Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2002 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr BM'de girişim istiyor Çözüm planı Denktaş^ı kaygılandırdı • CHP lideri Baykal, Denktaş'ın Annan planıyla ilgili yapılacak çalışmalar konusunda tereddütleri olduğunu söyledi. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, Birleşmiş Milletler'ın (BM) Kıbns'ta çözüm için sunacağı planın Türkiye açısından kabul edilebilir olması için yapılacak çalışmalar konusunda "tereddütfü" olduğu bildirildi. Kıbns için plan sunulması ile Türkiye'de hükümetın kurulması sürecinin çakışmaması yönünde endişeleri olan Denktaş, bu kaygılaruıı CHP lideri Deniz BaykaTa iletti. Baykal, önceki gün Kıbns'ta görüşmelerin ileri bir noktaya geldiğine işaret ederek BM'nin Rum lider Glafkos Klerides ve Denktaş'ın sürdürdügu görüşmeleri sonuca bağlamak için hazırlık yapıp iki tarafi anlaşmaya çağıracağını belirtti. Baykal, "•BM'nin önerisinde umanm bizim kabul edemeyeceğimiz nokta yoktur. tktidara gelecek partinin, BM'de gerekli girişimkri yapıp planın Türkiye için kabul ediiebilir olmasını sağlayacak çahşnıa yapmasma ihtiyaç var" dedi. Denktaş ile telefonda konuştuğunu anlatan Baykal, "Bu konuda tereddütleri olduğunu gördük BM nezdinde guişimlerin yapılması gerekir" dedi. Annan plandan vazgeçebiHr BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns'ta çözümle ilgili hazırladığı planın taraflardan biri tarafindan reddedıleceğini saptadığı takdirde, planı sunmaktan vazgeçebileceği bildirildi.Prestijini riske armak istemeyen Annan'ın, Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro de Soto'nun yürüttüğü temaslar yoluyla taraflann nabzmı tutmaya çalıştığı ve planın bu temaslaruı sonucuna göre açıklanacağı ya da geri çekileceği belirtiliyor. Annan'ın karannı en geç çarşamba açıklaması bekleniyor. Klerides ise planın, Şubat 2003 'teki Rum başkanlık seçünlerinden sonra sunulmasını yeğledığini açıkladı. Klerides, "seçim öncesi sunulacak planın seçimlerde tartışma konusu olacağmı" belirterek "seçimlerden sonra planın daha nesnel bir biçimde, soğukkanhlıkla incelenmesinin daha kolay olacağını" ifade ettı. K ÇKP'nin, merkez komite ve tüzük değişikliğinin gündemde olduğu 16. kongresi Pekin'de başladı apitalistlerKomünistParti'yeDış Haberier Servisi - Çin Komü- nist Partisi'nin (ÇKP) önemli karar- lara sahne olması beklenen 16. Ulu- sal Kongresi, dün sabah Pekin'de- ki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda başladı. 1921'dekurulanve 1949'dan beri iktidan elinde tutan ÇKP'nin, 2 bin 114 delegenin katılımıyla ger- çekleştirilen ve 14Kasım'dabitme- si öngörülen 16. Kongresi'nde, ye- ni Merkez Komitesi'nin seçilmesi ve parti tüzüğünün gözden geçiril- mesi bekJeniyor. 13 yıldır ÇKP 'nin başında bulunan. genel sekreterlik görevinin yanında, Devlet Başkanlığı ve Merkez Aske- ri Komisyonu Başkanlığı görevleri- ni de yürüten Ciang Zenıin başta ol- mak üzere yönetim kademelennde ki- ^ Komünist Partisi'nin kongresinde yapılacak değişikliklerle partiye özel girişimcilerin üye olabilmesi planlanıyor. Bu öneriyle, ekonomik yapıdaki uygulamalara karşın ülkenin tamamen kapitalizme dönmeyişinin güvencesi olarak sunulan partinin denetleyici işlevi yara almış olacak. Ciang'tn da koltuğunu devretmesi bekleniyor. mi değişiklikler yapılacağı ve yöne- tinıin "gençkuşağa" devredileceği be- lirtiliyor. Görevini Devlet Başkan Yardımcı- sı Hu Cintao'ya bırakması beklenen Ciang'm, emekliye aynlırken "Üç Temsfl TeorisTni tüzüge yazdırarak ka- lıcı kılmak istedigi bildiriliyor. Bu kurama göre parti, halkın çıkarlannı, ileri kültürünü ve ileri üretici güçleri temsil ederek kapılannı işçi ve köy- lülerin yanı sıra özel girişimcilere, yani kapitalistlere de açıyor. lleri üretici güçlerin temsilcisi ola- rak sunulan kapitalist girişimcilerin partiye girmesine kimi kesimler kar- şı çıkıyor. Çin'de kapitalizmin geri dönülemez bir biçimde yerleşmesi- nin önünü açacak bu uygulamanın Kongre sürecinde önemli tartışmala- ra yol açması bekleniyor. YÖNETİM DEĞIŞIKLİĞİ Yeni kuşağın işi çok zor Dış Haberler Servisi - Çin'de göreve gel- mesi beklenen yeni kuşak yöneticıleri çok önemli sorunlar bekliyor. Büyüme hızı ya- vaşlayan ekonomi, kazançlı işletmelere dö- nüşebilmek için on milyonlarca kişiyi iş- siz bırakan kamu işletmelerinin yarattığı işsizlik, karanlık tablonun ekonomik bo- yutunu oluşturuyor. Kentlerde işçilerin protesto gösterileri artarken 800 milyon Çinli'nin yaşadığı kır- sal kesimde süregelen yoksulluktan ötürü toplumun öfkesi kabanyor. Sadece sorunlan çözme değil, muhale- fetle işbirliği ve ÇKP içinde denetımi sür- dürme becerisine de sahip olan yeni kuşak liderler, aynı zamanda, yoğun milliyetçi duygular besliyor. ABD'li Çin uzmanlan- na göre yeni liderler hem ülkenin sorun- lannın farkında hem de rekabetçi seçim- ler ve medyada devlet denetiminin kaldı- nlması gibi "cesur" değişimler düşünü- yor. Yine de siyasi reformlann zor gerçek- leştirileceği belirtiliyor. Bunun en önemli nedenleri, SSÇB ve Doğu Avrupa'da ya- şanan gelişmelerin ÇKP'de yarattığı tt çe- kuıgenfik" ve siyasi reformlann partiyi za- yıflatacağı inancı olarak görülüyor. D E L E G E L E R AKEV EDİYOR-1 milyar 300 milyon nüfushı Çin'de 1949'dan beri iktidarda bulunan ÇKP'nin 66 milyon 355 bin üyesi bulunuyor. 5 yılda bir yapılan ÇKP kongreleri Çin parlamentosunun her yü gerçekleştirdiği topiantılardan daha büyük öneme sahip. Bunun nedeni ise, iilke için kritik kararian parlamentonun değil, partinin auyor olnıasL Bu > ılki kongreye aralannda Tîbetükrin de bulunduğu çok sayıda delege katüryor. (Fotoğraf: AP) Kongre'nin açıhşında, "kapitaBzm- den güç alan ancak Komünist Par- ti'nin sıkı denetimi altuıda obnayı sür- düren bir ulus" yaklaşunının altıru çizen Ciang, 15. Merkez Komite adı- na "Orta halü refah tophımunu ohış- turarak Çin'e özgü sosyalizm davası- nm yenidurumunu yaratahm" başlık- lı raporu okudu. "Halkm günden güne artan maddi ve kültürel gereksinimleri ile geri kal- nuş toplumsal üretim arasuıdakj çe- lişme, halen Çin toplumunun esas çe- lişmesidir' diye konuşan Ciang, "Kongre'nin konularnun Deng Şiao- ping teorisi bayrağını yükseltmek, Üç Temsil Teorisi'ni hayata geçirmek, ge- leceğe ilerlemek. çağı yakalamak, or- ta halli refah toplumunu kurmak ve Çin'e özgü sosyahzmin yeni durumu- nu yaratmak gibi başhldarda oldu- ğunu" kaydetti. Ciang. ÇKP'nin kamu mülkiye- tinden şaşmadan kamu dışı müÛci- yet türlerinin de yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini, farklı mülkiyet türlerinin birlikte gelişme- si gerektiği görüşünü dile getirdi. Stratejik dûzenkmeler Kongre Sözcüsü Ci Bingşuan da basına yaptığı açıklamada, Kong- re'de son 5 yılın özeti çıkanluken Çin'in dışa açılma ve reformlannın genişlemesi ile sosyalist moderni- zasyon inşası için stratejik düzenle- meler yapılacağını ifade etti. 5 yılda bir yapılan ÇKP Kongre- leri, Çin parlamentosunun her yıl gerçekleştirdiği topiantılardan daha büyük önem taşıyor. Çünkü, ülke için kritik kararian parlamento de- ğil, parti ahyor. 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin'de 1949'dan beri iktidarda bulunan ÇKP'nin 66 milyon 355 bin üyesi bulunuyor. Kongre'de gündeme gelecek kri- tik kararlann daha önceden alındı- ğı belirtiliyor. ÇKP yöneticileri. par- ti yönetiminin "genç kuşağa devri" gibi çok hassas konularda, 26 Tem- muz'dan başlayarak 3 hafta boyun- ca uzun toplantılar yaptı. Topiantı- lardan Kongre ile ilgili hiçbir açık- lama çıkmamıştı. ŞİŞLİ3. tCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo:2001-3539Ta. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymetı. adedi. evsafı: Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Şişli ilçesı. Meşrutiyet Mahl. Halaskargazi Cad. ile Balçıktarlası Sokağı'na cepheli köşe başında ve Halas- kargazi Cad. üzerinde 368 kapı No'lu 129 pafta, 954 ada. 58 parsel sayılı ve 855 m2. miktarlı arsada inşa edilmiş 9 katlı betonarme kargır yapı olan Çiftkurt Apt. isimli bi- nada (Şişli meydanında Yeni Karamürsel mağazasının olduğu binadalar. Katta 8 No'lu mahallen 12 No'lu meskenin tamamı satılacaktır. Imar durumu: Şişli Beledıye Baş- kanlığı imar müdürlüğühün 19.12.2001 tarihli 2001' 6730-R-l 18236-4970 sayılı ya- zısından, 13.10.1972 tasdık tarihli 1/1000 ölçekli Meşrutıvet Mahl. İmar planinda H: 27.50 m. ırtıfalı bitişik nizam iskan+ticaret sahasında olmak üzere imar durumu oldu- ğu anlaşılmıştır. Gaynmenkulün halıhazır durumu: Bına arsanın tamamında inşa edil- miştir. Bodnim, zemın. 7 normal katlı olmak üzere 9 katlıdır. Bodnım katta depo, ka- lorifer dairesi, zemin katta 2 büyük mağaza ile bir dükkân vardır. Normal katlarda 4'er daire vardır. Bina gıriş kapısı demir konstrüksiyondur. Binada katlar arası çalışan asansör teşkilatı vardır. Yine katlar arası pirinç korkuluklu mermer ve mozaik basa- makh merdıven vardır. Binanın çatısı kiremit kaplı olup dış cephesı sıva üzeri badana kaplıdır. Bina bakımlı ve temızdir. 1. katta 562000 arsa paylı 8 B.B. daire: Daire girişine göre sol tarafta hem Halas- kargazi Cad.'ne hemde Balçıktarlası Sokagı'na cephelidir. Mahallen 12 No'lu daire. 215 m2. kullanım alanlıdır. Halen Yeni karamürsel magazası tarafindan satış mağaza- sı olarak kullanılmaktadır. Ara duvar bölmelen yıkılmıştır. Zemın döşemeleri parke ve dmarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Pencereleri pimapen doğramadır. Daırede ka- lorifer. elektrik. temiz su ve pis su tesisatı vardır. Binada asansör olduğu için asansör- den istifade etmektedir. Daire bakımlı \e temizdir. Bilirkışice 406.000.000.000 TL. değer takdir edılmiştir. Sattş Şartlan: 1- Satış 16/02 2002 günü saat 11.00'den 11.30'a kadar Şişli 3. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyle vapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıy- metin O o75'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taah- hüdü baki kalmak şartıyla 26 02 2002 günü aynı mahal ve aynı saatlerde ikinci arttır- maya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet so- nunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 0 o40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacakla- nn toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme \e paylaştırma masraf- lannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu \ermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.KDV alıcıya aıttir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı hususiyle faiz \e masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdir- de haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4- thale- ye katılıp daha sonra ihale bedelıni >atırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihınden iti- baren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldıği takdirde isteyen alıcıva bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerın şarmameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001 3539 Ta. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ılan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahıldir. Basın: 68896 MALATYA ASLİ\T 2. HUKUK HOAKİMLİĞt'NDEN Esas No: 2002 729 Davacı D.S.t. Genel Müdürlüğü vekili tarafindan davahlar Hanım Özer ve arkadaşlan aleyhine Malatya Merkez Topsöğüt kasabası 334 parsel sayılı taşınmazdan dolayı açılmış olan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil davasının yapılan tensibi sırasında verilen ara karan gereğince: Bütün aramalara rağmen teblığe yarar açık adresleri tesbit edilemeyen davahlar Meh- met Malay. Avşe Fatma Malav. Mustafa Malay. Argalı Mehmet Kızı Sıdıka'dan olma Ömer kansı Nazıfe lnci. Argalı Ahmet oğlu Mustafa'nın kızı Fatma Erzurumlu (Erdem), .Argalı Ahmet oğlu Büyük Fatma'dan olma Kadir Durdu, Argalı Ahmet kızı büyük Fatma ve lsmail'den olma Fatma Günav ( Durdu), Argalı Ahmet oğlu Ali kızı ve Cumali kansı Hatıce Kayış. Argalı Ahmet oğlu Ali'nın kızı Fatma'dan olma Semahat Yücekuş. Kadriye Kızılaslan. Fatma Çetin. Hamdı Keleş, Silik Keleş. Karababa Kaçar. Ömer Keleş, Ahmet Keleş. Mehmet Keleş. Hancizade Bekir kızı Hatice. Mahmut oğullanndan Mustafa'nın oğlu Mehmet. Alişeri köyünden Mahmut, Hafidi oğullanndan Mahmut oğlu Hasan. Ar- galı Ahmet oğlu Süle>Tnan'ın kardeşı Mustafa. Mehmet oğlu Ali Seydi Malay. Ibrahim kızı .Argalı Anmet oğlu Mustafa kansı Azzet Pektaş. HancLzede Süleyman mirasçısı Hacı Ahmet kızı îzzet Hanım, Haricızade Hacı Ahmet kızı Emine Hanım. Sanzade Hacı Ah- met kızı Fahriye Banş \ e oğlu Talat Banş. Sanzade Hacı Ahmet oğlu Talat Banş, Argalı- zade Süleyman'ın kız kardeşi Miyase. Argalızade Süleyman'ın kardeşi Ali'nin çocuklan Izzetiye, Hacı. Ahmet, Kadır. Ali kızı Fatma'nın kocası Mehmet Halis Ünsal. Ali kızı Melek'in kocası Mustafa Görücü. Ali oğlu Süleyman'ın kansı Nazife.Süleyman'ın kardeşi Ali'nin oğlu Süley man'ın çocuklan Seleha. Yaşar. Mehmet. Süleyman'ın kardeşi Musta- fa'nın kızı Fatma Erdem. Süleyman'ın kız kardeşi küçük Fatma'nın kocası Sıtkı Demirtaş Küçük Fatma'nın çocuklan Münüre. lsmet, Mustafa ve Süleyman'ın kızkardeşi Fatma'nın çocuklan Kadir Durdu, Elıf Durdu, Mehmet Durdu, Fatma Durdu (Günay)'ya dava dilek- çesi teblığ edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına duruşmanın 20.11.2002 günü saat 09.00'a bırakılmasına karar verildiğinden, HL'MK. 509 ve 510'ncu maddeleri gere- ğince ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde aynca gıyap karan tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyaplannda sonuçlandınlacağı dava dilek- çesinin tebliği yerine geçerlı olmak üzere ilanen duyurulur. 23.10.2002 Basın: 68250 DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2000-414 Esas 2002/549 Karar Davacı Halil Ibrahim Avcı vekili tarafindan davahlar Ahmet Boylu mirasçılan. Şe- rife Boylu, Dudu Boylu, Fatma Boylu. Şerife Boylu, Ali Boylu, Saliye Boylu. Recep Boylu %e Latife Boylu aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin arttınlması davasımn yapılan açık yargılaması sonunda: Davalılar Hüseyin kızı Şerife Boylu. Fatma Boylu, Ahmet kızı Şerife Boylu, Dudu Boylu. Saliye Boylu'nun adresleri tüm aramalara rağmen bulunamadığından. adlanna karann ilanen tebliğine karar venldiğinden, mahkememizin 2000 414 E. 2002 549 K. sayılı ve 14.08.2002 tarihli davanın kısmen kabulü ile 842.700.000 liranın 01.06.2000 tarihınden ıtıbaren işleyecek yasal faiziyle birlikte miras hisseleri oranın- da davalılardan alınarak davacıya verilmesine ilişkin verilen karann ilan tarihinden ıtibaren 15 gün temyiz haklannın bulunduguna dair karar ilanen teblığ olunur. Basın: 68318 MERSİN 2. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2001 3284 Tal. Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cınsi. kıymeti. adedi. evsafı: Mersin Bahçe Mahallesi 92 pafta. 609 ada. 16 parselde nüfusa kayıtlı olup, Gazi Ma- hallesi G.M.K. Bulvan No: 285'te Orkide Apartmanı'mn 5. katında 10 No'lu bağunsız bölümdür. 120 m2 olan bu bağımsız bolüm mesken olarak kullanılmaktadır. 3 oda. 1 sa- lon ve müştemilatından ibarettir. Kuzey, Güney ve Doğu cephelidir. Zemın karo kaplıdır. Duvarlar plastik badanadır. Kapı ve pencere doğramalan ahşaptır. Islak mekânlar sera- mik kaplıdır Elektrik ve suyu vardır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Bugünkü emlak alım satımlanna göre 20.000.000.000 TL muhammen bedelle satışa çı- kanlmıştır. Saaş Şartlan 1- Satış 17/12'2002 Salı günü saat 10.00'dan I0.15'e kadar Mersin 2. lcra Müdürlüğü odasında açık arttırma suretivle vapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 27 12 2002 Cuma günü Mersin 2. tcra Müdürlüğü odasında saat 10.00- 10.15'te ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere attırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Su kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin ° o40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi lazımdar. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşın para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenır. 3- lpotek sahıbı alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay- laşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dır. thale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildiğı takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnamevi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- lan. başkaca bilgi almak isteyenlenn 20013284 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdüriü- ğümüze başvurmalan ılan olunur. 16.10.2002 (*) llgililer tabinne irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 68255 MUCUR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Avukat Ahmet Tugnıl tarafindan aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar ile tapu maliklen aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespıtı ve tescilı davasında: 1- Mucur Seyfe Havzası Ekoloji kanalı inşaatı nedenıyle Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlığı'nın 3295 sayılı ve 12.07.1991 tasdik tarihli kamu yararı karan nedeniyle 29.04.2002 tarihinde. taşınmaz hakkında DSİ Genel Müdürlüğü tarafindan kamulaş- tırma kararı alınmış. Mahkememızde kamulaştırma talebinın tespiti ve ıdare adına tescilini talep etmiştir. 2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştır. fli: Kırşehir tlçesi: Mucur Köyü: Kızıldağyeniyapan Köyü Esas No: Mevkii: Parseli: Kam. Alını: Vasfi: Malikkr: 2002180 - 1141 10395.95 m2 KıraçTarla Ünsal Ünal, Zeliha Ünal, (Metın) Ali Ünal, Hasan Ünal. Üramügülsûm Ünal. Ramazan Ünal kötü: Bazlamaç 20Ö2179 Garipler Köyü: Karaarkaç 20Ö2181 Ganpler 884-889 1009 22139m2 KıraçTarla Fadıme Yağmur 2002 182 2002184 2002185 Garipler Garipler Garipler 1186 1185 887-902 2002183 Ganpler 908 18085.78 m2 311.65 m2 10158.28 m2 3195.07 m2 5954.40 m2 411.03 m2 6626.30 m2 Kjraç Tarla Günaydın Polat KıraçTarla KıraçTarla KıraçTarla Kıraç Tarla Osman Tufan H. Ibrahim Tufan Abbas Tufan Zeynep Erdem I Arslan ı. Nazmiye Erdem (Yalçını, Mustafa Erdem. Ismaıl Erdem 3- Kamulaştırma yapan idarenin adı: DSİ Genel Müdürlüğü-Ankara 4- Aynca çıkanlan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamu- laştırma işlemıne idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir. 5- Açılacak davalarda husumet (yukanda 3. maddede yazılı) idareye yöneltilmelidir. 6- 30 gün içensinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlannı ve yürütmenin durdurulması karan aldıklannı belgelendirmediklen takdirde kamulaş- tırma işlemı kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 7- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahiplen adına (TC Ziraat Bankası Mucur) şubesine yatınlacaktır. 8- Yukanda esas numaralan yazılı (6) adet davanın duruşması 28.11.2002 günü saat 09.30'da Mucur Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacaktır. Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanunun 5. maddesi ile degişik 10. Maddesinin 5 fikrası uyannca duyurulur. Basın: 68706 GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 2002455 Davacı Ahmet Yıldınm tarafindan davalı Mustafa Bayındır aleyhine mahkememiz- de açılmış bulunan tapu iptali ve tescil davasında alınan ara karan uyannca: Davalı Mustafa Bayındır tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine karar venlmiş olmakla: Davacı Mahkememize verdiği 15/05 2002 tarihli dilekçesi, ile Gaziantep ili Şehit- kâmil ilçesi Tokdemir Köyü yağlıca mevkiinde bulunan davalıya ait 346 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan taşınmazmın kadastro tesbiti sırasında tamamen davalı adına yazılmış olduğunu, 8 dönümlük bu yerin tapusunun davalı adından iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan davalı 21/01-2003 tarihli duruşmada saat 09'da hazır bulunması. karşı delillerini ve diyeceklenni bildirmesi ya da kendisinı ka- nuni bir temsilci ile temsil ettırmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı Mustafa Ba- yındır'a ilanen tebliği olunur. Basın: 68287 PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 2000 165 Karar: 2002 5 Davacı Metin Tekebaş tarafindan davalı Pamukova Nüfus Müdürlüğü aleyhine açı- lan soyadı tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Istanbul ili, Pendik il- çesi, Kurt köyü, cilt 15, hane 122'de nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu, 1962 doğumlu Me- tın Tekebaş'ın Tekebaş olan soyadının iptali ile Çakıroglu olarak tashıhine, bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup ilanen duyurulur. Basın: 68313
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog