni doğru bulmadığını kaydeden Kutan'm, "Benim ve diğer yönetici arkadaşlanmın istifası konusunda sizin görüşlerinizi alnıak için bu toplanülan yapıyoruz. Sizin görüşleriniz doğrultusunda hareket edecegjz. 2003'te yapılacak parti kongresinde aday olmayabilirim" dediğı öğrenıldi. Kutan'dan sonra söz alan 15'e yakın il başkanı da istifalann doğru olamayacağını ve kongreye kadar başkanlık divanının görev yapmasını istediler. Ote yandan, kapatılan RP'nin genel başkanı Necmettin Erbakan, cuma namazını Kutan ile Balgat'taki Hamidiye Camii'nde kıldı. Çıkışta partililere el öptüren Erbakan, gazetecılenn, "Seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu, "Sırası geldiğinde söyleriz" diye yan-tladı. POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Duyarlı Çevreler Tedirgin... Başkent Ankara'nın duyarlı çevrelerinde AKP Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın iftar ye- meğinde yaptığı konuşma değerlendiriliyor... Toptan ne demişti: 'AKP iktidar oldu. Bu bir halk hareketidir..." Toptan devam ediyor: "Milletin verdiği kararla anayasayı değiştirecek bir güçle AKP iktidar oldu..." AKP'liler 4 Kasım sabahından bugüne dek dur- madan konuşuyorlar... Henüz Meclıs açılmadı, hükümet kurulmadı ama AKP'liler her gece bir televizyon kanalında ya- pacaklarını konuşuyorlar... 4 Kasım sabahında başlayıp bugüne dek şu ha- va estirildı ve estirilecek: "Turgut Özal=Recep Tayyip Erdoğan..." Işte Ankara'da duyarlı çevreleri rahatsız eden de bu... Deniyor ki: "Yüzde 35 oyla, Meclis çoğunluğunun yüzde 65'inielegeçiren AKP, 'halkbızi istedi'diyerekbil- diklerini okumaya başlarsa..." ömegin türban yasağı!.. Kimılerine göre 'türban' hiç de önemli değil!.. Konuştuğumuz kişi "elbet önemli" deyıp üze- rinde durdukları konunun altını çiziyor: "Türban başörtüsü değil. Siyasal Islamın sim- gesi..." Ardından ekliyor: "Tıp fakültesinde okuyan türbanlı kız öğrenci- lerin kadavra derslerinde, erkek bedenine dokun- madıklannı, uygulamalı derslerde erkek hastaia- nn yanına yanaşmadıkJannı neden unutuyoruz?" Üniversıtelerde yavaş yavaş kıpırdanmalar baş- lamış... Durum imam hatip liselerinde de aynı... Bir başka duyarlılık da şu Ankara'da... AKP kadrolarında irticai faaliyetlerin içinde yer almış, bazı tarikat vakıflannda gorev yapmış bürokratların bulunması... Ankara'da şöyle bir soru da soruluyor: "Demokrasi bizim için bir araçtır diye konuşan- lann ne kadar değiştiklerini anlamak için zamana gereksinim yok mu?" Bu ne anlama geliyor duyarlı çevreler için? Izleyeceğiz!.. • • • AKP'liler çok konuşuyor... Henüz ortada fol yok yumurta yok!.. Yüzde 35 oyla tek başına iktidar olan AKP'nin milletvekilleri heryerde "Halkbiziistedi, bizde tek başımıza anayasayı da değiştiririz" açıklamalan bu nedenle duyarlı çevreleri rahatsız ediyor!.. Hem askerler arasında hem de yargıda böyle bir hava var!.. Saadet Partisi'nin tavn da ortada: "AKP tek başına iktidar oldu, türban sorununu hemen çözmeli!" Bir süre sonra cami eylemleri başlarsa AKP ne yapacak? Başbakan ve TBMM Başkanı'nın eşinın başı açık olacak mı? Başbakan adaylanndan Abdullah Gül'ün buna yanıtı çok açık: "Başörtüsü bireysel bir tercihtir..." Sorunlar bunlarta da bitmiyor!.. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alan bu- gün milletvekili olan pek çok arkadaşı çeşitli suç- lardan yargılanıyor... Bu durum duyarlı çevreleri oldukça rahatsız edi- yor!.. Aslında Türkiye'de demokrasi bir sınavla karşı karşıya bugün... Bu sınavda AKP başanlı olabilecek mi? Sınavı vermek için insanın lyimser ve kötümser olması değil, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak görmesi gerekiyor!.. • • • Türkiye son on yılını yolsuzluk ve yoksullukla geçirdi!.. Geçmişte Kuzey Iraklı mollalarla Başbakanlık'ta pazarlık yapıldı, İstanbul'da belediyeye bağlı yer- lerde içki yasağı yaşandı!.. Türkiye'de işkence hâlâ sürüyor, öğrenciler bir işhanının bodrum katında halkın gözü önünde dö- vülüyor... Türkiye'nın sorunları bir ayda iki ayda bitmez!.. Televizyonlarda AKP milletvekillerini izliyo- rum... Hiç durmadan konuşuyorlar!.. Attıkça atıyorlar!.. Halk ise ışsiz veaç!.. Lafla peynirgemisi yürümez, önce ış sonra laf!.. AKP iktidarını "halk hareketi" olarak düşünen- ler, Türkıye'dekı "hassas dengelen" de düşünmek zorundadırlar!.. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cenel secim kesin sonucları YSK: Gecikme itirazlardanANKARA(Cumhuri- yetBürosu)-Yüksek Se- çim Kurulu (YSK), 3 Ka- sım seçiminin kesin so- nuçlannı bugün veya pa- zartesi günü ilan edecek. YSK'den alınan bil- giye göre. il seçim ku- rullanna özellikle par- tilerden ve ağırlıklı ola- rak da bağımsız aday- lardan itirazlar devam ediyor. Il seçim kurulla- n. bu itirazlan sonuç- landırmaya çalışıyor. YSK yetkililen. "İlan işlemini yanna (bugün) yetiştirmeye çahşıyoruz. Yann ilan edersek Mec- ts'inperşembegünüaçi- ması mümkün olabüe- cek" dediler. Ilanm pa- zartesi günune kalması durumunda ise yemin töreninin, 18 Kasım'a sarkacağım dile getiren yetkililer, gecikmenin illerdeki itirazlardan kaynaklandığını vurgu- ladılar. YSK yetkilileri, ba- sında "çöplükte oy pu- sulalan bulunduğuna" ilişkin haberlerin yer al- dığını ammsatarak. bu- nun bağımsızlar için oy kullanan yurttaşlann, kullanmadıklan pusu- lalan çöpe atmalann- dan kaynaklanmış ola- bıleceğini bildirdiler. Yetkililer aynca, sahte oy pusulası basanlann pusulalan çöpe atmış olabileceklenni de kay- dertiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog