Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

9 KASIM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J v U 1 J J. LJ M\ kultur{S cumhuriyet.com.tr 15 160 filmin gösterileceği etkinliğe 70 bin izleyicinin katılması hedefleniyor ltın Iskender'e 16adayASLI SELÇUK SELANİK - 43 UİTislararası Selanik FiJ-m Festivalı, 8 Kasım Cuuna gecesı perdeleri- ni Gurinder Chad- ha 'nın "Bend It Like Be«kham" (Beckham Gifci Kıvnlmak/ 2001) adİJ Ingiliz filmiyle açtı. 17 Kasım'a dek 160 fil- min gösterileceği etkinlik- te 500'den fazla konuk da ağulanıyor, hedeflenen ız- leyicı sayısı 70 bin ttalyan yönetmen Marco Bellocc- hio başkanlığındaki jün Amerikalı sınemacı Bob Rafelson, Iranlı oyuncu Ni- ki Karimi, geçen yılın Altın İskender (Tiran Sıfır Yılı) ödiilü sahıbı Arnavut Fatmir Koci, Fransız sinema eleştir- meni Thierry Jousse ve Yu- nanlı yazar-sinemacı Achille- as Kyriakides'ten oluşuyor. Altın ve Gümüş iskender ödülleri için yanşan ilk ve ikinci filmler de şunlar: . "Occident" (Yön: Christian Mungiu / Romanya), "El Bona- erense" (Pablo Trapero / Arjantin), "Japon" (Carlos Reygadas Mek- sıka - Ispanya), "Roger Dodger" (Dylan Kidd ABD), "YVoman of VVater" (Hidenori Sugimori ' Ja- ponya). "The Bungalow" (Ulrich Kohler / Almanya), "Let's Not Cry" (Min Boung - Hun Kore), "BUnd Spot" (Hanna A. W. Slak Slovenya), "Blissfully Yours" (Apichatpong VVeerasethakul , Tayland), "Les chemine de l'oued'" (Gael Morel / Fransa), "Vivre me tue" (Jean-Pierre Sinapi / Fransa), "VVishes of the Land" (Vahid Mo- usaian / Iran), "Some Secrets" (Alice Nellis / Çekoslovakya - Slo- vakya), "Rana's VVedding" (Hanu Abu-Assad / Filistin), "Hard Go- odbyes: My Father" (Penny Pana- yotopoulou / Yunanıstan), "Think İt Over" (Katerina Evangelakou ' Yunanistan). Bu yılki yanşmada Türk filmi yok. Festivalde yer alan 2 Türk fıl- miyse Zeki Demirkubuz'un "Yaz- Tayfun Pirselimoğlu'nun Hiçbiryerde"si Balkanlara Ba- kış'ta yeralıyor. Etkinlikte "Fransız İAMES ÜELBIA SUDM lbHT GMKR Vtoam DB FRMOOSA r AMAN tmsaüm Unathuu Mumûna OuuKGi» fGod Forbid Greater Ev41' u yıl festivalde iki Türk filmi yanşma dışı gösterilecek: Zeki Demirkubuz'un 'Yazgı'sı ve Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Hiçbiryerde'si. Todorovski, Rogozhkin, Muradov, Kiarostami ve şarkıcı Dimitra Galani ise festivalin önemli isimleri arasında. gı"sı, Sinemasının Yabancısı" başlığıyla oyuncu-yönetmen Jean-François Stevenin'e Ve Alman yönetmen Ra- iner-VVerner Fassbinder'e saygı var. Goethe Enstitüsü'nün katkıla- nyla Fassbınder'in 15 saatlik unu- tulmaz başyapıtı "Berlin Alexan- derplatz"ın(l 979-80) gösterimiüç gece boyunca sürecek. Kiarostami 'IQ' ile festivalde Toplam 40 filmin yer aldığı "New Horizons" (Yeni Ufuklar) bölümün- de Rusya'dan çok önemli 3 sinema- cının Valeri Todorovski, Alek- sandr Rogozhkin ve Aleksey Mu- radov'un son yapıtlan "The Lover / Sevgili", "The Cuckoo / Guguk Kuşu" ve "The Kite / Uçurtma" var. Bölüm aynca Meksikalı kült si- nemacı Jaime Humberto Hermon- sillo'ya Saygı'da yönetmenin 6 çalış- masını göstenyor. Kore sinemasının önemli bir temsılcisı Hong Sang Soo'nun, ttalya'nın yetkın sınemacı- sı Aurelio Grimaldi nın uzun met- rajlan, Şirin N'eşhafın kısa merraj- lan da Yeni Ufuklar'da yer ahyor. Iranlı usta Abbas Kiarostami, son çalışması Fransız - îran ortak yapı- mı "IQ" ile festivalin konuğu. Et- kinlikte aynca Kiarostami'nin ve ötekı tranlı fotoğrafçılann çalışma- lanndan oluşan "İran'a Anbk Ba- kışlar" adlı sergi var. Festivalin il- gınç ve önemli bir sergisi de Yuna- nistan'da ilk kez gerçekleştirilen Yu- nanlı oyuncu, eski Kültür Bakanı Melina Mercouri'nin film afişleri- nin izleyiciyle buluşması. "Yunan Gümüş Perdesinin En Sevilen Yıl- dızı" başlıklı 200 afışten oluşan bu etkinlik Makedonya Çağdaş Sanat Müzesi'nde 6-28 Kasım tarihlen arasmda sergıleniyor. Dünyanın dört bir köşesınden önemli sanatçılann ımzasını da taşıyan bu sergi efsane- vı Mercouri'nin uluslararası kartz- masını önemle vurguluyor. Bir baş- ka ilginç sergınin başlığı da: "Sine- mada Müzikal Yolculuklar" Ni- kos Grosdani'nın bu çekıci ve pa- halı koleksiyonu 300'den fazla film müziğinden oluşuyor. FHm mOzilderiyle Dimitra Galani "E-magic: tnternet Medya, 8. Sanat" adlı uluslararası konferans- ta günümüzün 8. sanatı haline gelen interaktif ortamda oluşturulan mul- timedya çalışmalannın film ve vi- deo prodüksiyonuna olan katkılany- la, 7. sanat sinemayla olan etkileşim- ıen irdeleniyor. "Orgazmik Sine- ma 2002" geçen yılki gıbı yasadışı, taşkın, tematik ve estetik olarak de- ğişken değerler taşıyan, yeni sine- masal türlen içeren 3 ayn program- la (Değişkenler Topluluğu, Nirvana, tmparatorluk) gecenin ilerleyen sa- atlerinde festıvalseverlerle buluşu- yor. Bir başka unutulmayacağını şimdıden söyleyebileceğım etkinlik- te şarkıcı Dimitra Galani nın Volos Senfoni Orkestrası eşliğinde izleyi- cılerle buluşması, 1935'tengünümü- ze Yunan sinemasmı etkileyen şarkı- lan seslendirmesi. Selanik'in önem- li konuklan Aleksandr Sokurov, O- tar losseliani, Abbas Kıarostami, Jaime Humberto Hermosillo, Je- an-François Stevenin, Alman ka- meraman Tilman Bultner de festi- valdeler... Sedef Yılmabaşar eski ve yeni çalışmalarını sergiliyor AKM'de bilg kec e ilerKültür Servisi - Sedef Yılmabaşar'm yeni ve eski çalışmalannın bir arada sunulduğu resimlerden oluşan 6. kişisel sergisi 27 Kasım'a kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor. 'Kedici ressam' olarak da tanman Yılmabaşar'm bu sergisinin konusu ise yine ilham perileri olan kediler. Duygulanm, iç dünyasını renkler, dokular ve sembollerle ifade eden ressam, son yıllarda yoğun olarak sevme ve sevilme duygulannı yaşadığı ve dünyanın en mükemmel yararüdan olduğunu düşündüğü kediler üzerinden anlatmayı seçiyor son sergisinde de. Yılmabaşar, tuvalüı yüzeyini kaplayan çeşitli renklerde ve türlerdeki kedileriyle, bir kedi portrecisi olarak da tanımlanabilir. Kimi zaman düşsel bir mekâna konumlanmış, kimi zaman bir koltuğa tünemiş kedilerin ifadeleri ise belki de bir insanın bile biriktiremeyeceği kadar bilgelik dolu. Yılmabaşar'm kedilerinin Sergi 30 Kasım'a dek AKM'de. taşıdığı isimlerden ba^ılan ise şöyle: 'Pembe Hayal', 'Mavi Melek', 'Melek Siyami', 'Mik - el - anj'... : (Sergi 27 Kasım 'a dek AKM'de görülebilir. Tel: 0 212 263 51 02) Çevre Tıyatrosu'ndan kasım ayı etkinlikleri 'Paşa'da Şenlik' var! Kültür Servisi - Çevre Tiyatrosu kasım ayı boyunca Kocamustafapaşa 'da 'Paşa'da Şenlik' başlığı altmda bir dizi etkinlik düzenliyor. Geçen ay, Işıl Kasapoğlu'nun sahneye koyduğu ve Semaver Kumpanya oyunculanmn oynadığı, W. Shakespeare'in 'Onikinci Gece'siyle prömiyer yapan tiyatro, aym oyunu kasım ayı boyunca her perşembe saat 20.30 ve cumartesi 15.30 ve20.30'da sahneleyecek. Yine Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, 'Nasreddin Hoca' adlı kukla tiyatrosu ve Şebnem Ünal ve Leman Yılmaz tarafından hazırlanan, müzik eşliğinde sunulan 'Kantodan Tangoya' adlı dans gösterisi ise her cuma ve pazar saat 20.30'da sahnelenecek. Kasapoğlu'nun 80'li yıllarda sahneye koyduğu oyun, Karina Cheres'in yarattığı kuklalar ve sahne tasanmıyla dünyada da yankı bulmuştu. Başta Fransa olmak üzere Avrupa'da çeşitli kentlerde ve uluslararası festivallerde yaklaşık beş 'Onikinci Gece' Semaver Kumpanya'mn ilk oyunu. yüz kez oynanan oyun, el kuklası, ipli kukla, gölge kuklası gibi birçok kukla türünün ve tekniğinin aynı mekânda kullanıldığı bir kukla gösterisi. 'Nasreddin Hoca'da, elli civannda kuklamn yanı sıra Semaver Kumpanya oyunculan da oyuna dahil olarak rol alıyorlar. Oyun, bu sezon Kumpanya'mn sahnesi Çevre Tiyatrosu'nun yanı sıra yurtiçi ve dışındaki çeşitli turne ve festivallerde de sahnelenecek. (Çevre Tıvatrosu Tel: 0 212 585 59 35) Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Can Candan 'ın 'Duvarlar' adlıfilmiBerlin deki Türkgöçmenleri konu ahyor Pennsylvania Film FestivalVnde bir Türk Kültür Servisi - Istanbul Bilgi Ünıversitesi Sinema TV Bölüm Başkanı Can Candan'ın 'Duvarlar' adlı filmi bu yü Pennsylvania Film Festivalı Belgesel Bötümü'nde gösterilecek olan 40 film arasına seçildi. Fesrivale katılan 200 film arasından seçilen 'Duvarlar' 17 Kasım pazar günü Pennsylvanıa'da gösterilecek. Caa Candan'ın 2000 yılında yaptığı belgesel nitelikli film, Berlin'in en kalabalık azınlığı olan göçmen Türk toplumunun yakın tarihini konu abyor. Film, Berlin duvannın yıkılması ve iki Almanya'nın birleşmesinden sonra, Almanya'da yabancılara yöneltilen saldınlann artık gözardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı ve aynı zamanda da Türklerin Almanya'ya göçünün 30. yılı olma özelliğini taşıyan 1991'i beyaz perdeye yansıtıyor. Türk göçmenlerin, geçmişleri, bugünleri ve gelecekleri, duvann yıkılmasının ve Almanya'nın bırleşmesinin onlar için ne anlama geldiği, artan saldınlann onlann Almanya'ya ait olma duygulannı nasıl etkilediği konulannda konuştuklan 'Dnvarlar'da, yönetmen Candan, hem ıçeriden hem de dışardan bıri olarak, marjinden durumun nasıl göründüğünü aktanyor. t ESİNTtLER ZEYNEP ORAL Kocaman Bir Yürek... Ne zaman bir kavak ağacı görsem... O kavak ağacının yapraklarını, rüzgârda titreşirken, pır pır ederken görsem... Hele hele bir de gün ışığının o titreşen yaprakları okşayıp geçtiğini görsem... Müş- tak gelir yerleşir gözlerime. Çünkü kavakların gelin olduğunu, yapraklann da tellı duvaklı ışıklar taşıdıklarını ilk önce, (çok önce) ondan duymuştum. "... Ve bir gelin kavak/Yapraklannda teili ışıklar/Naz bilmeden kendini güne veriyor." Müştak Erenus (1915-2002) Bir parantez daha kapandı ve benim çocukluk günlerimdeki kanatlarımdan biri daha kırıldı. Müştak Erenus'u şair olarak tanımadan önce, an- nemin babamın arkadaşı olarak tanıdım. Doğrusu kimselere benzemeyen bir arkadaştı. Koskoca bir ziyafette ayağa kalkıp, "Şimdi size birşiirokuyaca- ğım"deyip "Yiyin efendileryiyin, bu iştah veren sof- ra sizin/ doyuncaya, tıksınncaya, patlayıncaya kadar yiyin!" diye Tevfik Fikret'in ünlü şiırinı baştan sona okumasını nasıl unutabilirım! Davet sahibinin yüzü- nü görmeliydiniz! Palas pandıras ziyafeti terk ettik! Çocuktum ya da çocukluktan yeni çıkmıştım, da- ha şiıre sevdalanmadan önceydi. Yalnız kendi yaz- dıklarını değil, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Bedri Rahmi'nin, ama en çok Nâzım Hikmet'in şiirlerini okurdu bize.. Deli gençlik günlerımde ise, evde is- yan bayrağı açtık mı, ablam ya da ben sığınmak için Müştak'lara koşardık... Müştak Erenus (1915-2002) Kapandı parantez, geriye nıce anılar, dostluklar ve "Şıirier", "Duyuru", "ölmeye Vakıt Yok!", "Çağı- nn Gidenleh", 'Sermaye Destanı", "Taşlı Yazılar", "önce Umut Vardı", "KörBeyazı Sordu" adlı kitap- ları kaldı. Uzun yıllar avukatlık yaptı ama şiirden hiç kop- madı. Şiır için, bir yazısında, "ömnJmü adadığım bu renkli çıle... Türkçemin efendisi... Aydınlık pence- rem, güzelim" diyordu. Tüm sanatlarla içli dışlıydı. Müzik, tiyatro, sine- ma, plastık sanatlar... Renklerle ve seslerle yaşadı. Şıir kitaplarında, şiirlerine Avni Arbaş, Rasin gibi dostlann resımlerinin eşlık etmesı boşuna değıl... "ölmeye Vakıt Yok" kitabının kapağından ayınmı- yorum gözlerımı: Oğlu Ali Erenus'un çızdiği bir re- sım. Ali, 5-6 yaşlarında olmalı bu resmı çizdiğinde. Rengârenk: San gökyüzünde kırmızı bir güneş al- tmda, masmavi sulara açılmış cıvıl cıvıl bir yelken- li, ıçinde iki kişi.. Bu resim nasıl da yaraşıyor Müş- tak Erenus'a! Kocaman yüreği, hep engin denızlere açılmaya, dalgalan aşmaya hazırdı. Güneşin sıcağını da, öf- kesıni de ıçinde büyüttü. Yağmuru, çiçek kuşanmış ağaçlan, dutu, narı, birbirinedolanmışzeytin ağaç- lannı, gelin telli kavaklan, gelincikleri, toprağa yü- rüyen suyu, suya vuran ışığı sevdi. Ama en çok in- sanları, hele hele çocukları sevdi. "Ey peşinden ömriımü koşturduğum insan sev- gisi. Tutyine elimden böyle. Gidelim daha ötelere." Daha güzel, daha aydınlık bir gelecek umudunu hıç yitırmedi. Haksızlığa direnmek, insan olma, aydın olma, şa- ir olmanın gereğiydi onun için. İnsanın insanı sömürmediği, eşitlıkçi, paylaşım- cı, barışçı bir dünya özlemiyle yaşadı ve şiirlerini yazdı. "Ölmeye Vakit Yok" şiırinde şöyle diyordu: "Inanmak gerekır güne/ Bütün dertlehyle dün/Durmayın çaba getinn güne.// Insanlargüzeldır/lnsanlariyidir/lnsanlargüçlüdür/ Inanmak gerekir güne.II Kocaman bir yürek taşıdım getlrdimlBütün uma- cılardan korkusuzf Gelinlerden güzellSınırtardan üstelTüm bayraklardan renklilYaşamın temel dire- ğilInanmak gerekir günell Gelincıkier toprakta gelindir/lnsanın umudu in- sandalGerçek korkmadan soyunur/Güzelim güneş alninda.ll Kocaman bir yürek taşıdım getırdimlTüm bayrak- lardan renklilPeter Con Pietro PetrovnalAIİ." Her şey için sağ ol Müştak. zeynepcg zeyneporal.com faks:(0212)25716 50 BUGUN • İŞ SANAT'ta 19.30'da Consiglia Licciardi konseri. (0 212 316 10 83) • TAKSİM SAHNESt'nde 20.00'de Jerome Thomas Topluluğu"ndan 'Juggling Hands' adlı gösteri. (0 212 244 44 95) • AKM'de 11 OO'de tstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Selmi Andak'ın 'Uyuyan Güzel' adlı çocuk müzikali. (0 212 251 56 00) • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZt'nde 17.00 ve 20.00'de Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'ndan 'Tek Kişilik Şehir' adlı oyun. (0 212 252 35 00) • AVCILAR B.4RIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZt'nde Avcüar Belediye Tiyatrosu'ndan 13.00 ve 15.00'te 'Uzayh Yumurcak' adlı çocuk oyunu, 20.30'da 'Ah Şu Gençler' adlı oyun. (0 212 509 90 55) • CEMAL REŞÎT REY KONSER SALONU'nda 20.00'de 'VTI. Uluslararası Mistik Müzik Festivali' kapsamında Taşkın Savaş Müzik Topluluğu'nun 'Nefes ve Semah' adlı konseri. (0 212 232 98 30) • TEPEBAŞI TURKCELL BİNASI'nda 15.00 - 18.00 saatleri arasında 'İFSAK 18. tstanbul Fotoğraf Günleri' kapsamında 'Öteki' adh panel. (0 212 292 42 01) • TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZt'nde 14.00'te 'HUmi Yavuz'la Poetik Yolculuk'. (0 212 293 12 70) 7.«KAMTtWR0fKTtMLrl»EBUGÜN • D.T. KÜÇÜK TtYATRO'da 19.30'da Hadi Çaman Yeditepe Oyunculan'ndan 'Hisse - i Şayia' adlı oyun. (0 312 31111 69) • DÖSİM 75. YIL KÜLTÜR MERKEZİ'nde 20.00'de Gümrük Vakfi Tiyatrosu'ndan 'Tarihte ve Bugün Anadolu' adlı oyun. • D.T. YENİ SAHNE de 20.00'de Rusçuk Dram Tiyatrosu'ndan 'Kel Şarkıcı' adlı oyun.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog