Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2002 CUMARTESİ 16 TELEVtZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Şafak_ 07.30 TRTINT Duygusal (*m\ Türlü engellerden sonra birbırlerine kavuşma- ^y v basaran ikı gencin öyküsünü konu alan fil- mın vönetmeni Ertem Göreç. Başrollennde Cüneyt Arkın, Selda Alkor ve Pervin Par yer alıyor. Şeref Sözü 10.00 GAP TV Melodram • Sevdıği yoksul kızla, öliimcül hasta varlıkJı kız arasmda seçime zorlanan üniversiteli bir gencinöyküsü. Osman F. Seden'in SafaÖnal'm se- naryosundan çektıgi film. duygusal akış içinde aşk. özveri. alınyazısı gibı kJasik Yeşilçam motiflerini iş- leyen, daha çok oyunculanyla ilgi çeken sıradan bir aiîe melodramı. Başrollerinde Tank Akan, Perihan Savaş, Eşref Kolçak gibı oyuncular var (1977). Bend ofthe™ 10.00 CNBC-e VVestern (Bend of the River) - Kanun kaçağı olan Glyn McLıntock. hayatını rehberlik yaparak kazan- maktadır. Glyn, bir grup yolcuyu Oregon'dan geçir- mek için büyük mücadeleler verirken bir zamanlar kanunu kaçağı olsa da aslında ne kadar cesur ve mert olduğunu kanıtlayacaktır. Yön: Anthony Mann. Oyn: James Stewart, Arthur Kennedy, Julia Adams. Rock Hudson (1952 ABD, 91 dk). A L'attaque 14.00 CNBC-e Güldürü ©(A L'attaque) - Iki senaryo yazannın öyküsü- nü anlatan fılm. sosyal eİeştiri dozu hayli yük- sek bir komedi. tki yazardan genç olanı daha çok okuma yazma eylemi gerçekJeştirmekte, yaşlı ola- nı ise bol bol eleştın yapmak dışında pek fazla var- lık göstermemektedir. Anlattıklan öykü ise acıma- sız birdüzen içinde yaşama şansı arayan bir ltalyan- Fransız klanının son derec komik yaşamıdır. Yön: Robert Guediguian. Oyn: Anane Ascaride, Pierre Banderet, Frederique Bonnal (20O0 Fransa. 90 dk). Sezercik_. 16.50 TRT 1 Melodram • Cezaevindeki doğum sırasında ölü doğmuş bir bebekle değiştirilerek başka bir anneye veri- lip sokak çocuğu olan Sezercik in, gerçek babası- nı bulmak için geçirdiği serüvenin öykûsü. Yönet- men: Memduh Un. Oyuncular: Sezer İnanoğlu, Hül- ya Kocyiğit. Ediz Hun (1972). 17.00 / Show TV / Kuma Aynntı yanda AteşBöceği 18.00 Flash TV Duygusal • Işportacılık yapan bir gençle. bir yankesici kı- zın gülünç aşk öyküsünde Tank Akan, Necla Nazır, Hulusi Kentmen. Renan Fosforoglu oynuyor. Osman Seden'in yönettiği film. Ahmet Üstel'in se- naryosundan sinemaya uyarlandı (1975). Devlerin.- 20.00 Flash TV Duygusal • Ekonomik nedenlerden dolayı aynlıp çeşitli olaylardan sonra yeniden sevgilisiyle bir ara- ya gelen bir kabadayının öyküsü. Yön: Osman Se- den. Oyn: Kadır lnanır, Türkân Şoray (1976). Şeytamn Ta Kendisi 21.00 tv8 Macera (The Evil That Meo Do) - Kirli işlerden elıni eteğıni çekmış olan profesyonel bir katil. eski bir arkadaşının öldürülmesı üzerine yeniden hara- kete geçer ve ıntikam almaya karar verir. Yön: J.Lee Thompson. Oyn: Charles Bronson, Theresa Salda- na. Jose Ferrer(1984 ABD-Meksika. 120 dk). Kardeş-. 21.00 CINE 5 Güldürü (Big Brother Th>ubk) - 16 yaşındaki Sean ve 11 yaşındaki Mitch. birbirleriyle pek ıvi geçi- nemeyen iki erkek kardeştir. Mitch. sürekli olarak ağabeyi Sean ile rekabet halindedir. Aralanndaki gerginlik mahallelerine yeni bir komşunun gelişiy- le iyice kızışır. Çünkü iki kardeş de yenı komşula- nnın güzel kızına ilk görüşte âşık olur. Yönetmen: Ralph S. Portıllo. Oyuncular: Dick Van Patten. Bo Hopkins. Mario Lopez (2000 ABD, 90 dk). Ramona 22.00 CNBC-e Güldürü /77\ (Ramona) - lş için Tijuana'ya giden yakışıklı V İ ' Henry. burada fabrika işçisi güzel Ramona ile kısa süreli bir ilişki yaşar. Daha sonra Los Ange- les'taki evine dönen Henry. yol boyunca onu ne ka- dar özlediğini fark eder. Evine vanp da arabasının bagajını açınca çok şaşınr. Çünkü, Ramona bagaja girmiş ve onunla beraber ABD"ye gelmiştir. Yönet- menliğini Jonathan Sarno'nun üstlendiği filmde, Heidı von Palleske, Cain Devore, Jason Scott, Mic- hael David Lally oynuyor (1993 ABD. 94 dk). Enigma 22.35 CINE 5 Macera /TT\ (Enigma) - Tom çok zeki bir kod çözücüdür. v i / Bir zamanlar tutkuylabaglı olduğu güzel Cla- ire yüzünden bunalım yaşamaktadır. Tom. kendisi- ni birbiriyle alakasız gibi gözüken iki esrann için- de bulur. Bir tanesı Claıre'ın aniden kayboluşudur. Diğeri ise Alman denizaltılan. müttefiklenn Atlan- tik'deki konvoyuna saldırmadan önce. Enigma ko- dunu çözmek için başlayan yanştır... Yönetmen: Micheal Apted. Oyuncular: Dougray Scott. Kate Winslet, Safran Burrows (2001 ABD, 117 dk). 22.50/TRT2/lstiklal... Aynntı yanda MekkÖpücüğü 00.30 TRT 1 Dram (77\ (Kissed By An Angel) - Nişanlısı tarafından V ^ terk edilen Danny, kardeşinin düğününde Jo Jo adlı bir kıza âşık olur. Ancak ilişkileri imkansızdır çünkü Jo Jo dünyaya sevenleri kavuşturmak için gönderilmiş bir melektir. Yönetmenliğıni Gregory C.Haynes'in üstlendiği filmin başrollerinde Adam Tresse, Mia Kirshner oynuyor (2000 ABD. 90 dk). Kanh Oyun 00.45 Shovv TV Macera ©(Game) - Onlar zengin, güçlü ve acımasızdır, her sene bir kere ölümcül oyun oynarlar ve masum insanlann hayatlannı tehlikeye atarlar. Bu kez durum biraz daha farkJıdır çünkü gruba John Kane katılmıştır. Kane'nın babası oyunculann ban- kacısıdır ve müştenlennden gizlemekte olduğu önemli bir sırn vardır. John Kane ise bu oyuna ka- tılarak babasırun düşmanlanndan intikam almak pe- şindedir. Yönetmen: Cole McKay. Oyuncular: Jo- seph Campanella. Craig Allen (1998 ABD, 105 dk). KelepçeK Âşık 01.50 Kanal D Macera /TI\ (TO Catch a Ttaief) - Riviera'da emekliye aynl- \ 3 / mış bir hırsız, orada kendısınin stilinı taklit e- den bir hırsızı yakalar. Yönetmen: Alfred Hitch- cock. Oyn: Cary Grant. Grace Kelly, Jessie Royce Landıs. John Williams (1955 ABD.97dk). Jesse James 02.00 Flash TV VVestern (Jesse James) - Amerikan ıç savaşında aileleri demiryolu işverenlerinın saldınsına uğrayan ve bunun için de tren soygunu yapmaya karar veren iki kardeşin öyküsü. Yönetmen: Henry King. Oyun- cular: Tyrone Power, Henry Fonda. Nancy Kelly, Randolph Scott (1939 ABD, 105 dk). Yeşil Köşkûn... 02 A 5 TRT 1 Dram /•"•N Harbiye Nazın Halil Paşa'mn kızı gönlünüba- vJS>' basmın yaveri KemaFe kaptınr. Halil Paşa ise kızını Dahilıye Nazın'nın oğluna nışanlar. Bu du- rumu öğrenen Kemal. Yemen'e giden birlikJere gö- nüllü olarak katılır. Yönermen: Nejat Saydam. Oyuncular: Belgin Doruk. Ekrem Bora, Avni Dılli- gil, Kadir Savun. Emel Yıldız. 3Izleyin Orta Değmez NTV 11.30 Çocuklan güldürenler TV Servisi - Sivil toplum kuruluşlan ve gönüllülerin konuahndığı "HayaünRit- mi"nde bu hafta, çocukla- nn dünyasını zenginleşti- renler ekrana geliyor. Programda ilk olarak, hasta ve dar gelirli çocukla- nn dileklerini yerine getir- meye çalışan "Bir Dilek Tut" derneği ile hasta ço- cuklann yüzlerini güldüre- bilmek için çabalayan "Theodora Vakfi"nın gö- nüllü palyaçolan tarutılıyor. Programı, Ayzen Atalay ve HaşmetTopatoğhı birlik- te sunuyor. tv8 12.05 Bel ağnlan ve tedavisi TV Servisi - Sağhk prog- ramı "Tıp Gezgiııi''nin bu bölümünde ilk olarak, Prof. Dr. Selçuk Palaoğhı ile bel ağnlan ve tedavisi konuşu- luyor. Programın "Hi- Tech" bölümünde ise Prof. Dr. Nuri Soysal ile plastik cerrahideki gelişmeler ve estetik burun ameliyatlan ele alınıyor. Prof. Dr. Mehmet Bin- net'in sunduğu yapımda aynca, araba yanşçısı diş hekimi GalipGüler'le yapı- lan röportaj da yer alıyor. CNNTürk 21.05 Seçim sonuçlan TV Servisi - Tayfun Er- tanın hazırlayıp sunduğu "Söz Sizde" programında bu hafta, seçim sonuçlan masaya yatınhyor. Yapımda, "Türkrye'nin sosyoJojik haritasuun ne de- diği", "AKP ve CHP'nin ne- den ve nerelerde kazandı- ğı", "Merkez sağm nasıl ve nedençöktüğü" gibi sorula- ra yanıt aranıyor. atv 23.20 Orucun amacı TV Senisi - Her Rama- zan ayında olduğu gibi bu sene de oruç ve ibadet ile il- gili sorular kafalan kanş- tırmaya devam ediyor. Hulki Cevizoğlu, "Ceviz KabuğıTnda konuğu Prof. Dr. Bayraktar Bayrakb ile bu konulan masaya yatın- yor. Prof. Dr. Bayrakh; "Orucun amacı nedir", "Orucun şekiDeri var mı- dır", "Kimler oruç tutabilir kimler tutamaz" gibi soru- lan yanıthyor. Western türünün nitelikli örneklerinden biri olan yapım, 'Sinema Büyüsü' kuşağında ekrana geliyor Kontesin yanındaki gizli yük TRT 2 22.50 Istiklal Kahramanları - Vera Cruz / Yönetmen: Robert Aldrich / Senaryo: Roland Kibbee, James R. Webb / Görüntü: Ernest Laszlo / Müzik: Hugo Friedhofer / Oyuncular: Gary Cooper, Burt Lancaster, George Macready, Cesar Romero, Ernest Borgnine, Char- les Bronson /1954 ABD yapımı, 94 dakika. TVr Servisi- Atilla Dorsay' ın ABn Taşçıyan'la birlikte hazır- layıp sunduğu "Sinema Büyü- sü" kuşağında bu hafta, "tstik- lal Kahramanları'' gösterili- yor. İlk "Superscope" (sine- maskop tekniğinin daha geliş- miş bir çeşidi) film olma özel- liği taşıyan ve 3 milyon dola- ra mal olan yapım bildik adıy- la "Vera Cruz", güçlü oyuncu- larla dolu, müthiş bir vvestern klasiği... Türkiye'de de gösterime gi- ren yapım, vvestern türünün en popüler ve nitelikli örnekle- VVesternin popüler örneklerinden biri olan yapımın başrollerinde, ünlü sanatçdar Gary Cooper (solda) ve Burt Lancaster var. rindenbiri... 1860'lardaMek- sika'da geçen filmde Gary Cooper ve Burt Lancester. tmparator Maximillian'a dü- zenlenen bir komploda omuz omuza çalışan iki arkadaşı canlandınyor. Meksika Devrimi'nin he- men öncesinde Juaristalar'ın ülkeyi, Fransızlann desteğin- deki Imparator Maximili- an'dan kurtarma girişimlerin- de bulunduklan gerilimli gün- lerde geçen filmde Cooper, New Orleanslı bir centilmeni, onun işbirliği yaptığı Lancas- ter sa, Vahşi Batılı bir kanun kaçağını canlandınyor. Ustlendikleri misyon ise. Maximilian'ın Meksiko C- ity'deki sarayından aldıkları bir kontesi Vera Cruz limanı- na sağ salim ulaştırmak... Ne var ki kısa sürede işlerinin ba- sit bir bekçilik ve göz kulak olmaktan çok daha farklı bo- yutlar taşıdığını farkederler Kontes, yüklü bir miktar altı- nı Avrupa'ya kaçırmıştır yeni birlikler getirmek için bu ha- zineyi kullanacaktır... Bu hızlı westernde, iki arka- daşın birbirleriyle tartışmala- n ve güvensizlikleriyle ortaya çıkan komik unsurlar, heye- canlı ve gerilimli sahnelerle ustalıkla dengeleniyor... Kaçırmayın... Toplumu kemiren törelerTV Servisi - Doğu yöresin- de döl rutmayan bir çoban kızla kocasının, eve kumanın gelişiyle yaşadığı olayların öyküsü. Cahit Atay'ın "Ana Hanım Kız Hanım" oyunundan Ta- nk Dursun K." nın senaryolaş- tırdığı ve Aüf Yılmaz ın yö- netmenliğini yaptığı "Ku- ma", feodal düzenin egemen olduğu kırsal kesimde hala kanayan bir yara olarak aile yapısını kemiren kuma olgu- sunu enine boyuna işleyerek, töreleri bölüm bölüm yargılı- yor. Yılmaz'ın sinemacı kişi- ShowTV 17.00 Kuma / Yönetmen: Atıf Yılmaz / Senaryo: Tank Dur- sun K. / Yapıt: Cahit Atay / Oyuncular: Fatma Girik, Hakan Balamir, Nuran Aksoy, Aliye Rona, Tuncer Necmioğlu, Ülkü Ülker / 1974, Erman Film yapımı. liğine onur katan. biçim yö- nünden düzgün, çevre düzen- lemesi, görüntü şöleni, diya- loglan, başta Fatma Girik ol- mak üzere tüm oyuncuların başanlı çabalanyla öne çıkan övgüye değer kırsal kesim eleştirilerinden biri. Batıl inançlann sürdüğü ge- ri kalmış Doğu Anadolu yö- resinde avcı Ali (Hakan Bala- mir) avlanırken görüp tanıya- rak âşık olduğu ve sonra da evlendiği kimsesiz çoban kı- zı Hanım (Girik) yüzünden anası Cennet Kadın'la (AUye Rona), köylülerin düşmanlı- ğını kazanır. Çocuğu olmayan gelin muskalar, üfürükler, adaklar yarar vermeyince kısırlığı ka- bul edip, doğurgan bir kuma aramaya başlar. Sattığı beşi- biryerdesi ancak kör bir kızı almaya yeter. Kuma gelen za- vallı görünüşlü Zilha (Nuran Aksoy), döl tutunca değişip, Hanım'a başkaldınr. Hanım hamile kalınca, gebe ohnadığı anlaşılan Zilha çılgı- na döner. Zilha'nın kahpe ol- duğunu çevreye yaydığı Ha- nım'ı ağaca bağlayan köylü- ler, törelere göre onu taşlaya- rak öldürmek isterken bu çağ- dışı törelere başkaldıran Ali kansırun yardımına yetişir. Hz. Muhammedin hayatını ekrana getiriyor TV5'ten Ramazan'a özel TV Servisi - Fransızca yaym yapan TV5 kanalı, Ramazan ayı boyunca Hz. Muhammed'in hayatını konu alan özel bir belgesel ekrana getiriyor. Beş bölümden oluşan ve Cumartesi akşamlan ekrana gelecek olan belgeselde, Islamiyet'in doğuşundan gelişimine kadar bütün temel adunlan inceleniyor.Chema Sarmiento, T. Celal ve Youssef Seddik'in birlikte yönetmenliğini üstlendiği belgesel yapım, üç senelik uzun bir çahşmanın ürünü. • TV5, 22.05 AKP ve gençler TV Servisi - Cihat Şener'in hazırlayıp sunduğu "Gençlerle" programının bu haftaki bölümüne, AKP Adana Milletvekili gazeteci Ömer Çeükkonuk oluyor. Programda, AKP'nin öncelikleri, özel bir gençlik politikası olup olmadığını anlatacak olan Çelik, gençlerin konuyla ilgili sorulanna da açıklık getiriyor. Programın yönetmenliğini ise AyKn Gürsoy üstleniyor. H tv8, 23.00 NTV 12.05 Beyin Gücü TV Senisi - Belgesel ya- pım "The Human Body" bu hafta, 7. bölümüyle eİcrana geliyor. Insan vücudunun tüm öyküsünün anlatıldığı belgeselin bu bölümü, "Be- yin Gücü" başlığını taşıyor. Yapımda, e\Tİmin bir mu- cizesi olarak nitelenebilecek insan beyninin, zaman için- deki gelişimi ve ulaştığı güç anlatılıyor. tv8 14.05 'Değişim' ele alınıyor TV Servisi - "El Ele" programının bu bölümünde, "değişim" konusu ele ahnı- yor. Fatıman Yücel'in sun- duğu yapımda, "Sürekfi bir yenOenme ve değişim içersin- de olan dünyaya ne kadar ayakuydurabüiyoruz" soru- suna yanıt aranıyor. Programa, sanatçı Hürya Koçyiğit, gazeteci Mehmet Barias ve psikolog Nevin Eracar konuk oluyor. Tv PROGRAMLARI 09.30 Papucu Yanm 10.20 Dedem Gof- ret ve Ben 11.15 Yörelerimiz Türküleri- miz 11.55 2. üg Fut. Karşılaşması: A.A. Ankaraspor - Mersin Idman Yurdu (Canlı) 14.50 Dizi: Küçük Mucizeler 15.40 Meddah 16.00 Damak Tadı 16.20 Ittara Doğru 16.50 Yerli Film: Sezercik Aslan Parçası 18.30 Ablam Böyle Istedi 19.05 Dizi: Kuzen- lerim 20.00 Haberler 20.30 En Son Babalar Duyar 21.25 Sayısal Gece 22.40 Kanıt Peşinde 23.30 Gece Postası 00.30 Film: Melek Öpücüğü 02.15 Yerli Film: Yeşil Köşkün Lambası (0 312 490 43 00). 09.00 Televızyon Gazetesı (Canlı) 11.10 Yarış Magazin 12.05 Kariyer Dünyası 13.10 Konser Salonlarından 15.10 Ba- şan Basamakları 16.10 Heyecan Tutkunları 16.40 Si- nema Rehberi 17.00 Basketbol 1. üg Karşılaşması: Beşiktaş - Daruşşafaka (Canlı) 19.00 Haberler 20.00 Bilim ve Yaşam 20.30 Attilâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 20.55 Ispanya ügi Maçı: Real Socıedad - De- portıvo (Canlı) 22.50 Yabancı Film: Istiklal Kahra- manları 00.40 29. Uluslararası Istanbul Müzik Festi- vali 01.40 Doğa Görüntüleri (0 212 259 72 75). 10.00 Yerli Film: Şeref Sözü 11.30 Yolların Türküsü 12.00 Güneş Üstü- müzde 13.05 Dizi: Kaynanalar 14.00 Çekirdek 14.30 Yibo'lar Yanşıyor 15.00 Hedef Mut- luluk 15.15 Bir Kelime Bir Işlem 16.00 Belgesel: Doğ- duklan Topraklarda Yaşayanlar 16.30 Halk Konseri: Sivas Halk Konseri 17.30 Tartışa Tartışa 18.59 TRT- 3 Açılış 19.00 2002 VVİmbledon Tenis Tumuvası 20.30 Beşiktaş - Daruşşafaka Basketbol 1. Lıg Karşılaşma- sı (Tekrar) 22.00 Beşiktaş - Güney Kıbrıs Rum Yöne- timı Kolejı Hentbol Karş. 23.45 Kapanış. 12.00 Öğretmenler İçin 12.30 Bir So- list 12.50 At Yanşlan (Canlı) 16.30 Bir Bestecı 18.00 Eyüp Musiki Derneği Korosu 18.30 Şarkılar Bızi Söyler 19.40 Gönül Bah- çemiz 21.20 Ah Bu Şarkılar 22.30 Beraber ve Solo Şarkılar 23.00 Solistler Geçidi 23.30 Türküler Bizi Söy- ler 24.00 Bir Dilden Bir Telden 01.00 Allı Tumam. 07.30 Yerli Film: Şafak Sökmesin 09.00 Televizyon Gazetesi 10.10 Bil Bul 10.35 Büyük Palyaço ve Kral 11.00 Çocuk Deyip Geçme 11.55 Türkiye 2. üg Futbol Kar- şılaşması: A.A. Ankaraspor - Mersin Idman Yurdu (Canlı) 13.50 Dizi: Kuzenlerim 14.40 Diyalog 15.10 Bir Başka Gece 16.35 Geçen Hafta Türkiye 17.05 If- tara Doğru 17.35 Kar Izlen Örtmesin 18.10 Türkiye'yi Konuşalım 18.40 Anadolu Düşleri, Bir Renk Dörtleme- si 19.15 Bakış 20.00 Ana Haber 20.30 Dizi: En Son Babalar Duyar 21.30 Sayısal Gece 22.45 Dizi: Çiçek Taksi 23.40 Gündem Turizm 00.10 Kahve Bahane. 08.00 Çızgı Film: Herkül 08.25 Çız- gi Film: Pofuduk Ayı 09.50 Mahallenın Muhtar- ları 11.00 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Ku- riş'leModa 15.00 Dizi: ilişkiler 17.05 Direklerarası Show 18.15 Dizi: Aıle Baglan 19.30 atv Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haberlen 21.40 Dizi: Ço- cuklar Duymasın 23.20 Tartış- ma: Ceviz Kabuğu 03.20 Ho- medrom 03.50 Haberci 04.25 Uzaklar 04.55 Gecenin Için- den (0 212 354 30 00). 07.00 Tüketici Reh- beri 07.30 Belgesel: Vahşi Yaşam 08.45 Hugo ve Arkadaşla- rı 09.30 Mobil Hayat 10.30 Sportıf 11.30 Moda Show 12.30 Tam Zamanı 14.00 Sine Show 15.00 Evliyalar 15.30 Ayşe özgün Hergün 17.00 Yerti Film: Kuma 19.00 Ana Haber 19.45 Spor 19.50 Dizi: Aslı ile Kerem 20.50 Dizi: Aş- kınaEşkıya21.50Dizı: BirTat- lı Huzur 22.50 Acun Firarda 00.15 Haber Hattı 00.45 Ya- bancı Film: Kanlı Oyun 02.30 Yerli Film: Islamiyetin Doğu- şu (0 212 355 01 01). 07.00 Tatil Sabahı 08.30 Kurabıye 09.40 Powerpuff Girls 10.20 Digimon 10.50 Ninja Kaplum- bağalar 11.20 Yabancı Film: Godzilla 2000 13.00 Haber 13.10 Genç Magazin 14.00 Ça Ça Ça Ayça 15.10 Sıra Bende 16.00 Dizi: Aşkım Aşkım 16.50 Iftar Vakti 17.10 Çarkıfelek 18.30 Çifte Bela 19.30 Ana Haber 20.30 Dizi: Aşk Mey- dan Savaşı 21.45 Dizi: Kınalı Kar 23.00 Hülya Avşar Show 00.10 Zaga 01.40 Gece Ha- berleri 01.50 Yabancı Film: Kelepçeli Âşık 04.15 Kayna- nalar 05.15 Sahur Özel 05.30 Trafik 06.00 Sigaranın Zarar- \an (0 212 215 51 11). •=; _ _ . . 09.00 Haberler S | l Y 09.20GeceGün- düz 09.35 Gün- dem Dışı 10.30 Motorspor 11.30 Hayatın Ritmı 12.05The Human Body 13.10 Ispanya Liginde Geçen Hafta 14.10 Dünya Rallı Şampıyonası 14.35 Transvvorld Sport 15.10 Dunya Ralli Şampiyonası 16.10 NBA Action 17.10 Fut- bol Mundial 18.10 Avru- pa'dan Futbol 19.05 Micro- soft Life 20.00 Haberier 20.05 NBA Action 20.30 Sacramen- to - Memphis 22.30 NBA Studyo 23.05 Video Lig (0 212 335 00 00) Yüksek Seçim Kurulu'nun Star'a verdiği 5 günlük geçici yayın durdurma cezası bu gece saat Star 24.00'te sona eriyor. 24.00 Gece Hattı 00.20 Spor Gecesi 00.30 BBG 02.00 Yerli Film: iki Gemi Yan Yana 03.30 Konser: Sa- mi Özer 04.30 Söz ve Işık 05.30 Yerli Film: Çakırcalı Mehmet Efe (0 212 448 80 00). StSTiinax Yüksek Seçim Kurulu'nun StarMax'e verdiği •ymr 5 günlük yayın durdurma cezası bu gece sa- ^ * at 24.00'te sona eriyor. 24.00 Kral TV Müzik Programı (0 212 448 80 00). 06.00 Haber 09.30 Frekans 11.35 Özel Sek- tör 12.15 Karalama Defteri 14.10 Spor 14.30 VVorld Sport 15.10 Smaç 16.10 Motor Spor- lan 16.30 Sporda Haftanın Olayı 18.15 Maç Başhyor 19.05 Global Bakış 19.30 Stil 20.30 Spor Ana Haber 21.05 Söz Sizde 23.05 Süperlig Cumartesi 23.30 Şimdi Reklamlar 00.10 Spor (0 212 478 50 00). 09.00 Haber 10.00 8. Etap 10.45 Spor Man- şet 11.30 Pet Show 12.05 Tıp Gezginı 13.00 Haberler 13.30 HI-814.00 Haberler 14.05 El Ele 15.05 Fotoportre 15.35 Avrupa Aktüel 16.05 Rıba- und 16.35 Erkan Tan ile Sultanahmet'ten 17.00 Haber- ler 17.35 Zamanlar ve Mekânlar 18.00 Haberler 18.05 Ve Moda 19.05 Uzaktakiler 20.00 Ana Haber 21.00 Ya- bancı Film: Şeytamn Ta Kendisi 23.00 Gençlerle 01.05 Kerem Görsev'le Caz 02.10 Yabancı Film: llahlann Aşkı 04.10 8. Etap (0 212 288 51 52). 06.10 Yabancı Film: Ailede Ihanet 07.40 Yabancı Film: Ideal Bir Koca 09.20 Ya- bancı Film: Işte Deniz 11.00 Belgesel: Vahşi Yeni Dünya 11.50 Yabancı Film: Pazartesi Öle- cegim 13.20 Cine Sinema 13.45 Arlette 15.20 Yaban- cı Film: Büyük Soygun 16.45 KameraArkası 17.00 Ya- bancı Film: Kitap Hırsızlan 18.35 Film: Dolap 20.00 Ha- ber 21.00 Yabancı Film: Kardeş Kavgası 22.35 Yaban- cı Film: Enigma 00.10 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Kliptomani 11.00 Kahve Molası 13.00 '.Müzik 15.00 Special VVeekend 16.20 Iftar 17.10 Nostalji 18.00 Yerli Film: Ateş Böce- ği 19.30 Haberler 20.00 Yerli Film: Devlerin Aşkı 21.30 Bir Çift Turna 23.00 Flash Özel 01.00 Gerçek Kesıt 02.00 Yabancı Film: Jesse James (0 212 256 82 82). E"| 14.30 Vahşi Hayat Dedektiflerı: Batı Nil Virü- J sü 15.00 Inka Yolu Boyunca: Madenler 16.00 üEMttmr Derinhğin Detektıfleri 17.00 Kayıp Dünyalar . . . . . . ı 18.00 Yok Olan Göktaşı 19.00 Derinliğin De- tektifleri: Denizaltılar. Sırlar ve Casuslar 20.00 Vahşi Cu- martesi: Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Timsah Günce- sı: Jamaikalı Cesaretı 21.00 Pasıfıkte Mucize 22.00 Kır- mızı Panda: Bir Devin Gölgesınde 23.00 Fil Üstünde Seyahat 24.00 Büyük Beyaz Belası (0 212 293 00 68). 09.30 Haydı Çocuklar 10.30 Çizgı Film 11.00 Dizi: Karate Can 12.00 Haberler 12.30 Güler Erkan Sizlerle 13.30 Yıldızlann Hikayesi 15.30 Dizi: Evimiz Olacak mı 16.00 Iftar Özel Programı 17.00 Müslüm Yunus Shovv 19.00 Ana Haber 20.00 Dizi: Ço- cuklar Duymasın 21.15 Izzet Yıldızhan Shovv 23.15 Ma- gazin Ruzgarı 00.30 Gece Haberi 03.00 Yerli Film: Yıl- dırım Han ve Emir Suttan (0 212 454 56 00). | 09.55 Gordon Kopekba- lığı 10.50 Timsah Avcısı 11.45UrdünKraliyetTu- ru 12.40 Bilinmeyen13.35 Dünyanın En Tehlikeli Mesleği 14.30 Fatihler ve Fetihler 15.30 Bir Otomobil Doğuyor 16.00 Süper Strükturler 18.00 Tim- sah Avcısı 19.00 Vahşi Oogada Yıl- dızlarla: Richard Dreyfus 20.00 Alas- ka Mumyalannın Sırn 21.00 Zamanın Efendileri 22.00 Kanarya Adalan'nın Mağara Mumyaları 23.00 Yalanın Anatomisi (0 212 288 75 75). 09.00 Dizi: The Simp- sons 10.00 Yabancı Film: Bend of The River 12.00 Dizi: Mad About You 13.00 Dizi: Buffy The Vampıre Slayer 14.00 Yabancı Film: A L'At- taque 16.00 Kampus 17.00 Dizi: Roswell 18.00 Dizi: Two Guys & A Giri 18.30 Info 19.00 Çizgi Film: The Simpsons 19.30 Dizi: Seinfield 20.00 Dizi: Buffy The Vampire Slayer 21.00 Dizi: The Guardian 22.00 Yabancı Film: Ramona 24.00 Dizi: South Park 00.30 Konser: Blondie 1 01.00 Dizi: Angel (0 212 330 01 01). 20:05 NBAACTION Haftanın moçlorı CRAMENTO MEMPHİS NBA'de haftanın maçı Hidayet sahada 22:05 NBASTÜDYO C l MuratKosova-MuratDidin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog