Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

30 K*/l 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İkiKP'li milletvekili de yargılanıyor İG)AŞ ve Halk Ekıek davasına devam Istanl Haber Servisi- tGDA<e İstanbulHalk Ekmek ? 'deki yolsuzluk- larla ili, aralannda AKP'lı Jletvekili Musta- fa Açıkn ve Adem Baş- türk'üne bulunduğu 83 sanığın rgdanmasına de- vam edii. Eyüp. Ağır Ceza Mah- kemesi'Jeki duruşmaya, tutuksurargılanan 83 sa- nıktan 2';i katıldı. Duruş- mada ifaesi alınan tstan- bul Büyuşehir Belediye- si Hukuk/lüşaviri Osman Yüdıraiuelediyedeki şir- ketlerde .örev almasrnın yasa gerği olduğunu ve kendi iraesı dışında bu- lunduğua söyledi. Ken- disiyle ilıli Halk Ekmek AJŞ konusnda baa iddiala- nn buluriuğunu belirten Yıldırakju şirketin Dev- let îhale "bsası'na tabı ol- madığını :aydetti. HalkElmekGenelMü- dürii MehnetHadiTlınç da şirketeaıtî fabnkabulun- duğunu ve her fabrikada ayn sözleşmelerle başka fırmalann çalıştığını anla- tarak kârhlığını arttırmak için mümkün olan her uy- gulamayı yaptıklannı söy- ledi. Duruşmaya kaülan di- ğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklanıu savuna- rak beraatlannı istediler. Mustafa Açıkahn ile Adem Baştürk'ün milletvekili olup olmadıklannın sorul- ması için TBMM Başkan- Iığı'nayazıyazılmasınave savunmalan alınan sanık- lann duruşmalardan vares- te tutulmasına karar veren mahkeme heyeti, diğer sa- nıklann ifadelerinin alın- ması amacıyla duruşmayı erteledi. Açıkalın ve Baş- türk'ün "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluştur- mak"," "NiteBkli zunmet" ve "Devlet alımlannda menfaat sağlamak" suçla- nndan 13 ile2l'eryılara- sında ağır hapis cezasına çarptınlmalan isteniyor. Üniversitede aşk cinayeti • KAHRAMANMARAŞ (Cumhuriyet) - Kahrananmaraş Sütçü tmam Üniversitesi Fen-Ed;biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyıtı birinci sınıf öğrencisi Orhan Demirdli (22), aşkına karşılık vermeyen Meslek Yüksekokulu tşletme Bölümü 2. sınıf öğrencsi Aslıhan Özer'i (20), Ferhuş Kampusu'nda tabancayla öldürdü. Demirelli, daha sonra kafasına ateş ederek kendi yaşamıaa da son verdi. Askeri tutuklulara da af • ANKARA (ANKA) - Askeri Ceza Yasası'nın, kaçan askeri tutuklulann 6 aya kadar cezalandınlmasını öngören 76. maddesınin 2. fıkrasmın da af yasası kapsamına alınması yönündeki Anayasa Mahkemesi karannın gerekçesi yayımlanarak yürürlüğe girdi. ütanmamn bedeli • DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nde okuyan ve doktora göstermeye utandığı yarası kangrene dönüşünce, hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Dürdane Çetinkaya, yaşamını yitirdi. Bu yıl Şanhurfa'nın Siverek ilçesindeki gıda teknolojisi bölümü'nü kazanan Çetinkaya, anal bölgesinde başlayan enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanmış, doktora göstermeye utandığı yarası kangrene dönüşünce, hastanede tedavi altına alınmıştı. Çetinkaya'mn cenazesi Siverek'e gönderildi. Siverekliler, Çetinkaya'mn cenazesini karşılarken büyük üzüntü yaşadılar. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk TAYYİP'İN ACİL EYLEM PLANI Ankara-Samsun karayolundaki zincirleme kazada 6 kişi öldü Sistencanavarçıktı• Yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada 3 yolcu otobüsü, 1 midibüs ve 6 TIR olmak üzere toplam 24 araç birbirine girdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara- Samsun karayolunun 35. kılometresindeki Hasanoğlan Kavşağı'nda dün sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi de yaralandı Yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada 3'ü yolcu otobüsü, 1 midibüs ve 6 TIR olmak üzere toplam 24 araç birbirine girdi. Yolcu otobüslerinde hayatlannı kaybeden ve yaralanan yolculardan koltuk aralanna sıkışanlar trafik ve Ankara itfaiye ekiplerinin çalışmalan sonucu çıkanlabildi. Ankara Valiliğı, kurtarma çalışmalanna katılmak üzere Sivil Savunma ekiplerini olay yerine sevketti. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre kazada yaşamını yitirenlerden üçünün HaKl Şahin (38), AIi Osman Başçırak (36) ve ZiyaEyüp Reisoğiu (22) olduğu belırlendi. Sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe kapanan Ankara- Samsun karayolu yaklaşık 4 saat sonra ulaşıma açıldı. Ankara-Samsun karayolunda meydana gelen zincirleme kazaya kanşan araçlann iş makinelerinin yardımıyla yoldan çekilmesinin ardindan, yol, Karayollan ve Ankara Anakent Belediyesi ekiplerince temizlendi. Yaralılar, Ankara Eğitim, Numune. Dışkapı SSK. tbni Sina ve Hacettepe hastanelerine kaldınldı. Ka/adan sonra trafiğe kapanan Ankara-Samsun karavolu öğkne doğru ula^ıma açddı. (KERr \ U j L/ l R ı TRAFİK KAZALAR1 ARTIYOR Bayram uyansı KONYA(AA)- Bayramlarda trafik kazalannın 2.3 kat, ölü sayısmın ise diğer günlere oranla 2.6 kat arttığına dikkati çeken yeticililer, bayram öncesi sürücüleri aşın hız yapmamalan, trafık kurallanna uymaları konusunda uyardı. Selçuk Üniversitesi Kazalan Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. ÖmerHaHs Tombaklar. Trafik kazalan ülke ekonomimize 2001 yılında 12 katrityon lira zararverdl 2002 yıhnda ise bu rakamın 18 katrihon liranın üzerinde olacağı tahmin edflmektedir'' dedi. SlS TÜRKİYE'Yİ ETKİLlYOR Ulaşım aksadı Haber Merkezi - Sis, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Birçok kentte uçak seferleri aksarken, Istanbul Boğazı transıt gemi geçişlenne kapatıldı. Meteoroloji yetkilileri, sisin pazartesiye kadar yurt genelinde etkili olacağıru bildirdi. tstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatlan îşletmesi'nin Üsküdar- Kabataş ve Karaköy- Kadıköy dışuıdaki vapur seferleri, yapılamadı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. ARAYIŞ TOKTAMŞ ATEŞ Biilent Tanör Bülent Tanör'ü yitirdik. Durumunun çok ağirlaşttğını ve hastaneye yatınl- dığını duymuş, fakat daha önce de buna benzer ha- berler aldığımız için, belkı bu kez de "yenıden topar- lanır" gibısinden umutlanmızi yitırmemiştik. Ama bu kez olmadı. • • • "Ne zamandır tanıyorum?" sorusu aklıma geldi. Sanıyorum 1967 ya da 1968 idi. Bizim "futbolfana- tikleri", Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde sü- rekli maçlar yaparlar, biz de "dalga geçmek için" gi- der, "tezahürat yapardık"] Oynayanlar arasında, çok kıvrak çalımlar atan ve oynarken hırslı, maç sonrasında müthiş sevecen bi- ri dikkatimi çekmiştı. Zaten anlayabildiğim kadanyla, bu oyunlan örgütleyenlerden biriydi. Kim olduğunu sor- duğumda, Bülent Tanör olduğunu söylemışlerdi. Hu- kuktaki öğrenci arkadaşlanmdan öğrendiğim üzere, TankZaferHoca'nın popüler asistanı Bülent Tanör... Daha sonralan, aynı siyaset çerçevesinde yolumuz çok kesişti. Kimi asistan arkadaşlanmızın çantalann- da taşımaya çekindikleri dergileri, Trakya'nın köyle- rinde dağrtacak kadar cesur. her türlü riski göze ala- bilecek kadar inançlı bir "devnmci" idi. • • • Devrimci sözcüğünü tırnak içine aldım. Çünkü öy- le insanlar devrimci geçiniyoriar ki; kendim için bile, bu sıfatı kullanmaya çekinir oldum. Devrimci "görûn- meyi", birtakım menfaatler saglamak ve kimi komp- lekslerini saklamak için kullanan insanlann "fınk attı- ğı" bir Türkiye'de, "kelimenin tam anlamıyla" devrim- ci idi. Ve bunun ağır bedelini gerek 12 Mart'ta, gerek- se 12 Eylül'de en ağırbıçimleriyleödedi. Amayüzün- deki "mütevekkil" tebessümü yitirmeden... Çektiklerini ve sıkıntılannı, "ağlaşma" malzemesi de yapmadı. Hukukunüstünlüğüneinanırdı. Mevcutya- salar hukuka aykın bile olsa, bunları gene "hukuk devletinin kurallan" içinde değiştirilmesi gereğini sa- vunur ve "devrimciliği", bunu engellemek isteyenle- rin etkisizleştirilmesi olarak görurdü. • • • Bülent Tanör sadece anayasa hukukçusu ya da kamu hukukçusu değildi. Ülkesınin tüm sorunlarına çözüm üretmeye çabalayan, gerçek ve "su katılma- mış" bir "aydın"dı. özellikle son yıllarda, "Atatürk ll- keleri ve inkılap Tarihi" derslerine egilmişti. Ata- türk'ün "devrimciruhunun" gençlerimize benimse- tilmesıne çok önem veriyordu. öyle sanıyorum ki, bu derslen Bülent Tanör'den almış olan genç hukukçu- lanmız, çok derinden etkilenmişlerdir. Bugün "Atatürkçü" geçinen ve "Atatürkçülüğün tıcaretıniyapan "kimi omurgasızları düşündüğüm za- man, Bülent Tanör gözümde daha bir devleşiyor. • • • Yaşamının son yıllarında bir yandan amansız has- talığıyla uğraşırken bir yandan da meslekı sorunlany- la mücadele etmek zorunda kaldı. Üniversitemizin yönetimiyle yaşadığı sorunlan ve haksızlıklan burada ele almayacağım. Zaten bu konudaki haksızlıklan, kendi meslektaşlanmıza bile anlatamadık. Kaldı ki, bu konulara önümüzdeki günlerde, çok geniş bir biçim- de dönmek niyetindeyim. Fakat Istanbul Hukuk Fa- kültesi'nin o "efsaneleşmiş" anayasa kürsülerinin bugünkü durumuna bakılırsa; "neleri yitirdiğimiz", çok daha net bir biçimde anlaşılır. ••• Epey önce yitirdiğimiz bir başka değerii hukukçu- muz, "Hıfzı Veldet" Hocamız, 2546 sayılı YÖK Yasa- sı'na olan tepkisini dile getirmek için, öldüğü zaman cenazesinin Istanbul Universitesi'ne getirilmemesıni vasiyet etmışti. Bülent'in cenazesini, yann Galatasa- ray Universitesi'nden kaldıracağız. Acabaonun daboy- le bir vasiyeti var mıydı? Hepimizin başı sağolsun. Agıre Jiyan konseri • Istanbul Haber Servisi - Agıre Jiyan grubu bu akşam Bostancı Külrür Merkezi'nde konser verecek. Saat 20.00'de başlayacak olan konserin biletlerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi. Grup ocak ayından itibaren Türkiye tumesine çıkacak. (Tel: 0 212 291 51 96) Öymen okurlanyla buluşuyop • Istanbul Haber Servisi - Gazeteci-yazar Altan Oymen, kısa sürede 5. baskıya ulaşan "'Bir Dönem, Bir Çocuk" adlı kitabını imzalıyor. Öymen, bugün saat 14.00 ile 16.00 arasında Remzi Kitabevi'nin Nişantaşı Rumeli Caddesi'ndeki şubesinde, saat 17.30 ile 19.30 arasında ise Etiler Akmerkez şubesinde okurlanyla buluşacak. Oymen, yann saat 15.00 ile 16.30 arasında kitabevinin Suadiye Bağdat Caddesi şubesinde, saat 17.30 ile 19.30 arasında da Kozyatağı Carrefour şubesinde kitaplannı imzalayacak. Türkçe şiirin ulu bir sesini, Melih Cevdet Anday'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yapı Kredi Kültür Sanat Yajincılık Yazmımızın bilge şaıri ve temel taşlanndan biri olan Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi MELİH CEVDET ANDAY'ı yitirdik. Aile, arkadaş, dost ve okurlanna başsağlığı düiyoruz. 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Cumhunyet Gazetesı'nde yapılacak törenin ardindan Şişlı Camısi'nde öğle namazından sonra onu doğaya uğurlayacağız. TÜRKİYE YAZARLAR SENDÎKASI ACI KAYBIMIZ Türk yayın dünyasının önde gelen isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Şair ve Yazar MELİH CEVDET ANDAY'I yitirdik. 1915 yılında Istanbul'da doğan Anday, 1936'da Varlık dergisinde başladığı şür serüveni ile uluslararası alanda saygın bir yer edindi. Şiirlerinin yanı sıra felsefe içerikli yazılar, tiyatro oyunları ve romanları ile de ilgi topladı. Çeşitli ödüller aldı. 1964-1969 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği, 1979-1980 yıllan arasında Paris'te eğrtım müşavirfiği görevinde bulundu. Melih Cevdet Anday bir süreden beri böbrek yetersizliğinden ötürii tedavi görmekteydi. Anday için 30 Kasım 2002 Cumartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Gazetesi'nde bir toren yapılacak, Anday'ın cenazesi daha sonra Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardindan Büyük Ada Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Anday'a Tann'dan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yazın dünyasıyla gazeteci dostlarına başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ Türk ve dünya edebıvatına ölümsüz vapıtlar kazandiran MELÎH CEVDET ANDAY' yitirmenın üzüntüsü içındeviz. Edebiyat dünyasına, ailesine ve okurlanna başsağlığı dileriz. Bilim ve Edebiyat E^eri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) Gecenin içindeki sis çanı sustu. Türkçe en güzel seslerinden birini yeryüzü büyük bir ozanını yitirdi. MELİH CEVDET ANDAY (1915-2002) ADAM YAY1NLAR1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog