Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı 1 ı p I ı rı DEVLET İNSAN Ml Vedat Günyol "Cumhuriyo» ^ . kltap kulubu * •''Pvlrl""'A * > T l l r k * *( ° d N " W 4 ' 04114) Cagaloğlu kanbulTd ('12) M4 01 06 79. YIL SAYI 281 56 / 500.000 T L (KDV ıçmde) Cumhuriyef KURUCUSU Y U N U S N A D İ (7924 1945) BAŞYAZARI N A D İ R N A D İ (19451991) Cumhuriyet k ı ( ı p 1 ı tı YENİTURKIYEARDINDA Vedat Günyol hhurİYBt ^*& P a " l r l a m " ^ & • > "rtuKagı ( ad No 39/41 > k u l H f t > A l'HMıl ,ıfıl,p»jMmhııl [,l (212) S14Ü1 % KAŞİM 2002 CUMA Kara paraya yeşil ışık Müslüman Demokrat Parti? Avrupa'da Hıristiyan demokrat partiler var; buna dayanarak bir soru gundcme getiriliyor: "Musluman (ya da lslamcı) demokrat partı" olıışabilir mi?.. Önce yaşadığımı/ dıinyaya kuşbakışı bir go/ atalım, Musluman demokratik parti bir yana, İslanı âlemindcdcmokratik bir devlet yok!.. Neden yok? Yanıt hilinıs'l ve kısadır: Çıinkiı IIıristiyatılık "Aydınlanma"yı yaşadı, İslam isc sanayileşme siırecinde tohumlanan bu uygarlık aşamasının dışında kaldı; yalnı/Türkiye "Ataturk Devrımı" ile İaik Cumhuriyet kurabilmiştir; bu nedenle denıokrasiniıı beşiği AB'yc katılım sııreciııe dahil olduk. AKP'nin ekonomide öngördüğü düzenlemelerin kayıt dışılığı özendireceği belirtildi Mücadeleye büyük darbe vuracak # Malı mılddın kaldırılnıasının, kara parayla mücadeleye darbe vuracağına dıkkat çekılıyor Sermaye pıyasalarında yapılacak duzenlemelerdc yeşıl sermayeye goz kırpan AKP kurmaylannın ılerı surulen savlara yanıtı ıse "Bız sermayeyı, sermaye gıbı sınıflara ayırmıyoruz Ulkeye hızmet edene yardımcı olacağız" s,eklmde • II. Sayfada < Yeşll sermaye son 10 yılda gellştl # Go/ler 1990'h yılların başında yukselışe geçen, MGK'nın toplantılarına konu olan "Islamı holdınglere" çevrıldı Yurtdışında yaşayan dındar vatandaşlardan toplanan paralara 1995 yılından sonra Ha/ıne'den alınan teşvıklerle buyuklüğu 450 trılyon lıraya ulaşan Islamı sermaye s.ırketlerının bırçoğu SPK tarafmdan takıbe alındı ve davalar açıldı • 13. Suyjadu PtYASALARDA COŞKU DESTEK ÎSTEMEDtK r MURAT MERCAN: Yunus Nadı Odullerı 57 yılına gırdı. 2003 Yunus Nadı Odullerı'nde ıkı ana başlıkta 4 odul verılecek. Edebiyat Ana Dalı Oyku, Roman, Şıır S&P kredi notunu yükseltti lek partılı ıktıdar ııedenıyle ıyımser bir hava yakalayan borsa dun de yuzde 12 5 oranmda değcr kazandı Faızler yuzde Sl sevıyelerıne genledı Dolar 1 mılyon 625 bın lıraya duştıı Kredı Derecelendırme Kuruki!>u S&P, 1 urkıye'nın ckonomık gorunumunu negatıften durağana çevırdı • 12. Sayfada jM ^ Erdoğan'a ABD'den tepki Kıbrıs konusundakı açıklamalarıyla ılk gafını yapan AKP lıden Recep layyıp L rdoğan, ılk uluslararası tepkıyı de ABD yonetıtnınden aldı ABD Dışışlerı Bakanlığı, Erdoğan'ın Irak açıklamaları ıçın "B17 kımseden Irak'a karşı savaş ıçın destek ıstemedık" tepkısını gosterdı • //. Sayjada îran'la daha yakınlaşacağız AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan, İRNA tarafından yayımlanan tran ga7etesıne verdığı demeçte, Turkıyelran ılışkılerının geleceğıne ılışkın bir soru uzerıne, "tran ıle tıcarı ılışkılenmız çok fa7İa, bundan sonra tran ıle ılışkılenmız daha da yakınlaşacak" dedı • 4. Sayfada Görsel Sanatlar Ana Dalı Karıkatur L AYRINTILI BILGI 2. SAYFADA Sezer, Erdoğan 'ın momlini bozdu • Batrda Aydınlanma sureci "Relorm" ve "Ronesans" ilc tohumlandı. Birincisi din kapsanunda mutlak otoriteye başkaldırının, ikincisi insana yani "kışı ye donuk sanatsal tohıımlanmanın tarihte dışavurumudıır. Ardından gelcn "Aydınlanma Devumf'nde "Insan Hakları Bıldıusı" yazıldı. İslam dünyası Avrupa'da bu tarih yaşanırken Musluman Ortaçağı'mn uykusundaydı. Bugıin de ycrkıirenin Müslümanlık coğratyasında kişi 07gurluğii ve dcmokrasi koşulları yerine şeriat hııkııkıınun dü/eııi içinde yaşanıyor. Atatuık Turkiye'si bir "ıstısna"dır. Komşumu/ İran çarpıcı orncktir; Rıza Şah'ın diktasına ve /ulmııne başkaldıran aydınlarla dincilerin işbirliği sonunda tran karanlık bir rejimc süriıklendi. Bu iUilakta mollalara dcstck vcren İranlı solcular, i$ işten geçtikten sonra ayıldılar; anıa, şimdi bin piş,maıulırlar. AKP liderinin de aralannda bulunduğu 18 sanığın, reklam tabelası ihalesinde 50 trilyon 7 milyar liralık yolsuzluk iddiasıyla yargılanmalarına başlandı 1 Billboard davası Recep Tayyıp Eıdoğan hakkında açılan 7 ayrı dava bulıımıyor Erdoğan'ın bu davalarda "Haksız nıal varlığı edındığı, beledıye drazılerını usulsuz olarak kullandırttığı, bırden fazla ıhaleye (esat kaıı^tırdığı, arüırma ve eksıltmelerde hıle yaptığı" gerekçesıyle toplam 56 yıl 10 ay hapsı ıstenıyor tstanbul Haber ServisiAKP Oenel Başkanı Reeep Tayyip Erdoğan ve AKP Is tanbul Mılletvekılı Idris Naim Şahin'm de aralannda bulunduğu IS sanığın, reklam tabelası ihalesinde muhammcn bcdelı duşuk gostererek 50 trılyon 7 mılyaı lııalık yolsu/lıık iddiasıyla yargılanmalarına başlandı Lrdoğan'ın katılmadığı oturunıa, mılletvekılı se«,ılen Idııs Naım Şahın'ın katılması dıkkat çektı Istanbul 13 Aslıye C eza Mahkemesı'ndekı duruşmaya tutuksu/ yargılanan Şahın ve 14 sanık katıldı Duruşmaya brdoğan, Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkan Yardımcısı ÜmitÖzerolve MArkasıSa.8,Su.3'te Yetkilerimi kullanırım • Tayyıp Erdoğan, Çankaya'dakı ılk randevusunda Cumhurbaşkanı Sczer'm "Başbakanlık ataması konusunda anayasadan gelen butun yetkilerimi kullanacağım" uyarısıyla karşılaştı Sezer'ın, "Ben devletın ııyumlu ışlemesınden sorumluyum Devlet, sadece hukumet etmek değıldır, bırbutundur 363 mılletvekılımız var dıye 'her ıstedığımızı yaparı/' yanılgısına kapılmayın" dedığı kulıslcre yayıldı Erdoğan, eşlerı turbansız olan partı yonetıcılerı Vecdı Gonul, Ertuğrul Yalçınbayır ve Abdulkadır Aksu ıle Koşk'e çıktı • 6. Sayfada Osman Yıldırak ıse katılmadı Oturumda sorgusu yaprran Idris Naım Şahın, tvışlerı Bakanlığı mufettışlerınce hazırlanan raporların kendılennı karalamak amatıyla hazırlandığını savundu Kendısının de eskı bir mulkıye başmufetışı ol Oğrenciye dayağa üçlü soruşturma # Emnıyet Genel Mudurluğu ve Ankara Valılığı, YOK'un kuruluş yildonumunu protesto eylemleıı sırasında Vclı Kaya adlı oğrencının depoya goturulerek dovulmcsı ve gereksız sılah kullanılması olaylatıyla ılgılı olarak ayrı ayıı soruşturma basjlattı Depoda polısler taratından dovulen dershane oğrencısı Velı Kaya da hastaneden aldığı "hayatı tchlıkesı bulunduğuna" ılışkın raporla suç duyıırusunda bulundu Vucudunda i!>kence ı/lerı bulunan Kaya'ya Adlı Tıp Kurumu tarafından 2 gun i!> goremez raporu verılırken savcılık soruşturma ba^lattı • 3. Sayjada Veli Kaya, Ankara'daki YOK protestosunda polisler laratından dövülmüştü. (hotoğraf KEREM GEZER) AKPCHP'denAB için ortak adım Kopenhag'a birlikte gidecekler # AKP lıden layyıp Lrdoğan, Cumhurbaşkanı Se7er'ın uluslararası konularda ıktıdar ıle muhaleret bırlıktelığının ulkeyı guçlu kılacağı yonunde kendısıne telkınde bulunduğunu soyledı Frdoğan, AB'nın aıalık ayındakı Kopenhag doruğuna AKP ıle CHP heyetlerının birlikte gıdebıleceğını belırttı • 9. Sayjada • Avrupa'da Hıristiyan demokrat parti ıı/ıın bir larilısel surccin sonunda olıışmuştur ve adı bir tabeladan ibarettir. Isa'nın dininde Incil, dcvlcti tamamlayan kurallardan u/aktır; Mııslıınıaıılıkla ise kutsal kitabın kesin emirleri, kişinin yaşamını ve hukukun kurallarını en kuçuk ayrınlısına kadar duzenler. tki din arasındaki farkı biraz bilen için "Islamu demokrat paılı" dcyişi bilimscl yetersi/likle maluldur. Ancak denebilir ki seksen yıllık Cumhuriyet doneminde kimi seriatcı çevreler yaşadıkları deneylerden dersler çıkararak merkezsağa dogru kaydılar, bir toplumsal olgu yaşandı, bunu i/leyip değerlcndirmek gcrekiyor... O hir başka iş... Atatürk'ün İaik Cumhııriyetinde Mustafa KemaCin Aydınlanma Dcvrimi'ne karşı çıkınakla ne yurtsever olunabilir ne çagdas, ne dc demokrat... Fadıl Akgündüz Liderler Sahtekârlık cezası # Mılletvekılı olarak dokunulnıazlık zırhı kazanan hadıl Akgundu7 bir ceza daha aldı SPK, malı belgelerde sahtekârlık yaptığı gerekçesıyle tntermedya Yayıntılık AŞ Yonetım Kurulu Başkanı Akgunduz'u 2 milyar lıra para ce7asına carptırdı • S. Sayfada Koltuğu bırakmak zor # Turk sıyasetınde başarısızlık nedenıyle çekılmeye bugune kadar rastlanmadı tnonu, Aybar, Karayalvın kurultay, yenılgısıyle, Gumuşpala ve Turkeş olıım, ()7al ve Dcmırel Cumhurbaşkanlığı'na seçıldıklerı ıçın , lıderlıkten ayrıldılar • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT AKCAYLREK f Değışıp gelışıp bugunlere geldığını savlayan RTE'nın gerçek kımlığını dunden mıras bir sozu yeterınce açığa çıkarıyor Cıcılı bıcılı haber, resım ve manşetlerle tam des tek veren medyamızda, RTE'nın gerçek kımlığını sergıleyen "eskı sozlennı' gormenız olanaksız Belleğını yıtırdı 4 Kasım sabahından ıtıbaren medyamız RTE'nın MArkasıSa. 8,Su. l'de F.Bahçe'ye ceza geliyor Bu sonucu beklemlyorduk Galatasaıay'ı 6 0 yenen renerbahçe de sahaya atılan yabancı maddelerın tedırgınlığı yaşanıyor Futbol camıasında ortak kanı ıse Sarı I acıverllılerın 1 maçı seyırcısız oynayacağı yonunde Sarı L acıvertlılerde hıc kımse boyle bir larkı beklemedığını ıfade edıyor I enerbahçe Basın Sozcusu Kıyat, "Bu skor hn, kımsenın aklından geçmemı^tır' dedı GUNDEM Yavaş Yavaş, Tatlı Tatlı' Calatasaray taraftarı öfkell Galatasaray, 60'lık yenılgının şokunu uzerınden atmaya çalışıyor Maç gecesı bir grup yonetıcı ıle Fatıh Tenm toplantı yaptı "Gorevı bırakabılırım" dıyen teknık dırektorTerım'e yonetıcılenn "arkandayız" mesajı verdığı oğrenıldı Dun akşam Galatasaray Başkanı Canaydın, katıldığı bırTV programı sonrasında taraftarların tepkısıyle karşılaştı MSpor'da Sakin Duruş! Ilk bırkaç gunku toz bulutunun ardından önumuzdekı donemın nasıl şekılleneceğı konusunda ıpuçları ortaya çıkmaya başladı 1 AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ışığa gore renk değıştıren kumaşlara benzıyor Hangı taraftan bakarsanız ona gore anlam değıştırıyor Ayrıntılarına gırmek şımdılık gereksız ama, Erdoğan'ın genel kamuoyuna son derece ılımUArkasıSa.8,Su.8'de MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog