Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 KASIM 2002 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada ilkesinden kurtulmayı şimdilik kafalarmın bir bö- lümünde saklıyorlar. Gerçekleştirecekleri günü bekliyorlar. Orta ve- ya uzun vadedeki amaçları laiklik ilkesinden kur- tulmak! Neden orta veya uzun vade? Şimdi kadrolaş- ma aşamasındalar. Örneğin bir çevrede eşi mini etek giydiği için laisizmden ödün vermeyeceği sanılan Erkan Mumcu ile Milli Eğitim'de başlatı- lan (1000'den fazla eğitimciyi soldan sağa savu- racak) AKP'li kadrolaşma hemen her alanda; Içiş- leri'nde, Maliye'de, Dışişleri'nde, kısacası devle- tin hemen her biriminde gerçekleştikten sonra... yeni anayasa gündemde yerini alacak! Kafa. nato mermer nato kafa; yıllardır değişme- di. Nasıl ki ustaları Erbakan laikliğin önde gideni olduğu yalanını her fırsatta göğsünü gere gere söylüyor idiyse; tepki fırtınasıyla iktidarı yakala- yan öğrencileri de (AB örtüsü altında) aynı yuttur- macayı sürdürüyor. Toplumun laik, demokrat, sosyal hukuk devle- tini korumayı kollamayı azmetmiş dinamik bütün kurumlannın gözünü boyadıklarını sanıyortar. * • • Dün neyseler bugün de o! Milim fark yok! 1996'da Yüce Divan'dan kurtuluşu Erbakan'ı başbakanlık koltuğuna oturtmakta bulan Çiller'in REFAHYOL protokolüne yazılmasına onay verdi- ği söylem "hem Batılı ülkelerte hem de manevi ve tarihi değerlerle bağlı olduğumuz Islam ülkeleriy- le birlikte" yaşamaktı. Bugün de AKR AB'ye dört elle sarılıyor; Islam ülkeleriyle manevi ve tarihi bağımızı unutmadığı- nı anımsatarak. Islam ve Türkiye ile ilgili kitaplanyla tanınan Al- manya'nın ünlü Doğu uzmanı Bassam Tibi, "Is- lamcılar Avnıpa Birliği'ne mi giriyor" başlıklı ma- kalesinde çok ilginç saptamalarda bulunurken, şu görüşleri dile getiriyor: "Islamcılar, Erbakan'ın 1997'de (28 Şubat'tan sonra) görevden alınmasından 2002 'ye kadar çok şey öğrendiler. Erbakan'ın hatalan şimdi tekrahan- mıyor. Islamcılar, Avnıpa Yolu'nun kendileri için kazançlı olduğunu bilmektedir. Avnıpa, Islamcılan, Kemalistlere karşı konjyup yardımcı olacaktır. Islamcılar, Kemalizm'e karşı verdikleri mücadeleyi, generallere karşı birmüca- deleymiş gibi Avrupalı'ya yutturmaya çalışabilir- ler... ...Erbakan ya da Erdoğan'/n modern Avnı- pa'nın kültür değerlerini benimseyeceklerine ih- timal verilemez... Kısacası: Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Abdul- lah Gül, kendilerini yetiştiren hocalan Erbakan gi- bi birer Islamcıdır. Onlar hocalanndan daha akıllı davranarak 'Eldeki serçe, çatıdaki güvercinden daha iyidir' mantığını gütmektedirier. Onlariçin AB yakın, Osmanlı Büyük Türkistan uzaktır.. ...Islamcılar, Avrupa'nın da yardımı ile 'Kema- list Türkiye'deki kurumları ele geçirmek' niyetin- dedirter..." • • • CHP liderinin bütün ısrarına, ricasına karşın la- ik sözcüğünü ağzına almamakta inat eden, ken- dilerine uygun kadrolaşmanın mimarlarını nükü- mete alarak "Türkiye 'nin kurumlannı ele geçirme- ye yönelen" kafayla nereye kadar? Erbakan, REFAHYOL hükümetini kurduktan sonra Anıtkabir'e zoraki ziyarette bulundu ve... deftere "içinde laik sözcüğü olmayan" bir şeyler yazdı. 58. hükümet; 2002 yılının Kasım ayının bir gü- nü başlarında Başbakan Gül, Anıtkabir'e gitti ve... deftere: tıpkı Erbakan gibi "içinde laik sözcüğü geçmeyen"; tam 14 satır çağdaşlıktan, kalkın- madan vs'den dem vuran bir şeyler yazdı. Devletin temel kurumlarıyla kavga etmeye, Cumhurbaşkanı'nın uyarılannı degerlendirmeme- ye ve... Türkiye'nin hassas dengelerini yok sa- yarak" orta veya uzun vadede rejim sorunu çıkar- maya hazırlanıyortar. AKP mantığına göre, inat amacı saklıyor. Amaç inadı kışkırtıyor. Elle gelen düğün bayram! ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞI GENEL MERKEZİ VE TÜM ÜYELERİ ATATÜRK'ü ve KEMALİZM'İ lyi anlayan, KURTULUŞ ve KURULUŞ kitaplanyla, gençlere Türk Aydınlanma Devrimi'ni en iyı anlatan alçakgönüllü, sevgi dolu aydınımız BÜLENT TANÖR'Ü yıtirmenin acısı ıçındeyiz. Anısı eserleriyle yaşayacaktır. ÇAĞDAŞ YAŞAMI D6STEKLEME DERNEti Armç'a 3 dakikalık ziyaretANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- nelkunnay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve kuvvet komutanlan, hükümetin güveno- yu almasının ardından Başbakan Abdullah GiU ile TBMM Başkanı Bülent Annç'ı zi- yaret etti. TBMM Başkanlığı'na aday olma süreci ve arduıdan uğurlama törenlerinde eşi- nin türbanı ile gündeme gelen Ajınç'a ziya- retin sadece 3 dakika sürmesi dikkat çekti. Komutanlar Annç'la birlikte medya önüne çıkıp görüntü vermedi. Annç, "Görüşmenin kısa sürmesini tepki olarak algıladınız mı" sorusuna, "Ben Meclis Başkanı'yım, onlar Genelkurmay Başkanı ve kuvvet ko- mutanı. Kim kime tepki gösterecek, çok saygısızca bir sonı" yanıtını verdi. Ozkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Orge- neral Aytaç Valman. Hava Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Cumhur Asparuk. Deniz Km'vetlen Komutanı Oramiral Bülent Alp- kaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgene- ral Şener Eruygur dün ilk olarak Başbakan- lığa gelerek Gül'ü ziyaret etti. Ziyaret daha önceden belirlendiği gibi 20 dakika sürdü. TBMM Başkanlığı seçimleri öncesinde eşinin türbanlı olmasının gündeme getiril- mesine sinirlenerek "İnadına aday olaca- ğım" açıklamasını yapan Annç'a, komuta heyetinin ziyareti önceden duyurulmadı. Ko- mutanlann Armç ile görüşmesi de öncekile- re kıyasla çok kısa tutuldu. Komutanlann Annç'ın makamına girmesiyle çıkması bir olurken kutlamalar dahil ziyaret toplam 3 dakika sürdü. Komuta heyetinin, Annç"ın önceki açıklamalan nedeniyle mesafeli dav- randığı ve ziyareti kısa tuttuğu bildirildi. Annç, dün akşam CNN Türk'te komutan- lann ziyaretleriyle ilgili şunlan söyledi: "Kendileri beni tebrik ettiler, başarılar dilediler. Bir iki şey daha konuşuldu. Bel- ki çok kısa oidu, oturup sohbet etmedik. tkramda bulundum. almadılar. Tabii ra- mazan diye almadılar. Belld de başka se- beple almadılar.' Arınç'tan geri adım Annç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i uğurlamaya türbanlı eşiyle gıttiği anımsatılarak bundan sonra da buna devam edip etmeyeceği sorusuna da gerginlik ya- ratmak gibi bir amacı ohnadığını kaydede- rek bundan sonra belırli bir mutabakata va- nncaya kadar eşinin devlet protokolüne gel- memesini "doğru bulduğunu" söyledi. Türban konusunu kapatın ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - AKP hükümetının ük kez katıldığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından, Kıbns sorununda Rauf Denktaş'a des- tek, türban konusunda da hükü- mete uyan çıktı. Cumhurbaşka- nı Ahmet Necdet Sezer ve ku- rulun asker üyeleri hükümete, "Türban konusunu, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde çö- zülmüş kabul ediyoruz. Bunun bir daha MGK'ye gelmemesi- ni diliyoruz" mesajı verdiler. MGK dün, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in baş- kanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. AKP hükümetinin tem- silcilerinin ilk kez katıldığı top- lantı, 4 saat 15 dakika sürdü. Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, kuvvet komutan- lan ve MÎT Müsteşan Şenkal Atasagun'un da katıldığı top- lantıda, hükümeti, Başbakan Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı YaşarYalaş, Milli Savunma Ba- kanı Vecdi Gönül, tçışleri Baka- nı Abdülkadir Aksu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek temsil etti. Toplantının gündem dışı bölü- münde AKP iktidanyla son dö- Çankaya Köşkü'ndeki MGK toplantısı 4 saat 15 dakika sürdü. (Fotoğraf: KEREM GEZER) nemde yoğun olarak gündeme gelen türban konusu tartışmaya açıldı. Bu bölümde Sezer ve ku- rulun asker üyeleri hükümeti sert bir şekilde uyardı. Sezer ve asker üyelerin şu noktalann altını çiz- diği öğrenildi: • Türban konusunu hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde çö- zülmüş kabul ediyoruz. • Bunun bir daha MGK gündemine gelmesini istemi- yoruz. • Yakın geçmişte türbanın hangi amaçlarla kullamldığı- nı kamuoyu çok iyi biliyor. • Bu konuda Anayasa Mah- kemesi ve Yargıtay kararları bir hukuk devletinde bağlayı- cı olmayacak da ne bağlayıcı olacak? Toplanhda, AKP hükümetinin gündeme getirdiği "yeni anaya- sa yapma" önerisi de tartışıldı. Toplantıda, bu öneriye ilişkin şu değerlendirmeyapıldı: "Anaya- salar toplumsal mutabakat ürünüdür. Anayasa devletimi- zin temel taşlarını ortaya ko- yar. Laiklik ve hukuk devleti ilkesi sadece bir iki nıadde de- ğil anayasanın ruhunda vardır. Bu tür tartışmalar devletin te- mel ilkelerine yönelik bazı ni- yetlerin olduğu kuşkusunu do- ğuracaktır." Bu değerlendirme- Sovoşa hayır Haber Merkezi - Aydınlar "Irak'ta savaşa hayır" çağn- sı yaptı. Aydınlar, ulusal ve uluslararası anlaşmazlıklann banş ve uzlaşma yoluyla çö- zümlenmesini istedi. Bu arada tstanbul, Izmir, Adana ve Edir- ne'de ABD'nin Irak'a olası sal- dınsı protesto edildi. Yann da Istanbul ve îzmir'de "Irak'ta Savaşa Hayır" mitingleri ya- pılacak. Nâzım Hikmet Vakfi' nda dün basuı toplantısı düzenleyen ve aydmlar adına açıklama yapan yazar Oya Baydar, ABD'nin Irak'la savaş için tüm hazırlık- lannı sürdürdügüne dikkat çe- kerek "BM karannın ABD'ye hazırlık için süre tanımak ve savaşa karşı çıkan dünya ka- muoyunu sakinleştirmekten başka bir gücü olmadığı anla- şılıyor" dedi. Oya Baydar, hü- kümeti savaşa karşı olmaya ça- ğırarak "Ülkemizi de ateşe atacak Irak savaşına, insan ve aydın olarak, kafamızla ve yüreğimizle hayır diyoruz" diye konuşru. Bu arada, AB- D'nin Irak'a olası operasyonu- na karşı çıkan îzmir Savaş Kar- şıtı Platformu,yann Gündoğdu Alanı'nda gerçekleştirilecek olan "Irak'ta Savaşa Hayır" mitingi için rüm hazırlıklann ta- mamlandığını açıkladı. Çankaya Köşkü'nde ırak zirvesi ABD 'yeyanıt hazırhğı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, ABD yö- netiminin olası bir Irak ope- rasyonu için Ankara'dan iste- meye hazırlandığı askeri ve teknik istemlere verilecek yanıtı hazırlamaya başladı. MGK toplanttsımn ardından Cumhurbaşkanlığı'nda ger- çekleştirilen sınırlı katılımlı toplantıda, "ABD'nin ku- zeyden cephe açılması, Türk askerinin operasyon- da kullanılması ve lojistik destek sağlanması" gibi konularda izlenecek politi- kalar değerlendirildi. Salı günü Ankara'da temaslarda bulunacak olan ABD Savun- ma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz ve Dışişleri Ba- kanYardımcısı Marc Gross- man'ın, Irak'a operasyon için ABD'nin oluşturmayı planladığı koalisyonda Tür- kiye'nin de etkin olarak yer almasını istediklerini iletme- si bekleniyor. MGK toplantısının ardın- dan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Abdullah Gül, Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hil- mi Özkök, Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genel- kurmay Harekat Daire Baş- kanı Orgeneral Köksal Ka- rabay ve Dışişleri bakanlığı müsteşan Uğur Ziyalın ka- tılımıyla Irak konulu bir top- lantı daha gerçekleştirildi. Grossman ve Wolfowitz'in, Türkiye'nin Irak'a karşı oluşturulacak koalisyona ka- tılması, gerekirse kuzeyden bir cephe açılması ve bölge- yi çok yakından bilen Türk askerinin etkin şekilde yer almasını istemeleri bekleni- yor. iki diplomatın, Türki- ye'nin bu desteğinin karşılı- ğında Amerikan yönetiminin ciddi bir ekonomik paket desteğinde bulunmaya hazır olduğunu da iletecekleri kaydediliyor. Toplantının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaş- kanlığı Dış Politika Başda- nışmanı Tacan tldem, top- lantıda Genelkurmay ve Dı- şişleri Bakanlığı yetkilileri- nin, konunun siyasi ve aske- ri yönü açısından teknik su- nuşta bulunduklarım söyle- di. îldem, toplantıda, daha sonra konunun değerlendi- rildiğini bildirdi. lerin ardından Gül şu yanıtı ver- di: "Biz cumhuriyerin temel il- kelerine bağuyız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bunu tavıria- nmızla da gösteririz. Yeni bir anayasa önerimiz de bugün- den yarına hayata geçecek bir şey değil. Bunda toplumsal mutabakatın kaçınümaz oldu- ğunu biz de biliyoruz." Denktaş'a destek Toplantının gündemli bölü- münde ise ağırlıklı olarak Kıbns sorunu ele alındı. Kıbns ile ilgi- li Genelkurmay ve Dışişleri Ba- kanlığı'nca hazırlanan raporlar tartışıldı. Değerlendirmelerin ar- dından BM Genel Sekreteri An- nan'ın Kıbns'tataraflarasundu- ğu plan ile ilgili olarak KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'a tam destek verilmesi yönünde karar alındı. Toplantının ardından ya- pılan yazılı açıklamada, Türki- ye'yi ilgilendiren öncelikli dış politika, askeri konulann ve bir- birleriyle ilişkilerinin ele alındı- ğı belirhlerek şöyle denildi: "Kıbrıs'a ilişkin son geliş- meler hakkında kurula bilgi sunulmuş, bu bağlamda. Tür- kiye'nin KKTC Cumhurbaş- kanı Sayın Denktaş'ın müza- kere süreci itibanyla almış ol- duğu son tutumu desteklediği kaydedilmiştir." Denktaş'a destek karan, Av- rupa turu sırasında arka arkaya çelişkilı açıklamalar yapan AKP lideri Tayyip Erdoğan'a da me- saj olarak yorumlandı. Türki- ye'nin AB üyeliğinı Kıbns soru- nu ile ilişkilendiren Erdoğan, "Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi durumunda BM planının müzakeresini kabul ediyoruz" değerlendirmesini yapmıştı. KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun plana iliş- kin çekincelerini açıklamasını eleştiren Erdoğan, "Siyasetçi- lerin işi sorun yaratmak değil çözüm üretmektir. Birinci hamle. ikinci hamle, olmazsa çekilirsin" demişti. Erdoğan'uı bu açıklaması AKP iktidan ile Lefkoşa arasında BM planına ilişkin görüş aynhklannı ve KKTC yönefimi üzerindeki bas- kıyı ortaya koydu. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada aynı olsa bile başbakanın ve genel başkanın ayn ayrı planlarının olması şık bir başlangıç değil. Du- yumlarımıza göre, hükümetin içinde de şımdiden "programcılar"\a "acilciler" diye iki saf oluşmuş durumda. Kusura bakmasınlar ama, görünüm iki hakemli maç gibi! 2- 30 milyonu aşkın yurttaşımızı doğrudan ilgilen- diren sosyal güvenlik kurumlanyla ilgili sonuçları he- saplanmamış adımlann atılması hesaplanıyor. Sos- yal güvenlik, kalkınmışlık düzeyinin ölçülmesi bakı- mından büyük önem taşıyor. Her hükümet bu ko- nuda "reform" yapmayı planlıyor ama, sonuç "de- form" oluyor. AKP hükümetinin reformu şu: Tümünü aynı çatı altında birleştirmek! Bunun anlamı, tüm sorunların bir araya getirilme- sınden başka bir şey değil. Işçisınden çiftçısine her kesimin sosyal yapısı, gelir dengesi farklı. Şimdi bunlan bir araya getirip sorunları çözeceğim demek, çorbayla dondurmayı aynı tasa koymak gibi bir şey! 3- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, göreve geli- şinin hemen sonrasında 5 Mercedes'in satışını du- yurdu. Bunun kutsal bir amacı vardı: Savurganlığı önlemek! Maliyenin dolayısıyla hükümetin ekonomideki ilk icraatı ise mali miladın kaldırılması için hazırlık yap- mak oldu. Mali milat, sonuç olarak kayıt dışındaki vergi vermeyen kesimlerın yoluna aynen devam et- mesi demek. Kemal Bey, mali mıladı adam gibi uy- gulasa, devlete günde değil 5,500 Mercedeslik kat- kı sağlamış olur. Fez-lekeler! 4- TBMM Başkanlığı hafta içinde fez-lekeleıie uğ- raştı. Milletvekilı seçilemeyen 88 eski vekilın doku- nulmazlık dosyası aynldı. Bunlar için yargılama sü- reci başlayacak. Bunun yanı sıra AKP milletvekille- rine aıt 15 dosya ile Fadıl Akgündüz'ünki başka bir yere kondu. Arkadaşlar dokunulmazlık zırhının kuralları gere- ği, 22. dönemin sonuna kadar yargılanmayacaklar. Yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanana dek, bu konudaki tartışmalann bitmeyeceğini biliyoruz ama, meydanlarda dokunulmazlık nutuklan atıp iktidara gelince bu zırha sığınmanın anlatılabilir yanı yok. Dış politika konulan gibi dokunulmazlıklarda da AKP'nin hava durumuna benzer bir politika izledi- ğini görüyoruz. 5- Demokratikleşme paketinin öteki yapılanlar- dan büyük bir farkı yok. Içine gerçekten yapılması gereken değişikliklen koymuşlar, onlann hemen al- tına kendi durumlannı düzeltecek maddeler eklen- miş, yan tarafına da AKP tabanına selam verecek uygulamalar konmuş. Böylece olmuş size demokratikleşme paketi! Adalet Bakanı Cemil Çiçek bir yandan özel pa- ket hazıriıyor, Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yal- çınbayır esas paketi hazıriıyor. Ne diyelim? Demokrası paket paket. bazen düz git bazen çark et! 6- Dağınık başlangıcın ana halkasını dış politika oluşturuyor. Her limanda farklı şerbet içen Erdo- ğan'ın bütün sözlerı AB katında not ediliyor. Erdo- ğan, iç politika konulannda, "Dün öyle demiştim a- ma, bugün öyle düşünmüyorum. Şimdi söylediğimi geçehi sayın, dünde takılıp kalmayın" gibi Kasımpa- şalı bir yanıt verebilir. Ancak bu anlayışı AB katında sürdüremez. Ülkelerine not üzerine not geçen AB büyükelçileri şu kanıda birieştiler Türkiye'nin 1997'de Lüksemburg'da olduğu gibi kendisine ters gelen bir karar alındığında tepki gös- terecek durumu yok. Erdoğan, alacağımız her ka- rarı kabul edeceğini ımaeden değerlendirmeler yap- tı! Hükümet dağınık bir başlangıç yaptı... Ne diyor atalanmız? İlk izlenim son izlenimdir! ankcum@ttnet.net.tr Çakıcı serbest • Baştarafi 1. Sayfada lu sanığı Fatih Tosun ile tutuksuz diğer 14 sanık ise duruşmaya gelmedi. Çabcı, "Vereceğiniz karar olumlu ya da olumsuz olsun, karara saygılıyım. Pozitif veya negatif olsun, neticede sizler hukuk alanında yemin etmişsiniz" dedi. Mahkeme heyeti, Çakı- cı'nın da aralannda bulun- duğu 6 sanığa 3 yıl 4'er ay ağır hapis cezası verdi. Ancak Alaattin Çakıcı ve Başar Banş Çakıcı'nın tu- tuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme he- yeti, tahliyelerine karar verdi. Çakıcı, Fransa'dan şartlı iade edildiği için, uyum yasalan çıkmadan önce hazırlanan iddiana- melerde işadamı Öngen, Tevfık Nurullah Ağan- soy'un da aralannda bu- lunduğu 4 kişinin Be- bek'te, eski eşi Uğur Kı- hç'ın Uludağ'da öldürül- mesi davalannda da yar- gılanamıyor. AvTikatlan, Suçlulann ladesine Dair Avnıpa Sözleşmesi uya- nnca tahliye edildikten sonra 45 gün içinde Türki- ye'yi terk etmesi gereken Çakıcı'nın, bu süre içinde ülke dışına çıkmaması ha- linde bu 2 davadan da yar- gılanmasuıın gündeme gelebileceğini ifade ettiler. VEFAT Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. BÜLENT TANÖR'Ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum hocamızın naaşı Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampusu'nda 1 Aralık 2002 Pazar günü saat 12.45'te yapılacak törenden sonra Bebek Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAŞSACLICI Fakültemizde uzun yıllar görev yapmış olan Prof. Dr. BÜLENT TANÖR'Ükaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli hocamıza Tanrı'dan rahmet ve ailesine başsağlığı dileriz. İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Değerli ressam Neşet Günal'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yapı Kredi Kültür Saııat Yayıncılık Yaşamı boyunca hukuk savaşı veren, değerli bilim adamı, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. BÜLENT • ** U yitirmenin derin acısı içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve hukuk dünyasına başsağlığı dileriz. İZMİR BAROSU Sevgili arkadaşımız BÜLENT seni çok özleyeceğiz. Ayla Gürsoy, Aysel Çelikel, Ayşe Şenatalar, Burhan Şenatalar, Cengiz Arın, Fazıl Sağlam, Gencay Gürsoy, Nihat Falay, Şahika Yüksel, Tülay Arın, Türkan Saylan, Ülkü Azrak Değerli yapıtlan, onurlu yaşamıyla tanınan bilim adamı ve yazar Prof. Dr. BÜLENT TANÖR'Ü yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Bilim dünyasına, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz. Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog