Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

9 KAStM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab(2 cumhuriyet.com.tr 11 Rusya'da dizantepi salgını • MOSKOV4(AA)- Rusva'nın guneyındek] <rasnodar bolgesınde ;üt urunlen tuketımıne 5ağlı olarak ortaya cıktığı tahmın edılen dızanten :>algını jûzunden 622'sı çocuk olmak uzere yaklaşık °50 lcışı hastane>e Laldınldı Itar-Tass ijansındakı haberde, salgmın her geçen gun jayılmasının ardından bolgeye gıden Rus sağlık ekıplennın haşhekımı Gennadı Onışçenko'nun, "Kropotkın kentındekı süt fabnkasının urunlennm dağıtıldıgı yerlerde 948 kışı hastaneye kaldınldı" dedığı belırtıldı Hastalann yuksek ateş, mıde ağnsı ve kusma şıkâyetlen bulıuıduğu, fabnkanın uretımının durdurulduğu \e krema, yoğurt gıbı sut urunlennın pıyasadan çekıldığı belırtılıyor Rus dadaklar elçiyi dövdü • MOSKOVA(AA)- Afrıka ulkelennden Gana'nın Moskova buyukelçısı ve şofbru, ırkçı dazlaklanıı saldınsına uğradı Moskova'da oncekı gun meydana gelen olayda, 60 yaşındakı Buyukelçı Yahaya Mahama ve şoforune altı kışılık grup saldırdı Kentte ırkçı gruplann yabancılara yonelık saldınlanna karşı polısın yeterlı onlemlen almadığı Rusya Başsavcılığı tarafından da dıle getınlmıştı Cebelitarık Ingiliz kaldı • CEBELtTARIK (AA) - tngıltere'nın somurgesı Cebelıtank'ın egemenhğııun Ispanya'yla paylaşılmasına ılışkın önen, oncekı gunku halkoylamasında reddedıldı Yaklaşık 20 bın seçmenın yuzde 99'u egemenlığın paylaşılması aleyhınde o> kullandı KÜLTİİK • S*NAT Güvenlik Konseyi, ABD'nin Irak'la ilgili hazırladığı tasanyı oybirliğiyle kabul etti İlk zafer BMcephesindeDış Haberler Servisi - Bırleşmış Mıl- ietler (BM) Gu\ enlık Konseyi, Irak ko- nusunda ABD ıle Ingıltere'nın ortakla- şa hazırladıklan ve Bağdat'a sılahsız- lanması ıçın "son firsat" olarak nıte- lendınlen karar tasansını 3 hafta suren ıkna maratonu sonunda dun oybırhğıy- le kabul ettı ABD Başkanı George Bush, Irak'ın karara uymaması durumunda "Was- hington \e müttefıkJerinin Irak'ı silah- sızlandıracağı" uyansında bulundu ABD'nin uzun zamandır uzennde ça- lıştığı, Fransa \e Rusya'nın muhalefe- tı sonucu bazı değışıklıklere gıttığı ta- san, Irak'ın sılahsızlanmaması duru- munda guce başvurulmasını ongoru- yor Ancak karar otomatık guç kullaru- mını ıçermıjor \e "son uyan" şeklın- de tanımlanıyor Kararda, "Irak'ın BM'yle işbirtiği yapmaması durumun- • Irak'ın silahsızlanması için son fırsat olarak nitelendirilen tasan onaylandı. Bush, Bağdat'ın karara uymaması durumunda ağır bedel ödeyeceğini bildirdi. da ciddi sonuçlarta karşılaşacağr vur- gulanıyor ABD'nın 3 kez değıştırdığı \e genış yetkılerle donanmış BM sılah denetçılennın çalışmalanna başlama- lannı ongoren tasan, sonunda Guv en- lık Konseyı'nın veto yetkısıne sahıp da- ımı uyelen Rusya \ e Fransa tarafından da kabul edıldı Tasan, Guvenlık Konseyi uyelennın savaş ıstememesı nedenıyle yumuşatıl- dı Kararda, Irak'ın tasanyı ıhlal etme- sı durumunda Guvenlık Konseyı'nın alınacak onlemlen goruşeceğı belırtılı- yor Dıplomatık kaynaklar, bu ıfadeler nedenıyle karann operasyon yetkısı ıçer- mıyor gıbı gonınduğunu, ancak "zor- lama bir yonımla" bu bıçımde de de- ğerlendınlebıleceğını kaydedıyor Tasa- nnın ana maddelen şoyle • Irak >ıllardır Konsey kararlannı ihlalediyor. • Irak. tasanmn kabulunden başlaya- rak 7 gun ıçınde karara uyacağını açık- layacak • Irak, 1 ay içinde kitie inıha silahla- nnı büdirecek. • Denetçıler 45 gun ıçınde goreve başlayacak • Denetçiler çaJışmaya başladıktan 60 gun sonra Güvenlik Konseyi'ne ra- por sunacak. • Denetçıler, saraylar dahıl her ye- 1NTERPOL ŞEFİNOBLE: Biıı Ladin bütün dünyayı vuracak • Interpol Şefı, Bın Ladın'ın sağ olduğunu ve çeşitli ülkelerde eşzamanlı saldın hazırlığı ıçınde olduğunu söyledı. Dış Haberler Servisi - Merkezı Lyon'da bulu- nan Uluslararası Polıs Orgutu'nun (Interpol) şe- fı RonalydNoble, El Ka- ıde lıden LsamebinLa- din'ın hayatta olduğunu belırterekorgut uyelennın pek çok ulkede ge- nış çaplı saldı- n hazırlıklan ıçınde olduğu- nu soyledı Fransa'da ya- yımlanan Le Fıgaro gazete- sıne konuşan Noble, El Ka- ıde uyelennı sa- dece ABD'ye değıl bır- kaç ulkeye aynı anda bu- yuk teror saldınlan du- zenlemek ıçın hazırlan- dıklannı belırttı Interpol şefı, butun dunyanrn teror tehdıdı ıle karşı karşıya kaldığını belırterek U E1 Kaide şu Bin Ladin sır okJu. anda daha alt düze> deki örgütierin Bali ve Mos- kova'dakiler gibi saldın- laryapmasınaizinveriyor veortahkta görünmüyor. Ancak artık bütün dün- ya savaş alanı oldu ve çe- şMterörörgüt- leriharekeâen- di. Bu, terör abnmdabireş- giidüme işaret ediyor" dedı Noble, teror tehdıdının 11 Eylul oncesı kadar gerçek olduğunu soy- leyerek polısın saptayamadığı uykudakı hucrelenn ey- leme hazır olduğunu be- lırtü Endonezya'nın Balı Adası'nda 12 Ekım'de duzenlenen ve 190'dan fazla kışının olumune yol açan saldından da El Ka- ıde sorumlu tutuluyor re gırebılecek Bush. Washıngton'da yapüğı açıkla- mada, Saddam Hüseyin'ın BM kararı- nı kabul etmemesı durumunda ABD ve muttefıklennın Irak'ı sılahsızlandıraca- ğı uyansında bulundu Bush, "Saddam Hüseyinhızlavekoşulsuz olarak BM'\1e işbirtiği yapman. Aksi takdirde çok ağır sonuçlaria karşı karşrya katar" dedı Bağdat kötümser BM Genel Sekreten Kofı Annan, Irak'a yaptığı çağnda. "Arük bu firsaü iyi değertendiriır dıye konuştu Irak ınBMTemsılcısıMuhammedD Duri, kararda ABD ıradesının zorla ka- bul ettırıldığını \e karann Irak'ın kar- şılaması zor ıstekler ıçerdığını soyledı El Dun. "Çok kötümserim. Karar, denetçilerin dönüşünü engellemek için hazırlanmış" dedı ransa'da katılım büyük İtaKa'nın Floransa kentinde duzenlenen küreseUeşme karşıtı 4\nıpa Sosyal Forumu toplanülan beklenenin üzerinde bir kaûlımla süriiyor. 30 bin kişiyi bulan katılınıcılann çoğunluğunu İtalyanlar oluştururken Turkiye dahıl pek çok ulkeden ejlemci Floransa'\a gitti. Istanbul Sosyal Forumu Koordinatörü Levent Şensever, Türk kafılesinin Yunan kanlımeılarla birtikte bir basketbol salonunda kaldığını sövledi. Şensever, bugün Avrupa sosjal hareketlerinin duzenle\eceğı ilkortak savaş karşıtı gösteriye birkaç yüz bin kişinin katılmasının beklendiğini beiirttL Kaülımcılar kamp kurduklan >ere. geçen yıl G-8 toplantısında polis tarafından öldürulen ev lemci Carto Giuliani'nin dev posterini asû. (Fotoğraf AP) J f c i l i 00-1330-«00-t!30-1IX 3BÎS1 3H4» (30-15 J0-21X 4BS I I' S-'ÎC- !«••«•? S CANNES 2OO2 lORl ÖDÜLD ULUSLARARASI ELEŞTİRMENLER ÖDÜLÜ (FIPRESCI) KUTSMBİBEHİ5 Aşka ve tutsoklığo doır... tmetıasuleıman fiim YEŞİLOVA ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No 2002 148 Muns Ahmet oğlu Hasan Akjol'un malıkı bulunduğu Yeşılova ılçesı Emek Mahal- lesı, Hukumet Caddesı mevkıınde kâın I8l ada 3 parselde tapuya kavıtlı arsa cınsı 301 45 m2 yuzolçumundekı taşınmazın trafo yapım sahası ıçınde kaldığından TE- DAŞ tarafından kamulaştınlan taşınmazla ılgıiı olarak mahkemece vapılan teblıgat gununden ıbaren 30 gun ıçınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan yargıda ıptal \eva adlı vargıda maddı hatalara karşı davalılann duzelnm davası açmalan (Kamulaştırma Kanunu 14 Mad ) açılacak da\ada husumetın TEDAŞ Muessese Mudurlugune \o- neltılmesı 30 gunluk sure ıçensınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan >argıda ıptal davası açanlann da\a açtıklannı \e yurutmevı durdurma karan aldıklannı belgelen- dırmedıklen akdırde kamulaştırma ı^lemmın kesınleşerek mahkemece tesbıt edılen kamula!)tınna bedelı uzennden taşınmaz malın kamulaştırmavı \apan ıdare adına tes- cıl edılecegı mahkemece tesbıt edılen kamulaştırma bedelının \eşılova Zıraat Banka- ü'na \atınlacağı konu\a \e taşınmaz malın değenne ılışkın tum sa\Tinma ve delıllenn dava dılekçesının teblıg tanhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkememıze vazılı olarak bıldırmelen aksı takdirde vokluklannda yargılama\a devam olunarak karar venlecegı Kamulaştırma Kanunu nun 10 maddesı geregınce taraflara ılan olunur 25 9 2002 Basın 63011 KAMAN ASLİYE (İŞ) HUKUK MAHKEMESI'NDEN EsasNo 2000 49 Karar No 2001 381 Davacı Bağ-Kur Genel Mudûrluğu tarafından davalı- lar VI Emın Delıbaş ve hk-\y Madencılık, thracat, It- halat Tunzm, Inşaat ve Sana>ı Ltd Ştı alevhıne açılan rucuen tazmınat davasının vapılan açık yargılaması so- nunda venlen ara karar geregınce Davalılar aleyhıne açılan davanm 18 09 2001 tanhınde reddıne karar venl- mış da\acı kurum tarafından hükum 0110 2001 tanhlı temvız dılekçesı ıle temvız edılmıştır Davalılardan -\f- yon-Dınar ılçesınde ıkamet ettıgı bıldınlen Ak-Av Ma- dencılık Ihracat Ithalat Tunzm tnşaat ve Sanavı Ltd Ştı nın adresı tesbıt edılememış olup, mahkemenın red karan ve temvız dılekçesı adresı tesbıt edılemeyen da- vahyaılanentebhğ olunur 18 10 2002BaMn 68324 İHSANİYE ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya\o 2001 143 Davacı SSK Genel Mudurlugu vekılı tarafından Deva Termal Tunzm Tıc A Ş ve Bekır Bozkurt alevhıne mahkememıze açılan rucuen alacak davasının vapılan yargı- laması sirasında alınan ara karan geregınce tüm araştırmalara rağmen adresı buluna- mayan davalı Bekır Bozkurt'a dava dılekçesinın ve duruşma gununun Teblıgat Kanu- nu nun 28 ve devamı maddelen uyannca teblığıne karar venlmış olmakla Davacı vekılı dava dılekçesı ıle kurum sigortalısı \h Barutçunun 07 12 2000 tan- hınde ış kazası sonucu vefat ettıgını hak sahıplen olan eşı ve ıkı çocuğuna 506 sayıh kanun geregınce 26 0 7 2 538 442 -TL peşın sermaye degerlı olum ayhgı baglandıgı- nı ve avnca 78 800 000 - TL cenaze yardımı yapıldığını kurum zaranmn \iızde 50 sı olan 13 075 668 981-TL 'nın tahsilı ıçın De\a Termal Tunzm T A Ş aleyhıne dava ıkame edıldıgını lhsanıye \slıve Ceza Mahkemesının 2000 119 Esas sayılı dosvasında venlen bılırkışı raporundakı kusur durumuna gore 2 8 oranında kusurlu bulunan Bekır Bozkurt tan fazlava daır dava hakkı saklı kalmak uzere toplam 6 537 834 610 -TL 'nın tahsıs onay tanhınden 19 700 000 -TL cenaze vardımının odeme tanhınden ıtıbaren ışleyecek yasal faızı ıle bırlıkte davalı Bekır Bozkurt tan tahsılıne dava dosvasının 2001 143 esas sayılı dosya ıle bırleştınlerek \argılamanın bu dosya uzennden devamına karar venlmesını talep etmıştır Davalı Bekır Bozkurt'un duruşma gunu olan 21 11 2002 gunu saat 10 10 da Af- yon ılı lhsanıye ılçesı Aslıye Hukuk Mahkemesının mahsus duruşma salonunda ha- zır olması veva kendısını bır \ekıl ıle temsıl ettırmesı gerektığı aksı halde tahkıkat ve yargılamaya yokluğunda de\am edılecegı ve hukum venlecegı HLMK'nın 213 ve 377 maddelen geregınce ılanen teblıg olunur Basin 68245 ERCİŞ KADASTRO HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No 1992 8 Davacı Hazıne tarafından davalılar Fıkn Aydın mıras- çılan Mustafa Avdın mırasçılan Zıver Aydın rmrasçıla- n ve Bekır \vdın mırasçılan alevhıne Ercış ılçesı Çele- bıbağı kasabasında kâın 1011 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan kadastro tespıtme ıtıraz davasının yapı- lan açık yargılaması sırasında, Ercış ılçesı, Orene Mahallesı'nde nüfiısa kayıtlı Yusuf ve Kudretten olma 1296 doğumlu davalı Kumru Çetın- kava mırasçılanna komısvon karannm teblıg edılemedı- ğı tum aramalara ragmen adreslennın meçhul olduğun- dan ılanen teblıg vapılmasına karar v enlmış olup Davalı Kumru Çetınkaya mırasçılan olan Mustafa Çetınkaya Izzet Çetınkava. M Sıddık Çetınkava, Kamıl Çetınkaya Sum\e Çetınkaya (Kaya) Çemıle Çetınkaya (Gokaydml Baha Çetınkava ve Zekı Çetınkaya ve bun- lann mırasçılanna Ercış Kadastro Mudûrluğu nce ven- len 11 02 1992 tanh ve 1992 11 sayılı komisvon karan- nm teblıg edılemedığınden 30 gun ıçensınde dava açma- dıklan takdirde bu davalılar vönunden komısvon karan- nın kesınleşeceğı ılan olunur 22 10 2002 Basın 68698 0V£X ECJD YEKOY OOCON r^NEPLEX EVÇNT KJL 9NEMA HAsAK DfiTAKO^ FEBİYE ^MBERLITAS »OV1EPLEJ İLT N ZAD~ CAPİTOL VAD K 0 v HOt.LVWOO0 Z CYTEP€aHEIU e. 6 37 30 325403 .36 28 64 * 626 60 S5t 33 30 33" 80 82 « 5 53 93 541 3 33 12 15-14 3C-1fl «5-19 0O-* 15 " 00-15 Jj-18 00-20 30 CUMAoTES 2 3 M 45- 4 15-16 45-19 5 2 4M2UMA C TEStflO 00 35- 455-17 10-19 30-2 50 5-1445- 715-19*5-2200 00- 3M>-15CO-1"'X 900-2100 OO-4OO-6OO-80O2OO022 5 30 3 3O-15 3O-1T 30 5 30-2130 00- 3 00-15 30-1T 0C 9 OC 21 00-CUMA.C TES--00 00 00-14 15-1630-1845-2 00 50- 4 DS-16 20-18 40-21 00-CUMA.C TESI23 20 ' 00-4 00-16 15-18 45-2 15-ÇUM* C T^SI 00 X KAMAN ASLİYE (İŞ) HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1999 153 Karar \ o 2001 448 Davacı Bag-Kur Genel Mudurlugu tarafından davalılar Rıdvan Turan ve arkadaşla- n aleyhıne açılan rucuen tazmınat davasının mahkememızde yapılan açık yargılama- si sonunda davalılar aleyhıne açılan dava sonunda. 1 021 500 861 -TL peşın deger tazmınatı ve 7 500 000 -TL cenaze gıdennın yasal faızlen ıle bırlıkte davalılar Şenf Akıncı ve Rıdvan Turan'dan tahsilıne dıger davalılar Hanıfı Ipek ve Hacı Yıldız aleyhıne açı- lan davanın reddıne karar verılmıştır Davacı kurum tarafmdan venlen hukum 09 11 2001 tanhınde temvız edılmıştır Davalılardan Hacı \ ıldız ve Şenf Akıncı'nın adreslennın tesbıt edılemedığınden ışbu hukum ve temvız dılekçesı davalılara ılanen teblıg olunur 18 10 2002 Basın 68325 CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2002 156 Davacı Hatıce Kısacıkoğlu tarafından davalı Hasan Kısacıkoğlu alevhıne açılan boşanma davasında. Yapılan tum araştırmalara rağmen davalı Hasan Kısa- cıkoğlu'nun açık adresı tespıt edılemedığınden duruşma gununun adına ılanen teblığıne karar venlmıştır Davalı Hasan Kısacıkoğlu'nun duruşmanın bırakıldığı 28 11 2002 gunü saat 11 00 de mahkememızde bızzat hazır bulunması veva bır vekılle temsıl edılmesı aksı takdirde voklugunda duruşma vapılıp karar venlecegı hususu 7201 sayılı Teblıgat Kanunu nun 28 maddesı ge- regınce ılanen teblıg olunur 2^ 10 2002 Basın 68715 Halıç Unıversıtesı oğrencı kımlığımı kaybettım Hukumsuzdur NURGUL GULOĞLU SAYDAM YALÇIN DOĞAN Bu Bir Vedadır: Zor Zamanlar llktelefon Hikmet Çetinkaya dan gelıyor Ardın- dan llhan Selçuk'la buluşuyoruz. Tbrahim Yıl- dız'la konuşuyorum 2001 yılının Nısan ayı Zor zamanlar. Bu goruşmelerden kısa sure sonra, yenıden Cumhuriyefe donuyorum 7O'lı yıllann ılkyansı so- na ererken, gazetecilikte gözümü açtığım Cum- hunyet e 8O'lı yıllarda yuz bın dolayındakı tıra- jryia sıyasal ıktıdar ve toplumdakı baskı gruplan uze- nnde etkın ve saygın konumuyla gorev yapmanın keyıflı anılanyla dolu Cumhunyet'e Şımdı yenıden zor zamanlar Cumhurıyet'te ıkıncı kez yazı yazmanın uzennden yaklaşık bır bu- çuk yıl geçıyor Var olmak ve zaman. En huzun- lusu de, veda zamanı. Bellı bır zaman gelıyor, ulkede ve dunyadakı de- ğışımın dalgalan, çalıştığınız kurumun dalga boyuy- la bırbınnı yatutuyoryadatersıi Kurumdakı o dal- ga boyuyla, kışısel boyut bırbınnı ya tamamlıyor ya da tersı1 Işte, zor zamanlar boyle başlıyor Karar anı gelıyor1 Her son, bir başlangıç Vedaya rağmen Önemlı olan ınsanın çalıştığı kuruma gonlu ra- hat Hoşçakal dıyebılmesı Bunun kadar onemlı olan, gende kalan arkadaşlann da aynlan bırısıne, aynı gonul rahatlığı ıçınde güle güle dıyebılmesı İlk adım atıldığında, nasıl kı hoşgeldin demenın ra- hatlığı varsa, aynlırken de aynı rahatlık ıçınde gü- le güle dıyebılmek Bır uygariık olçusu Yonetım anlayışıyla, gazetecılık anlayışıyla ılgıiı derin farklar olabılır Uslup farkı olabıhr Bu fark- lılıklar aşılmayacak noktalara uzanabılır Buna rağ- men, bu farklılıkları koruyarak, ofkeye, ınsan bey- nını golgeleyen, ınsan yureğıne yuk olan kın ve nefrete asla yer vermeden, çalıştığınız bır kurum- dan ayrılmak, kolay yaşanacak bır duygu değıl Bunlar elbette sorun yok anlamını taşımıyor!. Zor zamanlar boyle başlıyor.. Sız değerlı Cumhunyet okuriarr/ta bırçok olayı pay- laştık Bu sutunda doğru yazılar, ısabetlı yorumlar da oldu, mutlaka yanlışlar da Ama, hıçbır zaman kasrt olmadı 1 Her son bır başlangıç aynı zamanda Her baş- langıç yenı bır umut Son, berabennde huzun ge- tınyor Başlangıç, huznu dırence donuşturuyor. Kısa sure sonra bir başka gazetede buluşmak umuduyla, hoşçakalın'. E-mail: ydogan@cumhuriyetcom.tr Faks:0212 513 9098 Başkan'la Loğoğlu yan yana oturdu Bush'tan iftar yemeği Dış Haberler Senisi- masasında,Bush'unhe- ABD Başkanı George mensolundayervenldı. Bush, oncekı akşam Irak,lranveLıbyada- Muslumanülkelennbü- vete katılmadı Bush, yukelçüen ıle bu ulkele- "Burada temsil eden nn temsılcılenne Beyaz uhıslara mesaj gönderi- Saray'da ıftar yemeği yorum: Dostluğunuza verdı iftaraTurkıye'nın değer veriyoruz. Tan- Washıngton Buyukelçı- n'nın adaktine ve insa- sıFaruk Loğoğlu dada- nmahlakisorumluluğu- vet edıhrken Loğoğ- naiüşkininancınızıpay- lu'na, ABD Başkanı'nın laşıyoruz" dedı İletisim'den Şen Sahır Sılan Pişman Değilim Paşa soyİL b tnne e Mec ts Mebusa^ -^ebLrt'anrdar b ' babanın V z\ o'an Şe-1 Sahır Sıldn \r ıtırkî eılıh yı( an-* Anka as ndâ- Amenka y& jzanan kâh nriL,tlu kah ruzunlu yaşaf Ö/KUSU yatır tanhiTi z n sosyal dokUsLn wı»^ yapflan şlar } a sra^ bı be^ge ıte ğ nde jmza^Günü _ E S S Y Te;v k ye Caades Reasjrans Pasajı No 5* Teşvık /e Jar h 9 Kasıiı 2002 Cjrartes Saat 15 00 18 00 FETHİYE A.D.D. VE 1 r ST. NICHOLAS PARK | ışbırhğı ile NURİ KIIBTCEBE NÂZIM HİKMET KUVAYI MİLLİYE ÇİZGİ-ROMANININ SO^TEŞH'EtMZAGUNÜ 9 K.A.SIM 2002 CUMARTESİ S\A1 13 00 ATATLTRKÇL DÜŞÜNCE DERNEĞİ FETHh'E ŞUBESİ (LİSEARKASINO36I Nufus kâğıdımı kaybettım Hukumsuzdur MERYEMGULERYUZ DENEYİMLİ MAKAM ŞOFÖRÜ İŞ ARIYOR 15 yıllık deneyımlı surucuyum, bunun son yılında ışadamı şoforluğu yaptım 37 yaşındayım Iş arıyorum Tel: OS33 368 59 94
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog