Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

-f- Cumhuriyet i ı t ı p l a r ı ODAK NOKTASIMDA YAŞANANLAR Ahmet Cemal Çag Pazarlama 4.Ş Tünkccagj Cad NoJ9 41 (34334) Cagatogto-fsanbuITel 1212)5140196 Cumhuriyef Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı ÎKTİDAR VİRÜSÜ Bedi FeyzioğJu ty- Çag Paaariana -V 5 TSAaâ^ C*£j*üâ41 (212)51401 % Y/L SAYI: 28152 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR!: NADİR NADİ (1945-1991) 4 KASIM 2002 PAZARTESİ CHP 3.5yü sonraMeclis f te BülentEcevît: Intiharettik Bahçelıayrütyor ANAPeridi AKPtek başınaiktidar Demokrasiye baraj Sonuç?.. Bu satırların yazıldığı dakikalarda kesin sonuç- lar belli değildi; araa, gö- rünen köykılavuza gerek kalmavaeak kadar belir- gindi. 1/AKP tek başına ikti- dar olabilecek kadar oy toplamıştı. 2/ Seçim sistenıinin çarpıkbğı yüztinden ne- redeyse yarıya yakın oy boşa gitmiş ya da başka- sının değirmenine su ta- şımıştı. 3/ Halkın katıhmı dü- şüktü; seçmen özellikle IstanbuTda sandtğa uzak durmuştu. • Hiç kimse bu seçimden sonra ortaya bir "ıstık- rar" manzarası çıktığını soyleyemez. IMF'nin girdiği her öl- kede görüidüğü gibi Tür- kiye*de de siyasal yaşa- nıın dengeieri altüst ol- muştur. Hiçbir deneyimden geçmemiş, kimliğini he- nüz kanıtlayamanıış 15 aylık bir partiye seçim sonuçlan tablosunda ve- rilen yüzde 35'lik payın iktidara yansımasıyla or- taya çıkan, şinıdilik bü- yük bir soru işaretidir. Bu parti liderinin anaya- sal devlet sistemiyle çatı- şan kimliği de bu soru işaretinin çengelini bü- yütmektedir. Yüzde 75 katılımın yaklaşık yüzde 45'i boşluğa düşen oylar- dan oluşmaktadır. Çoğunluğu kazanan parti azınlık iktidarı kimliğinde kalmaktadır. Halk IMF programını inatla ve harfi harfine uygulayan, siyasal irade- yi ülke dışındaki bir eko- nomik merkeze bağlavan üç koalisyon partisini de ağır biçimde cezalandır- mıştır. • Cumhuriyet tarihinde en önemli seçimlerden birisini daha geride bı- raktık; ancak gerek se- çim sürecinde yaşanan- lar, gerekse seçim sonuç- ları üzerinde soylenecek çok şey var... Verilen oyların gerçek amacına ulaşamaması ve katılımın azuğı üst üste tonunca ortaya çıkan ek- iklik duygusu, diinvanın eTürkiye'nin bölgemiz- >e en bunalımlı günleri- i yaşadığı bir süreçte üşündürücüdiir. Cumhurfyef 11.5 milyon seçmen oykullanmadı. Sandığagiden 30 milyonyurttaştan 13.5 müyonunun oyu isebaraja tahldı. 25 milyonun iradesiMeclis'eyansımadı Kriz deAKP'yeyaradı sıyaSı y Erdoğan, yüzde 10 baraj avantajını kulJaııdı ve beklenenin üzennde mılJetveki/ı çıkardı. YoksulJuk, işsızlık ve IMF polıtıkalan ıle iktidar partiierine olan güvenın sarsılması AKP'yı tek başına iktidara getırdi. • 19. Sayfada CHP İkİnCİpartİ Hükümetpartıierinın hiçbin TBMM"ye giremedı. Geçen dönem Meclis dışında kalan CHP ıse ıkincı parti oldu. Seçımın sürpnzı Cem L'zan'ın Genç Partısı oldu DSP'den aynlan YTP büyük düş kınklıgı yaşadı. SP ise yok oldu. • 8. Sayfada Jet-Pa sanığı TBMM'de Interpol'ün aradığı Fadıl Akgündüz (Sıırt) ile Susurluk olayında adı geçen Mehmet Ağar (Elazığ), aşıref lıderi Mustafa Zeydan (Hakkân) ve Fırtına operasyonu sanığı Süleyman Bölıinmez (Mardın) bağımsız mılletvekıli oldu. • 5. Sayfada Solpartilerin durumuYm^ 10 barajını zorlayamayan DEHAP öncekı seçımdekı oy oranını korudu. TKP, ÖDP, ÎP gibı sol partıler yüzde 1 'ın altında oy alabıldı. Sadettin Tantan, Ahmet Mete Işıkara, Zekeriya Temızel gıbı önemlı ısımler de Meciıs dışında kaldı. • 19. Sayfada Kesin olmayan sonuçlar MHP Genç Parti 8.4 HADEP 5.9 DSP Dığer 1.2 6.1 Milletvekili dağılımı NÜ9:362 CHP:181 BACIMSIZ: 7(Gayri resmisonuçlar) AKP Jideri Tayyip Erdoğan oyunu fstanbul'da eşi ile birükte kullandı. (Fotoğraf. AA) Erdoğan'danilkmesaj: Göreve lıazırız # AKP lıderi Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlannı "Atatürk'ün dediği gibi hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diye yorumladı. Tüm vatandaşlann yaşam tarzlanna saygılı olacaklannı söyleyen Erdoğan, "Türkiye'de vatan miJlet oiarak daha anlamlı bir dönemin, temel hak ve özgürlükler konusunda, siyasi partıler ve seçim yasalarinın değiştirilmesi konusunda da farklı bir dönemin yaşanacağını" belirtti. • 9. Sayfada Gözler, seçimlerden önce başlayan veAKP'de çekişmeye neden olan başbakanlık konusuna çevrildi Başbakanlığa sürprizisimı r Avrupa Birliği Erdoğan'a retyanıtı # AB'nin dönem başkanJığını yüriiten Danimarka, Erdoğan'ın seçimin hemen ardından yapmak istediğı Kopenhag ziyaretıni, "Siz değıl Türkıye'nüı başbakan adayı gelsın" dıyerek redderri. AB kaynaklan seçim sonuçlannı değerlendinrken "kısa, orta"ve "uzun" vadeli bakmak gerektiğını belırterek güçlü bir hükümet kurulmasmm AB reformlannın geçirilmesı açısından yararh olacagını kaydedıyorlar. • 6. Sayfada AKP'ye gecici vîze Iş dünyası temldnli • TÜStAD Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan, "AB ile ekonomik program önem/i. ProblemJer ortada. AKP de bunlan biliyor" dedi İKV Başkanı Enş, AKP iktidannda AB'y\e ilişkiJerin olumsuz etkilenmeyecegini savundu. AkademisyenJer, ekonomı dünyasının AKP'nin uluslararası düzlemdeki konuşmalanna önem verdiğini belirterek uzlaşmacı tavır nedeniyie tedirginlik yasanmadığıru vurguJadılar. • 13. Sayfada Dış basın. Siyasi deprem AKPistikrar sağlayamaz # Türkiye seçimJerini yakından izleyen dış basında, AKP'run siyasi istikran sağlayamayacağına dikkat çekildı. AP, AKP'nin, Türkiye'nin Meclis'uu radıkal bir değişiklikle karşı karşıya bırakabileceğini savundu. CNN, sonucu "siyasi deprem" oiarak nitelendirirken; Fransız Basın Ajansı AFP, 'gizlı İslamcı' parti AKP'nin zafer kazandığnu duyurdu. Reuters, yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukJann sonuçlan etkilediğini belirtti. • 6. Sayfada ( Abdullah Gül ve Bülent Annç arasmdaki "tüzükte öncelik" yanşına karşın, seçim sonucuyla elini güçlendiren Erdoğan'ın sürpriz bir isirn çıkarabileceği belirtiliyor. Abdullah Gül, partilerinde bu konuda herhangi bir cepheleşme veya çekişme yaşanmadığım savunarak, birkaç gün içinde başbakan adayının Kurucular Kurulu'nda belirleneceğini söyledi. ı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda oylama yaptırarak başbakan adayını belirleyeceğini daha önce dile getiren Tayyip Erdoğan'ın tüzük değişikliği önerisine soğuk yaklaştığı öğrenildi. AKP'de başbakan adayının belirlenmesi için hangi yetkili kurulun görevlendirileceği ve nasıl bir yöntem izleneceği yönündeki anlaşmazhk ise hâlâ SÜrÜyor. • 6. Sayfada TSK SİYASETIN DIŞINDA • //. Savfada ;EÇENLER YINE HELIKOPTER DÜŞÜRDÜ • //. Savfada VK GÖKLERİNDE AVAŞ PROVASI • 11. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCA1TREK Başlıksız Yazı! Seçim sonuçlarını; Topfumda gün geçtıkçe gelışen öfke ve temmuz ayından berı aynı davulu çalan anketlerle yargının açıkfadığı kurallar saptadı. Bu açıdan bakıldığında sonuç sürpriz değıl. AKP'nin başansı uç buçuk yı( ıktıdarda kalan uç partının başarısızlığından kaynaklanıyor. Kımı yorumlara göre; seçmen "eskıyüzlen" tasfı- MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de SİSTEM KARŞITI SAĞ TERCJH ORAL ÇALIŞL4R'm yazısı • 4. Sayfada ÇARPIK SİSTEM HÎKMET ÇETfNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada VEZİR DE EDER REZİL DE ORHAN ERftVÇ'in yazısı • 7. Sayfada BOYALI DEMOKRASİ DENİZ SOM'un izlenimi • 4. Sayfada YİNE DAMGALANDIK LEYLA TAVŞANOĞLU'nun izlenimi • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY GELENEKTEN KOPMADIL^R BER.4T GÜJVÇIKAN'ın izlenimi • 6. Sayfada Oylar 'AK'ıntıya Kapıldı! Her şeye ama her şeye karşın seçim sonuçlarını de- ğerlendırmeye fıkra ıle başlayalım... Bektaşı'nın önune ikı tesîı şarap koymuşlar. Hangisi daha lyı, tatmasını ıstemışler. Birıncı testıden ıçer ıçmez karannı vermiş: - Ikincı testı daha iyi... Etrafındakıler şaşırmışiar: "Tatmadan nasıl karar verdın?" I lArkasıSo.!9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog