Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

IKASIM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA CJJvOIM O J T L İ ekonomi®cumhuriyet.com.tr 13 Hazine: Büyüme yüzde 4 oldu M ANKARA (AA)- I—lazine. 2002 için daha Ğ>aıce yüzde 3 olarak t&thnun edilen büyüme oTanının muhafazakâr bir t^aiminJe yüzde 4 olarak gerçekleşeceğinin, yüzde 3 5"likTÜFEbazındaki e J^flasyon hedefinin ise ra-hatlıkla tutturulabileceğinin görüldüğünü bildirdi. I-Tazine, uygulanan programa ilişkin tüm elconomik gelişmelerin özetlendiği Ekonomik Program Raporu'nda (e>iül-ekim) eylül için belirlenen hedeflerin tutturulduğunu belirtti. Borusan'dan drçyatnm • İSTÂNBUL(AA)- Bonısan Holding, Itarya'dan sonra İspanya'da yatınma gitti. Italya'dakı Vobarno özel boru fabrikasıru geçen yıl alan Borusan, şımdi de îspanya'nın önde gelen Çelik Servis Merkezlen Grubu Bamesa Aceros'un yüzde 35 hissesini aldı. Turkcerm notu B (-)'ye yüksehf • Ekonomi Senisi - Dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşlanndan Standard and Poors, Türkiye'nin ardından Turkcell'in görünümünü de negatiften durağana çevirdi. Kuruluş, şirketin "B (-)" olan uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu teyit ederken uzun vadeli borçlanma notunu ise "CCC (+)"den "B(-) "ye yükseltti. Sanayj jjpetimi yüzde 10.8 arto • ANKARA (AA)- Sanayi üretimi eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.8 oranında arttı. Imalat sanayiinde üretim yüzde 13.3, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 2.4 oranında artarken madencilik sektöründe yüzde 16.3 oranında azaldı. Devlet Istatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre imalatında en çok artış görülen sektörler ağaç ve mantar ürünleri, deri işleme sektörü, kok kömürü ve rafıne edilmiş petrol sektörü oldu. I 6KONOHİ L k rlananOvassuyskavuştı CurtunyöJ I >° tatmin en âneni yatmmbmdar bm J ! «ıSAPıvMalDrlcBnap'nJsnsoiraiknildkasn I l . okjşturan Urta T1 Sıiane TûneC. teıenle aplarak - J j t*mn'asu brakfck. 26 km. uzu*$n**ı Uıfe T1 Tüıel'ndaı geten aıyb30bin tettari* Dûnfcne DüntöşBnzdeyay«nls«nhab»de SfSMm kımyuş tarih yankşkkta 1995 olarak yeraknşjuı. Doğrusu 1966 obcaktır. DüzeMr, özûr(Saiz Erdoğan, ilk tasfiyenin tütün ve şeker kurullannda olacağını söyledi AKP'ninöncelilderiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -AKP Genel Baş- kanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet görevini dev- raldıklannda tasfiye edecekleri ilk birimlerin Şeker Kunılu ile Tütün Piyasası Kurulu olacağını açıkladı. Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta açıklayacağı "ic- raattaöncehk" listesinin hazırlıklan AKP Genel Mer- kezi'ndeki değişik birimlerde sürdürülüyor. AKP yetkilileri; AB düzenlemeleri, ekonomik ön- celikler, kaynak paketleri, satılacak devlet mallan, özelleştirme öncelikleri ve görev alacak üst düzey kadrolar konusunda çalışıyor. Tayyip Erdoğan" ın ön- celik konulanm anlattığı son açıklamalanndan alın- tılar şöyle: • Birkaç Devlet Bakanlığı kalacak ve bunlar, ta- kipçi icracı bir Başbakan Yardımcılığı havasında ola- cak. Ekonomi Bakanlığı kurulacak, ama Maliye Ba- kanlığı ayn kalacak. Artık ekonomide iş sahibini bul- sun. Dışişleri de öyle, sahibini bulsun. Kıbns'tan so- rumlu ayn bir bakanlık olmayacak. Bazı bakanlıklar birleştirilebilir, Kültür ve Turizm bakanlıklan gibi... • TEKEL özelleştirilecek. Bu durumda Tütün Pi- yasası Kurulu'na gerek yok. Şeker Kurulu'na da ge- rek yok. • Meclis lojmanlan da satılacak. Milletvekili ar- kadaşlanmın bu konuda beni mahcup etmeyeceğine inamyorum. Milletvekillerinekirayardımı yapılacak. Milletvekili her şeyiyle halkın arasında olsun. • Bürokrasi hiç bizden çekinmesin. Alt kadrolara dokunmayacağız. Ama üst düzey kadrolarda ehliyet. liyakat, yüksek ahlak değerlerle donanım bızde bü- yük önem taşıyor. Dediğim gibi bu kurmay heyeti için geçerli. ı/ Telefon dinlemeye karşı çok ağır anayasal güven- celer getıreceğiz. "Tamam ben yaptım. ama o kadar" dedirtmemeli. "Benbunuyaptım.vakaJandığıındabe- ni duman ederler™" Böyle bilinmeli. Çok ağır yaptı- nmlar getirilmeli. v' Bedelli askerlik konusunda Silahlı Kuvvetler'in hassasiyetlerini göz ardı edemeyiz. Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin ihtiyacı nedir. açık sayısı var mı yok mu, ne kadar... Ama kendileri de sürekli söylüyorlar "bir tasarrufiçindeyiz'' diye. Bu sebeple Türk Silahlı Kuv- vetleri de daha farklı ve olumlu bir yaklaşım sergile- yecektir. Ama onlann da olumlu görüş sergilemesi ha- linde bunlar olacaktır. Erdoğan, sivil toplum örgütlerinin AB konusundaki kaygılanna yanıt verdi: Koordinasyon EhşişleiTiıcle olacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Baş- kanı Recep Tayyip Erdoğan, AB konu- sunda koordinasyonun Dışişleri Bakan- lığı'nda olacağını belirtti. Sivil toplum örgütlerinin AB konusunda bakanlıklar arasında dagınıklık olduğu eleştirisini yanıtlayan Erdoğan, "Bu konuda çalış- malann Dışişleri Bakanlığı koordinasyo- nunda gerçekleşmesini istryoruz" dedi. Erdoğan, Kopenhang Zirvesi'ne katı- lım için de ortak plan oluşturulmadığı- nı belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Bırlıği (TOBB) Başkanı Rifat His- arcıkhoğlu, 27 Kasım'da 220 sivil toplum kunıluşu ile Brüksel'e giderek burada iş kuruluşlanyla bir araya geleceklerini bildirirken "Esas olan, kaûhmcı demokrasi örneğini yaşayan AB ülkelerinde si\il toplum örgütİeri- ni harekete geçirmek" dedi. AKP yönetimi ve sivil toplum örgüt- leri temsilcileri, AB konusunda görüş alışverişinde bulunmak için dün Anka- ra'da bir araya geldi, TOBB, TÎM, Türk- Iş, Hak-Iş, DISK, TZOB, TÜSİAD, MÜSIAD, TİSK, ÎKY DElK, TESK genel başkanlan ve temsilcilerinin ka- tıldığı toplantıya, AKP'den de Genel Başkan Erdoğan ve MYK üyeleri katıl- dı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan. *Zaman daralmaya başladı. Bu nedenle yoğun bir şekilde ça- hşacağız" dedi. Erdoğan, bir gazeteci- nin, "KopenhagZirvesi'neCumhurbaş- AKP'yi zrvaret eden sivil toplum kuruluşlannın temsilcileri arasında Devrimci tşçi Sendikalan Konfederasyonu Baş- kanı Süleyman Çelebi ve MÜSİAD Başkanı Ali Bayramoğlu da varch. (Fotoğraf: KEREM GEZER) kaıu, muhalefet, shil toplum kuruluşla- nnın kaülımıyla çıkarma yapılacak mı" sorusunada, "SaymCumnurbaşkanıbu konuya çok önem veriyor. Ancak ortak bir plan oluşturulmadı" dedi. Erdoğan toplantının başında "tktidar olma görevi bize verildi. Biz bu marato- nu sivil toplum örgütieri ve muhalefetle birliktegötürmekistiyoruz'' dedi. Top- lantıya katılan sivil toplum örgütlerinin açıkİamalan ise 2 noktada yoğunlaştı. AB konusunda zamanın kalmadığına dikkat çeken shil toplum örgütü temsil- cileri, "Geçmişte AB konusunda Dışiş- leri ve Avrupa Birhği Genel Sekreterİiği arasında çokbaşbhk vardı" görüşünü dı- le getirdi. ÎKV Genel Başkanı Meral Gezgin Eriş'in "Avrupa, AKP'yi tanınu- yor. Kendinizi tanrtm" görüşünü dile ge- tirdiği toplantıda, iş güvencesi tartışma- sı yaşandı. TÎSK Başkanı Refik Baj- dur'un, "57. hükümet popüüst bir yak- laşun olarak iş güvencesini çıkardr de- mesi üzerine, DlSK Başkanı Süleyman Çelebi , "tş güvencesi, Türkiye'nin AB'ye karşı bir savunma v^sasıdır" ya- nıtını verdi. Ekonomiye ilişkin görüşlerin farklı isimler tarafından yansıtılması rahatsızlık yarattı İş dünyası çokseslilikten kaygılanıyor •-»• • TOBB Başkanvekili Balduk: Mikrofonu kapan konuşuyor, tabloyu beğenmiyorum. • TOBB Başkanvekili Mete: Ekonomi tek seslilik ister. • ASO Başkanı Çağlayan: Mali milatın kaldınlması makyajdır. HACER BOYAaOĞLU ANKARA - Iktidara hazırlanan AKP'nin ekonomiye ilişkin görüşlerinin farklı isimler tarafiiıdan farklı farklı yan- sıtılması. iş dünyasında "Ekonomide çok başh dönem mi başhyor?'" kaygısını da be- raberinde getirdi. TOBB Başkanvekili Ha- lim Mete. "Bu çok başlı açıklamalann. hükümetin oluşmasnia büükte sona erece- ğini düşünüyoruz, düşünmek istiyoruz. Çünkü ekonomi tek seslilik ister" dedi. AKP'nin ekonomiye ilişkin açıklamala- nnda yeni kaynak açılımı da göremedik- lerine dikkat çeken Mete, "Bir takım söz- ler veriyorlar. Ama bunlan nasıl yapabile- ceklerine ihşkin somut kaynak yok." dedi. TOBB Başkanvekili \İehm"et Balduk da, çok seslilikten rahatsız olduğunu be- lirtti. "Sanki miDetveldDeri bakanlık için birbirrvle \ anş halinde. mikrofon görülen yerdeaçıkİamayapüryor" diyen Balduk," Şuandatabloyu beğenmiyorum.Hüküme- tin kurulmasından sonra da bu durumun de\anı etmesi halinde. ekonomiden kaygı duyanm* diye konuştu. TOBB Başkanve- kili Faik Yavuz da, farklı isimler tarafın- dan verilen vaatlerin tutulmaması duru- munda. AKP'nin de diğer partilerle aynı konuma düşebileceğini söyledi. Mali miiat yenlden düzenlenmeli ASO Başkanı Zafer Çağlayan, Mali mi- ladın kaldınlması ve enflasyon muhasebe- sinin getirilecek olmasını, mak>aj olarak gördüğünü söyledi. Çağlayan, "Vergi sis- temini top yekün değiştirmek gerekiyor. Yapılması gereken, mali miladı belli bir süre erteleyerek rafa kaldırmak değil, vergi sisteminde topyekün bir değişik- likle büükte yürürlüğe kovmaktır." dedi. İŞÇMNEVREINÎNDEN ŞÜKRAN SONER İşin Başı Sağlık Altı yataklı odada günün gecenin her saatinde en az iki katı insan var. Ameliyattan çıkmış baygın inleyeni, ameliyata gırecek olanlar gözleri yaşlı izliyor. Taburcu olan hasta eşyalannı toplarken, taburcu olma işlemleri için refakatçisi ortalama bir yanm gün oradan oraya koşturuyor. Bütün işlemleri tamam, yatış hakkını almış hastanın gelebilmesinde de benzer birzaman dilimi har- candığından, gidenle gelen bir iki saat aynı yatağın ba- şında bekleşiyor. Elbette gidenin kirli çarşaflarının alınıp gelenin temiz çarşaflarının döşenmesi için de bir o ka- dar zaman gereklı. Yataklar bir saatliğine bile boş kalmıyor. Aciller kori- dorlara bile yatınlıyor. Hastalar elbette yüzlerce hasta- ya bir-iki hemşire, sağlık elemanının düştüğü bölümler- de, oturacak sandalye bile bulamadan çile içinde gece- leyen yakınlan tarafından bakılıyoriar. Universitesinde, sigortasında, hastane odalannda ilkel görüntüler. Yere serılen gazeteler üzerine konan battaniyelerde uyuma- ya çalışanlar. Kaloriferler üzerinde kuruyan çamaşırlar. flaç. ter, kirii havada nefes almaya çalışan insanlann is- yanı... Kötüden de öte olanı, ameliyata ahnmış hasta sahip- lerinin hiçbir bilgi alamadan saatlerce karanlık, daracık bir koridorda hastalannı ayakta bekliyor olmalan. Önü- nüzden, kalabalığı ıte kaka yarmaya çalışan sedyeler üzerinde acile, ameliyata götürülüp getirilen içinize otu- ran ağır görüntüleri ile yüzlerte hasta, arada bir cesetler geçiyor. Bu arada hastanızın içerde neden saatlerce kaldığı konusunda hiçbir bilgi alma şansınız yoksa na- sıl duygular içinde olabılirsıniz? Bunlar da dert mi? Siz sağlık konusunda bu ülkenin şanslı insanlan arasındasınız. Sizi ya da yakınınızı sağ- lığa kavuşturacak ameliyat şansını yakalamışsınız. Am«- liyat hakkını elde edebilmek için kaç ay uğraşıldı? Evet.. sigorta hakkınızı kullanarak ameliyat olma hakkını elde etmek için siz kaç ay uğraştınız? Hangi badireleri atlat- tınız? Hastanelere yatan hastalar ve yakınlan ilk dost- luklannı bu türden sohbetlerie kuruyorlar. Bugünlerde en kısa bekleme süresinin 4 ayı geçtiğini öğreniyorsunuz. Kadın hastalar birbirlerine yatış, sigorta işlemleri, tah- lil, havale süreçlennde yardım edecek yakınlannın asla sinirli eşler ya da genç evlatlar olmaması gerektiği üze- rinde öğütte bulunuyorlar. "Doktora sormak için girdim, kolumdan tutup çıkardı. Bir daha, bir daha girdim, so- ramadan kendimi dışarda buldum. Sonunda oğlum adamı kolundan yakaladı. 'Sen kimsin, annemi neden dışan atıyorsun?' diye bağırdı. Adam ilaç satıcısı imiş, doktora yağ çekiyormuş. Bu seferdedoktorkızmazmı? Havale imzasını atmadı. Oradakilere yalvanp durdum, birbaşka servisten başka doktorvn adına verdiler, ona imzalattım" diye bir hastanın anlattığına diğeri katkıda bulunuyor.. "Ben kocamla hiç gitmiyorum. Bütün muayene, ha- vale, film, yatış işlemlerimi kendim yapıyorum. Haksız bağırmalara sesimi çıkarmıyorum. Her şey biraz daha sıralı, kolay oluyor. Yoksa iş çığnndan çıkıyor..." Yine de hastalığın teşhis süresiyle ameliyat olabilmek üzere has- taneye yatabılme arasında geçen aylann, bazan da yıl- ların çok çeşrtli, dramatik öyküleri var... Inanılır gibi değil ama, yukanda anlattığım koşullarda ameliyat olabilecek hasta konumuna gelen herkes ha- line şükrediyor. Dertten, illetten kurtuluşun başka yolu, çaresi yok. 24 yaşında çocukluğunda geçirdiği trafik kazasında sakat kalmış elini, ev işlerinde daha iyi kulla- nabilmek üzere yeni bir ameliyatı deneyen iki çocuklu anne, hem riskli ameliyatın sonucunun kaygısında, hem de bu şansı yakalayabilmiş olmanın mutluluğunda Kocası sigortalı bir işe girene kadar çok çekmişler. Ön- celikle kocasının beyninde zaman zaman bilinç kaybı- na bile yol açan, kriz halinde baş ağnları çektiren has- talıkla uğraşmışlar. Yıllann çalışması karşılığı kocasının bir evlik bınktirebıldiğı para tümü ile tükenmiş. Ur oluş- masını önleyen çok pahalı ilaç tedavisi yarıda kalmış. Şimdi sigortalı bir işe girince bu tedaviyi sigortadan yap- tırabilmeyi umuyorlar. Tabıi ancak bu durumda çocuk- luğundan sakat kalmış elinin ameliyatla düzeltilebilme- si gündeme gelebilmiş. Laf aramızda sigortada ameliyat olan her hasta da as- lında birkaç yüz milyon harcıyor. Kimisi yatmanın yolu olarak geçerli, kolay yol olan muayenehane ücretlerin- den, kimileri her tür tetkik, ameliyat işlemlerinde bir ba- hane ile alınan zorunlu gönüllü ödemelerden rakamlan sıralıyor Tabii her aşamada harcanan toplam birkaç yüz milyon, en uyduruk özel hastanede sağlıkriskeedilerek ödenecek milyarlara göre çok ucuz kalıyor. İşin başı sağlık. Ama Türkiye sağlıkta, sosyal güven- lik sisteminde nereye gidiyor? Her gün yüzlerce, binler- ce, on binlerce insanın sağlık alanında yaşadıklan dram- lar Türkiye'de sosyal devletin, siyasetin, toplumun ne- reye doğru yürümekte olduğunun en can alıcı göster- geleri. Çok trajik ama, bir hastanenın 6 kişilik odasını, acılannı, önceki gece paylaşan hastalar ve refakatçile- ri, seçim sonuçlarından, tek partili iktidardan en çok, ön- celikle çökmüş sağlık sistemi için çözümü umutla bek- liyprlardı. Öfkelerini üzerime çekmemek, umutlannı umutsuz- luğa dönuştürmemek için hiç sesimi çıkaramadan din- ledim.. soner@cumhuriyeLcom.tr BAMRKÖY 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2002'842 Mahkememizde görülmekte olan vasi tayini davası sebebıyle. Malatya. Pütürge, Gündüz Köv'ü. C:37. H:41'de nüfusa kayıtlı Kemal ve Altun'dan olma 1976 d.lu Hüseyin Köstek mahkememızce verilen 2002,842-1052 sayılı karar ile hacir altına ahnmış olup. kendisi aynı yerde nüfusa kayıtlı annesi Altun Köstek'in velayeti altına konulmuştur. Karara ıtirazı olanlann kanuni süresınde mahkememize müracaat etmeleri. aksi halde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 24.10.2002 Basm: 69628 KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No:2002 494 Vasi Tay. Mahkememizce verilen 24. 09.2002 tanh ve 2002 494 esas. 2002 803 sayılı ılamı ile 1947 doğumlu, Osman ve Safıye kızı, Rabia Inci Topçu'nun rahatsızlığı sebebiyle 4721 s. TMK'nun 405. maddesi gereğince \esayet altına alınarak kendısıne teyzesi 1340 doğumlu Ayşe Işmen vasi tayin edilmiştır. Keyfivet ılan olunur. Basm: 69549 UŞAK1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 738 Karar No: 2002 684 Davacılar Hüseyin Yap ve Ali Kemeç ile davalılar Niyazi \üksel, Mehmet Künek ve Ali Künek arasındaki menfi tespıt. senet iptali da\asının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememizin 19. 7.2002 gün. 2000 738 esas, 2002 684 karar sayılı karanyla menfi tespit ve senet iptali davasının reddine karar verilmiş olup karar davacı vekili tarafından yasal süresinde temyiz edilmekle davalılar Mehmet Kü- nek ve Ali Künek'e tebligat edilemedigınden bu davalılara ilanen tebliğe karar \eril- miştir. Işbu temyiz dilekçesinin ilanından itibaren adıgeçen davalılann 15 gün ıçeri- sinde temyıze ce\ap vermesi aksi halde ce\ap verilmemiş kabul edilerek dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderileceği hususu davalılar Mehmet Künek ve Ali Künek'e ilanen teblığ olunur. Basın: 69609 ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK M4HKEMESİNDEN EsasNo: 1999 837 Karar No: 2002 641 Davacı Devlet Hava Meydanlan Işletmesı Genel Müdürlüğü tarafından dav'alı Şük- rü Nail Günal hakkında 28.6.1999 tarihınde kamulaştırma yasasınm 16. maddesine iöre tescil da\ası açılmış olup işbu dosya 6.6.2002 tarihınde davalının ve davacının yokluğunda karar verilmiştır. Kararda davaya konu olan yerle ilgili olarak davanın kabulüne, Antalya merkez Ke- şir Köyü, 1255 sayılı parseldeki 473 m2'lik hissenin 3. pıst alanı olarak kamulaştınl- iığından davalı Şükrü Nail Günal'm bu hissesinin kamulaştırma yasasının 16. madde- sine göre tapusunun iptali ile davacı Devlet Hava Meydanlan Işletmesi Genel Müdür- lü&ü adına tapuya tescilıne karar \erilmış, işbu karann davalıya Basın Ilan Kurumu ıracılığı ile ilanen duyurulmasına. ilan tarihınden itibaren yasal süre içerisinde temyiz sdilmediğı takdırde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen teblig olunur. Basın: 69031 TÜRKELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2002 44 Esas Davacı Türkeli Çatakörencik Köyü nüfusuna kayıtlı Abdullah oğlu 1930 d.lu Kadri Can davalı aynı yerde nüfusa kayıtlı olan Cumhunyet Caddesi Saathane Meydanı Er- zıncan Oteli diye adresi bildirilen (Samsun adresi) davalı Enver kızı 1959 d.lu Leyla Can aleyhıne açtığı ştddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma da\asıyla ilgili olarak da- valı Leyla Can tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğe karar veril- miş. işbu ilanm yayınlandığı tarihin davalı Leyla Can'a dava dılekçesı ile duruşma gü- nü olan 2^.11.2002 günü saat9.00'da teblığ edilmiş sayılacağı tebliğ tarihi sayılacağı anılan gün ve saatte gelmedığinde yargılamaya gıyabında de\am olunacağı ve netıce- leneceği hususu ilan olunur. Basın: 43283 SAıMANDAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 366 Davacı Zekeriya Arslan vekili Av. Aydın Asiırmak. AN. Zeynep Züberi ve Av. Dilek Süslü tarafından davalılar Hikmet Arslan, Rasım Arslan. Nedim Arslan aleyhine mahkememize açılan tasarrufun iptali davasında verilen ara karan gereğince. Samandağ lcra Müdürlüğü'nün 2002 678 esas sayılı dosyasmdan alacaklı Zekeriya Arslan tarafından borçlu Hikmet Arslan aleyhıne 12.000.000.000.-TL icra takibine geçildiği, borçlunun mali olmadığından aciz vesikası düzenlendıği. yapılan araştırma- lar sonucunda da borçlunun Samandağ. Tekebaşı Köyü'nde bulunan 784 parsel sayılı taşınmazdaki 1.4 hissesini 14.09. 2001 tanhinde bononun vade tarihinden 11 gün ön- ce kardeşi Rasim Arslan'a kaçırdığı. aynı köyde bulunan 2149 parseldeki 1-4 hissesi- nin de 14.09.2001 tarihinde kardeşi Nedim Arslan'a kaçırdığını bu nedenle borcundan kurtulmak istediğı anlaşıldığından bu taşınmazlardaki 1 4 hisselerinın alacak mıktan- nı karşılayacak şekilde İtK.227 ve 278. maddesi gereğince alacak mıktan kadar haciz ve satışma karar venlmesi talep edilmiş olup Samandağ. Tekebaşı Köyü'nde bulunan Kevkep oğlu Hikmet Arslanın Türkiye genelinde adresi tespit edilemediğı ve Suudi Arabistan'da bulunduğu anlaşıldığından ilanen tebliğe karar verilmiş olup Samandağ. Tekebaşı beldesinde son ikameti olan Kevkep oğlu Hikmet Arslan aleyhine açılan ta- sarrufun iptali davasının duruşması Samandağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2002'366 esas numarası ile 12.12.2002 günü saat 11.40'ta yapılacaktır. Tebligat yapı- lamayan ve halen yurtdışında olduğu tespit edilen Kevkep oğlu Hikmet Arslanın be- lirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır olması veya kendisini bir vekille temsil et- tirmesi, aksi takdırde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen teblığ olunur. Basın: 69050 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2002 668 Vesayet Mahkememızce verilen 05. 1 î .2002 tarih ve 2002,668 esas. 2002 911 karar sayılı ilamı ile Hüseyin Ferit ve Hatice Efser oğlu 1954 doğumlu Istanbul. Üsküdar. Gül- femhatun Mahallesı, C:16. HN:457'de nüfusa kayıtlı bulunan mahcur Mehmet Çmar 4721 s. TMK'nin 405. maddesi gereğince vesayet altına ahnarak kendısıne 1952 do- ğumlu kardeşi Hülya Füsun Çmar vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 05.11. 2002 Basın: 69562 MAINAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000 427 Davacı Engin Şahinkaya tarafmdan davalı Reyhan Şahinkaya aleyhine mahkeme- mize açılan boşanma davasının yapılan duruşmalar sırasmda verilen ara karan uyann- ca, Davalı Reyhan Şahinkaya'ya davetiye tebliğ edilemediğinden ve adresi de tespit edilemediğinden ilanın tebligat yapılmasına karar verilmiş olup. Davalı Reyhan Şahinkaya'nın Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait duruş- ma salonun da duruşma günü olan 26.) 1.2002 günü saat 9.45'te bizzat hazır bulun- malan veya kendilerini bir vekille temsil ettırmelen, aksi halde HUMK'nin 213 ve 377. maddeleri gereğince tahkikat ve yargılamanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceğinin dava dilekçesinin ve duruşma eününün davalılara tebliği yolunda ilanen tebliğ olunur. 29.07.2002 Basın: 50417 GÜMÜŞHANE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001 172 Davacılar: 1- Nizam Turban. Karşıyaka Mahallesi. Gümüşhane 2- Cahip Turban, Karşıyaka Mahallesi. Gümüşhane Vekili: Av. Haluk Emin Kutlutan. Atatürk Caddesi No:24 Gümüşhane Davalılar: Zekeriye Turban (Adresi bilinmiyor) ve arkadaşlan Dava: Ortaklıâın giderilmesı Dava Tanhi: 08.10.2001 Duruşma Günü: 12.12.2002 saat:O8.3O Duruşma Yeri: Gümüşhane Sulh Hukuk Mahkemesı duruşma salonu Davalılardan Zekenye Turban'ın mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tes- pit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Davalı Zekeriye Turban'ın yukanda belirtılen duruşma gün ve saatinde duruşma ye- rinde hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi gerekmektedir. Aksi hal- de duruşmalara yokluğunda devam edilıp karar verileceğinin dava dilekçesi yerine kaim olak üzere 7201 sayılı kanunun 28. vd. maddeleri gereğince teblığine, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur. 11.04.2002 Basın: 24590
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog