Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2002 CUMARTESİ O L A Y L A R V E G O R U Ş L E R olay.gorus@cumhuriyet.com.tr AÇl MUMTAZ SOYSAL Muhalefet PARLAMENTOLU demokrasının beşığı, her- kesın bıldığı gıbı, Ingıltere Oradakı pariamenter sıstem, ıkı sınıflı bır mucadeleyle başlayıp son- ra genelde ıkı partılı bır sıyasal kutuplaşmayla ge- I ıştı Kalın çızgılerle, once arıstokrasıyle burjuva- zı, sonra muhafazakârlaria lıberaller ve muhafa- zakârlarla ışçıler olarak Geçış donemlennde, partılerdekı gelışme ve kopmalara gore, ıkılı sıs- tem zaman zaman uçluye donuşmuşse de, se- çım kurallan ıkılıye donuşu hep kaçınılmaz kıl- rnıştır Dolayısıyla, o sıyasal sıstemı bır ıktıdar-muha- lefet tahterevallısıne benzetmek hıç yanlış olmaz. Zaten, sıstemın ana dıreğı hukumdar sayıldığı ıçın, ıktıdara "Majestenın Hukumetı", muhalefe- te de "Majestenın Muhalefetı" denır Denırama, bunun anlamı "muhalefet, hukum- dann golgesınde ıktıdarla el ele çalışır" demek değıldır Tam tersıne o sısteme ılışkın neredey- se butun kıtaplar, "Muhalefetın görevı, muhale- fet etmektır" tumcesıyle başlar Seçım sonrasının Turkıye'sınde AKP-CHP ara- sında endışe vencı bır ılışkı oluştu Çok faz- la el ele, kol kola olmaktalar Endışe, yalnız bu goruntuden değıl, seçım on- cesındekı bır televızyon tartışmasının verdığı ız- lenımden de kaynaklanıyor Başkalanna karşı ko- alısyona hazırlanır gıbıydıler Şımdı de artık ıkı partılıye donuşmuş bır parlamentoda değışık ve aslında gereksız bırbırlıktelığe doğru mu gıtmek- tedırler'' • CHP lıderı, ustelık parlamentoda hıç temsıl edılmeden kalan kesımlen bıle kastederek, "Mu- halefet gorevımızı yapacağız" dese de venlen ızlenım, fılmlerde alışılmış "Ahbap Çavuşlar" go- runtusunden pek farklı değıl Eskı ımgelerı sılmeye yonelık aşırı bır "usluluk" provası mı' Ters yonde kuşku yaratacağını du- şunmeden, AB'ye ulusal mesaj venş mı' Yoksa, kavgadan yılmışlann hoşuna gıdeceğını sanarak yenı bır "kıbarlık" demagojısı mı' Unutmamalıdıriarkı, geçen pariamentodakı lı- derlerın butunuyle sahneden sılınışındekı bır temel neden de, ozelleştırme, uluslararası tahkım, AB ve IMF gıbı konularda ortak bır koroymuşça- sına hep bırlıkte aynı sesı çıkarmalan ya da ses çıkarması gerekenlenn susmuş olmasıdır CHP'nın boyle koşullarda alması gerekenden daha az oy alışında da Meclıs dışındakı suskun- luğun rol oynamadığı soylenebılır mı' Ustelık, şımdı, geçmış donemın baş sorumlusu bır kışıyı de sırtına alarak parlamentoya gırmekte Oysa ulkede muhalefet edılecek çok şey var, yenı ıktıdann yapmaya nıyetlendıklennde de Mu- halefetın gorevı ıse muhalefet etmektır Hele, kendısıne "sol" yada "sosyal demokrat" etıketını yakıştırıyorsa Atatürk'ün Doğum Günü... Günümüzün Turk gençlığı, 16-20 Mayıs gunlennın aynı zamanda Atatürk'ün doğum gunu olarak kutlanması yolunda yenıden bır gınşım başlatmalı ve bu gınşım her halde gerçekleştınlmelıdır M. İskender ÖZTURANLI Hukukçu ıl 1944 îstanbul mıştı bıze Çağdaş uygarhğı her Y Unıversıtesı Hu- kukFakultesı'nın 2 sınıfındayım Değerh hukukçu ve bılım adamı Hıfeı Veldet Ve- Hdedeoğhı'ndan Yurttaşlar Hu- kuku derslen alıyoruz Ara sıra yaşadığı olaylan tatlı tatlı anla- tıyorbıze Zevkle dınhyoruz ken- dısını 193O'lu yıllarda îsvıçre Hukuk Fakultesı'nde doktorası- nı yaptığından soz edıyor ve ya- şadığı bır olayı şoyle getınyor gundeme Bır arkadaşıyla bır- lıkte bır pansıyonda kalmaya ka- rar vermışlerdır Pansıyon yo- netıcısı adlannı sormuş ve def- tenne geçınnıştır Bu arada do- ğum tanhlennı de oğrenmek ıs- temıştır Her ıkısı de yıl olarak doğduklan tanhı soylemışler, ama, ay \e gun olarak soyleye- memışîerdır Çunku Osmanlı do- nemınde boyle bır uygulama yoktur Yonetıcı usteleyınce de bır tanh soylemek zorunda kal- mışlar, sonra da unutmuşlardır soyledıklen tanhj Yonetıcı, gu- nu geldığınde bır masa donatmış, Hıfzı Veldet \ e arkadaşının şaş- kın bakışlan arasında Velıdede- oğlu'nun doğum günunun kut- lanacağını soylemışrır Hıfzı Vel- det, bu olaydan çok duygulan- dığını, ama çok da acı duyduğu- nu ve utandığını uzulerek anlat- yonuyle benımsememız gerek- hğını vurgulamıştı Hemen hemen aynı yıllarda Cumhurbaşkanhğı Genel Sek- reten, Atatürk'e, yabancı ulke- de yayımlanan bır ansıklopedı ıçın yanıtlamasını nca eden bır mektup geldığını soylemıştır Bu mektupta Atatürk'ün >aşa- moykusu, ozellıkle de doğum gununun belırtılmesı ıstenmek- tedır Atarurk doğum gununu bılmemektedır Değerh tarıhçı Afettnan'ın anlattığına gore Ata- turk, bu durum karşısında bır sure duşunmuş, annesınden ışıt- rığıne gore bır bahar me\ sımın- de doğduğunu belırtmıştır Ay \e gun olarak da aynen şunlan soylemıştır "Bu bir 19 Mayıs niçin olmasın." Ataturk'un bu soylemı uzenne ansıklopedıye venlen yanıt bu doğrultuda ol- muş, Ataturk'un doğum gunu- nun 19 Mayıs 1881 olduğu be- lırtılmıştır Afet tnan, bu yanı- tın Cumhurbaşkanhğı arşıvle- nnde bulunduğunu soylemek- tedır Bır bahar mev sımınde dunya- ya gelen Mustafa Kemal'ın an- nesı Zübeyde Hanım'ın anlat- masına gore, Ali Rıza Bey Ata- tûrk'un doğduğu tanhı, yıl, ay ve gun olarak evdekı Kuran'lardan bınne not etmış, ama daha son- ra bu Kuran'lann bırkaçını bazı arkadaşlanna armağan ettığı ve Ataturk'un doğum gunu bunla- nn arasında olduğu ıçın kaybo- lup gıtmıştrr Bu nedenledır kı Turkıye Mıl- lı Talebe Federasyonu, "bu bir 19 Mavıs niçin olmasın" soyle- mınden esınlenerek 1953 yüın- da 19 Mayıs Gençlık ve Spor Bayramı'nı aynı zamanda Ata- turk'un doğum gunu olarak kut- lama karan almış \e bu neden- le şoyle bır bıldın yayımlamış- tır "Turkiye Milli Talebe Fede- rasyonu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor BayramTnı Turk yukse- köğrenim gençliğinın, içten dırv- gusuna tercuman olarak, Ata- türk'ün doğum günü olarak da kutlanmasına karar vermiştır. \tatürk'ün doğum gününün, en büyükeseri modern Türkrye'nin doğum günü olan 19 Mayıs'Ia birtikte kuüanması, derin bir an- lam taşımaktadır. Vtatürk, do- ğum günü hakkmdaki bir soru- ya: 'bır bahar gunu" okhıgunu be- Krtmişve'bunıçınbır 19 Mayıs gunu olmasın' demiştir. Bu bakımdan eserinin ve anı- sının değişmez bekçileri olmak- tan gurur du> an bizler, aziz ata- mızın kutsal tanıdığumz bir iste- ğini yerine getirmiş olmanın hu- zuru içindeyiz. Sonsuza değin içi- mizdeyaşayacakolan Ataturk'ü, her 10 Kasun gununde milletçe, O'nun ebedi volculuğunun huz- nüyle amvoruz. Ovsa <Vtaturk, geleceğın Turkij e'si için gözj aşı değU, övünç, hayat ve esin ka>- nağıdır, umut ufuktur. Bu ne- denle 10 Kasımlar'm \ anında 19 Mayıslarda milletçe ışıkh gözler- le, uğrunda cahşüğı özgürtükdo- lu mutlu günlerin sevinç ve coş- kusuvla anılmalıdır. 19 Mayıs 1953'te Ankara, Îs- tanbul, tzmir ve Zonguldak'ta Türkiye MilH Talebe Federasyo- nu şubekrinin düzenle> eceği Ata- turk'un doğum gununu kutia- ma torenleri, O'nun anısıyla do- lu yükseköğrenim gençliğinın temsflcia Federasyonumuziçin kı- vanç kaynağı olacakor." Mılh Turk Talebe Bırhğı. Ata- turk Bayramı ıçm 25 Ocak 1954 tanhınde Ankara'da yaptığı Ge- nel Yonetım Kurulu Toplantı- sı'nda şu karan almışttr "Ata- turk'un doğduğu gunun tesbiti içinAnkara, İstanbulve tzmir ie- ra komitelerinin göreviendiril- mesine ve tesbit edilen günün Atarurk Gunu' olarak ilan edil- mesine, o gün toplanülar ve çe- şidi etkinlikler vapdmasına ka- rar verilmiştir.'' tşte bu karara dayanılarak 1955 yılından başlamak uzere 16-20 Mayıs arasındakı gunler bayram olarak kabul edılmış ve Mılh Eğıtım Bakanlığı da bu gınşıme destek \ enruştır \ e var kı daha sonra bu uygulama unutulmuş \e konu uzennde duran olmamış- tır Bu nedenle bugune değın 19 Mayıslar hep Gençlık ve Spor Bayramı olarak kutlanmışur Gu- numuzun Turk gençlığı, 16-20 Mayıs gunlennın aynı zamanda Ataturk'un doğum gunu olarak kutlanması yolunda yenıden bır gınşım başlatmalı ve bu gınşım her halde gerçekleştınlmelıdır Hıç kuşkusuz Turk ulusu boyle bır davranışı benımseyecek ve tum gucuyle destekleyecektır Atatürk'ün Düşünce Yapısma Yabancı Kalışımız... Burak ULUSAL tatürke karşı kı- Aimı çevreler tara- -fmdan beslenen nefretın başat nedenle- nndendır Ataturk'un du- şunce yapısına ve hayat felsefesıne yabancı ka- lış Bu yabancı kalış sa- dece art nıyetlı dıncı ke- sımde değıl, Ataturk'u sev en ve saygı duyan ke- sımde de kendını goste- nr Ulu ondenn duşunce yapısını ve dev let yone- tımıne bakış açısını şekıl- lendıren Batı Avrupa kay- naklı rasyonalıst felsefe ve duşunce sıstemlennı bır turlu benımseyeme- mış olan Turk ınsaru bu- nun bedehnı Ata'sına ya- Sayısal santrallerde Çağn Yönlendirme: Evden eve, kentten kente... Hatta isterseniz evden cebe. Türk Telekom'un Çağrı Yönlendirme hizmetiyle sabit telefonunuzu Türkiye'nin her yerinde istediğiniz numaraya yönlendirebilirsiniz. Mesela misafirliğe gittiniz. Telefonunuzu gittiğiniz yere yönlendiriyorsunuz, sizi aradıklarında hemen ulaşılıyorsunuz. Yani teknolojiyi konuşturuyorsunuz. I l I i K 0 M Büyüyen Türkiye nın Habercısı -,','ww teiekom.gov.tr Çağrı yonlendırmek ıçın 3 3 f l O (Y4niend«ceöıraznunara)Q tuşlayın Yonlendırmeyı ıptal etmek ıçın ıse flfilflfl tuşlamamz yeterlı Çağrı Yönlendirme hızmetını kullanabılmek ıçın 444 1 444 u hemen arayın Çağn yönlendırmede çağnyı yönlendırdığınız yere göre konuşma ücretı alırur bancılaşarak ve akabın- de medenı değerlerden uzaklaşarak odemış, bır anda kendısını şenatın dıpsız kuyusunda bul- muştur Turk ınsaru, her zaman ıçın Hobbes,Locke,Vol- taire ve daha nıcelen gı- bı akılcı duşunurler tara- fından şekıllendınlmış Batı A\Tupa kaynaklı du- şunce sıstemlenne tered- dutle yaklaşmış. benım- semek ıstememış, benım- semeye çalışmış ıse de turlu nedenlerden dolayı Batı'dabıçılıp dıkılenbu elbıse Turk ınsanına her zaman ıçın bol gelmış- tu- Bol gelmıştır, çunku Turk ınsam şımdıye ka- dar ahlak kavTamını dm olgusundan çok net bır bıçımde ayıran \ e gerçek ahlak felsefesınınboyut- lannı doğanın kendı ka- nunlanyla çızen Hobbes (1) gıbı akılcılığı rehber edınrruş aydınlanmacı du- şunurler yetıştırememış- tır Tam aksıne, dının ah- lak olgusunu somurdu- ğunu goz ardı ederek "din" ve "ahlak" kav- ramlannı bırbınnı tamam- layan olgular olarak ta- nımlayan "aydmlar" ye- nştırmışur Bunedenledır kı laıkhk gıbı, duşunce ve fıkır ozgurluğu gıbı aydınlanma devnmının boyutlannı teşkıl eden de- ğerlere hep yabancı kal- mıştır Turk ınsanı Laık- llğl "rtma7«k" hnyııtıına ındırgeyıp ırzına geçıl- mış beyrunı dunya âleme sergıleyen yobaza pnm vermış, duşunce ve fıkır ozgurluğunun de sadece kendısı ıçın olduğunu du- şunmuş, farklı fikırlere ve duşunce sıstemlenne karşı ofkeyle yaklaşmış- tır ınsanımız Sadece Aydınlanma DevTimı 'nın boyutlanna değıl •"aydınlanma" kav- ramına da yabancıdır ın- sanımız Aydınlanma Devrımı'nın Batı'da sos- yal, ahlaksal ve sıyasal yaşamı nasıl kokunden değıştırdığının, ınsan so- yunun kendıne olan gu- \ en duygusunu on plana çıkardığının (2) pek far- kında değıldır Turk ınsa- nı "1923 Aydınlanma Devrimi" sayesınde Ba- tı'yı duşun (fıkır), sosyal ve sıyasal alanda bugun- ku sevıyesıne ulaştıran değerlerle tanışma firsa- tım yakalayan ınsanımız ne yazık kı duşun alanın- da sağlam bır temelden gehnıyor ohnasının netı- cesınde ınsanı ınsan ya- pan bu değerlenn onemı- nı kavrayamamış, bu de- ğerlen baştacı eden ger- çek aydınlanmacılara de- ğıl, fakat bu değerlere sal- dıran, bılırrun de unanın da ırzına geçen duşunce duzeyınde alçak değıl fa- kat tam anlamıyla "sevi- j'esiz" dıye tabır edebıle- ceğımız polıtıkacılara, "aydınlara", profesor \ e doçent unvanlı "akade- mik yobaza" sempahyle yaklaşmış, buyuk dev- nmcı ve aydınlanmacı- nın kemıklennı sızım sı- zım sızlatmıştır Ataturk'u anlamanın, toplumumuzla uyum sağ- lamasım ıstedığı değer- lenn ıçenğmı ozumse- menın yolu Batı Avrupa aydınlanmasım ozumse- mektengeçer Aydınlan- ma Devnmı'nın boyutla- nna yabancılaşma surdu- ğu surece Ataturk'un ve savunduğu ılkelenn, ger- çekleştırdığı devnmlenn değen hıçbır zaman tam anlamıyla anlaşılamaya- caktır Bu tam anlamıyla bır şanssızlık değıl fakat yuzyıllardır şenat değer- İenne pnm vermenın be- delıdır II) Bkz JB Bun 'The Hıston oj Freedom of Tho- ught Orjord Lmversıt\ Press Second Edıtıon 1952 s 104 (2) Bu konuda avnntıh bıl- gı ıçm bkz Peter Ga\ The Enlıghlenment An lnterpreta- tıon \oi 2 The Scıence oj Fre- edom London 19^} s 3\d MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001 PO Davacı Mustafa Polat \ekılı Ağa Coşkun tarafından da\a- lılar Hzıne \e Anıtçınar koyıı Muhtarlıgı ale>hıne mahke memıze açılan senetsızden tescıl da\asının vapılan açık var gılamasında venlen ara karan uvannca, Davacı Mazgırt ılçe sı Amtçınar Kov-u ko\ ıçı mevkıınde bulunan doğusu 559 nolu parsel ve tescıl dışı bırakılmış >er batısı tescıl dışı bı rakılmış ver gune>ı Muhundu-Koman >olu kuze>ı tescıl dı şı bırakılmış ver \e devamında ^3'7 ">44 nolu parseller ıle çevnlı 2' 7 "> 92 m2 lık ta^ınmazın tescılını ıstemış olup sı- nırları belırtılen taşınmaz hakkında hak ıddıasında bulunan- lann ılan tanhınden ıtıbaren 1 avlık sure ıçensınde delıl ve belgelerını mahkememızın 2001 170 esas savılı dos>asına bıldırmelen ılan olunur P 10 2002 Basın 68696 PENCERE Değişen, Dönüşen, Dönek, Takıyyeci... Ulkemızde polıtıka ılgınç bır renge burundu, sı- yaset cıddıyetını çoktan yıtırmış, yalama olmuştu, ama, bu seçım ustune tuz bıber ektı Sandıktan bınncılıkle çıkan partı uzerıne varsa- yım yapılıyor Degıştı mı"? Değışmedı mı'' Donuştu mu 7 Donuşmedı mı' AKP'nın onde gelenlen bu tartışmayı doğal sa- yıp guven vermeye çalışıyorlar - Vallahı değıştık - Doğru mu'' - Bıllahı değıştık'.. AKP dışındakıler ıkıye aynldılar. Bır bolumu dıyor kı - Değıştıler Karşı taraf ınanmıyor - Değışmedıler Dunyanın başka bır ulkesınde boyle bırtartışma gundeme gırebılır mı' • AKP 15 ayhk bır partı Ama, ıçınde geçmışı şaıbelı ve yasaklı, bugunu davalı polıtıkacıdan geçılmıyor Partı seçımı kazanmış, sandıktan çıkmış, huku- met kuracak, başbakanı bellı değıl Partının lıderı Tayyıp Erdoğan mı' Evet Ama hukuk, mahkeme, savcı, karar marar, falan fılana gore ne partının genel başkanı olabılıyor Ne mılletvekılı Ne başbakan olabılıyor Ylne de ortalıkta ıktıdarın başı gıbı dolaşıyor, de- meçler patlatıyor, şov yapıyor Soru - Ne bıçım ış bu'.. Yanıt - Aldırma abı< bır yolu bulunur - Nasıl bulunur ulan' - Abı, bızım memlekette her şeyın bır yolu bulu- nur, sen kendıne dert etme 1 - Yasalara karşı hıle mı yapacaksın' - Boş ver abı 1 Yasa dedığın ne kı, başına bır 'M' korsun masa olur • AKP'lılerın başını çekenlerın çoğu eskı şerıatçı- lardan oluşuyor Yıne de gunahlanna gırmeyelım Zamanla yaşadıklarından dersler çıkarıp şerıat- çılıktan vazgeçmış olabılırler Papatya falı açalım Değıştıler mı' Değışmedıler mı' Donuştuler mı' Donuşmedıler mı' Eldetespıh ya sabır çekerek yorumsal yazı yaz- mak medyada gunun modası Bır ara sosyalıst donekler ortalığı kaplamıştı, şım- dı şerıatçı donekler mı turedıler' Ne var kı solda olmayan bır soru, sağda gunde- mın başına oturuyor Yoksa bunlar donek takıyyeci mı' , Cumhuriyet Anıl Çeçen KEMALÎZM Yenı dunv a duzenı tartışmalany la ortava çıkan gunumuzun moda egılımı Kemalızm e vuklenmek, eleştırmek, hatta daha da ılen gıderek. saldırmaktır Bu nedenle Kemalızmın modasının geçtığmı gerıde kaldığmı ılen surenler bıle bu tutumlan ıle Kemalızmı son derece guncelleştırmektedırler • Cumhurtyet Cag Pazarlama A Ş Turkocajı Cad No 39 41 ^ kltap kulübü (34334) Cağaloglu îstanbul Tel (0212) M4 01 96 Bırkaç laser darbesı ıle benı sağ gozumdekı katarakttan kurtaran Kuledıbı ProfDr A Reşat Belger Be\oglu Goz Eğıtım leArajnrma Hastanesı Başhekunı Prof. Dr. ÖMER FARUK YILMAZ a \ e ekıbıne teşekkur borçluyum Sağolsunlar NİHAL POROY BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosva No 2002 426 Murat Gun tarafından Tıgıst Demere Gun alejhıne açılan boşanma davasmm vapılan duruşması sırasında venlen ara karan gereğınce Davalı Tıgıst Demere Gun adına Kavacık G 2"1 Sokak No 28 Bevkoz tstanbul adresıne çıkartılan teblıgat mahkememızce vok savıldıgından ve zabıtaca vapı lan araştırmaja rağmen venı adresı tespıt edılemedığınden davalı Tıgıst Demere Gunun duruşma gunu olan 19 12 2002 günu saat 9 3^'te mahkememızde bızzat hazır bulunması ve ya kendısını bır vekılle temsıl eftırmesı aksı takdırde >oklu ğunda >argılama\a devam olunup karar venleceğı hususu dava dılekçesı venne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur 11 10 2002 Basın 69666
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog