Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

9 KASIM 2002 CUMARTESİ • * • • CUMHURfYET SAYFA SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr 19 Taraftarlar kutfadı V.Bahçe'den CJanaydın'a feşekkür Spor Servisi - Fener- bahçe"nin, ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0gıbı ta- nhı bır farkla yenmesı- n i n yankılan süniyor. Derbi maçtaki davranışlanndan dolayı kendi taraftarlannın büyük tepJasini çeken GaiatasarayKuJübü Başkanı Ozhan Canaydın'a San - Lscivertlı taraftarlar teşekkiir etti. Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkJan açrkJamada, tnbüne zarar veren Sa- n-Kjrmızıh taraftarlan dakınadı. Sa- naJ âJemdeyapıIanyazışmaJarda "Te- şdkkürfer Cana>dın"yazısı yeraldı. Yazıda şu açıklamalara yer verildi: "•6-0 kazanarak tarihe>azdırdıgj- nuz GaJatasaray derbisinde, atüğı- nucz her go/ü alkışİHuarak centümen- hğini kaıutiayan GalatasarayBaşka- m Ozhan Canaydm'ı fairplaydolu bu davranışındandolayıkutfuyoruz. Sta- dımıza misafîr olarak gelip, tuvalet- Jer ve koftuklarazararveren Gabte- sarav taraftannı kmıyor ve bundan sonrabaşkanlannıörnek aiacaJdan- nı umuyoruz." Canaydm'ın ziyaret ettiği îstanbul Emniyet Müdürü Özdemir, faciadan dönüldüğünü söyledi Stattaölümlerin önünegeçtikSpor Servisi - Fenerbahçe iJe Gaiatasarayarasındayapılan olay- lı derbı maçın ardından Gaiatasa- ray Kulübü Başkanı Özhan Ca- naydın. îstanbul Emniyet Müdü- rü Hasan Özdemir ıle görüştü. Karşılaşmadan önce yasanan olay- lann ardından, "VafiHksözüniiüit- madı. Bu işinpeşinibırakmayaca- ğım" dıye açıkJamayapan Özhan Canaydm, dün sabah saatlerinde • Hasan Özdemir, bazı televizyonJarda ve gazetelerde. "Poiis daha önce kulüple anJaşmıştı, belediye otobüsleri hazırbddetiliyordvT biçiminde haberlerin çıktığmı vurgulayarak, "Biz bu otobüsleri çevik kuwet için getirmiştik. Seyircileri dışanya çıkardığımızda onlara zarar gelmemesi için otobüslere bindirdik" dedi. yönetıcı BurakEbnas ve eskı 2. Başkan Faöh AJtayb ile birhkte îstanbul Emniyet Müdürlügü 'nün Gayrettepe'deki bınasına gelerek, îstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ile yakJaşık 45 dakıka süren bır görüşme yaptı. Görüşmenin ardından bir açık- lamayapan Hasan Özdemir, der- bi maçta daha büyük olaylar çık- maması ıçın Galatasaraylı taraf- tarlan stat dışına aldıklannı söv- ledı. Sezon başında Valihğın ka- raralnıasına karşın. derbı maç ön- cesuıde ınternetten 4 bıne yakın Galatasaraylı taraftann kale arka- sından bıfetaldıgı biçimindeken- dılenne bılgıgeldığıni anlatan Öz- Ümlt oavala kadro dıçı Terim'in kadro sıkıntısı SporSenisi - Birinci Sü- per Futbol Ligı'nın erte- leme maçında, ezeli raki- bi Fenerbahçe'ye tanhi bir skorla 6-0 yenıfen Gaiata- saray"da ÜmitDavaJa,kad- ro dışı kaldı. Sakatlığı olduğu öne sürii- len ancak haftalardır formsuz görünfü- sü ile şimşekJeri üzerine çeken dene- yimiı oyuncu Adana'ya götüriilnıedi. G.Saray kafilesinde. aynca kırmızı kart cezalısı EmreAşık ve Farufcda kad- roda yer almadı. 3 maçlık cezası biten FeBpe'nın yanı sıra, sakatlıkJarı geçen Sarr, Baliç ve Cihan ıse kadroya alındı. Teknık dırektör Fatih Terim'in. tarihi hezunet sonrası Adana'da sahaya nasıl bir kadro süreceğı merakla bekieniyor. demır, "BununüzerinefiSporGü- venük KuruJu'nun toplantısında stadatophıgeiişinönleneceğinjbe- ürterek. Galatasaraylı taraftaria- raaynbir böföm aynJdL Karşı- laşmadanönceherikikulüptaraf- tarının birbirlerine karşı haka- rederinûı ardından. ilgüUerie gö- rüşmek suretiyleöfiimliiolayiann ofrnamasıiçinĞ.Saraysevircisi dı- şanyaçıkanMTdıyekonuştu. Öz- demir. bazı televizyonJarda ve ga- zetelerde, "Pofedahaöncekufüp- le anlaşnuşü, belediye otobüsleri hazır bekletfliyordu" biçuninde haberlerin çıktığınj \airgulayarak, şöyle devam ettı; "Biz bu otobüs- leri çevik kuvvet için getirmiştik. Tüm konuian Başkan Canaydm veyöneticilere izahettik Enıniyef teşlrilatı her kuiübe aynı mesafe- dedir. Bizûn için önemfi oian ka- mu düzeninin bozubnamasjdır" Derbı maçta olay çıkaranlan kameralarla belırledikJenni de be- lirten Özdemir. "Bunlar hakJon- da yasal şlemJer vapacagız. Stat- larda ola> çıkaranlan maçiaraai- mayacağu* dedı. Özdemir hgın ıkıncı yansında Aii Sami \fen Sta- dı 'nda yapdacak maça, Fenerbah- çelı taraftarlan almayacakJannı açıkJadı. F.Bahçe-Panatfılfi3l)ros Yunanistan Birinci Ligi'nde forma giyen Erol Bulut'tan eski takımına büyük moral: Bu F.Bahçe Paııatlıiııailvos'ıı elerSpor Servisi - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Erol Bulut, San - Lacivertlılerin ezeli rakipleri Galatasaray'ı 6-0 yendigimaçta- ki fûtbolunu Panathinaikos'a kar- şı oynadığı takdirde turugeçece- ğini söyledi. Yunanıstan'ın Panıonios takı- mında oynayan Erol, yann lig maçında Panathinaikos'a karşı forma giyecek. Yunan medya- sında çıkan "Erol Bulut Fener- bahçe maçuıa gidecek ve onian destekfcjecek" yazılannın ardı- nan Panathinaikos düşmanı ola- rak Janse edildığ^nı vurgulayan Türk futbolcu, "Taraftarlaraha- karetetmeklesuçiandım. Casus- 6-0'a inanamadım Erol. F.Bahçe-G.Sara> maçının sonucunu bir arkadaşmın telefonla kendısine ilettiğınde kulaklanna ınanamadığı ve - Kafa bulacak başka birini bulamadın mı" dıye çıkıştığını ifade etti. Erol. "Evde " telnizyonu açoğımda gözJerime inanamadım. FenerbahçeVi bu mulKeşem skordan dolayı kudannT diye konuştu. lukiddiaiarnugûlüpge£İ>T>runı. Çünkü casusluk>apnıak için on- laruı teknik taktik bilgilerini bü- mem gerekir. Bu arada. tstan- bul'dayaşanan tatsız ola>iar son- rasuıda burada Olimpiakos ve Panathinaikos taraftarlannın bir- leşerek,Fenerbahçe taraftarlan- nıdüşnıan olarakilan eimderi be- nioldukça rahatsızetti. L'marna ortaklaşa düzeniemevi ptanladı- ğınuz 2008 Avrupa Şampivona- $ı finalleri öncesi tatsız oîaviarta karşi karşrya kalmaviz. Ben Pa- nathinaikos-Fenerbahçemaçuıa gidip eski taknmmı destekleye- ceğinı.Pazargünkü karşılasma- , dada bana karştbüyüktepkiota- cak amahiçbir şeye kulakasma- vıp mücadeiemi sahada verece- ğjm"dedi. CEZALI VE SAKATLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR Lorant'm defans korkusu FLTBOL SÜPER LİG Atatürk /13J0 Di- yarbakırspor - Ankaragü- cii, Alsancak /13.30 Göztepe - Trabzonspor. Güngören Beiedi>e / 13J0 îstanbulspor - Gaziantep 2. LİG (A) Ostim /12.00 B.B.Ankaraspor ATfNA EMNfYETl ALARMDA 3 binpolis görev yapacak ATtVA (Cunıhuriyet) - Fenerbahçe ıle Panat- hinaikos'un 14 Kasım Perşembe gıinü Atına"da yapacaklan UEFA Kupası 2. tur rövanş karşılaş- masında. güvenlıfi saglamak için 3 bin polisin göre\lendinleceği açıklandı. Atina Haber Ajansı (A\A). Atina Polis Mü- dürü Tuğgeneral NikosÇirakis ve Panathinaikos Kulübü yöneticılennın, Türkiye'nın Atina Bü- yükelçiliğı'nın bir temsılcısınin de katıldığı bir toplantı yaparak. ahnacak güvenlık önlemlerini belirlediklerini duyurdu - Mersin Idman Yurdu BASKETBOL ErkeJdenAnkara Atatürk /14.00 Türk Telekom - ITC. 16.00 TED Kolejliler - Efes Pilsen, AiımetCömert/ 17.00 Ülkerspor- Büyük Kolej. Sulevman Seba /17.00 Beşıktaş - Darüşşafaka. İz- mirAtatürk/19.00PınarKarşıyaka - Göz- tepe Bayanlar: Ba>rampaşa /14.00 Y.Bosna - Erdemir. YakacıkİTO/15.00Migros-Fe- nerbahçe, Atatürk/17.00Kocaeli - Beşik- tas VOLEVBOL:Erkekler: Beograd / 20J0 Partızan Beograd - Jst.B ŞehirBld. (CEV Kupası). Bucuriso /17.00 Dinamo Bük- reş - Zıraat Bankası (CEV Kupası) Bayanlar: Burhan Felek/13.00 Işıkspor - Vakıfbank Güneş Sıyorta. Burhan Felek /15.00 Beşiktaş - T.Telekom. Yeşi^ıırt/ 15.00 Yeşilyurt - Gaiatasaray. Atatürk / 13.00 Karşıyaka- 75. Yıl. Atatürk/15.00 Kocaelispor - SSK HENTBOL.SülevmanSeba/14.00Beşık- taş - Larnaka Kolejı (Challenge Kupası) UEFA olaylan inceliyorSpor Senisi - UEFA Dısiplin Komıtesı Başka- nıftterUnacher, Fenerbahçe Kulübü'ne, Pa- nathinaikos'la yapılan UEFA Kupası 2. tur ılk maçmda çı- kan olaylarla ilgilibertürlüyo- rumvedelili 13 Kasım"a gü- nüne kadar komiteye sunabi- leceğini bildırdi. Kulübün resmiinternetsi- tesinde yapılan açıklamaya göre, Linacheryazısında Fe- nerbahçe - Panathinaikos ma- çının resmi raporlannın gel- dığını, Dısiplin Talımatı'nın 42. maddesi uyannca dısiplin prosedüriiniin başlatıldığını belırterek, UEFA Denetim ve Dısiplin Komitesı'nm konu hakkındaki karannı 21 Ka- sım- daki toplantıda \ereceğı- ni kaydettı. Prosedür gereği Dısiplin Talımatı'nın 42-47. madde hükümlerinın uygulanacağı- nı açıklayan Linacher, "Ko- mitenin, olavlann değerlen- dirilmesinde hür da\ ranaca- ğı hususuna dikkatinizi çeke- riz" ıfadesını kullandı. A\usturyalı UEFA Dele- gesı Gerhard k'apl, (comite- >e sunduğu raporunda olay- ian anlattı. Yunan taranarlann bırkıs- mının üst gövdelennin çıp- lak olduğuna ve üzerlerinde '.No - 2008" yazdığma dikkat çeken Kapl. "Ancak Türkta- raftarlar da başlangıcta be- fa'rtüen oiaylar sırasmda Yu- nanblanüzerinde 'Tiırkey sin- ce 1453* y-dAsıyla kışkırttı; o zamanki sultanı zaferpozun- dagösteraı kocaman birpan- kartdaaçarak konuktakınun taraftariannı provoke etmiş- lerdir'*dedı. Hentüol Beşiktaş Larnaka SporServisi- Beşiktaş Hent- bol Takımı, AvrupaÇelenc Ku- pası 3 Tur eleme maçında ra- kıbi Laraaka Kolejı'vle karşı karşıya gelıyor Mücadele bugıin Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Güney Kıbns ekibını evinde konuk eden Beşiktaş, rakıbı karşısın- da üstunlük saglamak ıstiyor. HİLMİTÜRKAy Pazar gü- nü Samsun deplasma- mnda zorlu bir sınav verecek olan Fe- nerbahçe"de sakat ve ce- zalı futbolcular teknik dı- rektör WsrnerLorantı sı- kıntıya soktu. G.Saraykarşısında fark- h bır skor elde eden San- Laci\ertliler'de Samsuns- por'a karşı Fatih ıle Or- tega kart cezalısı, Zoran Mffkoviç,Mustafa Doğan da sakatlıklan nedeniyle tbnnagiyemeyecekler. Lo- ract, orta sahada Arjantin- ü fatbolcu Ortega'nın ye- rıne Cej hım 'u büyük ola- sılıkla oynatacak. Farih'in yenne ıse en büyük aday şimdihk Ali Güneş görü- nüyor. Futbolculanndan farklı G.Saray galibıyetinin ar- dından reha\ete kapılma- malannı isteyen Lorant, "Samsunspor ve Panathi- naikos karştlaşmaian da biamiçinçok önemtijJd90 dakika.Galatasara> maçj- nı farklı kazanmak herşe- yin sonudeğıidir.Sadeceüç puan aldik ve averajımızı düzettik.Takunoiarakher- geçeniyi oynuyoruz.Bu ikj karşılaşma hayati önem taşıvor.G.Sara> maçından sonra Samsun'akayteder- sek bize yakışmaz. Ug'de Samsun'u geçip, Panat- hinaikos karyısındada tur atlanıak istivoruz" dedi. www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 TARKOVSKI FİLMLERİ KASİM 2002 Bugün j Sfalker (14.00) Nostalghia (17.00) Solaris (19.30) Altılı milyarder yaptı Spor Senisi - At yanş- lannda 1-3-10-7-1-1 kcmbineli altılı ganyanı telbaşına bilerek 652 mil- yx liramn sahibi olan ta- ıhi, 35 milyar liralık ku- jcnla ikramiyeyı kazandı. "ürkiye Jokey Kulü- i nden alınan biİgiye gö- : dünkü Bursa yanşla- rJa 652 milyar 280 mil- yon 700 bin lıra kazanan İdşı, fstanbul Şaşkınbak- kal'dakı 73 nolu ganyan bayiinden şansını dene- mış. Talıhlı yanşseverin 35 milyar liralık at yanşı oynadığı, ancak tekkupo- na 1 milyar luradan fazla yazılmadığı için 35 mil- yar lıralık oyununu 42 ku- pona böldüğü bıldirildi. KEMT Tennessee Wıllıams Yıldız Kenter-Hakan Gerçek- 9,16 Kasım Saat 2030 f Güneş Berberoğlu-EnginHepılen 17 Kasım Saat 15.00 t Huysuz İhtİyar OğuzAral 24Kasım, 1 Ara/rk Saat 15.00 29,30 Kasım Saat 20.30 '0 KasımSaat 15.00 fEFES" U PiUor. İ TIYATRO HAYAÎİN AYNASIOİR HARBİYf MUHSİN fRTUĞRÜt SAHHÖFiB.:rÖ7TÎ) 240 77 20 6/8.9 10 KASIM BİR ADAM YARATMAK toon: Htop (aii KISAXUREK/ Vonelen: Mahmuf GOKGO/ E F E S PUsen'in kürtür ve sanata katkıları artarak sürecek. FİKRET OAĞLIOĞLU ffanlannız İçin (0212)293 89 78 peroreklam@perareklam .com.tr perareklam@superonline com www perareklam com.fr *VWün^r%m ÖHKtSJ TEI./0212) S26 53 80 6,7,8,9 10 KASIM DÜĞÜN YA DA DAVUl Ynzan: Hcsmet ZEVBBCy' Vdneteı: frof. Dr. Nurfam KAMBAfi ! 9,10 «SJM IENİM KÜÇÜK rHDOM (ÇOJ Ymon N GİMY C ÖZfK/ röneKn: Cs*2 0SK USKÜDA*M. CFÛISAHNBİ TtL.(02?6)333 03»7 6,7,8,9,10 KASIM SfRSfM KOCANfN KURNAZ KARISI (M.O.) j OŞl:F:CıIve(4),P:Manço(5),PP:Be>aay|3),S:Dalkılıç(2) OŞU: F: Muratcan (5). P: V'enom (l). PP: Atığbey(1), S: Kara- lübur (4). OŞL': F: Bucknell (4), P: Safin (g). PP: Yekayek (10J, S: Aga- IZl(i). >ŞL: F: Idrçıçek (7). P: TıtıJco (6). PP: Alaybeyi (4). S: Kurt- ış(5). •ŞU: F: Lasha (5), P: SeattleSefect (3), PP: Pharlap(2),S:Cas- rrl) iŞL': F: Halfetışahını (10). P: Baba Salım (7), PP: Babakadır ).S:Ekremhan(9).SS:Zor- .ı|ıtlI6). ?U:F:Cepnıbeyıf9),P:Ab- .ı Şahını 17 ), PP: Bodrumbe- 41. S:ASaıbof8) ı Ikilisi 4 Koşu- 7 6 tahis: 2. Çıfte: 4 7. Bahis: 10.7.6.9.16. OZEL GOSTEfiİM ALTILI GAJVY4N 4 8 10 1 7 5 3 2 1 10 7 6 9 7 4 UMRANIYE HALDUN ALAGAS SPOR SALONUNDA 12 KASfM SALI, Saat: 20.30 DÜĞÜN YA OA DAVUL Bilgi için: 0216 461 85 22 GİRİŞ SERBESTTm KAOIKÖY HA10UN TANER SAHNKİ TEL:(0216) 349 04 63 6,7,8.9,10 KASJM KANU NİGAR (M.O.) V«oı: SadA SENOIt / tânctm fnjn GÜftMBt ""'•HPAŞA SAHNBİ TH.:(O2I2) 578 60 67 6,7,8,9,10 KASIM KRAl ÖIÜ(ŞÜ)YOR Yazon £ I0NBCO/ Yönefen: Engln AtKAN ÖMRAMİYESAHHESİ Ta..{0216) 461 85 22 6,7,8,9,10 KASIM SUÇVfCEZA Yazon: F D0STÖYFV5M / Yöneren. Rogıp YAVtlZ 9.İ0USM DÛSlf»SIRKİMSUYOOOR(CO) VcnonÜJNaOCUJ/Yoneten £ GUUUD4K fcUUttJYt Cff i -n 240 77 20 :I. SUOE/ roorttn Mdahaf A88ASOV0 BİR fSTVÂN SZAB fttcne» • Sd. I i00-Hgı-,»^. » « O Gjmes: 1CKE 3030 Ba nlse4».«;: >X12İ2tt tOTt -232 33 "ThrATHO HAVATIN A 5.000.000 - 4.0OO.000 Tl (Mûzikol Oyunlor! 4.000.000 - 3.000.000 TL (Normol O/unlarl 2.000.000 Tl jÇocuk OyunlarıJ 15 Kasım'dan itibaren AFM Fitaş Beyoğlu-AFM Phncess Maslak- AFM İdealiepe-AFM Tansaş Kadıköy 22 Kasım'dan itibaren BeyoğluAlkazar SİNEMALARINDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog