Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 KASIM 2002 CUMARTESİ HABERLER DUIVYADA BUGUN ALİ StRMEN Şairin Ölümii Melih Cevdet Anday, hakkındaaraştırmalar yapılacak, kıtaplar yazılacak, evrensel çapta bır edebıyatçıydı Melıh Cevdet Anday, harıkulade şıırlerı, her- bın her an ınsanı yerınden fırlatacak "coup" lar- ladolu pıyeslerı, absurdun mantığını yakalamış romanları ve eşıne başka dıllerde de az rastla- nır denemelerıyle olduğu kadar, sureklı sorgu- layan bıraydın olarak tanınması gereken bır kı- şıydı de Ben bu mazhanyete enştım ve sofralan bır aka- demıyaya çevıren Melıh Bey ıle geçırdığım, du- şundurucu, eğıtıcı anlann tadını belleğımde ve aklımda hep aynı canlılıkla korudum Melıh Cevdet Bey ıle ılgılı bu sutunu on kez aşacak kadar çok ve hoş anım var Ama anılar kışıseldır veya dostların kendı ara- lannda geçen kamuya kapalı olaylardan oluşur Yine de bunlardan, bu buyuk şaır ve aydının çok seçkın ve saygın yonlennı ortaya koyan ba- zılarını burada sızlerle paylaşmak ıstıyorum 1980 yılında Pans'te buluştuk bır akşam O sıralarda orada gorevlıydı Buluştuğumuz yer "ölümsüzler" pıyesınde de sozu edılen Parıs'ın ılk adını taşıyan Bd Sa- ınt Mıchel'dekı Lutece Kahvesıydı Haller'e yollandık oradan, St. Eustache Kılı- sesı'nın onunden geçerken - Boyle yerlerı gorunce o kadar heyecanlanı- yorum kı, 'Evet burada ışte burada oldu o olay- lar' dıyorum, tarıhı bır kez daha yaşıyorum, de- mıştı ••• Melıh Cevdet Bey, cuma gunlen Cumhurı- yefte yayımlanan denemelennde, toplumsal konularla yakından ılgılenırdı 12 Eylul donemınde ıçerden Samim Lütfü ım- zasıylayazdığımgunlerde, Ergun Balcı'nın, ko- şesınde, ana fıknnı "Bu çağda boylesıne ırkçı- lık olur mu?" dıye ozetleyebıleceğım bır yazısı yayımlanmıştı Ergun'un butun yazılannı okuyan, beğenen Me- lıh Bey cuma gunku koşesınde çok efendıce bır yanıt vermıştı - Irkçılık zaten çağdaş bır kavramdır ve em- peryalızm ıle bırlıkte, 19 yuzyıldan sonra yay- gınlaşmıştır Bırkarşılıklıyazışmadaaramızdaolmuştu Me- lıh Bey bır gun "Toplumumuzun en buyuk so- runu, reform ve rönesansıyaşamamış oimamız- dır" dıyordu Koşemde yanıt verdirrr " Melıh Cevdet Bey boyle bır şeyı nasıl ya- zabılır, bız geç de olsa, kısa da surse, Turk Ro- nesansı'nı yaşadık, Melıh Cevdet Bey o rone- sansın en parlak orneklennden bındır." Bır sonrakı cuma çok kıbar yanıt geldı Kısa- ca şoyle dıyordu. - Evet yaşadık ama bu nasıl ronesans ıse, hem bızlerı ortaya çıkardı, hem de Turk - Islam sentezını Bır gun Nadir Bey'ın odasındaydık. Banker Kasteili'nın en şaşaalı gunlerıydı, bır kuttur ve sanat kurulu oluşturmak ıstıyordu; Me- lıh Bey'e başına geçmesını onermıştı Hepımız canı gonulden desteklemıştık O şoyle bır durdu ve - Reddettım, dedı, ben bu yaştan sonra kım- senın adamı olarak anılmak ıstemem. Aynı şekılde, çok karşı olduğu MC donemın- de, bırpıyesının Devlet Tiyatrosu'ndaoynanma- sına ıtıraz etmıştı • • • Yine 198O'lı yıllann sonlannda, Stalin'ın 1938'de yargılayıp oldurttuğu ınsanlann rtıbarlarının la- desı ıçın dunya çapında bır ımza kampanyası açılmış, Turkıye'de de kımı solcu aydınlar bu- na katılmışlardı Melıh Cevdet Bey buna katılmayacağını soy- lemış ve gerekçesını şoyle açıkiamıştı - Ben o zaman bu olaya karşı çıkmamıştım - Ama o zaman ne olupbıttığını bılmıyordunuz, bılecek durumda değıidınız, dedığımde yanıt vermıştı - Boyle bır mazeret olamaz, bılmek zorun- daydım, bılmelıydım Bıraz durup, yınelemıştı: - Bılmelıydım ..bılmelıydım... Sorgulayan ve kendını her şeyden sorumlu tu- tan bır aydının onurlu davranışı Melıh Cevdet Anday yok artık Bıze şııriennı, pıyeslennı, romanlarını, deneme krtaplarını ve de unutulmaz anıları bıraktı, ayrıldı aramızdan. Şımdı kulaklarımda hep Yves Montand'ın bır şarkısı çınlıyor "ölumunden şaınn gunlerhatta yıllaryıllarson- ra, Dızelen kelebekler gıbı uçuşur yine dudak- larda ve semada " Yerel yönetimler AKP ve CHPgözde BARIŞ DOSTER AKP'nın seçım zafe- n ve CHP'nın bekledı- ğı oyu alamamakla bır- lıkte TBMM'ye gırme- sı, bu ıkı partıye yone- lık ılgıyı arttırdı DSP ıle YTP'nın yenılgılen, meıkez sağ partılenn ço- kuşu, yerel yonetımler- de ve ıl genel meclısle- nndeAKPyleCHP'ye geçışlen hızlandırdı 3 Kasım sonrasında sıyasette guçlu olana, hukumet kurana \ e TBMM'ye gırene doğ- ru harekethlık başladı îstanbul II Genel Mec- lısı'nde, DSP'den CHP'ye yonelık geçış- lergozlenırken, 1999se- çımlennde ıl genel mec- lısıne 9 temsılcıyle gıren, daha sonra 7'ye düşen CHP'nın grup sayısı, es- kı arkadaşlannın don- mesı \e DSP'den gelen- lerle 14'e ulaştı CHP'ye, DSP ve YTP'den yenı katılım- lar olacağı ıfade edıldı DSP den aynlarak YTP'nın kuruluşunda yer alan Şışlı Beledıye Başkanı Mustafa San- gül un CHP'ye geçme- sıyle, YTP'lı uyeler \e bu partının orgütlenn- den çok sayıda kışı de CHP'ye yoneldı AKP hükümeti, Maliye Bakanlığı'nda üst düzey görevlere eski bürokratlan geri getiriyor Ekonomiye Refahyol damgasıANKARA (Cumhurfvet Bürosu) - Hukıımetın ışbaşı yapmasıyla bır- lıkte, yenıden şekıllenmeye başla- yan ekonomı burokrasısınde Refah- yol donemının ağırhğı hıssedılme- ye başlandı Maliye Bakanlığı'nda ust duzey görevlere getınlen Hasan Gül Ömer Duman ve Hasan Basri Aktan'ın Refahyol donemınde aktıf gorev lerde bulunduğuna dıkkat çe- kılırken DPT Musteşarlığı'na da Re- fahyol donemınde adı Merkez Ban- kası Başkan Yardımcılığı ıçın geçen Ahmet Tıkük'ın getınleceğı belırtı- lıyor Ekonomiye yapılacak atama- lar konusunda danışmanlık yapma- sı ıçın, VVashıngton Buyukelçüığı Muşa\ ın Erdoğan Öner'ın de, AKP tarafından Turkıye'ye çağnldığı oğ- • Maliye Bakanhğı'nda üst düzey görevlere getirılen Hasan Gül, Ömer Duman ve Hasan Basn Aktan'ın Refahyol donemınde aktıf görevlerde bulunduğuna dıkkat çekilırken DPT Musteşarlığı'na da Refahyol donemınde adı Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ıçın geçen Ahmet Tıktık'ın getırileceğı belırtılıyor. renıldı Özelhkle Maliye Bakanlığı'nda yoğunlaşan atamalarda dıkkat çe- ken ısımler şoyle sıralanıyor Hasan Basri Aktan: DYP ıktıdan donemınde Maliye Bakanı tsmet AtiDa tarafından Gelırler Genel Mu- duru yapılan Hasan Basn Aktan, Refahyol donemınde de bu gorevı surdurdu 28 Şubat surecı sonrasın- da bu gorev den alınan Aktan, DSP'nın azınlık hukumetınde L laş- tırma Bakanhğı gorevmde de bu- lundu Aktan'ın Gelırler Genel Mu- durluğu gorev ıne getınlmesı ıçın, Fazılet Partısı mıllervekılı An" Coş- kun'un etkılı olduğu ılen suruldu Aktan 3 Kasım seçımlennde de DYP'den aday olmasına karşın, ye- rrnı beğenmedığı ıçın adaylıktan çe- kıldı Hasan Gül: Maliye Bakanlığı AB \e Dış Ilışkıler Daıre Başkanı ve Ba- kan Danışmanı VedatOzden'ın yen- ne atanan Hasan Gul, Refahyol hukü- metı donemınde butçe daîresı baş- kanlığı gorevınde bulundu Gul, 28 Şu- bat sonrasında bu gorev den alındı Omer Duman: Maliye Bakanı Da- nışmanı Turgaj Bozoğlu'nunyenne getınlen Duman, Refahyol hukume- tı donemınde Ankara Defterdar Yar- dımcılığı gorev ınde bulundu Du- man, 28 Şubat surecı sonrasında bu gorevden alınmıştı Ahmet Tıkük: DPT Musteşarlığı gorevıne getınlmesı beklenen Ahmet Tıktık'ın adı. Refahyol donemınde Merkez Bankası Başkan Yardımcı- lığı ıçın geçtı Genç Osman Yaraşta: MASAK Genel Başkanlığı gorevıne getınlme- sıne kesın gozuyle bakılan Genç Os- man Yaraşh, Refahyol donemınde de MASAK'ın kurucu başkanlığı gorevını ustlendı Yaraşh, daha son- ra bu gorev den alınarak, Maliye Ba- kanlığı Bakan Muşavırhğı gorevıne getınldı Öner geHyor Edınılen bılgıye gore, onumuzde- kı donemde ekonomı burokrasısın- de yapılacak atamalarda danışman- lık yapması ıçın halen Washıngton Buyukelçılığı Muşavın olan Erdo- ğan Onerde, Turkıye'ye çağnldı 1- 2 gun ıçınde Turkıye'ye gelmesı beklenen Oner'ın, Sermaye Pıyasa- sı Kurulu Başkanlığı'na da getınle- bıleceğı belırtılıyor islami basın Tiirban saldırtsı sürüyor tstanbul Haber Servisi -Şenatçı basın turban ko- nusundakı tavn nedenıy- le başta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdct Sezer ve CHP'lıler olmak ûzere la- ık cumhunyet yanlısı mıl- yonlarca yurttaşa hakaret etmeyı surduruyor \na- dohrfdaVakitgazetesı, dun de "Kıhk kryafete kral bi- le kanşmadr başlığıyla konuyu ele alarak, "Ta- ribçfler de kamusal yasak- lara faşizm \e \ azizmden başka örnek bulamadı- lar" yorumunu yaptı Gazetenın yazarlann- dan Hüseyin Üzmez, "Hal- ka hizmet bu mu?" baş- lıklı yazısında türbana kar- şı çıkan toplum kesımle- nyle gazetecılen suçlaya- rak şoyle dedı "Yan konusu bulama- yan bir iki zibidi gazeteci- nin dınlülan havayı bu- kandmfa. Zirakurtbuianık havayı severdL Başörtû- sü, gericiKk ve irtica sim- gesi diye başladılar. Hav başmıza başortuiuler ka- dar taş duşsun. Sayın Cumhurbaşkaru bizi ba- ğışlasmlar, asıl gbrevleri, cumhunın yani haDan de- ğişik kesimlerini banştn np kucaklaşormak değü midir? Halbukidurup du- nırken kendileri taraf ol- dular." Yeni Şafak gazetesın- den Ahmet Taşgetiren de "AskerveBasörtusu" baş- lıklı yazısında, Turk Sılah- lı Kuvv etlen'nı ortulü bı- çımde eleştırdı Taşgetı- ren, "Şunu sovlemekisti- \orum, başortusune kar- şı birgörüntü, askerin top- hımla iüşkisine zarar ve- riyor. Bu sonucu asker ka- bul etse bik ben bu ülke- nın insanı olarak doğru buhnam. Ben adını gibi biliyorum ki halk, başor- tusune karşı tavn onayla- mryor. \skerden de gelse. Cumhurbaşkanı'ndan da gelse. Evet onajlamryor" şeklınde yazdı İĞNELİ FIRÇA ZAFERTEMOÇtN Erbakan, Erdoğan'ı eleştirdi: Uzakta kara bulutlar var ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Kapatılan RP'nın sıyası yasaklı son genel başkanı Necmertin Erbakan, SP'nın seçım hezımetıne karşın Turkı- ye'de Mıllı Goruş oyunun AKP'nınkıyle bırlıkte yüz- de 40'a yukseldığmı, AKP'nın ıse "Erbakan Hoca'yı cumhurbaşkanı yapacağız" vaadıyle SP oylannı aldığını ılen sur- du Erbakan, AKP ıktıda- nyla başlayan donemın ge- leceğe donuk cıddı tehlı- kelere gebe olduğunu sa- vundu Erbakan, Kanal D'de "Siyaset Arenası" progra- mında, seçım sonucuna ılışkın ılgınç değerlendır- meleryaparak esb oğren- cılenne uyanlarda bulun- du Erbakan, şu göruşlen dıle gehrdı - Kendı sandık muşahı- dımız bıle AKP'ye oy ver- dığını soyluyor Neden 9 "SP barajı geçemevecek" dedıler "Biz de MİlB Go- rüşçuyüz" dedıler, "Erba- kan Hocamızuı yasağını kaldıracağız. onu cumhur- başkanı yapacağız" dedı- ler - Tebnk ıçın aramadım, ama kalplenn dılı var Bun- lar bızım kardeşlenmız, nıhayetınde bızım camı- amızın ınsanlan Amaonu- muzdekı tehhkelen de go- ruyorum - Bır pehlıvan mındere çıkarken bellı olur Tayyip Bey bır Belçıka modelı soyledı, tabıı ne olduğun- dan haben yok Bak ben bulutlan goruyorum, uzak- ta kara bulutlar var AB'ye uyum paketinde, idari yargı için 'yeniden yargılanma hakkı' öngörülmüyor • _ _ _ Kadrolaşma AIHM'den kaçırdıyor BULENT SARIOĞLU ANKARA - Avrupa Bırhğı'ne uyum kapsammda hazırlanan pakette. ıdan yargı kararlan, Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'nden donen davalar ıçın ongorulen *Şeniden yargılanma hakkının" dı^ında tutuluvor Buna gore, "partizan kadrolaşma" nedenıyle AÎHM'den hukumet aleyhıne çıkacak kararlar ıçın "yargüamanın iadesi" yolu kapalı tutuluvor 36 maddelık AB've uyum paketinde, "yeniden yargılanma halda" Hukûk Usulu Muhakemelen Yasası ve Ceza Muhakemelen Usulu Yasasf nda duzenlenıyor CHP Konya Mılletvekıh, Avııkat AtilJa Kart, taslağın ıdan yargı açısından yetersız kaldığına ışaret ettı "Sanki idari yargüamaya y önelik özel bir ihmal var" dıyen Kart şu değerlendırmeyı yaptı "Bu dönemde çok ciddi bir kadrolaşma olacak. Bu anlamda idari yargıya çok ciddi gorev düşuyor. Bu surette yargılamamn iadesi konusundaki eksiklik çok onemli Hükümet şovle bır savıınma getirebüir: Idan Yargılama Usulü Yasasında huküm buhınmavan halkrde Hukuk Usulü Muhakemelen Kanunu'na yollama yapıhr. Ama boyle bır konu atıfla. yorumla geçtştirilmemelL Hukuk tekniği açısından doğrudan düzenlemeyi gerektiren bir konu." Taslak, sıyası partılerle ılgılı bazı yaptınmlann geçersız kılınmasına donuk yonuyle de tartışmaya neden oluyor AKP'yı kapaona davasından kurtarmak amacıyla Sıyası Parhler karan" venlecek, ancak ıhtann yenne getınhnemesı kapatma nedenı sayıhnayacak Yargıtay Cumhunyet Başsavcıhğı, AKP hakkındakı ıhtar dılekçesınde 104 maddeyı de yorumlamış ve bu maddenın ıhmal edılmesı durumunda yasada sıralanan bırçok eylemm yaptınmı konusunda boşluk doğacağı uyansında bulunmuştu Aynca kapatma davalannda, • 36 maddelık paketın 5 maddesı, Tayyip Erdoğan ve AKP'nın hukuksal sorunlannı doğrudan ügılendınyor. Erdoğan'ın mületvekılı seçılmesını engelleyen hükumlerden bın olan Adli Sıcıl Yasası'nın 9. maddesınin ıkıncı fıkrası yûrürlukten kaldrnhyor Yasası'nın 104 maddesınin son fıkrasındakı son tumce metınden çıkanlıyor Bumadde anayasada kesın kapatma nedenı olarak sayılan odak olma dışındakı ıhlaller konusunda partılenn once uyanlmasını, u\annın yenne getınlmemesı durumunda kapatma davasıaçılmasını duzenlıyor Pakette ongorulen metne gore yasanın suç saydığı eylemlerle ılgılı olarak Anayasa Mahkemesı'nce "ihtar cumhunyet başsavcısının ıstemıne karşı sıyası partıye ıtıraz hakkı getınhyor Boylece, anayasada tarumlanan "odak olma" eylemının ışlendığı bır \argı organı karanyla "hükmen sabit olmadıgı'" durumda sıyası partılenn kapatma davasıyla karşılaşması onlenmek ıstenıyor Parti kapatma zorlaşünhyor Partılenn "laik cumhurtyet karşıü e\ lenılerin odağı haline gddikleri" gerekçesıyle kapatılmalan da anayasada yapılan duzenlemeye koşut olarak zorlaştınhyor Partıler hakkında Anayasa Mahkemesı'nde kapatıhna karan venlebılmesı "beşte üç oyçokhığu" koşuluna bağlanıyor Bu durumda, 11 uyelı yuksek mahkemede "rutelikH çoğunhık" kabul edılen en az 7 uyenın kapatma yonunde oy kullanması ongoruluyor 36 maddelık paketın 5 maddesı, Tayyip Erdoğan ve AKP'nın hukuksal sorunlannı doğrudan ügılendınyor Erdoğan'ın mıüetvekılı seçılmesını engelleyen hükumlerden bın olan Adlı Sıcıl Yasası 'nın 9 maddesınin ıkıncı fikrası yururlukten kaldınlıyor Mevcut uygulamaya gore Adlı Sıcıl Genel Mudurluğu, gerektığınde Yuksek Seçım Kurulu veya dığer ılgılı bınmlere bıldırmek uzere mılletvekıh seçılmeye engel suçlar gıbı mahkûmıyetlenn kaydını bılgı arşıvınde koruyor Taslak yasalaşırsa, Adlı Sıcıl Genel Mudurluğu, adlı sıcılden çıkanlan bılgılen herhangı bır nedenle bılgı arşıvınde koruyamayacak IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Bu koşede yayımiadığım mektup- ların çoğunluğu çaresız ınsanlann mektupları olur Yanı bır anlamda "ofe/f/"lerın Bugun yayımlayaca- ğım mektuplar da oyle Bu turden mektuplar pek gazetelenn koşele- rınde yer almaz Bunlar tatsız mek- tuplardır Yanına guzel bır kadın fo- toğrafı koyamazsınız, heyecanlı bır oykulerı de yoktur Bugun yayımlayacağım mektup- lar ıkı kadından gelıyor Ikısının ya- kını da cezaevınde Zaman zaman bu koşede onların acı oykulen yer aldı Fakat dertlerıne bır çozum bu- lunamadı Şımdı yenı hukumet ku- ruldu Yenı bır Adalet Bakanı gorev başında Belkı ılgılenır dıye yazıyo- rum Bu ıkı mektuptakı ınsanlann dramı yalnız onlarla da sınırlı değıl Çok sayıda ınsan benzer sorunlar- la yuz yuze Semra Eser'ın mektubu 'Ben Semra, Sema Turkdoğan'/n kız kardeşıyım Epeydır sızınle goruş- muyorduk, bugun gazeteyı aradım, henuz gelmemıştınız, ben de bır YineîkiMektup... maılyazayım dedım Sema 'nın dos- yasından bahsetmek ıstıyorum sı- ze Bu anlamda moralımız çok bo- zuk, bılıyorsunuz kı dosya başın- dan ben bır turlu olumlu yonde yol- lar katetmedı ya da ettınlmedı Su- reklı bırçok aşamadan geçtı, her şey tam bıttı derken şımdı de An- kara 'da Yargıtay'da takıldı kaldı Ben buradan dosyayı takıp ettıre- medığım ıçın Ankara'dan bır vekıl avukat tuttuk, avukat Yargıtay'a gı- dıp dosyanın akıbetını ogrenmeye çalıştı, fakat bılgı venlmemış ve gız- lı bır durum, bılgı veremeyız denıl- mış Bu kadar mı zulum edılırınsan- lara Dosya duruşmalı mı, duruş- masız mı, ne durumda bılınmıyor Ya- nı bu kadarsıkıcı bırdurum nasıl olur anlamıyorum, vallahı anlamıyorum Başından ben bıraksılık devam edı- yor Ne yapacagımı bılemıyorum Ne olur bana bır çozum yolu gos- terın, ben de onların peşınde koş- turayım Çok çaresız durumdayız Sema'nın durumu çokkotu, ne ola- cak bılmıyorum Sızden başka akıl ve çozum yolu bulamadım Ne olur bana yardımcı olun " SemaTurkdoğan, olum oruçlan ne- denıyle VVernıcke Korsakof hastalığı- na yakalanmıştı Ne hıkmetse, ceza- sı kesınleşmedığı gerekçesıyle ken- dıne bakamaz halde olmasına Adlı Tıp raporianna rağmen bırakılmadı Kar- deşı cezasını kesınleştırıp tahlıyesını sağlamaya çalışıyor • • • Ikıncı mektup ıse Nedıme Yıldı- rım'dan eşı Huseyin Yıldırım'ın durumunu anlatıyor Huseyin Yıldı- nm'ın durumunu da burada bırkaç kez dıle getırmıştık Onun durumun- da da bır degışıklık oimadı "Eşım Hu- seyin Yıldınm 26 Mayıs 2001 tarı- hınde geçırdığı trafik kazasında omu- nlık zedelenmesı nedenıyle felç ol- du Tedavısı devam ederken 2 Ocak 2002 tanhınde gozaltına alınıp tu- tuklandı ve Tekırdağ F Tipı Ceza- evı'ne gondenldı Cezaevınde uç kışılık hucrede kalan eşımın bakımı- nı hucre arkadaşlan sağlıyor Tekırdag Devlet Hastanesı'nden alınan heyetraporunda, kışının ozel bakıma ıhtıyacı vardır, tek başına yaşaması mumkun değıldır, acılen cezasının tehırı gerekır şeklınde ra- por verıldı Bu rapora rağmen an- cak altı ay sonra Adlı Tıp 'a sevk et- tıler Bu sure ıçerısınde Edırne Tıp Fakultesı'nde, beyın zarı yırtıldığı ve kafa kınkları oluştuğu ıçın beyın amelıyatı oldu " Huseyin Yıldınm'a cezaevınde ya- tamaz ozel bakıma muhtaçtır şek- lınde Adıl Tıp raporları verılmesıne rağmen, Devlet Guvenlık Mahke- mesı tarafından tahlıye edılmedı Daha sonra mahkemeye çıkanlan Huseyin Yıldınm, ayakta durama- yacak halde ve suruklenerek yargı- landı Bu arada venlen raporlar ne- denıyle Huseyin Yıldınm hastaneye kaldınldı Nedıme Yıldınm son du- rumu şoyle aktarıyor "Avrupa Insan Haklan Mahkemesı ıhtıyatı tedbır karan vererek eşımın cezaevı ko- şulanndan çıkartılmasını ıstedı Bu- nun uzenne eşımı Tekırdağ Devlet Hastanesı tutuklu koğuşuna yatır- dılar Cezaevı muduru bızı arayarak eşı dışındakı anne, baba ve kardeş- lerınden bınsının refakatçı kalması- nı ıstedıler Zorunlu olarak kalan re- fakatçının ışını gucunu ve evını bı- rakmasıyla nereye kadar devam edeceğı bellı olmayan bır surece başladık " Işte ıkı ınsan, ışte onların yaşamla- rı Not: 2 Aralık Pazar gunu saat 12 OO'de onlarca sıvıl toplum orgutu- nun katılımıyla îstanbul da Çağlayan meydanında "Irak'ta Savaşa Hayır" mıtıngı yapılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog