Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2002 CUMARTESİ HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN Büyiik ŞiPketlenin Inak'ta Petrol Savaşı Bılıyorum, gelecektekı kaçınılmaz Irak mudaha- lesının aslında, bır petrol savaşı olduğunu soyle- mek pek yenı bır şey değıl Bu gerçek çok yazıldı çızıldı Irak ABD'nın bırsuredırEI Kaıdeyuzunden, ara- sına mesafe koymaya çalıştığı, bır zamanlar bu- yuk muttefikı durumundaolan Suudı Arabıstan'dan sonra yalnız bolgede değıl, butun dunyada en fazla petrol rezervı olan ulke Suudılenn 261 mılyar vanllık rezervlenne karşı- lık, Irak'ın 112 mılyar vanl petrol rezervı var Bır fıkır vermek ıçın, hemen belırtelım, Amerıka kıtasının en buyuk rezervıne sahıp olan Venezuel- la'nın potansıyelı 77 7, onun ardından gelen ABD'nın ıse 30 4 mılyar vanl Asya kıtasına baktığımızda ıse Rusya'nın 48 6 mıl- yar, Azerbaycan'ın ıse 7 mılyar vanlde kaldığını go- ruyoruz Ustelık Irak petrollennın bır kısmının ışleme ucuz- luğu da var Boyle bır petrol rezervının ABD'nın ve ABD'de- kı petrolfirmalanve sılah uretıcılenyle yıllardır ıç ıçe olan, G. W. Bush'un ıştahını çekmesınde şaşıla- cak bır yon yok Bu yuzdendırkı bolgedekıdığerdıktatorlereve- ya kıtle ımha sılahlarına sahıp rejımlere gıkını çıkar- mayan ABD, Saddam'a gozunu dıkmış durumda Arnaç Saddam'ı devınp yenne ABD yanlısı bır re- jımı oturtmak • • • Saddam'ın uluslararası arenada yapayalnız ka- lıp kalmadığı sorununu anlamak ıçın ıse başka ul- kelere goz atmakta yarar var Bunlann başında BM Guvenlık Konseyı'nın da- ımı uyelen Çın Rusya ve Fransa gelıyor Dunya ekonomısındekı onemı hızla artmakta olan Çın'ın petrol gereksınımı de hızla yukselmek- te, buna karşılık uretımı ıse sabıt kalmakta, hatta hafif bır duşuş gostermekte Çın 1993'ten ben artık petrol ıthal eden bır ulke konumunda yılda ortalama yuzde 6 oranındakı ar- tış, 2000 yılında bu ulkenın 200 mılyon ton olan ure- tımının 1/3'unu yanı 65 mılyon tonunu rthal yoluy- la karşılaması sonucunu doğurmuştur 2010 yılında Çın'ın petrol enerjısı bakımından yuzde 80 oranında dışa bağımlı olacağı ongorul- mektedır Çın'ın şu anda Irak'tan aldığı petrol onemsız mık- tarda, yalnızca 400 bın ton Bunun nedenı Bağdat'a uygulanan ambargo Ama 1997 yılında Pekın'ın Çın Ulusal Petrol Şır- ketı ve sılah şırketı Çın Kuzey Endustn Şırketı ara- sında 180 mılyon tonluk petrol rezervı olan El Ah- dap bolgesının petrollennın yansını 22 yıl sureyle ışlemek uzere bır anlaşma ımzalanmıştır Ortadoğu'dakı petrol bolgelenne bağımlı olan Çın'ın enery polıtıkasında Bağdat onemlı bır yertut- makta ABD, Irak'a yapacağı mudahale ıle dunyanın ye- nı devı Çın'ı de denetım altında tutacaktır • • • Fransız Total/Fına/Elf ıle Rus şırketler de Irak ıle petrol anlaşmalan ımzalamış durumdadırlar ve sık sık ambargonun kaldırılmasını ıstemelerı de bu yuzdendır Buna karşılık Ingılız ağıriıklı BP ve Royal Dutch Shell kı 1960'ta Irak'tan çıkanlmışlardır, bu pasta- dan pay kapabılmek ıçın, Bush'un mudahale po- Irtıkasını desteklemektedırler Öte yandan, Şahın Başkan Yardımcısı Dick Chenney ve Bush'ayakınlığı ıle bılınen Exxon Mo- bıl ve Chevron Texacano da mudahale polıtıkası- nın hararetlı destekçılendırier ve de Saddam son- rası geçıcı Amenkan yonetımının ardından, yıne Chenney'ye yakınlığı ıle bılınen Ahmet Çelebı'nın başında olacağı Amenkan yanlısı bır rejımı ongor- mektedırler Goruyorsunuz, kureselleşen dunyada, savaşlar artık şırketler arasındakı çıkar kavgalannın urunu oluyor Zaten kureselleşme de devletlerın sıyası ıktıdar- lan ıle askerı guçlennın dev şırketlerın emrıne ve- nlmesı sonucunu doğuran bır sureç değıl mı? Ama bu çıkar çatışmasının savaşı uzun surer de petrol fiyatlan, Şeyh Ahmed Zeki Yamani'nın 31 Ekım tanhlı Le Monde'da çıkan demecınde belırt- tığı gıbı, uç hanelı rakamlara fırlarsa, ganbım Tur- kıye'nın halı nıce olurdersınız? Bu ekonomık knzde boyle bır fıyata kınlgan ya- pılı Turkıye nasıl ve ne kadar dayanabılır? "Onu da yenı başbakan duşunsun" dıyemeyız, unutmayalım kı, hepımız aynı gemıdeyız Recep Tayyip Erdoğan İlk cuma namazı şeyhin camisinde ANKARA (Cumhu- rijetBürosu)- \KP Ge- nel Başkanı Recep Tay- yip Erdoğan, seçım son- rasındakı ılk cuma na- mazım Necmettin Erba- kan \ e Turgut Özal gı- bı unlu ısımlenn de mu- ndı olduğu Nakşıbendı tankatının kollanndan Iskenderpaşa cemaatı şeyhı Mehmet Zahit Kotku'nun adını taşıyan camıde kıldı Erdoğan sabah saat- lennde AB ıle ılgılı go- ruşmelerde bulunduk- tan sonra cuma namazı ıçın partılılerle bırhkte Dıkmen'dekı Mehmet Zahıt Kotku Camıı'ne gıttı Erdoğan, Kotku Camıı'nde 3 Kasım se- çımlennden sonra ılk cu- ma namazını partılıler- le bırhkte kıldı Camıye adını \ eren Mehmet Za- hıt Kotku, Nakşıbendı tankatının en buyuk kol- lanndan Iskenderpaşa Dergâhı'nın şeyhlığını yaptı Geçmışten ben sı- yasettekı etkınlığıyle gundeme gelen cemaat, Kotku'nun olumunden sonra yenne geçen da- madı Esat Coşan done- mınde Erbakan \ e Mıl- lı Goruş'le >ollannı ayır- mıştı Adını 14 yuzyı- lın ortalannda Buharalı hoca Mehmet Bahaüd- din ISakşibend'den alan \e yaklaşık 15 kolu bu- lunan Nakşıbendı tan- katının en unlu kolu Is- kenderpaşa cemaatı Is- kenderpaşa Dergâhı, Mıllı Nızam Partısı ve Mıllı Selamet Parnsı'nın kunıluşunda etkı olan, bır donem hukumet po- lıtıkasını belırleyen bır merkez olarak bılınıyor Cemaatın Mahmut Esat Coşan'dan oncekı lıden Mehmet Zahıt Kotku, Necmettın Erba- kan'ı sıyasete sokan şeyh olarak tanınıyor Anayasal düzenlemeyle Erdoğan'ın 'güçlü bir başbakan yardımcılığı' görevine getirilmesi planlanıyor 'Gölgebaşbakan' formülüA\KARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP yonehmı, Recep Tayyip Erdo- ğan'ın mılletvekıh \e başbakan ol- masının onundeh sıyası yasaklan kal- dırmayı hedefleyen anayasa değışık- lığı formullennı, henuz Meclıs açıl- madan gundemıne alarak tartışmaya açtı AKP Genel Sekreten Ertuğrul Yalçınbayır. mılletvekıh seçılme ye- terhlığını yenıden düzenleyen anaya- sa değışıklığının ardından Erdoğan ıçın guçlu bır "başbakan yardımcılı- ğı'' makamı ongorduklennı açıkladı AKP Grup Başkanı Büknt Annç da oncelıkle 76 maddenın değıştınlece- ğım, 109 maddenın zaman ıçınde gundeme geleceğını soyledı Erdoğan'uı seçımden hemen sonra Öncelİk 76. rtiaddede AKP Genel Sekreten Yalçınbayır, mılletvekıh seçılme yeterlılığiyle ılgılı anayasal değışıklıklenn ardından Erdoğan'ın başbakan yardımcısı olabıleceğını belırttı Grup Başkanı Annç, Erdoğan'a başbakanlık yolunu açacak olan 109. \e 76 maddelennde değışıklık yapmak ıçın çalışmalara başladıklannı soyledı Arınç. oncelıkle 76 madde uzennde durulduğunu vurguladı "Uderdeğfl,kadropartisiyiz'\ "Ema- netçi başbakan olmaz" sozlenyle >a- lanladığı formuller, kamuoyundatar- tışıknaya başlandı Oncelıkle Erdo- ğan. grubuna "yasaklarmın kakbnl- ma$r tahmatını ortulu bır mesajla \ erdı Erdoğan, Kanal D'de y ayımla- nan soyleşıde, kışıye ozel anayasa de- ğışıklıklenyle ılgılı soruya "Bu konu benim şahsımla ilgili olduğu için bun- lancevaplamam uygun olmaz. Bu ar- bk siyasi iradenin sorunudur" \ anıtı- nıverdı Yalçınbayır da partı kulısın- de konuşulan "gölge başbakan" for- mulune koşut goruşler dıle getırdı Anayasal duzenlemenın ardından Er- doğan' ın guçlu bır başbakan yardım- cısı olabıleceğını savunan Yalçınba- yır, "Anayasanın 109 ve diğer madde- lerinde yapılacak değişikKklerle baş- bakan olması da mümkün" dedı AKP'lı kurmaylann uzennde ça- lıştıgı formulun ılk aşamasında ana- yasanın 76 maddesı gelıyor Mıllet- vekıh seçılme yeterlıhğını düzenle- yen bu maddedekı "ideolojik veya anarşik eylemlere kaülma ve bu gibi eylemleritahrikveteşvik" koşulunun "terör eylemlerine kanlma ve bu gi- bi eylemleri tahrik ve teşvik" olarak değıştınlmesı, boylece Erdoğan'ın mahkûm olduğu maddenın bu kap- samdan çıkanlması hedeflemyor Ikıncı aşamada ıse başbakanlık ko- şullanyla ılgılı 109 madde hedef ah- nıyor Bu maddekı * Başbakan. cum- hurbaşkanınca TBMM uyeleri ara- sından atanır" hukmune karşı ıkı onen gundeme getınlıyor Bınncı onende, "Başbakan, cumhurbaşka- nınca TBMM üyeleri arasmdan ve- ya Meclis üye tamsayısının beşte bi- rinin jazılı teklifîyle TBMM dışın- dan gösterilen adaylar arasmdan ata- nır" hukmu onenlıyor Ikıncı onen- de ıse "Başbakan, cumhurbaşkanın- ca TBMM uyeleri arasmdan veya parti genel başkanlan arasmdan ata- nn-" hukmunu getnmek amaçlamyor AKP Grup Başkanı Annç 109 \e 76 maddelennde değışıklık yapmak ıçın çalışmalara başladıklannı so> le- dı "Eğer Sezer gerekü görürse refe- randumagider" dıyen Annç, ılk baş- bakarun "emanetçi'' olacağını ıse "Ük başbakan Erdoğan değfl, Udnci bir isim olacak" sozlenyle açıkladı Anayasa değişikliği görüsüldü Erdoğan'dan CHP'ye elçi ANKARA (Cumhuri- \et Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan'ın yakın kurmay kadrosunda yer alan partı kurucusu Cûnevt Zapsu, dun CHP Genel Başkanı DenizBaykal'ı zıyaret et- h Zapsu'nun Bavkal'ın "anayasa değjşikliğ^ne des- tek" onensının kapsamı- nı oğrenmek. CHP hden- nın olası koşullarla ılgılı "nabzmıyoklamak" ama- cıyla zıyaretı gerçekleşhr- dığı oğrenıldı CHP Genel Merkezı'ne akşam saatlennde gıden Zapsu'nun Baykal'dan randevu alırken goruşme- nın gızlı kalmasını ıste- dığı oğrenıldı Zapsu, ya- nm saatlık goruşmenın ardından gazetecılenn so- rulanna yanıt vermekten kaçınırken "Baykal'ıteb- rik etmekiçin CHP'y e gh- tim. Ziyaretim tamamen kişiseldir" demekle ye- tındı Ba>kal Zapsu'nun "uyum ve işbirliği içinde çahşma anlayışuıdan duy- duğu memnuniyeti ifade ederekbunun TBMM'de sıirdürülmesine >önelik dilekleriniilettigini" soy- ledı Baykal. bır soru uze- rıne, gelecek gunlerde anayasa değışıklıklennın gundeme geleceğını, bu- na yonelık değerlendır- melerde bulunduklannı soyledı Cumhunyet'ın sorulan- nı yamtlayan Baykal, ana- yasanın 109 maddesın- dekı değışıklıgı kesınlık- le kabul etmedıklennı be- lırterek "Bu,devietin temel ilkelerinden biridir. Mec- lis, nasıl ki \asanıa yetki- sini devretmezse başbaka- nın kendi içinden olması- na ilişkin maddedeki de- ğişiklik de kabul ediunez. Ancak, kişisel hak mah- runmetine ilişkin madde- ler konusunda özgürlük- çü düşünüyoruz" dedı MKYK uyesı Zapsu, Baykal'la surpnz goruş- mesının ardından AKP Genel Merkezı'ne gelerek Erdoğan'a bılgıverdı Er- doğan, Zapsu ıle yaptığı goruşmenın ardından MYK toplanhsmı başlat- tı AKP'denalmanbılgı- lere gore Zapsu, Bay- kal'ın "anayasa değişikli- ğine destek" onensının kapsamını oğrenmek amacıyla CHP Genel Merkezı'ne gıttı tĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Kadıköy imam Hatip Lisesi AKPMdanna helvalı kutlama • Okulda turbana ızın vermedığı ıçın şenatçı basın tarafından hedef göstenlen ımam hatıp hsesının mudüni "tek başına bırakıldığını" soyledı Istanbul Valısı Erol Çakır, 4 Kasun'da ıstıfasını veren müdür Öztabak'tan "hükümet kurulana kadar gorevınde kalmasını" ıstedı. Hukukçular: Erdoğan için kişiye yönelik değişiklik hukuk devletini yaralar Rejiııı tehlikeye gîrer MUSTAFA ÇAKIR ANKARA-Anayasa hukukçu- lan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yap- mak ıçın anayasanın 109 mad- desırun değıştınlmesınm rejım ıçın tehlıke oluşturacağına ışaret ettıler Anayasanın 109 maddesı- nın dığer değıştınlmek ıstenılen maddelerden farkh olduğunu vur- gulayan hukukçular "Çok dik- katiıotanakgerekir. Erdoğan'ı baş- bakan yapmak için kişi>e yönelik bir anayasa değişiktiğinin yolunu açmak hukuk de\letinı \aralar" goruşunu dıle getırdıler AKP, Erdoğan'ı başbakan yap- mak ıçın anayasada bır dızı değı- şıklık yapmaya hazırlanıyor Er- doğan' ın Turk Ceza Yasası'nın (TCY) 312 2 maddesındenaldı- ğı mahkûmıyeh ortadan kaldırmak ıçın anayasanın 76 maddesınıde- ğıştırmeye hazırlanan AKP, lıde- nnı TBMM dışından başbakan yapmak ıçınde 109 maddede de- ğışıklık yapmayı planlıyor Hukukçular ıse başbakanın mıl- letvekıllen arasmdan seçılmesı koşulunu gehren 109 maddede yapılacak değışıklığın hukuk dev - letı açısuıdan cıddı sıkıntılar >a- ratacağına ışaret edıyorlar Anayasa Hukukçusu Prof Dr İbrahim Kaboğlu, Erdoğan'ın başbakan olabılmesı ıçın anaya- sanm76vel09,TCY'nın312\e Sıyası Partıler Yasası'nın 11 mad- delennın değıştınhnesı gerektığı- nı soyledı Anayasanın 109 maddesınde yapılacak değışıklığın dığer de- ğışıkhklerden farklı olduğuna ışa- ret eden Kaboğlu, "Çokdikkam* olnıak gerekir. Çünkü sırf bir ki- şiye başbakanhk volunu açmak için anayasa değişikliğine ghtnek, bir hukuk devieti açısmdan savn- nulabiür ohnaktan uzakür. Bir parti liderini başbakan yapmak için anayasa değiştirüirse, paıia- menter rejimin özüne uygun düş- meyen bir çığır açılmış ohır" dı- ys konuştu Prof Dr Zafer Üskül de sade- ce Erdoğan'a başbakanlık yolu- nu aşmak ıçın böyle bır anayasa değışıklıgı >apmanın "tafihsiz- îk" olduğunuso>1edı Erdoğan'ın başbakan olabılmesı ıçın once mıllerv ekılı seçıhne yeterhlığıne sahıp olması gerektığıne ışaret eden Uskul, memnu haklannı al- madanyadaTCY'nın312 mad- desınde değışıklık yapılmadan \KP lıdçnnın başbakan olama- yacağını dıle getırdı Turkıye'de turban soru- nun yaşandığı tek kamu kurumu olan Kadıköy tmam Hatıp Lısesı'nde su- larbırturluduruhnuyor 3 Kasım erken genel seçım- lennın sonuçlannı helva yıyerek kutlayan okulun oğrencılen, taşıdıklan pan- kartlar. attıklan sloganlar- la turbanı nasıl polıtık bır araç olarak kullandıklan- nı bır kez daha gosterdı- ler Şenatçı basının sık sık hedef gosterdığı okulun muduru Ahmet Özta- bak'ın seçımın ertesı gu- nu sunduğu ıstıfa ıse Va- lı Erol Çakır tarafından kabul edılmedı AKP'nın tek başına ık- tıdara gehnesı, turban so- rununun bır turlu çozule- medığı Kadıköy Imam Hatıp Lısesı'nde helva ıle kutlandı Bugunedekger- çekleştınlen turban ey- lemlennde bu-çok AKP ve SP'lı sıyasıler bu oku- la gıderek turban eylem- lenne destek vennışlerdı AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan'ın, turban sorununa çok faz- la değuımemesıne karşın Kadıköy tHL'lı oğrencı- ler seçım sonuçlannı se- vınçle karşıladılar Helva- lı kutlamada taşınan "Bi- zi gömmekisteyenler san- dığa gömüldü" pankartı, sıyasal bır sımge ohiıadı- ğı sa\omulan turbanın, na- sıl bır polıtık araç halıne geldığnıı ortaya koydu Okula turbanla gınl- mesme ızın \ermedığı ıçm daha once saldınya uğrayan ve olum tehdıt- len alan mudur Ahmet Oztabak da 4 Kasım gu- nu sağlık sorunlanm ge- rekçe gostererek tstanbul Valılığı'ne ıstıfasını sun- du Ancak valılık Ozta- bak'ın ıstıfasını kabul et- medı II Mıllı Eğıtım Mu- duru Ömer Bahbey'ın, ıs- tıfa ettığı gün kendısım goruşmeye çağırdığını anlatan Oztabak, "Vah" Erol Çakır hükümet ku- rulana kadar görevdekal- mamı istemiş. Bahbey de valinin bu ricasını bana iletti. Şündilik görevimin başuıdayun" dedı Oztabak, okulda vekıl mudurluk yapnğını anım- satarak, artık mısyonunu tamamladığını ve oğret- menlığe gen donmek ıs- tedığım ıfade ettı "Ana- dohı'da Valdt" gazetesın- de ıstıfasının "görevden ahnma" olarak yansıtıl- masından yakman Ozta- bak, okulun ıçınde de dı- şında da dostu ohnadığı- m soyledı Oztabak, Kadıko\ Imam Hatıp Lısesı'nde 8 aydır çok zor şartlar altın- da ıdarecılık yaptığını an- latarak şunlan soyledı "Tek başıma bıraküdun. Oğrenciler ve öğretmen- lerin büyük kısmı beni sevmhor, duşman olarak görüyor. Geçtiğimiz gun- lerde girdiğim müdürlük smavlannı kazandnn. An- cak artık idarecilik yap- mak istemiyorum. Tek- rar öğretmen olmak isti- yorum." YÖK'un kuruluş yıldo- numunu protesto etmek ıçın 6 Kasım'da Beyazıt Meydanı'na çıkan "Miis- lünian Oğrenci İnisij'ati- fı"nın taşıdığı "YOK= KIŞLA=CUNTA" pan- kartı, atılan "Türbana Özgürlük", "MGK'nin EU YÖK Kalkacak", "Müslüman Zulme Bo- yun Eğemez" \ e "Başör- tüye Uzanan Eller Kınl- sm" sloganlan turbarun tekrar ulkenın gundemı- ne sokulduğunu gosterdı IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.com Turkıye, adıl olmayan bır seçım ve partıler sıstemıyie bır seçım daha ya- şadı Yuzde 10'luk barajın boyle bır so- nuç yaratabıleceğını bu koşede onlar- ca kez dıle getırdık AKP'nın tek ba- şına ıktıdara geleceğı de hemen he- men kesıngıbıydı Boyle bır sonuç çı- kacağını herkes bılıyordu Yine de Meclıs tekı partıler ne barajı ındırdıler ne Seçım Kanunu'nu, ne de Sıyası Partıler Kanunu'nu değıştırdıler 1 Ekım 2002 tarıhındekı oylamayı dun gıbı anımsıyorum Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, medya, et- kın ve yetkın tum çevreler bu seçımın ertelenmemesı gerektığı konusunda ortak bırtutum ıçındeydıler Bu olağa- nustu manevı baskı az farkla da olsa seçımın 3 Kasım'dayapılmasını kesın- leştırdı Boylece yuzde 34 oy alan bır partı Meclıs'te mutlak çoğunluğu el- deettı • • • AKP lıden Tayyip Erdoğan'ın ko- kenı, geçmıştekı radıkal soylemlerı, bazı çevrelerde endışelere neden olu- AKP'ye Karşı Tavır... yor Bazı çevreler, onun her soyledı- ğıne şuphe ıle bakıyorlar Bunların hepsını bu ulke gerçeklığı ıçınde nor- mal karşılamak mumkun Refahyol deneyı de yakın bır tarıhte yaşandığı ıçın bu endışe somut bır gerçeklığe dedayanıyor Heryurttaşın sıvıltop- lum kuruluşunun sıyası partının, bu partının ıcraatına şuphe ıle bakması da anlaşılabılır Bır başka gerçek daha var Halkın oylarıyla seçılmış bır Mıllet Meclısı kar- şımızda duruyor Çoğu kez bırçoğu- muz bu Meclıs ıçındekı çoğunluktan memnun olmadık, endışelerımızı ve tepkılerımızı dıle getırdık Aynı tavrı bu Meclıs ıçın de gostermemızın bır sakıncası yok Tabıı kı eleştırıcı bır gozle yaptıklarını değertendıreceğız • • • Buraya kadar her şey normal An- cak burada dıkkat edılmesı gereken bır şey var Butun bu eleştırı ve şup- heler bır hukuk devletı yaklaşımıyla ve demokrasıyı gelıştırmeyı amaçla- yarak yapılmalı 28 Şubat oncesı ve sonrası ortaya çıkan Batı Çalışma Gru- bu nun (BÇG) daha once lağvedıldı- ğı soylenmıştı Şımdı bazı haberlere go- re BÇG yenıden çalışmaya başlamış Onlar, "AKP'yı ızlıyorlar"m\ş Pekı bu ızleme nasıl yapılacak'' Hukuk devle- tı ve demokratık bır sıstemde, bır ık- tıdar partısı nasıl ızlenebılıı-^ Herkes eleştırı ve onerılerını dıle getırır Bu ul- kenın yasal ve anayasal kurumlan var, oralarda yasalara uygun şekılde her- kes gorevını yapar, uyarısını yapar Turkıye, 12 Eylui askerı darbesının urunu kanunlarla yonetıhyor Yasal sıs- tem bıle bırçok antıdemokratık hu- kum ıçerıyor Yasaların bırçoğunun mantığı yasakçı Bu yasakçı yasala- rın da bır sınırı var Bu yasakçı yasa- lar bıle kımseye yetkısının otesınde gorev vermıyor Bır kere yasalar dışı- na çıkıldığı zaman kımın nerede du- racağı da bellı olmaz Bu nedenle AKP ye karşı olanlann tavn da yasa- larla sınırlı olmak zorundadır ••• Şunu unutmayalım, AKP, bu ço- ğunluğa yasakçılığa tepkıyı arkasına alarak ulaştı Yasakçılık, "Sızı ben ko- rurum" mantığı Turkıye'yı AKP ıktı- danyla yuz yuze getırdı Yasakçılar, bu ulkeye zarar verdıler ve koydukları yasaklar gerı teptı Hâlâ yasaklardan medet ummak bır çozum değıl, bu- nu gorelım Meclıs'tekı ıkı partının demokrası ve AB konusunda uzlaşmacı bır çızgı ızleyeceklerını açıklamalan olumlu bır durum Bu durumun kalıcı demokra- tık kazanımlara donuşmesı ıçın çaba gostermelıyız Turkıye'yı ferahlata- cak olan gelışme, bu ulkenın onun- dekı antıdemokratık engellerın kal- dınlmasıdır Insan haklarının, orgut- lenme ozgurluğunun, duşunce oz- gurluğunun hayata geçırılmesıdır Emekçılerın haklannı arayabıleceğı bır ekonomık duzenın kurulmasıdır Turkıye'nın yoksulluktan kurtulması ıçın halkın onundekı dıkenlı tellenn sokulmesıdır Nuh Mete Yüksel'ler yasakçılığın temsılcılenydıler Onlarla neyı kurtar- dık veya kurtarabıldık? AKPıktıdannıyaşayacağız Burada gerçekçı ve yapıianlara bakarak bır denetım çızgısı ızlemektırdoğru olan Önyargılara bır dıyeceğım yok. An- cak onyargıları gerçeklerın yerıne ko- yarsak ve kendımız dışında başka "kurtanalar" arayarak sorunun çozu- leceğını sanırsak, yenıden başladığı- mız yere donerız NOT: Bugun saat 16 OO'da Mefıs- to Kıtabevı nın Istıklal Caddesı ndekı bınasında Atılla Keskın'le, 1968'lerı değerlendıren bır soyleşı yapacağız "Hayalle Gerçek Arasında" başlıklı soyleşının ardından kıtap ımzalaya- cağız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog