Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetrneni: îbrahim Yıldız • Yazrişleri Müdürü: SaBm A^asJan •Sorumiu Müdür: Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara Cumhuriyet İırtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI aona tLHAN SELÇUK îstıhbarat. Cengiz Vıldırım 0 Ekonomı: Öz- lenı Vüzak# Külrür Egemen Berköz 0 Spor. Abdülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme: Abdullah Vazıcı • Bıl- gi-Belge: EdibeBuğra • Yurt Haberlen- Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısı: Görav Öz Yayın Kurulıı: İlhan Selçuk (Baş- kan), EmreKongar(Danışman). Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya. Şükran Soner, İbrahim Yıİdız, OrKan Bursalı. Musta- fa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Muslafa Balbav Atalurk Buh an No: 125. Kat.4. Bakanlıklar-Ankarâ Tel 4195020 ı 7 hat|. Faks 4195027#tzmirTemsücısı:SerdarKızık. H ZıyaBK 1352 S.2 3 Tel:4411220, Faks 4418^45 0 AdanaTemsılcısi: Çetin Yiğenoğlu, tnönü C i 119 S. No:l Kat:l,Tel:363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdünr Erol Erkut 9 Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Mu- hasebe: Bülcnt Yener0 tdare Hüse>in Gürer 0 Satış. Fazilet Kuza REKL\M: P.M. Ltd. Şli. • Genel MudurGülbin Erduran#Koordınaıor Reha Işıtman # Genel MudürYrd • Se\da Çoban # Fmansman Muddrii Çetin Erduran Tel 0212 514 (T 53- 513 84 50-61. Faks 0212 513 84 63 Yayımlayu: Yenı Gûn Haber Ajansı Basın ve Ya>mcılık A.Ş. Baskı: Sabah Yayıncılık A Ş. Tûrkocağı Cad 39 41 Cagaloğiu 34334 lstanbul PK 246 - Sukecı 34435 lstanbul Faks (0 212)513 85 95 30 KASIM 2002 lmsak:5.28 Güneş: 7.01 Öğle: 12.00 Ikindi: 14.23 Akşam: 16.45 Yatsı: 18.12 AIDS'e karşı savaşta en büyük engel, hastalara karşı ayrımcılık yapılması Datngalama,yaşat!Ladm prezervatifî j • İstanbul V BaberServisi- \ Türkiye'de yaklaşık btr yıldır büyük market \e eczanelerde ahlan dûnyanınilk ^e tek kadın prezervatifî 'Femidom" irtenmeyen gebeliklerin yanı ara AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da feoruma sağhyor. Prezervatif dnsel ilişkiden 8 saat öncesine kadar takılabiiiyor. Yan etki ve alerji yaratmıyor. Aynca kadın vücudu için özel olarak tasarlandığı için ölçü problemi de bulunmuyor. Daniel Gelii tstanbul Haber Senisi - AIDS hastalığına karşı sa\"aş son hızla sü- rüyor. HIV' AIDS'le mücadalede en büyük engeli ise "damgalama" ve "aynmcılık'' oluşturuyor. Bu yıl - *^ Dünya AIDS Kampanyası'nda bu en- geller "Yaşa ve yaşat" sloganıyla vurgu- lanacak. Türkiye'de HIV AIDS ile yaşa- yanlann sayısı 1429'aulaştı. Bunlardan 1154'ü Türk, 275'i yabancı uyruklu. 15 yaş altındaki HTV AIDS'li çocuk sayısı 29 ola- rak belirlendi. AIDS Savaşım Demeğı Başkanı Prof. Dr. SeHm Badur, 1981 'de epideminin başlan- gıcından 2001 'in sonuna kadar, HTV/AIDS 'den ölenlerin sayısuun 24 mil- yon 800 bine ulaştığını söyledi. HTV AIDS vakalannın yarısından çoğu- nu 25 yaş altındaki genç nüfusun oluştur- duğuna işaret eden Badur, "BM AIDS ku- nüıışu üNAIDS, bu yayümaya karşı önlem- leri artürma ve bflgflendinne kampanyala- rmı aksatmadan sürdürme geregini duyu- yor. Bu nedenfc bu yü Yaşa ve yaşat' slo- ganh Dünya AIDS Kampanyası'nda, 'dam- galama' ve 'ayrımcıhk' vurgulanacak. Çünkü HFV/AIDS savaşımında ve teda- visinde en büyük engel olarak karşımı- za danıgalama ve aynmcılık çıkmakta" dedi. ÎÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksi- yon Hastalıklan Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fehmi Tabak da dünyada 40 milyon kayıtlı HFV virüsü ile enfekte kişi olduğunu belırterek kayıtlı hasta sa- yısının 20-30 ile çarpılarak gerçek sayının bulunabileceğini ifade etti.Tabak, HTV vi- rüsünün her gün 16 bin kişiye bulaştığıru vurguladı. • PARİS(AA)-Fransız oyuncu Daniel Gelin, 81 yaşında Paris"te bir hastanede yaşama veda etti. Ailesinden yapılan açıklamada, 19 Mayıs 1921 'de Angers'te doğan oyuncunun böbrek yetmezliğinden öldüğü belirtildi. Yaklaşık 150 film çeviren Gelin, Paris'te Rene Sımon'dan drama sanatı dersleri aldıktan sonra konservatuvann drama sanatı \ bölümüne girmiş ve oyunculuk yaşamında tiyatro, sinema ve televizyonda aldığı rollerle popüler olmuştu. Hryakiliğin sonu sağhksa çocuk • Haber Merkezi - Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, annelerin sigara içmesinin çocuklara çok fazla zaran olduğunu belirtti. Dr. Aydın, bunun nedeninin annelerin evde çocuklarla daha çok temas etmeleri olduğunu söyledi. ABD ve Avrupa'da çocukJann hemen hemen yarısının pasif içici olduğunu vurguladı. Savaştı, kazandıDamarlannda Lübnan ve Meksüm kanı dolaşan Sabna Hayek, genellikle peşinde koşuian ve bir imzası için mflyonlarca dolar vaat edflen bir yıldız. Ama bu kez, "Frida" fHminde başrotü oynamak için o yapımcılann veyönetmenlerin peşinden koştu. Evinde Meksikah ressam Frida Kahlo'nun (1907-1954) üç orijinal tabtosu var. "FYida" filminde gösterüen tablolann copyright'ı onda. "Frida'yı Meksikah bir sanatçı canladırmaiıydı ve bunu en iyi ben yapabüeceğuni biHvordum'' diyor Hayek. FUmin yönetmeni Anıerikah: JuBe Taymor. Bu film, kadm yönetmenin yabuzca ikind nTmi. O anlauyor. "Sabna New York'taki daireme geldl Bu fantastik \e esprili kadını fld saat dinledikten sonra 'evet' dedim. Salma'mn bu projeye oian tutkusu ve Frida üzerine son derece bOgüi obnası, beni bufihnegirişmeye ikna etti." Frida'nın yaprtiannın şu sıralar New York sosyetesinde rekabet konusu olnıasından ötürü Lopez'in bu role hevesiendiğini söylüyor Taymor, Madonna'nm adı geçince ise yonım yapmamayı yeğliyor. Akan Zaman, Duran Zaman TÜRKİYE'DE 1429 AIDS'Lİ VAR l Ekım I985'ten3l Haziran 2002'e kadar Türkiye'deki HIV'AIDS ile yaşayanlann sayısı 1429. Bunlardan l I54'ü Türk, 275'i yabancı uyruklu. 15 yaş altındaki çocuk sayısı 29. En büyük sayı 15-49 yaş grubunda olmak üzere 1400. Bunlardan 966'ı erkek, 434'ü kadın. HTV/AIDS ile yaşayanlann saptandığı iller arasında ilk sırayı lstanbul (734) alıyor, bunu sırasıyla Ankara, İzmir. Antalya, Adana ve Bursa takip ediyor. AIDS hastahğı ilk defa ABD'de 1981 yılında tanımlandı. Ancak hastalığm 1970'li yıllann sonu ve 1980Tİ yıllann başında Sahra Altı Afrika'dan başlayarak ABD, Latin Amerika ülkeleri, Karayıpler, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yayılarak epidemi oluşturduğu anlaşıldı. AIDS, 1-4 yaş arası çocuklarda beş, 15-24 yaş arası gençlerde ise yedinci ölüm nedeni. Yalnızca 2001 yıhnda AIDS'e bağlı nedenlerle 580 bini çocuk olmak üzere 3 milyon kişi hayatını kaybetti. HIV cinsel, kan yolu ve anneden bebeğe bulaşıyor. ^TIO verilerine göre, küresel toplamda olgulann yüzde 70-80'ini cinsel yolla bulaşma oluşturuyor. ÜNYA SATIN ALMAMA GÜNÜ KUTLANDI Tüketim çılgınlığına araEkonomi Servisi - Tüketim çılgınlığına karşı her yıl kasım aymın son cuma günü dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan *Sann Ahnama Günü" bu yıl da genış kahhmlı gösterilerle kutlandı. Küreselleşme karşıtlanmn da "ABD'deki bir tüketkinin, Afiika'daki tûketiciden 30 kat fazla tükettiği'' gerekçesiyle desteklediği Satın Almama Günü'nde, aşın tüketimi koşullayan popüler politikalar ve uygulamalara da "bir günhık" karşı duruş gerçekleştirildi. tlk kez Kanadalı grafik sanatçısı Ted Dave'in çabalanyla 1992 yılında sadece Vancouver şehrinde kutlanan Satın Almama Günü (Buy Nothing Day), geçen yıl Holianda, tngiltere. ABD, Kanada, Finlandiya, Polonya, Kuzey Irlanda, ts\eç, Norveç, Yeni Zelanda ve Japonya dahil 55 ülkede kutlandı. Bu yıl Türkiye'nin de içinde olduğu pek çok ülkede kutlanan günde tüketicilerden 24 saat süreyle herhangi birşey satın almamalan istendi. Bu güne özel olarak ahşveriş yerine yapılabilecek diğer etkinliklerin listesi çıkanldı. 101 maddeden oluşan listede meditasyon yapmak, doğum günü pastası süslemek, şiir ezberlemek, sigarayı bırakmak, halk konserlerinden birine gitmek gibi öneriler, tüketim çılgınlığını günlük hayattan çıkaracak etkinlikler olarak gösterildi. Ingiltere'de yaklaşan yılbaşı öncesi, Satın Almama Günü, "Körüklenecek olan rüketim çılgınhğuıa karşı. ahşverişten uzak dunın. Tasarruflu bir yılbaşı geçirin" çağnlanyla kutlandı. Bu yıl Sahn Almama Günü'nün Türkiye'de kutlanması üzerine konuyla ilgili bir açıklama yapan Müstakil Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Av. Büknt Deniz. bu günde düzenlenen etkinliklerle küreselleşen ekonomik düzen ve özellikle reklamlar ve medya aracüığı ile topluma yerleşen tüketim kültürüne karşı set oluşturarak tüketim olgusunda konrrolün tüketicide olduğunun vurgulandığını bildirdi. MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Körebe mi oynuyorsunuz?.. I emek 'köre- be* oynuyor- sunuz.. ne güzel. Bu çocukluk oyu- nunu unutmamış- sınız demek ki. Gözlerinizi sıkı bir bağla iyice örtü- yorsunuz, sonra da çevrenızde dolaşan oyunculan yakala- yıp tanımaya çalı- şıyorsunuz. Eğer tanıyabilirseniz ne âlâ, tuttuğunuz, sonraki o>Tjnun ebesi oluyor. Ama tut- tuğunuz oyuncuyu tanıyamaz iseniz kö- rebeliğe devamediyorsunuz. Anlaşıl- dı değil mi, çok kolay bir oyundur. Ama oyuncular da tanınmak için el- lerinden geleni yaparlar, bilmiş olun. Tanıyamazsın. ben değlştim... - Birini yakaladım, bu sensin Hanz Rıza. - Yamldın işte yanıldın. ben Hafız Rıza değilim. - Kimsm öyleyse? - Ben Nafiz Rıza'yım. Sen hâlâ kö- rebesin. - Nasıl Nafiz Rıza'sın sen? - Değiştim, ben değiştim.. artık Na- fiz Rıza'yım. - tyi tamam kabul ettim, sen Nafız Rıza'sın da neden değıştin be Hafız? - Olmuyor yahu, bu Hafız olmanın sonu gelmiyor, ne yapsan Hafızsın, ben de değişeyım dedim. - tyi de değişince olacak mı baka- lım? - Işte oldu ya, sen beni Hafız diye yakaladın. ben de sana ne dedim? - Ben artık Nafiz Rıza'yım dedin. - Dedin diye ben senı tanımadım mı Hafız? - Tanısan da ne yazar ki? Ben artık Nafiz 'im, sen de hâlâ körebesin, de- ğılmi? nuyoruz unuttun mu? Gözünü açma sakın. - Yok Maya, hiç gö- zümü açar mıyımı? Altında biri yok mu ki? - Vardır belki, ak- şamdan kalmadır. unutmuş olabilirim. - Ah unutkan ko- cam benım, çok unut- kandır da ondan. Yor- gun za\'allı. Yavrumuz için çalışmaktan helak oluyor. Içim titrıyor sana be. - Canım Leylam benim. Aramızı kimsecikler açamaz. Bu oyunu bozmak için neler yapıyorlar neler? Altımdan guip üstümden çıkıyorlar ama boşu- na. Bizim oyunumuzu kimseler boza- maz değil mi? - Öyle canım kocacığun. Ben öyle fetbazlara aldırmam, onlann ne yap- tığını bilecek kadar aklım var benim. Hiç böyle şeyler için oyunumuzu bo- zar mıyım. Ama gelecek sefere sen körebe olacaksın. - Olur mu Leylacığım? Bu oyunda körebe hep sen olacaktın, unuttun mu? Ama 'etinnsende'ye geçersek ben ebe olurum ödeşiriz. - Tamam carum sen kendini üzme, biz ne oyunlar oynadık, daha da oyna- nz canım kocam. Yakaladım seni, kocamsın... Körebe'nln tarihl eskl... - Yakaladım seni Maya, sen kocam- sın. - Nasıl yakalarsın be Leyla, ikide bir yakaladım diyorsun ama boşuna. - Yakaladım işte, seni tanımam mı? Dur bakayım, altında biri mi var? - Ne altı, ne biri Leyla? Körebe oy- tarihçiliği pek bilinmeyen bir tarihçilik alanıdır. Bu alanda çalışan tarihçiler, hangi oyunun ne za- man çıktığını, çıkış koşullannı, oyu- nun çıktığı dönemin sosyo-kültürcl özelliklerini ortaya koymak için çalı- şırlar. Konunun uzman tarihçileri 'kö- rebe' oyununun insanlığın çok eski dönemlerinden geldiğini açıklıyorlar. Psıkologlarla yaptıklan çalışmalara göre de, körebe oyunu insanlann göz- len açık iken katlanamadıklan durum- lara, oyun biçiminde bir çözüm bula- rak kaygı ve nevrozdan kurtulmak için bulduklan bir çözüm kabul ediliyor. Freud'dan beri bilinen bir gerçek ola- rak 'hiç değflse gönneyeyim 1 demenin oyunlaştırılmış biçimi olduğu söyle- niyor, biz de bu bilgileri sizlere akta- nyor ve 'bu anlamh oyunu birtikte iz- levelim' diyoruz. Yimpaş'tan Fl R S A T BAYRAMI! Şimdi giyim reyonlarından 100 milyon liralık ahşveriş yapan herkese... o e o> CD •o a m c CM O o evı CNİ o c a a E a 3 m 5 kilogram ayçiçek yağlarında veya 1 kilogram et çeşitlerinde %50indirim var.veya 3 kilogram matik ürünlerinde yımpaş Anlaşılan bu bayramın tadı damağınızda kalacak! z ! i In I c Iîl rl i "En iyisi en hesaplısı"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog