Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k n a p l a r ULUSAL SOL Anıl Çeçen r y Cumhuriyrt ^ Pazartraa A-Ş Tûıkocağı Od NoJ9 41 ^ 5 » ktoP kulübû ı?i:-34ıCa;alo41u-banbu!Te: 12:2)51401% Cumhuriyet ^ ATATUR&VE 1 &ç* i! 7 9 . YIL SAYI: 28154 / 500.000 TL (KDV,çinde> KURUCUSU: Y U N U S NADİ f1924-l945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ÇARŞAMBA Kıbns'ta 'Belçika modelV önerisi ve toplumlararası görüşme ifadesi Dışişleri'nde 'cehaletörneği' olarak değerlendirildi Erdoğan'ınilkgafi Bekle Gör!.. Medyada >eni kurulacak iktidara şimdiden şirin gö- riinmek kaygısıyla yeterin- ce yansıtılmıyor: ama 3 Ka- sım seçiminin halkın irade- sini Meclis'e yeterince yan- sıtmadığı açık seçik bir ger- çek... Birkaç küçük sayıyla bu durumun ancak "vahim" sözcüğüyle dile getirilebile- cek düzeyde olduğu vurgu- lanabilir... En kısa deyişle yaklaşık yiizde 60 seçnıen Meclis'te temsil edilmiyor... Baraj sistemi uygulan- masaydı. yapılan hesaplara göre AKP 363 değil, 217 milletvekili çıkaracaktı... Aradaki fark 146 millet- vekilidir. Bu durumda. baraj ol- masaydı. CHP, DYP, MHP koalisyonu Meclis'te iktida- rı oiuşturacak bir hükümet kurabileceklerdi... Toplam seçmenlerin yüz- de 26'sının oyunu alan AKP, Meclis'teki koltukJarın yüzde 66'sını ele geçirdi... Bu sayılar çoğaltılabilir, ama, gereği yoktur; "meş- ruıyet" tartışnıasının da ne yeri ne de zamanıdır; bu- nunla birlikte toplanacak parlamentonun kusurlu ve eksik olduğu duygusu da si- linemez yaygmliktadır. " • Ancak iş bu kadarla kal- mıyor; önemli bir nokta da- ha var; AKP lideri Sayın Tayyip Erdoğan'ın sırtında- ki davalar ne olacaktır?.. Bu davalardan birinci bölümii siyasal içeriklidir; yolsuzluklarla bağıntısı yoktur; Erdoğan'ın başba- kan olup olamayacağına ilişkin soruları gündeme getiriyorlar. İlerde anayasa değiştirilerek bu sorunun çözülebileceğini şimdiden ileri sürenler eksik değildir. Ne var ki iş bununla da bitmiyor. Sayın Erdoğan hakkın- daki yolsuzluk davalan ne olacaktır?.. İstanbul Bele- diye Başkanı'yken işlendiği iddia edilen suçlardan örü- rü yüklü dava dosyalanyla yargılanan AKP lideri ya mahkûm olursa?.. • AKP'nin kazandığı se- çinı zaferinin coşkulan ara- sında kaybolup giden bu gerçeklere "güven " sorunu da eklenince ciddiyetle dü- şünmek gereği ortaya çıkı- yor. Toplumun çok büyiik bir kesimi geçmişinde şeriatçı- lığı siyasal mücadele bayra- ğı olarak benimsemiş poli- tikalarla donanmış AKP'ye güvenemiyor. Partinin önde gelen isim- leri bu kuşkuyu hem halk henı de devlet katında sil- mek için duyarlı bir çaba gÖstermektedirler. Dileriz ki bu alandaki so- ru işaretleri yersiz olsun; AKP kimilerince ileri sü- rüldüğü gibi çöken merkez sağın yerini dolduracak bir hareket niteliği kazansın!.. • Görüldüğü gibi " seçim zaferi'nin gürültüsü ya da çarpıcıhğına kapılmayan bir serinkanlı yaklaşım. olayın yalnızca sandıkta başla>ıp bitmediğini göste- riyor. İradesi Meclis'e yansı- mayan büyiik halk kitleleri 'bekle gör" duyguları için- dedirler. Cumhuriyet Ankara tepkili Atina memnun AKP lideri Er- doğan'ın Avrupa'da kabul görmek için yaptığı açıklama- . , ları Dışişleri'nde ciddi tepkiye neden oldu. "Biz 2 devlet __ ^s-* arasında görüşme istiyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Gürel, J "Erdoğan'ın toplumlararası görüşmeler" ifadesini kullanması- nın tam bir cehalet göstergesi olduğunu bildirdi. Öneriyi şaşkınlık- la karşılayan Atina ve Rum Kesimi ise açıklamalardan memnun. AKP liderine dış politika sözlüğü Dışişleri kaynaklan, "Yunanistan ve AB'nin Türkiye'yi bir ahta- pot gibi sardıklannı" sa^narak "Türk siyasi sisteminde- ki boşluğu, bilgisizlik ve deneyimsizliği gördüler. Üzeri- ne gitmeyi sürdürecekler" değerlendirmesini yaptılar. Dışişle- ri Bakanlığı'nda bugün verilecek brifingde dış politikada yeni gaf- lara yol açmaması için Erdoğan'a "dış politika sözlüğü'' sunulacak. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - AKP Genel Baş- kanı RecepTayyip Erdoğan'ın başta Kıbns olmak üzere dış po- litikaya ilişkin açıklamalan Dı- şişleri Bakanlığı'nda ciddi bir tepkıylekarşılandı. Dışişleri Ba- ERDOĞAN: KöşkHen tavsiye alacağım # Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden randevu istemeden önce verdiği iki mesajla izleyeceği yolu gösterdı. Sezer'e 'Güvenoyu alamayacak bir ısim sıkıntı yaratır" diye seslenen Erdoğan. olası başbakan adayına da 'Beni yasaklanmdan kurtarmak ilk göre\iniz; dışardan da parti yönetilir' sözleriyle tavnnı gösterdı. • AKP Merkez Yürütme Kurulu'ndan, Sezer'le "müzakere edilecek" olası isimler konusunda tam yetki alan Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nın davetı üzerine de 'Sezer'in tavsiyelerini alacağım' söyledi. AKP'de siyasi yasaklan kaldıran bir "acil paket" üzennde çalışıldığı öğrenildı. • 4. Sayfada • ERDOĞAN VE BAYKAL KÖŞKE ÇIKACAK • 4. Sayfada kanı Şükrü Sina Gürel, "Tür- kiye açısından önemli olan adada iki devletin kabulüdür. Sayın Erdoğan ise toplumlara- rası görüşmelerden bahsedi- yor. Bu tam bir cehalet örneği- dir" dedi. Yunanıstan'ın Türkı- ye'dekı siyasi boşluğu kullana- rak Kıbns konusunda kazanım- lar elde etmeye çalıştığı gözlem- lenirken AB'nin de son 2 yıldır çözülemeyen Avrupa ordusunda sonuç elde etmek istediği. AB Yüksek Komiseri Javier Sola- na'nın, Erdoğan'la Ankara ya da Brüksel'de görüşeceği öğrenil- di. Solana, dün öğleden sonra Erdoğan'ı telefonla arayarak Brüksel'e davet etti. Dışişlen Bakanhğı. dış politikada yeni gaflara yol açmaması için bugün brifıng vereceği Erdoğan'a açık- lamalannda kullanması için bir de "dış politika sözlüğü" vere- cek. 3 Kasım seçimlerinden tek başına iktidar çıkan AKP'nin li- deri Erdoğan'ın hiçbir sıfatı ol- mamasına karşın duyarlı dış po- litika konulanna ilişkin yaptığı açıklamalar sıkıntı yaratıyor. MArkasıSa.8,Sü.l'de AKP LÎDERÎNİN TEPKİ ÇEKEN ÖNERİSİ • 8. Sayfada ADAİÇİN ANAYASA HAZIR • 8. Sayfada • • ıcm soz w • CHP lideri Deniz Baykal seçim başarısını kutlamak 2i Erdoğan'ı ziyaret etti. AB konusunda CHP ile ortak adım atılacağını açıklayan Erdoğan, "Dayanışma ve yardımlaşma içinde sıçrama yapan bir Türkiye hazırla- mamız lazını" dedi. Baykal, bu ziyaret iie "ivi niyetli bir başlangıç yaptıklarını ve bunu içeriye, dışarıya göster- mek" istediklerini vurguladı. Baykal'ın görüşmede Erdoğan'a "Türldye'de gerginlik yaratmayın, taban kaygısıy- la hareket etmeyin, toplum çok duyarlı, hemen damgayı yersiniz" uyansı yaptığı öğrenildi. • 8. Sayfada Yüzde 5'i çıkarsalardı Meclis'te seçmen iradesinin yüzde 9O'ı temsil edilecekti Iiderler barajda boğuldu' 3 Kasım seçimlerinde baraj altında kalan büyük partilerin çoğu istıkrar açısından yüzde 10'luk barajı savunuyordu. Meclis'in şu anki durumunu eleştiren bu partıler barajı yüzde 5"e çekseydi AKP tek başına iktidara gelemeyecekti. AKP'nin millet\ekilli sayısı 363'ten 272'ye düşecek xe bu parti tek başına iktidar olanağını yitirecekti. 1 CHP de 178 değil, 133 sandalyeye sahip olacaktı. Böylece CHP'nin TBMM'deki yüzde 32'lik temsil oranı. Türkiye genelinde aldığı yüzde 19.4'lük oy oranı ile dengeli bir düzeye, yüzde 24'e gerileyecekti. Yine yüzde 5 barajı esas ahndığında, özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan miller\ekili seçilen birçok bağımsız aday da .Ankara'ya gelemeyecekti. • 6. Sayfada Yüzde 5: 7 partili TBMM MHP Genç Parti DEHAP ANAP SP DSP 8.3 7.2 6.2 5.1 2.4 1.2 30 29 43 13 Bağımsız: 0 Yüzde 10: 2 partili TBMM MHP Genç Parti DEHAP ANAP SP DSP 8.3 7.2 6.2 5.1 2.4 1.2 DYP CHP 9.5 19.4 178 Bağımsız: 9 AKP Diğer 34.2 6.5 363 H Milletvekili sayısı EKONOMÎDE BEKLENTÎLER Büyüme ve istikrar isteniyor • Türk-lş: Özelleştirme yeniden gözden geçirilmeli DlSK: Yoksulluğa yönelik çözüm politikası TOBB: Reformlar başlatılmah Hak-lş: Hasar tespit raporu çıkanlmalı TİSK: tş Yasası çıkanlmah TÜSİAD: Ekonomik program sürdürülmeli ^ TÎM: Kurda istikrar sağlanmalı ^ TZOB: Tarım politikası oluşturulmalı ^ TESK: Esnafa kredi olanaklan genişletilmeli • YASED: Yatınm ortamı iyileştirilmeli • 13. Sayfada İSTÎFALAR SÜRÜYOR Partilerde iç hesaplaşma # Seçmenin partiyi değil, genel başkanı cezalandırdığını savunan eski DSP Grup Başkanvekili Aydın Tümen, Ecevit'i istifaya çağınrken olağanüstü kurultayın hemen toplanmasmı istedi. MHP'de genel sekreterin ardından genel başkan yardımcısı Sazak da istifa etti. Bahçeli'nin istifa karanndan vazgeçmemesi halinde partide yaprak dökümünün artacağı belirtiliyor. SP'de Kutan'ın yerine genç bir isim getirilmesi istemlerine Asiltürk, "Istemeyen çeksin gitsin" diyerek sert yanıt verdi. • 5. Sayfada İMAR VE ARAZt RANTI Yağmacıyayılma oya dönüştü # 1980 sonrasının "rant ekonomisi ve arazi yağması" pblitikalan hem kurumlan hem de toplumu, "imar talanım en iyi örgütleyen" şeriatçılıkla "çıkar birliği" içinde yaşamaya sürükJedi. Işte şimdi bu "karşı-devrimci" ortaklık nedeniyle yıllardır göz yumulan "yağmacı yay^lmanm" seçim sandığında oya dönüşen "demokratik sonucu" ahnıyor. ÖKTAY EKİNCİ'nin haberi • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA1TREK RTE: Devri Sabık Defterini Açıyor RTE'nın Atina gezisi nasıl gerçekleşti, hâlâ anlamış değilim. Başbakan Simitis mi heyecana gelıp telefona sarıl- dı, RTE'yı Atına'ya çağırdı. Yoksa RTE'nin seçimden önce planladığı AB ulkelerı gezısine Yunanistan'dan başlama isteğinı duyan Başbakan Simitis mi hareke- MArkasıSa.l9,Sü.l'de Cumhuriyet sevdalısı Berin Nadi'yi özlemle andık 9 Yaşamı süresince Cumhunyet devrimleri, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet gazetesını yaşatmayı ılke edinmiş Benn Nadi, ölümünün 1. yıldönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezan başmda anıldı. 1 3 . Sayfada Ozan yalın şiirleri kaleme almıştı Müştak Erenııs yaşamını yitirdî # Şair ve avukat Müştak Erenus Istanbul'da önceki gün yaşamını yitirdi. Müştak Erenus'un eşi Bilgesu Erenus. "Toplumun duyarsızca kaldığı ölüm orucu eylemi ile yakından ilgilendi" dedi. • 3. Sayfada G. Saray-F. bahçe erteleme maçı KadıköyMe derbi gecesi # Fenerbahçe ve Galatasaray erteleme maçı için bugün karşı karşıya geliyor. Deplasmanlara topluca taraftar götürmeme karan da, fiıtbolda ilk kez bu maçta denenecek. Galatasaraylı taraftarlann 4 bin civannda bilet aldığı öğrenilirken. kendilerine aynlan 1600 kişilik yere nasıl sığdınlacağı merak konusu. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog