Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 KASIM 2002 CUMARTESİ HABERLER AB'de tarih için tarih olasılığı ağırlık kazandı. Müzakereler 1 Ocak-1 Mayıs 2004 tarihleri arasında başlayabilir 2004'tenöncetarih yok4B'den formül AB'nın, Türkıye ıle nüzakerelenn başlatılması karannı, bırlığın 25 uyeye gemşlemesı oncesınde yanı 1 Mayıs Z004'ten önce \ermesı beklenıyor Turkıye, >öz konusu karan, Kopenhag Bıldırgesı'nde ıçıkça yer alması dunımunda olumlu bulacak SERKAN DEMİRTAŞ \NKARA - Türkrye'nın başta demokratıkleşme ol- nak uzere tum çabalanna karşın AB, 12-13 Aralık gunlenndekı Kopenhag Zır- ^esı sırasında tam uyelık muzakerelen ıçın açık tanh \ermeme eğıhmınde AB'nın "tarih için tarih" olasılığı uzennde durduğu, Turkıye'run 2003 yıh per- formansı ışığında muzake- relen 1 Ocak 2004 ıle 1 Ma- yıs 2004 arasında başlata- bıleceğı kaydedılıyor AB'- nın, Turkıye'nın kaygılan doğrultusunda muzakere karannı bırlığın 25 uyeye gemşlemesı öncesmde, 1 Mayıs 2004'ten once \ere- ceğı guvencesını vermesı beklemyor Turkıye ıse soz konusu formulu. "Kopen- hag sonuç bildirgesinde açık- ça yer alması dunımunda" kabul edebılecek AKP lı- den Recep Ta>yip Erdo- ğan'm "Tarih için tarih de olumlu'" ıfadelennı de not eden AB, Kopenhag Zırve- sı sonrasında Turkıye ıle ıhşlalerde buyuk bır genle- me yaşamayı beklemıyor Kopenhag Zırv esı 'ne gun- ler kala AB'nın müzakere- ler konusunda tanh \erme- dığı tek ulke konumundakı Turkıye ıçın gehştırdığı for- mûl de netleşmeye başladı TBMM'nın 3 Ağustos'ta çı- kardığı demokratıkleşme pa- ketı \e yenı hukûmetın ha- zırladığı 36 maddelık yenı re- fonn paketı karşısında "hiç- bir şey vermeme" noktasın- dan uzaklaşan AB, "tarih için tarih" formulu uzenn- de çahşmalannı arttırdı Tur- kıye'dekı hukumenn AB ko- nusundakı çok kararlı söy- lemlenne karşın uygulama- ran mutlaka gorulmesı ge- rcktığını ongoren AB, 2003'- te gozlem altına alacağı Tur- kıye üe muzakerelen 1 Ocak 2004 ıle 1 Mayıs 2004 tanh- len arasında başlatacak AB'lı dıplomatlar, Turkı- ye'nın "\B, lSüyetibirbir- Bk olarak bıle Türkiye üze- rinde uzlaşma sağlamakta giıçluk çekiyor. 1 Mayıs 2OO4'te genişleme surecinin tamamhnma<arnn arrhnrian 25 üyefibnüğm karannı bek- lemekistemiyonız" goruşu- nun haklı olduğunu kayde- dıyorlar Bırlığın ekonomık gûçlen sınırlı yenı uyelen- nın, Turkıye'nın gemşleme masraflanru karşılamak ıs- temeyeceklen kaygısı bulu- nuyor AB de Turİaye ıle ya- pılan goruşmelerde, bu kay gıyı dıkkate aldıklanm ve Turkıye ıle muzakere tanhı karannı mutlaka 1 Mavıs 2004'ten once almayı amac- ladıklanm ılehyor Kıbns için yeni zaman Dışışlen Bakanlığı yetkı- hlen AB'nın formulunu doğ- rularken bunun kabul edıl- mesının tek koşulunun Ko- penhag sonuç bıldırgesınde açıkça yer alması olduğunu bıldırdıler Bu karann aluı- ması dunımunda, 1 Mayıs 2004'e kadar geçecek sure- de Kıbns sorununun çozu- münun de sağlanabıleceğı vurgulanıyor Danımarka Dışışlen Ba- kanı Pfer Stig MöDer, 2 Ara- lık"ta gerçekleştıreceğı An- kara zıyaretı sırasında, Ko- penhag Zırvesı'ne ılışkın mesajlarverecek Moller'ın Cumhurbaşkanı AhmetlNec- det Sezer \ e Başbakan Ab- dullah Gul taranndan kabul edıleceğı ve Dışışlen Baka- nı Yaşar Yakış ıle goruşece- ğı kaydedılıyor Lüksemburgdan destek: Muzakere takvimi belirlensin AYHAN ŞEVIŞEK AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Senningen Şato- su'nda LüksemburgBaşbakanıJean-Claude Juncker karşüadL (AA) LÜKSEMBURG/AMS- TERDAM - Lûksemburg Başbakanı Jean-Cbude Junc- ker AB'nın Turkıye'ye "iki- yuzhı" da\Tanmaması gerek- tığını vurgulayarak "Kopen- hag Zirvesi'nde Turkhe için muzakere takvimı beİırlen- mesini" ıstedı Hırıstıyan- Sosyal Partı Genel Başkanı Juncker, AKP lıden Recep Tayyip Erdoğan ıle goruşme- sının ardından sıcak mesaj- lan v e Turkıye'nın tanh bek- lentısıne destek \ ererek her- kesı şaşırttı Juncker, Turkı- ye'nın 1999 Helsınkı Zırve- sı ıle kanıtlandığı gıbı Avru- pa'nın aynlmaz bır parçası olduğunu vurguladıktan son- ra, Turkıye'ye muzakere ta- nhı venünesı konusundakı onensını "Helsinki + + (arü artı)" formulu} le dıle getır- dı Juncker, "Turkiye'ye ta- ahhut verilmelL Türk haDa- nın AB konusundakı \B'nin kendikrinı kabul etmeyeceği yönündeki şüphesi artik kal- mamah" dıye konuştu Erdoğan, A\Tupa turu kap- samında geldığı Lûksem- burg'da AB'den muzakere ta- nhı alma konusunda şaşırtı- cı destekle karşılaştı Bırdo- nem Turkıye'mn AB uyeh- ğıne en çok karşı çıkan ulke olan Luksemburg, hukume- tın muzakere tanhı hedefıne açık destek bıldırdı Başba- kan Juncker, "Türkiye onem- u reformlar gerçekleştirdi. Daha önce muzakere tarihi olan aday ülkeier Kopenhag kriteıierini tumüyle karşıla- madan müzakerelere başla- dılar. Türkiye've diğer ada> ülkelerle eşit muamele \apıl- mabdır" dedı Luksemburg Başbakanı, Kopenhag Zın e- sı ıçın "Hebinki++" formu- lunu gundeme getınrken so- rular uzenne bunun Turkı- ye'ye koşullu bır tanh ya da tanh ıçın tanh \ enlmesınden çok daha ılen bır taahhut ol- ması gerektığını dıle getırdı AKTyedavet Juncker, bır gazetecının so- rusu uzenne AP Karma Par- lamento Komısyonu'nda Tur- kıy e'yı temsıl edecek AKP'lı Turk parlamenterlen Hınstı- yan Demokrat gruba da\et ettıklennı dıle getırdı Erdo- ğan ıse AKP'nın bu konuda kesın bır karar almadığını dı- le getınrken onenyı de gen çevınnedı Juncker'den yargıya deştiri Bır gazetecının Erdoğan'ın sıyası yasağını anımsatarak bunun Turkıye'nın AB'ye gınşınde kendılenne endışe venp vennedığını sorması uzenne Juncker, "'Erdoğan öyle fazüetkre sahiptir ki, bi- çimsel birtakım nedenlerle halihazırda Meclis'te millet- vekiH olarak bunınmasa bı- le seçimleri kazandı" dedı Juncker yargı alamndakı uy- gulamalann çozulmesı ge- rektığını kaydettı AKP lıden, Avrupa turu sı- rasında tanıştığı Jacques Cbi- rac'ı dogum gunu dolayısıy- la dun kutladı ^THEM)EPENDENT LONDRA (AA) - tngıltere'de yayımlanan The Independent gazetesı, Turkıye'nın AB'den Kopenhag Zırvesı'nde müzakerelere başlamak ıçın tanh alması umutlannın arttığmı yazdı Almanya Başbakanı Schröder'ın Kopenhag'da Turkıye'ye guçlü bır sınyal venlmesı gerektığı yolunda dun yapnğı açıklamanın umutlan arttırdığını beurten gazete. Schröder'ın "Şimdi cevaplanması gereken soru, bu tarihin ne olrnası gerektiğkhr" sozlenne yer verdı "Türkiye'ye üyelik mûzakerelerine başlamak için 2004 tarihinin verflebileceğinL ancak bunun da reformlann u\gulanması şarüna bağlanacağuıT yazan gazete, "tarih için tarih" formulunu Ankara'nın kabul etmeyeceğını behrttı DIE WELT AB'nin bütçesi zorlanır BERLİN (AA) - Alman Dıe Welt gazetesı, Turkıye'nın üyelığımn AB'ye her yıl en az 20 mılyarEuro'yamalolacağını yazdı Gazetenın Bruksel'deta kaynaklara dayanarak \erdığı haberde, "baa tahminlere göre", Turkıye'nın her yıl 38 mılyar Euro'ya kadar para alabıleceğı belırtıldı Muhafazakâr Hrnstıyan Demokrat Bırlık Partısı mılletvekıh Ehnan Brok'un, "Sadece Türkive'ye verilecek para miktan, 2004 yıhnda AB'ye girecek yeni 10 ulkeye verilecek para kadar olacak. Bu AB butçesini aşar" şeklınde konuştuğu ıfade edıldı Frankfurter Allgemeuıe ıse AKP lıden Erdoğan'ın, Turkıye'nın Avrupa ulkelenne yaptığı hızlı zıyaretlenn başanlı olduğunu yazdı BORNOVA 1. İCRA \fÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI D \ 2000 1456Tl Ş 2000 1456Talımat Bır borçtan dolavı ıpoteklı olup satılmasına karar \enlen ga\-nmenkulun cınsı kiMnetı e\sarı Tapu kavdı Satışa konu gaynmenkullerden a) lzmır ılı Bomo\ a ılçesı 1 Bolge Bucağı kazımdınk Mahallesı 5 Pafla 5 \da ^0 parsel 19 Cılt 1866 Sahıfe de kaın avlulu kerpıç ev \asfındakı ta^ınmaz b) Izmır ılı Bomova ılçesı I Bolge Bucağı Kazımdınk Mahallesı Demırcı Me\kıı - Pafta •* \da. °7 Parse! 24 Cılt 2342 Sahıfe de kam Kagır ev \asfındakı taşınmaz lmar Dunımlan a) Bomo\a Beledj\esı Imar Mudurluğu nun 06 04 2000 gun ve 290 192 savılı \azıla- rnda taşınmaz kentsel çalışma alanında kaimakta olup Bomova beledne meclısının 0^06 199^ tanh i<9 sa>ılı karan ıle duzenleme sının ıçıne alınmi} olup ^194 sa\ılı lmar Kanunu nun 18 maddesıne ta- hdır Uvgulamadan sonra aşağıda belırtılen formule gore vapılaşabılır A\nk nızam 8 kat Hmax 26 ^0m Taks 0 6 Kak»-3 şeklınde olduğu bıldınlrruşrır b) Borno\a Beledıvesı tmar Mudurlu fu nun 06 04 2000 gun \e 290 192 savılı vazılannda taşınmaz kentsel çalışma alanmda kalmakta olup Bomo\a beledıve meclısının 07 06 199ı tanh 4^9 sa\ılı karan ıle duzenleme sının ıçıne alınmış olup 194 savılı tmar kanunu nun 18 maddesıne tabıdır L>gulamadan sonra a^agıda belırtılen formule gore apılaşabılır ^vnk nızam 8 kat Hmax=26 ^Om Taks 0 6 Kaks •> şeklınde oldugu bıldınlmıştır Onemlı Özellıklen a) Satışa konu taşınmaz, Borno\a Kazımdınk Mahallesı 360 Sokak ıle lzmır Mersınlı Ma- tallesı 1^61 Sokagın bırieştığı koşede bulunan \e ılı,enın tıcan faalıyetmın kısmen voğun olduğu venı ielışen kenar \e mesken bolgesınde olan taşınmaz tapunun *> pafta •* ada ^o parielınde ka\ıtlı olan 69 00 m2 ebatlı avlulu kerpıç ev nıtelıgındekı ana taşınmazın uzennde mevcut ahşap çatı katı uzen kıre- nıt kaplı \ıgma kerpıç basıt ınşaat tarzında >apılmış tek katlı \e taknben ^0 00 m2 kullanım alanlı mes len şeklındekı bınanın harap ve metnık bır durumda olup çatısmın ve ıç mekanlannın tamamen çokmuş Imasıodan dolavı herhangı bır ekonomık değen bulunmavan enkaz halınde olup kentvel çalışma alanın 3kalmaktadır Halen yunırluktekı ımar planına gore M94 sa\ılı tmar 'Vasası nın 18 maddesı uvgulama 3ndan sonra avnk nızam 8 katlı ve Taks 0 6 ıle Kaks-3 »artlan dahılınde ınşaat \apılmaMna elvenşlı bır •ekılde ımarlıir b) Satışa konu Bomova Kazımdınk Mahallesı '60 *okak no 23 adresmde bulunan ve jçenın tıcan taalı>etının kısmen voğun olduğu venı gelışen kenar bır bolgesınde olup tapunun Demırcı nevkıı ^ pafta. > ada, 97 parselmde kavitlı olan 108 m2 ebatlı kagır e\ nıtelıgındekı ana taşınmazın uze _nde mevcut ahşap çatı uzen kıremıt kaplı vığma 3 sımf ınşaat tarzında vapılmı^ vıllara gore °o2^ vıp nnrna oranlı ve taknben 65 00 m2 kullanım alanlı mesken şeklındekı tek katlı bınanın 1 oda ıle salon ve nutfak ıle banvo ıle banvo WC den ıbarettır Taşınmazın kentsel çalışma alanında kaldığıra belırten ha en yururluktekı ımar planına gore 3194 savılı ımar va>asının 1S madde uvgulamasından sonra a\nk nı am 8 katlı ve taks=€ 6 ıle Kaks 3 şartlan dahılınde ınşaat vapılmaMna elvenslıdır Gavnmenkullenn uvmetı Sanşa konu taşınmazın Bomova ltra Tetkık \lercu Hakımlığı nın ılanı ıle kesınleşmış kı>met ıkdınne gore a) Kazımdınk mahallesı S pafta. ^ ada. 70 parsel savılı taşınmazın enkaz degen olmadı andan arsa değenne 569 00m2x40 000 000 TL m2 22 ^60 000 000 TL kıvmet takdır edılmış gavn- senkul bu bedel uzennden satışa çıkanlmı^tır b) Kazımdınk Mahallesı ^ pafta S ada 9" parselde ka- ıtlı ta5 mmazın arsa degen 108 00 m2\40 000 000 TL m2-4 320 000 000 TL bına degerı 65 0m2x60 000 000 TLxO "5 2 92^ 000 0C0 TL Toplam " 245 000 000 -TL kıymet takdır-edılmış lup gavnmenkul bu bedel uzennden batışa çıkanlmıştır Satîş şartlan Taşınmazın 1 saüşı 11 01 2003 tanhınde 1 sıradakı 5 Pafta ^ <\da. ''O Parsel Savılı aşinmaz Saat 14 40 tan 14 >0 ye kadar 2 sıradakı •> Parta. *< 4da 9" Parsel Savılı Taşınmaz Saat 100 ten 1 > 10 a kadar Bomova 1 tcra Mudurluğunde açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada ahmm edılen taymetlenn vuzde "^ ını ve ruvhanh alataklılar varsa alacakian mecmuunu ve satış ve raylaştırma masraflannı geçmek ^artı ıle ıhale olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın aâhhudu bakı kalmak şartıjla vukanda dokumu vapılan taşınmazın satışı 23 01 200' gunu aynı ver ve ."vnı saatlerde ıkıncı arttırmav a çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul a çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet ^onunda en çok arttıra la ıhale edılecektu- Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahrmn edılen kıvmetının vuzde 40 ını bulması e saöş ıstevenın alacagına raçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava «vırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa batiş talebı du ecektır 2 ^rttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kı>-metın vuzde 20 sı nıspetınde nakdı TL sı eva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mekrubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Jıcı ıstedığınde 20 gunü geçmemek uzere mehıl venlebılır K D \ Tapu alım harcı ve ıhale damga ver aüalıcıvaaıtolup dellalıve resmı tapu satım harcı ve taşınmazın avmndan dogan bınkmış vergıler satış nedelınden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı uısusıvje faız ve masrafadaır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gun n,ınde daıremıze bıldır nelen lazundır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır ı- thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar e lefillen teklıf eftıklen bedel ıle son ıhale bedelı araiindakı farktan ve dığer zararlardan ve avrita te nemıt faızınden mutesehılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut taızı avn<.a hukme hacet kal niksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncehkle temınat bedelınden alınacaktır 5 Şartna ne ılan tanh nden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven ılıcıja bır orneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderetatını kabul et nış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 200O 1456 Tal savılı dosva numarasıvla mudurluğu nuze başvurmalan ılan olunur " Satış ılanı ılgılılenn adreslenne teblığe gondenlmi} olup adreste teblı 5at vapılamaması veva adreslen bılınmevenleruı de venne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 18 Ka an2002(')ngılılertabuıneırtıfakhakkı sahıplen de dahıldır Basın 74 7 '3 BORNOVA 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosva \ o 2000 1457 Talımat Bır borçtan dolavı ıpoteklı olup satılmasına karar venlen gavnmenkulun cınsı kıvmetı evsafı Tapu kavdı Satışa konu ver lzmır ılı Bomova ılt,esı 1 bolge bucağı Kazımdınk Mahallesı ^ pafta *> ada ^ parsel I9ı.ılt 1869sahıfede kam gavnmenkul lmardurumu Bomova Beledıvesı tmar Mudurluğu nun 12 04 2000 gun ve 2191 savılı vazılan geregmce gavnmenkul kentsel çalışma alanın da kalmakta olup Bomova Beledıye Meclısı nın 7 6 199^ tanh 459 sayılı karan ıle duzenleme sının ıçıne alınmış 3194 savılı ımar kanununun 18 maddesıne tabıdır Lvgulamadan sonra aşağıda belırtılen formule vapılabılır <\ynk ruzam Hmaax 26 50m sekiz kaL Taks 0 6 Kaks 1 şek lındedır Önemlı ozellıklen Satışa konu taşınmaz Bomova Kazımdınk Mahallesı '60 Sokak no ^ adresınde bulunan bına ıle doğu vonundekı ı,ıkmaz sokağa. cephelı konumda bulunan bınalardan olup ılçenın tıcan faalıvetının kısmen \ogun olduğu venı gelışen kenar bır mesken bolgesinde ver leşık ve tapunun Demırcı Hacımehmet kulesı mevkıı s pafta. 5 ada 7 3 parbelınde kayıtlı olan 618 00 m2 ebatlı arsa nıtelıgındekı ana taşınmazın arsa değen 618 00 m2x40 000 000 TL m2x338618 1^20000000 TL dır Satışa konu taşınmaz uzennde bulunan muhtelıf ınşaat tarzlann da vapılmış değışık kullanım alanlı ve vıpranma oranlı toplam 7 adet buıadan dosvada mevcut krokıde \ \ ve B ıle C ve D harflen ıle belırtılen ^ adet bına mevcut olup ana taşınmazdakı toplam hı^selen de 338 618 oranındadır Satışa konu No •> adresınde bulunan gavnmenkulun zemın katında mesken nıtelığınde bır bağımsız bolumden ıbaret tek katlı B bınanın ahşap çatı uzen kıremıt kaplı >ığma 3 sımf ınşaat tarzında vapılmış olup 42 m2 kullanım alanlı ve tahta kaplı 2 oda ıle salondan oluşmakta olup vuzde '0 vıpranma oranlı bolumun değen 42 00m2x60 000 000 TL m2xO 7 0=l 7 64 000 000 TL Satışa konu taşınmazda 3 sımf ınşaat tarzında vapılmış olan brut 37 m2 kullanım alanlı ve karo plaka kaplı antre nol ıle mutfak ve banvo vvc den oluşan vuzde î0 vıpranma oranlı bolumun değen 37 00m2\60 000 000 TL m2x7O=l 5i4 000 000 TL Nol' adresmde bulunan betonarme tabi)elı vığma ' sınıt mşaat tarzında vapılmış olup her brn brut 41 m2 kullanım alanlı ve 2 oda ıle salon ve mutfak ıle vvc den oluşan yuzde 40 vıpranma oranlı mesken nıtelığ nde ıkı avn bağımsız bolumden ıbaret ıkı katlı A bınanın değerı 41 00m2x60 000 000 TL x2katxO 60=2 952 000 000 TL No 11 adresınde bulunan ve betonarme tabıvelı vığma 3 »ınıf ınşaat tarzında vapılmış olup brut 33 m2 kullanım alanlı ve bır oda ıle salon ve mutfak ıle bahçede vvı. den oluşan vuzde 40 vıpranma oranlı mesken nıtehğınde bır ba ğımsız bolumden ıbaret tek katlı D bınanın degen 33 00m2x60 000 TL m20 60-1 188 000 000 TL no 17 adresınde bulunan ve ahşap çatı uzen kıremıt kaplı vığma 3 sımf mşaat tarzında vapılmış olup brut ^3 m2 kullanım alanlı ve ıkı oda ıle salon ve mutfak le bahçede vu den oluşan vuzde 40 vıpranma oranlı mesken nıtelığınde bır bağımsız bolumden ıbaret tek katlı \ bınanın degen ^3 00m2x60 000 000 TL m2xO 60= 1 908 000 000 TL No7 adresınde bulunan ve çatı uzen kıremıt kaplı > ığma 3 sınıf ınşaat tarzında v apılmış olup brut ;9 m2 kul lanını alanlı ve 2 oda ıle salon ve mutfak ıle banvo vvı. den oluşan vuzde 30 vıpranma oranlı mesken nıtelığınde bır basımsız bolumden ıbaret tek katlı C bınanın değen *9 00m2x60 000 000 TLm2xO ^0~2 4 7 8 000 000 TL dır Gaynmenkullenn kıvmetı Sattşa~konu taşınmazın Bomova tcra Tetkık Mercıı Hakımlığı nın ılamı ıle kesmleşmış kıyınet takdınne gore 338 618 oranında arsa değennm 1' 520 000 000 TL b na değerle n lam hısse olmak uzere 11 844 000 000 TL toplam 2^ 364 000 000 TL muhammen bedet takdır edılmis olup gavnmenkul bu bedel uzenn den satışa çıkanlmıştır Satış şartljn I Taşmmazm I satışı 13 01 2003 tanhınde saat 14 00 Ten 14 10 a kadar Bomova 1 tcra Mudurluğunde açık arttırma suretıv le vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetlenn vuzde 7 ^ ını ve ruçhanlı alataklılar varsa alacakian mecmuunu ve satış ve pavlaştırma masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle aiıcı vikmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla vukanda dokumu va pılan taşınmazın satışı 23 01 2003 gunu avnı ver ve avnı saatlerde ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememış>.e gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet vmunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu ka dar kı arttırma bedelınuı malın tahmın edılen kıvmetının vuzde 40 mı bulmasi ve saöş ıstevenın alacagına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşe Lektır 2 Arttırmava ıştırak edeteklenn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 » nıspetınde nakdı TL st veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mekrubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır K D \ tapu alım harcı ve ıhale damga vergısı alıcıva aıt olup dellalıve resmı tapu satım harcı ve taşınmazın avnından dogan bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3 ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı da>a nağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır A.ksı takdırde haklan tapu sıulı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bıra kılacaklardrr 4 thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıjle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve te merrut faızı a>nca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncehkle temınat bedelınden alınacaktır 5 Sartrame ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçm daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıya bır omeğı göndenlebılır 6 Satışa ış tırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2000 M'1 ^ Tal savılı dosva nu marasıvla mudurlugumuze başvurmalan ılan olunur *" Satış ılanı ılgılılenn adreslenne teblığe gondenlmış olup adreste teblıgat vapılamaması veva adreslen bılınmevenlenn de venne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 18 Kasım 2002 (*) îlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 7 4^7S ÖDEMtŞ 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN DosyaNo 1999 S4" Davacı V ılmaz Hassov vs vekılı tarafından davalı Tuncav 'Utınelmalı vs alevhıne açılan tapuda ısım tashıhı davasında Da\acılar vekılı davadılek çesınde lzmır ılı Odemış ılçesı Umurbev. Mah Cılt 5 pafta i kutuk 489 ve parsel 190 dakavıtlı taşınmazda muvekkıllen ıle davalılann hıssedar olduklannı ancak tapulama sırasında hıssedarlann bazılannın sovadlan ıle baba adlannın vanlış vazıldığını bu nedenle vanlışlı&n gıdenlmesını ta lepvedavaetmıştır aj MLŞERREF Ş^RBALK.'VN Lmurbev Mah 2 Be>azıt Sk No 3 Odemış b) FATM\ SLZ^N T1NAZ Emmıoğlu Mah MuftulerSk No 2 Odemış c) 41t HAYDAR SONMEZ Manvası Cad No 222 Odemış adresınde oturduğu bıldınlen bu dav alılar adına duruş ma gununu bıldınr davetıvelenn bıla teblığ lade edıldığı ^apılan araştırmalarda da açık adreslen tespıt edılemedığınden bu davalılann duruşmanm atılı bulundugu 16 1 2003 gunu saat 9 30 da mahkememız duruşmasına gelmelen veva kendılennı bır vekılle terrii 1 ettırmelen aksı takdırde duruş manın vokluklannda devam edıp davanın sonuçlandınlacağı hususu teblığ >enne kaım olmak uzere ılanen teblıS olunur Basın "4""7 (l CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHR4MOĞLU AKP ve Uderi Hakkında AKP lıderının istanbul Beledıye Başkanlığı aday- lığı sırasında yaptıgı televızyon konuşmalannı ızler- ken tarıfsız bır sıkıntı duymuştum Program yapım- cılarının her nedense ozel ılgı gosterdıklerı konuş- macının goruntusu kımı kez ekranı butunuyle kap- lıyordu Soyledıklerı nelerdı'? Bunların pek bır one- mı yok Bana asıl sıkıntı veren konuşan kışıden ya- yılan ınanıimaz kıbır havasıydı Şaşılası bır kendını beğenmışlık Duşuncelennın doğruluğu konusunda asla kuşku duymamak Ancak dınsel fanatıklerde, duşunceyle değıl ınançla hareket edenlerde goru- lebılecek bır ozguven Ama bu ozguvende yıne ınanmışlaraozgubır'a/ça/fgonu//u/u/c"teneseryok- tu Tersıne fanatızm kıbırle bırleşmıştı ve asıl ıç da- raltıcı sıkıntı verıcı olan buydu • • • Sonra Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Beledıye Başkanı oldu Bu alanda yaptıkları yapamadıkları ayrı bır konu Başkanlığı donemındekı kışısel bır anım bır gun Beledıye Sarayı nın onunden geçtığım- de orasının bır mıtıng alanına donuşmuş olduğunu gormemdı Sanıyorum gorevınden alındığı ya da alınmak ıstendığı sıradaduzenledığı gostenlerden bı- rıydı bu Gerçı konuşmasından kulagıma çarpan cumlelerde topluluğutaşkınlıkyapmaktan sakınma- ya çağırıyordu Ama İstanbul Beledıyesı bana o gun, Istanbullulara hızmet veren bır kamu kuruluşu değıl bırılerının kurtanlmış alanı kazanılmış mevzı- sı gıbı gorundu Recep Tayyip ıse halkın hızmetın- de bır beledıye başkanı değıl savaşçı bır toplulu- ğun komutanı gıbıydı • • • Sonra "şıır" olayı patlak verdı Bu konuda pek çok yazıldığı ve ben de bu koşede daha once yaz- dığım ıçın fazla bır şey soylemeye gerek yok Hıç kım- senın hangı bıçımde soylenmış olursa olsun, bır ınancı dıle getırmek ıçın soyledığı soz'ierden otu- ru yargılanıp mahkûm edılmesını onaylayamam Bu- rada bence asıl onemlı olan soz konusu kışının du- rust olup olmayışıdır Recep Tayyip Erdoğan "şıır" sozcuğunun arkasına gızlenmek yerıne, o dızeler- de dıle getınlen duşuncelerın bır savaşçısı olduğu- nu yasalar onları açıkça soylemesıne engel olduğu ıçın "şıır"e başvurduğunu soylese daha durust dav- ranmış olurdu Ve belkı asıl o zaman demokrası- nın genışlemesıne katkıda bulunabılırdı • • • Bugunun Tayyip Erdoğan ını yıne sıkıntıyla ızlıyo- rum Sozlen bana ınandırıcı gelmıyor Bellı kı ken- dını denetleyerek bılınçlı bıçımde yumuşatmaya, ozenle seçmeye çalıştığı ve bunda epeyce de ba- şanlı olduğu sozcuklerın gerısınde sankı sert geçı- rımsız bır duvar var O duvarın gensınde ıse ben- ce boşluktan başka hıçbır şey bulunmamakta O boşlukta, humanıst duşuncenın gerçek şıınn ger- çek kulturun kırıntısının bulunabıleceğını sanmıyo- rum Çunkubunlar bır anda elde edılebılen değış- me ya da değışmemeyle ılgıh şeyler değıl, bır kışı- lık, bır kımlık, bır egıtım sorunudur • • • AKP lıdennın sıyasal yaşama gınşınden bu yana bende uyandırdığı duşunceler ızlenımler boyle Partının kımlığı ıse yetennce açık Turban ya da otel lobılerındetoplu namazlar bır yaşama bıçımının ma- sum gorunumlerı değıl apaçık bır dayatma daha oncekı bır yazımın başlığıyla soyleyecek olursam, "ce- haletın meydan okuyuşu dur Ustelık bugun par- lamentoda buyuk çoğunluk elde etmış bır gucun bu meydan okuyuşu karşısında gunumuz koşulların- da, kımılerının kuçumsemeye çalıştığı "kıyafet" ya- sası belkı de en başta gelmek uzere "Cumhunyef'm temel değerlerını savunmanın en az emekçı hakla- nnın savunulması kadar onemlı olduğunu duşunu- yorum AKP ve lıderının guven vermeyen ve zaten veremeyecek olan populıst gorunuşte"Baf/c/"soy- lemlennın gensındekı kımlıklerınden tedırgınlık du- yuyor gerçek anlamda Batılı- humanıst değerlerle beslenmemış bu kımlıgın ulkemızı gerıletmesınden uygar dunyadan koparmasından korkuyorum Par- lamentoda hak edılmemış bır çoğunluk elde eden partının ve hak etmedığı bır karızma' yı sahıplenen lıdennın, demokrasının olçulerı ıçınde, demokrası- nın olanaklarıyla ve bır an once sahıp olduklan "re- el" guç, gerçek toplumsal karşılıklan her ne ıse, o sınırlara genletılmelerını dılryorum ataol b(a cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 Erdoğan umduğunu bulamadı HoUanda tarih yerıne randevu önerdi Nufus kâğıdımı kavbettım Hukumsuzdür Dr B4RIŞDERVEMT Kırlenen Dunyamızı Fıdan Dıkerek Antalım ORMAN BAKANUĞI HALlTvB4KIR LAHEY - AKP lıden Recep TayyipErdoğan, 14 AB uyesı ulkeye yaptığı turun son a\ ağı olan Hol- landa'da bekledığını bula- madı Turkıye'nın 2003 te muzakerelere başlama beklentısını ıleten Erdo- ğan, Hollanda nın "ran- devu" onensını aldı Hol- landa Başbakanı Jan Peter Balkenende AB 'nın ılerle- me raporunda Turkıye'nın Kopenhag knterlennı he- nuz tumuyle karşılamadı- ğının belırtıldığım ıfade ederek u Turkı\e\e şim- dflik tarih ıçın tanh \cril- mesi gerektiğini duşünii- yoruz" dıye konuştu Erdoğan \e Balkenen- de, >aklaşık 1 5 saat suren goruşmelenn ardından or- tak basın toplantısı duzen- ledı Balkenende, basın top- lantısında, Turkıve konu- sunda şo\le konuştu "\B Komis\onu'nun Turkijc hakkındaki ilerleme rapo- runda olurrüu yanlar var. Demokrasi ve hukuk ala- nında onemli ilerlemeler ka\dedfldiğibetirbliyor. \n- cak,başhca msan haklan ve ordunun rolu konusunda hâlâ yapıhnası gerekenler xwr. Bu nedenle Turkiye'ye kesin tarih \ erilmesi konu- sunda çekmcehyız." Erdoğan yine çark etti Erdoğan, daha once "ohımlu" bulduğu "tarih için tarih" \ enlmesı one- nsını bu kez, "oyalama" olarak nıteledı Erdoğan, Turk derneklen temsılcı- lenne şoyle seslendı "Mu- zakere için kesin tarih ta- lep edin. Tarih için tarih anlayışı oyaJamadır. Bu pozmf bir vaklaşun değil- dir. Bize 2003'un sonunu versinler, 2004'un başuu versinler. \ma bize tarih versinler. 15 ülkeyle bu îşi çozeme>enler. \ann 25 ul- keyle bu îşi hiççozemezkıf \lmazlarsa almaziar Turkı>e nın AB'ye ahnmaması halınde yonu- nun ne olacağı sorusu uzenne Erdoğan, bunun dunyanın sonu olmaya- cağını soyledı Surecm de\ am edeceğmı kayde- den Erdoğan "Alırlarsa alırlar, ahnazlarsa almaz- lar" dıye konuştu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog