Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2002 CUMARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr M Vietnamlı gitarcı Nguyen Le yeni albümünde Jimi Hendrbcin parçalannı yorümluyor ortonlanndabircaz ustasıMURAT BEŞER Alpay'ın en jyileri bir arada Türk pop müziğinin duayenlerinden Alpay. yaklaşık 30 yıllık sanat hayatın- daki ilktoplama albürnü 'AJpayBestOf VfoL 1' ile müzik dünyasına yeniden gi- riyor. Ekim ayının ilk haftasında mü- zücseverlerle buluşan albüm piyasaya çılaş tarihi çok yeni olmasına rağmen, başanlı bir satış grafîği yakaladı. Din- leyicilerden gelen olumlu tq)kilerle beraber radyo listelerinde de ilk sıra- ya yükselen albüm, usta sanatçmın 30 yıllık sanat hayatında müzik dünyası- na kazandırdığı eserler arasından seçi- len 14 şarkıdan oluşuyor. 'EytûI\kGeJ\ 'A>nhkRÛ2gân','Ha- yanmdeki Resim', 'Gözlerin', 'Maria', 'Hanralar Hayal Oldu' ve 'Dağbrm Arkasında' gibi birbirinden özel şar- kılardan oluşan ve düzenlemelerinde yapılan küçük değişiklikler ve yeni yo- rumlanyla büyük beğeni toplayan al- bümün ilk video klibi, Fecri Ebcioğ- lu'nun sözleri, Marc Aryan'ın müziği ve usta sanatçının muhteşem yorumuy- la ilk kez 1977 yılında karşımıza çıkân ve özellikle 80'li yıllarda âşıklar için marş haline gelen 'Eylül'de Gel' isim- li esere çekildi. Çanakkale Assos'ta çekilen klipte yalnız bir adamın sahil kasabasındaki yaşamı konu ediliyor. 'Tales FVom Vkt-nam' adlı çalışmasıyla caz ve dünya mûziği arasındaki smırlan şimdiye kadar olduğundan ötelere, Uzakdoğu'ya çeke- rek belli bazı müzik alışkanlıklannı kırmayı ba- şaran Vietnamlı caz gitarcısı Nguyen Le, şimdi efsane gitarcı JkniHendm'ın parçalannı yorum- ladığı 'Purple' albümü ile doğaçlama müziğin köşelı çerçevesine geri dönüyor. 1967'de gitannı yaktığında gitar devrimini başlatan, iki yü sonra Woodstock'ta, Amerikan milli marşını, yıldız bezeli bayrağı alıp akustik parçalara ayıran Hendrix, gençhğin tutucu ve ma- sum değerlennı alaşağı eden ezici varlığı ile bü- tün gıtarcılar içın bir tannydı. 1993'te Le'nin, Hendrix parçalan çalan bir grubu vardı ve o ilk müzikal heyecanı yine yaşatabilmenin hayalini nzun süredir kuruyordu; yapılacak şey parçala- n standartlar olarak algılamak ve taptığı melo- dilere kendi sesini veımekten ibaretti. Fakat ne var ki Le, her ne kadar duruş ve ifade açısından Hendnx ilhamlı olsa da, ondan daha kontrollü, statükoya yakın ve elitti. Rltmik dağılımda deneyci bir klmllk Le, Paris'te yaşıyor. 1959'da göçmen bir ai- lenin çocuğu olarak doğduğu bu şehrin duygu- sunu, kültürel açıklığını ve etnık çeşitliliğini çok seviyor. Vietnam'ın imtiyazlı burjuvalann- dan biri ve Sorbonne'da profesör olan babası ne- deniyle (diğer Vietnamhlardan farklı olarak) fazla yokluk çekmiyor, Paris'i böyle bir atmos- ferden algılıyor. Le, kendi kendini eğiten bir ye- tenek; arkadaşlan ona temel akor kurallannı ve birkaç tutuş göstermiş, gerisini kendisi hallet- miş. Ne olacağı henüz belirsiz genç bir adam- ken, liseden sonra felsefe ve sanat eğitimine başlayınca, kendini müziğin entelektüel girdi- sine adamış. Vietnam gelenekleri, kültürü ve müziği hakkında sayısız kitap okumuş. Çünkü bir müzisyen olarak hedefi, bir kültür bileşimi oluşturmak. İlk olarak Fransa'dan evvel, ufak ufak Alman müzik pazannda tanınmaya başladı. Vînce Men- dotza'nın 'Jazzpana'sı ve Mkhad Gi*s'in 'Skete- hes'i gıbi orkestral projelerde yer aldı. Prodük- törüSiggiLoch'untavsiyesiyle, 1995'te Alman- ya'da Act firması ıçin 'Million Waves' isimli trio-albümü yaptı. Etkileyici bir fusion albü- müydü, fakat asıl sansasyon 'Tales From VTet- nam' ile geldi; 1996'da herkesi şaşırtarak caz ve Uzakdoğu arasında öyle güçlü müzikal bır bağ kurdu ki, bu nedenle caz eleştirmenleri onu yı- lın en iyi albümü ilan etti. Nsguyen Le, yeni çahşması 'Purple' ile doğaçlama müziğin köşeli çerçevesine geri dönüyor. Albümde Hendrix'i bayan vokalleri ve cool fusion gitan ile zenginleştiren sanatçı, "Benim için Hendrix'in müziğinin her bir notası alev alevdir. Çaldığı her şey, ilk kez çalıyormuş gibi taze geliyor bana" diyor. Kendini müzikal olarak yurtsuz sayıyordu. Kültürel arada kalmışlığı aslında onun şansıy- dı. Köklerinı ararken bile köklerinden kurtulma çabası, yaratıcı bır prensibe, egzotik bir gelenek arayışına dönüşüyordu. Le'nin yöntemi, multi- kültürün çıkmazlanna karşın, tutarhhğı ve çe- lişkileriyle uyum göstermeye çalışmaktı. Bir ta- raftan AvTupalı için kulak tırmalayan ahşılmı- şın dışında modülasyona sahip bir Asya müzi- ği, diğer tarafta tam bir karşı dünya, rock etkili ve heyecanlı caz tınısı; bu ikisinin arasında da Cezayirmerakı, modemize melodileri, çevrim- sel tema çalışmalan ve ritmik dağılımlanyla bir deneyci kimlik yer alıyordu. Şarkılarla geçmlşln Izlerlnl arıyor 'Tales FYflm Vlet-nam', tipik bir Le çahşması olarak onun için daha çok kendi köklerini ara- yışı; Le bir avangart değil, ama caz tarihinde bu- na yakın bir yerde duruyor. Müziğini ıleriye ta- şıyan faktörlerden bin. birlikte çahştığı insan- lar. Gençliğini hatırlatan ve küçükken annesi- nin söyledigi şarlalarla doğumundan bu yana dur- madan artan geçmişin izlerini ve özünü bulma- ya çabalıyor. Bu iz onun içın, köklerinin bulun- duğu ve yaşamadığı Vietnam'a kadar uzanıyor. Le'nin deha ve incelik dolu elektro gitarlan, ya- şı olmayan hatıralann seslerine, havasına bürü- nüyor. Gücünü, coşkusunu ve melankolisini anı- lardan çekip alıyor. Arkadaşlanyla yaptığı keyfi Hendrix etütle- ri, şimdi ciddi bir işe dönüşüyor; tam da Hend- rix'in 60. doğum gününde. 10 şarkıya yoğunla- şan Le, kompozisyonlan basta Michel Alibo ve davulda bayan Terri Lyne Carrington'ın bulun- duğu trio ile çözmüş. Kendilerinin dışında pek öne çıkmayan eşlikçilerin bulunduğu albümde Le, Hendrix'ı bayan vokalleri ve cool fusion gi- tan ile zenginleştiriyor; bir tezat Hendnx'in sı- cak. Le'nin soğuk olması ki, bu çok sorun ya- ratmıyor, ama Hendrix'in uzaysal çağnşımlı ses örgülerine rağmen blues temelli bir gitarcı ol- duğu,'VoodooChfld' yorumunun dışında pek his- sedılmıyor. "Benim için Hendrix'in müziğinin her bir notası alev alevdir. Çaldığı her şey; ilk kez çahyormuşgibi tazegelivor bana" diyor Nguyen Le. beser(5 sistemsensin.com 'İSVKRIHASTANESI 2002-2003 SANAT EDEBİYAT ÖDÜLLERİ Özel Yeni İSVİÇRE HASTANESİ. aşağıda yazüı amaç doğrultusunda, her yıl yinelenecek olan SANAT EDEBİYAT ÖDÜLLERİ YARIŞMASI düzenlemiştır. AMAÇ Kunım bu yanşmayı. Türk sanat ve edebiyatına yeni yapıtlann katılmasını özendirmek, yeni ve genç eğilimleri temsil edecek olanlan yüreklendırraek. bunlan odüllendirerek topluma tanıtmak, yayınlayarak okurla yapıtlann karşılaşmasına olanak sağlamak ve sanat- edebıyatımıza yeni adlar kazandirmak amacıyla, bu yıl için tiyatro daJında oyun, suıema dalında film senaryosu, edebıyat dalında şiir olarak üç dalda düzenlemişrir. GENEL KOŞULLAR: 1. Yanşmaya 35 ve daha küçük yaştaki Türk yazarlan katılabilir. (1%6 ve daha önceki doğumlular katılamaz) 2. Yapıtlar aluşar nüsha olarak, 15 Şubat 2003 gününe kadar aşağıdaki adrese teslim edilecek veya postayla göndenlecektir. Adres: Özel Yeni İsviçre Hastanesı, Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaş Sok. NO. 19 İçerenköy, KADIKÖY- Istanbul. "(Tel. 0216. 575 26 66/2500; Faks 0216. 575 79 37)" 3. Ödüller, 12 Mayıs 2003 günü. daha sonra açıklanacak bir yerde. sahiplerine törenle venlecektir. 4. Yanşmaya katılanlar bu şartnamedeki bütun koşullan kabul etmiş sayılırlar. A- Oyun Yazma Yarışması "1. Konu sınırlaması yoktur. Oyunlar. özgün yeni çalışmalar olacaktır, roman, öykü, şiir, anı, oyun vb. gibi yapıtlardan yapılmış uyarlamalar yanşmaya katılamazlar." 2. Oyunlar, son başvunı tarihine kadar hiçbir yerde yayunlanmamış. oynanmamış, herhangi bir yanşmada odül almamış olmakdır. "3. Dereceye girecek oyunlar, ""Yanşma Oyunlan"" adıyla, Mitos-Boyut Tiyatro Yayınlan arasında yayınmanacaktır. Kitabın ilk baskısı için yazarlanna telif ücreti ödenmeyecektir." 4. Yazarlar, rumuz kûllanarak başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunanlar, adlan, adresleri, kısa özgeçmişlen, telefon numaralan ile bır adet fotoğraflannı kapah bir zarfa koyup üzerine rumuzlannı yazdıklan bu zarfı, 6 nüsha oyun metni ekinde göndermelidirler. 5. Ödüller: Binnçilik Ödülü : 1 500 000 000 (Bır milyar beşyüz milyon) TL. Jüri Özel Ödülu : 500 000 000* (Beşyüz milyon) Tl. dir. 6. Jüri Üyeleri: Ahrnet Levendoğlu (Tiyatro Yonetmeni. Sanatçısı. Öğretim Görevlisi) Hayan Asüyazıcı (Tiyatro Eleştirmenı. Öğretim Gorevlisi) Nesrin Kazankaya (Tiyatro Yonetmeni. Öğretim Gorevlisi) Zühal Ergen (İstanbul Şehir Tiyatrolan Dramaturgu) Melise Gurpınar (Oyun Yazan, Eleştirmen) B- Film Senaryosu Yarışması 1. Konu sınırlaması yoktur. 2. Senaryolar klasik senaryo tekniğine asgari düzeyde uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. 3. Göndenlecek senaryolann, daha önce yayımlanmamış, füme çekilmemiş, herhangi bir yanşmada odüllendirılmemiş olmalan gerekmektedir. Kısa film senaryolan yanşmaya dahil değildir. 3. Yanşmaya yalnızca bır yapıtla katılabilir. 4. Yanşmaya ortak çalışmalar da katılabilir. 5. Yazarlar, adlan için rumuz kûllanarak başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunanlar, adlan, adresleri, kısa özgeçmişleri ile telefon numaralannı kapah bır zarfa koyup uzerine rumuzlannı yazdıklan bu zarfı. 6 nusha oyun metni ekinde göndermelidirler. 6. Ödüller: Birincilik Ödülü Jüri Özel Ödülü 7. Jüri Üyeleri: Rutkay Azız (Tiyatro, Sinema Sanatçısı. Çağdaş Sinemacüar Derneği Başkanı) ZekiÖkten (Sinema Yonetmeni) Vecdi Sayar (Sinema Eleştirmerü) Macit Koper (Senarist) Raşit Çelıkezer (Sinema veTV Yonetmeni) 1 500 000 000 (Bir milyar beşyüz milyon) TL. 500 000 000 (Beşyüz milyon) Tl. dır. ' niteliği taşıması gerekmektedir. Yazarlar C- Şiir Yarışması 1. Konu sımrlaması yoktur. "2. Yanşmaya başvuracak dosyalardakı şiirlenn bütününün bir ""Şiir Kitabı" yanşmaya dosyalann üzerine yazılı açık adlanyla katüacaklardır." 3. Yanşmaya yalnızca bır dosya ile katılabilir. 4. Yanşmaya katılacak olanlar aynca adreslerinı, telefon numaralanm, kısa özgeçmışlenni ve bir fotoğraflannı dosyaya eklemelidırler. 5. Yanşmaya katılacaklar 6 adet dosya düzenleyip göndereceklerdir. 6. Ödül kazanan yapıtlar. Mitos-Boyut Yayınlan Şiir Dizisı içinde yayımlanacaktır. Kitabın ilk baskısı için yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir. 7 Ödüller: 1 500 000 000 (Bir milyar beşyüz milyon) TL. 500 000 000 (Beşyüz milyon) Tl. dir. Birincilik Odulü Jün Özel Ödülü 6. Jüri Üyeleri: Ahmet Oktay Enver Ercan Turgay Kantürk Doç. Baki Asiltürk Metin Cengiz (Şaır, Yazar, Araştırmacı) (Şair, Editör, Varlık Dergısı Yayın Yonetmeni) (Şaır, Editor) (Şair, İncelemeci. Üni. Öğr. Üyesi) (Şaır) Müzikdünyasından KISA KISA... Efsanevi metalci ve televizyon karakteri Osbourne'un konu edildiği filmde, Ozzy'nin kansı ve menajeri ikna olursa, Johnny Depp oynayacak. • Ünlü metal topluluğu Linkin Park, yeni albümlerini 2003 yılının başında çıkartmaya hazırlanıyor. ^ Şarkıcı ThanVnın haftalar önce Mexico City'de kaçınlan laz kardeşleri Laura Zapata ve Ernestina SodL artık evlerinde. • Badly Drawn Boy yeni albümü 'Have You Fed The Fİsh'in tamamı, piyasadan önce resmi web sitesinde yayımladı. t/ Dobra rapçi Eminem. geçen sene sonlanan boşanma da\ asının ardından şimdi yeniden kansı Kim ile birlikte. %/ 20 yıllık bir Hüıdistan şarkısını. kendi plak şirketi Truth Hurts'dan çıkarttığı bir kayıtta yeniden kullandığı için, Dr. Dre mahkemelık oldu. • Katolik imgeleri kullandığı için kiliseyi kızdıran Madonna. yeni klibinde de Musevi sembolleri kullandığı için hedef oldu. • Ünlü çıtır kız Victoria Beckham'ı kaçumaya yönelik planlar yapan tam dokuz kişi tutuİdandı. %/ Gorillaz elemanı Dan 'The Automator' Nakanura, solo albüm çahşmalanna 2003 sonbahannda başlayacakmış. • Massive Attack'ın Robert '3-D' Del Najası ve Btur'den Damon Albam, savaş karşıtı güçleri bır araya toplanmaya davet etti. \/ Araştırmalara göre 2002'nin ilk dokuz ayında CD ve kaset satışlarında yüzde 25"lik bir azalma yaşanmış. • John Lennon'ın üvey kızı Kyoko'ya şarkı söylerken kaydedilmış kayıtlan, maddi açıdan değerli Beatles anılan arasında sa>ıhyor. •^ Ünlü rapçi Tupac"in ölümünden altı yıl sonra çalışmalan 'Better Dayz' adı altuıda ikili albüm olarak yayımlanıyor. K. Komatsu yönetimindeki İDSOnun solisti Mesut İktu Atatürk'ü anma konseri Kültür Servisi - tstan- bul Devlet Senfoni Or- kestrası(IDSO).dünsa- at 19.30'daAtatürk Kül- tür Merkezi'nde 'lOKa- sım Atatürk'ü Anma Konseri' verdi. Konser- de, İstanbul Devlet Ope- ra ve Balesi Müdürü ve Genel Sanat Yonetmeni bariton Mesut İktu, Ja- pon şef Kazuhiko Ko- matsu yönetimindeki ts- tanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Mahler'in 'Kuıdertoten- Lieder' albümünü ses- lendirdı. Konserde, aynca, Ja- pon besteci I. Sugata'nın 'Orient Suiti' ile Men- delssohn un 3. tskoç Sen- foniside çalındı. '10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri' bugün saat 11.00'de yine AKM Büyük Salon'da bir kez daha müzikseverlerle bu- luşacak. (0 212 251 56 00) SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Mesut İktu ve Türk Bestecileri İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sa- nat Yönetmenı ve solist sanatçısı, aynca Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvan Opera Anasanat Dalı Profesörü olarak görev yapmakta olan bariton Prof. Mesut İktu bu yoğun uğraşıla- nnın yanı sıra, müzik dunyamız ıçin çok önemli de- ğer taşıyan bir amaç yönünde hizmet vermekte.. Başanlı konserler ve dinletileretkinliklerine dönuş- müşolan bugirişim: "Çağdaş, evrensel, çokses- //müz/7<"alanındaAtatürk'ün Sanat Devrimidoğ- rultusunda Türk bestecılerinin ölümsüz eserieri- nin, sadece yurtiçınde değil, dış ülkelere de açı- larakdünyayatanıtılması yolunda bariton Prof. Me- sut Iktu'nun yorumuyla 'Türk Bestecileri Konser- leri" adı altında gerçekleşmekte ve geniş ilgiyle iz- lenmektedir. Daha önceleri Ankara, istanbul. IzmirUluslara- rası Müzik Festıvallerinde Mesut Iktu'nun seslen- dirdiği "Türk Bestecilen Konserteri" bu yıl 8.'si dü- zenlenen Uluslararası Eskışehir Müzik Festiva- lı'nde başarılı olmuş ve ilgi çekmiştir. Bu konser- de solist bariton Mesut Iktu'ya piyanoda deneyim- li müzisyen ve halen İstanbul Devlet Opera ve Ba- lesi'nde korrepetitör görevini yapmakta olan Rus sanatçı Sergei Gavrilov eşlik etmiştir. Bu Türk Bes- tecileri Konseri programında Necil Kazım Ak- ses'in "Anlatamıyorum", Ahmet Adnan Say- gun'un "Dilek"ve "Dönsem", Nevit Kodallı nın "Sewnç" ve "Kokteyl Parti", llhan Usmanbaş'ın "Bakışsız BirKedı Kara" ve "Mısrayım", Muam- mer Sun'un "Seni Sevd/m Diye" ve "Yum Göz- lerini Gör Beni", Cenan Akın'ın "Keklik", llhan Baran'ın "Ferayi" ve "Evlerinin önü", Cemal Re- şitRey'in "Yağmur" ve "Tutam YarElinden", Ul- vi Cemal Erkin'in "Hanife" ve "Divan", Ahmet Adnan Saygun'un "Bir Incecik Yolum Gider", "Mavılim" ve "Bozlak", Gürer Aykal'ın "Köroğ- lu" adlı besteleri Mesut İktu tarafından seslendi- rildi. Eskişehir Festivali'nde Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu'nda verılen "Türk Bestecileri Kon- ser/"ne özellikle Anadolu Üniversitesi Devlet Kon- servatuvan Opera Bölümü öğrencilerinın ilgi gös- termesi önemliydı. Böylece değerii sanatçı bari- ton Mesut İktu. Ankara. İstanbul, Izmir ve Eskişe- hir illerimizdeTürk bestecılerinin eserierinı seslen- direrek anılmaya ve yaşatılmaya olanak sağlamış oluyor. Bu konserlerde seslendirilen bestelerin yakında bir CD albümünde yayımlanacağı belir- tiliyor. Prof. Mesut İktu "TürkBestecileriKonseri"ni ta- nımlarken, kısaca: "Türk Bestecilerimizin eserle- ri bizim varlık nedenimizdir" diyor. Aynca "2002- 2003 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Bale- si'nde ilklere yönelmeyi sanatsal amaç edindik- lerini, Batı'dan birçok yapıt repertuvarda yeralır- ken üç Türk eserinin Dünya Prömiyeri yapılaca- ğını belirtiyor. Bu eserler Sabahattin Kalender'in 'Deli Dumrul' (Reji: Mehmet Ergüven) operası Fa- hir Atakoğlu'nun 'Ağır Roman' (Koreografi: Ay- sun Aslan) Dans Tiyatrosu ve Serdar Yalçın'ın 'Türk Büyusü' (Reji: Haldun Dormen)" dür. Prof. Mesut İktu ayrıca ılginç bir egitim konu- sunadadeğiniyor: Mimar Sınan Üniversitesi Dev- let Konservatuvan Opera Sanat Dalı'nda Türk bestecılenni gençlere tanıtmak girişiminde bulu- nurken aynı zamanda genç Turk bestecılerinin in- san sesi ıçin yeni eserler yazıp, seslendinlişine olanak sağlayan ayrı bir ders verdiğini de belirti- yor. "Türkçe Metinli Müzikli Diksiyon" adlı bir ders bu... Günümüzde "gerçek sanata" gereksinme du- yulan bu ortamda bilgili, yetenekli, deneyimli Türk bestecilerine olanaklar sağlamanın gereği gitgi- de önem kazanıyor. Türk Mimarisi Sydney'de • Kültür Servisi - Geleneksel Türk mimarlığını içeren MSÜ Sergisi Avustralya'nın Sydney kentinde 22 Ekim'de açıldı. 92 mimari yapıt ve mimari elemanı belgelemekte olan sergi, bu yıl 65. yılını kutlayan MSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı arşivinden seçilerek düzenlendi. Sydney Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın girişimiyle gerçekleşen sergi süresinde Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ilgi Aşkun 'Türkiye'de Tarihi Anıtlann Korunmasr konulu bir konferans verdi. Doç. Dr. Demet Binan ve Yr. Doç. Dr. Tülay Çobancıoğlu da Anadolu'daki geleneksel Türk yapı sistemleri konusunda seminerler verdiler. Sydney 'deki 'Geçmişten Çizgiler' temah sergi 13 Kasım tarihine kadar devam edecek. yenıler - BeDe& Sebastian - If YorYe Feeling Sinister (EMI) - Bob Balchvin - Standing Tall (EMI) Les Negresses Vertes - Mlah (EMI) - Ahnora - Gates Of Time (Zihni Müzik) - Ardavan Kamkar - Over The Wind (Crossroads - Equinox) - Kayhan Kalhor - Night Silence Desert (Crossroads - Equinox) - Ice T - Presents Westside (Obsessive - Equinox) - Banco De Gaia -10 Years (Six Degrees - Equinox) - Un'Ottava Sutto Sopra - Flying Carpets (Lale Plak) - Un'Ottava Sutto Sopra - Live Recital (Lale Plak) - Diana Krall - Live in Paris (Verve - Universal) - DJ Cam - Soulshine (Sony) - Indochine - Paradize (Sony) - Sarah Connor - Unbelievable (Sony) - Toploader - Magic Hotel (Sony) - Various Artists - Big Beach Boutique 2 (Sony) -Various Artists- Chillin' Out (Sony) - Various Artists - FG Clubbing (Sony)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog