Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

3*O <ASIM 2002 CUMARTESİ •••• + CUMHURİYET SAYFA ü f OJK. spor@cumhuriyet.com.tr 19 Canaydın: G.Saray Başkanı Ankara 'da genç taraftarların karşısına çıktı; eleştirileri yanıtladı Yumruk mu atsaydım?Spor Senisi -Galata- saray Kulübü Başkanı Özfaan Canaydm. "Tri- bün tepkisini göğüsle- meye haanm. Veter ki Galatasaray, fair - plav'm öncüsü obun" dedı. Caıaydın. yönetinı kurulu üyesi Ş i î k r ü Ergün ve kulübün Ankara ternsılcisi Mehmet Kürklü. Bilkent Ürıiversitesinde •Bilkentli Asianlar Kı»Jüt>ü'nün düzenledıği panele ka- tıldı. Başkan Canaydın. 6-0 yenil- dikJeri Feneıbahçe maçında Galata- saray geleneğine yakışır şekilde Fe- nerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıl- dırmı'ın elini sıktığı için taraftarlar- dan eleşriri aldığını hatırlatarak. ''Ga- latasaray, centÜmenliğin simgesi ve yurtdışma açüan penceredir. Aziz Yıl- dınm'a yumruk mu atmalndım?" diye konuştu. Kendisini en çok üzea olaym ise Ultraslan Derneği'nin temsilcileri- nın. "Nasılsıkarsınobaşkanınetini?" şeklinde yaklaşımı olduğunu belirt- tı. Canaydın konuşmasına şöyle de- vam etti: "Önemii olan ne kadar kö- tü sonuç ahnırsa abnsm kulübün bü- yükffiğüdür. Kulübün üstüneçıkan ta- raftara kesinlikle karşıvım. İstan- bul'da basketfool şubesinin çokönem- li bir toplanüsı ohnasına karşın ben Washington 'ı ayarete gittim. Bu cen- tümenüği hiç ta\iz vermeden devam ettirme\e kararüyını.'' Başkan Canaydın. Galatasaray'ın dimdik ayakta olduğunu kaydede- rek. "2004'te UEFA kriterlerini ya- kalavantektakırnGalatasaravolacâk'' ded[. Canaydın, sezon başında Gala- tasaray "da Hakan Şükür'ün trans- ferini veto eden hiç kimsenin ol- madığı görüşünü savundu. Basketbol Ligl Fenerbahçe fark yedi F.Bahçe: 68 - P.Karşıyaka: 95 SALOV: Atatürk (Ankara) HAKEMLER: Memduh Oget (7), Aytuğ Ekîi (7) FENERBAHÇE: Dıcte/(7,2J, Erkan (4)5, Zaza (3)3, Da- venpon (5)4. Kelljr (6)10, Barış (3)2, Altay (5)9. Emre (5)8, Zeki (3)4, Altan ı3) P.KARŞIYAKA://îZst>v>ı (5)5. i'fuk (4)1, Jefferson (8)40, Hakan (7)16, Thornton (5)2, R\~hov (5)7, Kaan (5), Gü- ven (5)9. Buğra (5), Louıs (6)12, Orbav (4)2, Mhat (4) 1. PERİYOT: 13-25. İLK YARI: 50-31. 3. PERİYOT: 53- 77 5 FAUL: Barış (38.30) (Fenerbahçe) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Basketbol Lıgi' nde F.Bahçe'nin cezası nedenıyle Ankara'da yapılan maçta Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'yi 95-68 yendi. Onur ve yürütme kurulları Potada G.Saray'dan özerklik için ilk adım Spor Servisi - Galata- saray Kulübü Basketbol Şubesi özerkliğe ilk adı- mı atıp takamın başansı için harekete geçecek Onur ve Yürütme Ku- rulu'nu belirledi. Galatasaray Kulü- bü'nden yapılan açıkla- mada, şubenin özerkli- ğe ilk adırru attığı belir- tilerek, "Bu seçilen ku- rullar basketbol takum- nın başansı için biıükte hareketedcceklerve ara- lannda iş bölümii yapa- caklanbr" denildi. Basketbol Şubesi Onur Kurulu'nda AIi Uras. Osman Solakoğ- lu, Ali Kazaz, Şengün Kaplanoğlu, Tuğrul De- mir, Prof. Dr. Nur Daniş- ment Metin AkşenkaL Sinan King, Cengiz Kn- ban, Savan Zorhı. Cavit Altunay, Yüksel Alkan, Yalçın Granit yer aldı. Voleybolda yddızlar geçidi Uhısal Erkek Voleyfool Takımı'nın, yabancılar karmasrviayapöğı mücadelebiiyiikbirçeldşmeye sahne oldu. (Fotoğraf: NEVZÂT DtNDAR) Türkiye: 2 Yabancılar Karması: 3 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: llhami Şenyıırt (7). Erdal Akıncı (7) TİRKÎ\~E:Fatih (6)(ZiraatBankası), Hüseym (7)(Zı- raatBankası), Bülent (7)<SSK), Ahmet (6)(Arçehkı Er- kan (6)(SSK), Sinan (6)(Erdemir), Barış (Libero 7)(Ar- ,elik), Ender (7)(SSK), Yasın l5)(Erdemir). Hakan '5)(Erdemir) YABANCHAR KARMASI: hanov (7)(Arçelik), Sıe- 'anov (7)(Arçelik), Klimkine (6)(Arçelik). Bedulıne 17)(Ziraat Bankası), Voronko\ (6)(Erdemırı. Marh (7)(SSKj, Sidenko-f (Libero 6)(Ziraaı Bankası), Bere- zin (5)(SSK), Kırchev (5)(Bursa-Emmyet), Stanicki (5)(Fenerbahçe), Kouravkine (5)(fstanhul B Bel) SETLER: 20-25. 25-17, 25-20. 19-25. 11-15 A L E V A N A K Ö K Mayıs ayında Türkiye'de oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerine hazırlanmak ama- cıyla A Ulusal Erkek TakımımLZ. ülkemizde oyna- yan yabancı voleybolculardan oluşan karma ile yap- tığı maçı 3-2 kaybettj. Öte yandan Arçelik takımı- nın kaptanı Gökhan Öner Acıbadem Hastanesi 'nde belinden ameliyat oldu. Başanlı voleybolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Cünün programı FUTBOL(SÜPERLİG): Atatürk/12 M Elaziğ - Kocaelıspor, Ka- nül Ocak/18.00 Gaziantep-Trabzon. Ata- türk / 19.00 Altay - Bursa. 19 Mayıs / 19.00 A.Gücü-G.Saray İKİNCİLİG (A) Kategorisi: Şehir /12.00 G. Doğan - Ankara B., Tarsus / 13J0 Mersın İ.-Konya. (B) Kategorisi / C Grubu: Hatay/13.30Hatay-Ş.UrfaB.. 16 Mayıs 13.30 B.Petrol-G.Antep B. BASKETBOL Erkekler: Ankara Ata- türk/ 15.00 Türk Telekom - Darüşafaka. 17.00 B.KoIej - Tekel. Bursa Atatürk/ 14.00 Oyak Renault - Efeş Pilsen. Aya- zağa/17.00 tTÜ -G.Saray, İzmir Atatürk /14.00 Göztepe - TED Kolejı. Bayanlar: Sükyman Seba /14.00 Beşiktaş - Et Ba- lık, Erdemir / 14.00 Erdemir-G.Saray, Cafer Ağa /15.00 F.Bahçe - Güre B. VÜLEYBOL Bayanlar: Burhan Felek/ 14.00 Işık-G.Saray. BJefek/16.00 A Ulu- sal Takım-Yabancılar K.arması, B.Felek /19.00 VG.Sıgorta-Karşıyaka. FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞl: F: Suruçlu (I). P: Çilekeş (51. PP: Tumbulhacım 18). S: Aleyna (3). 1 KOŞU: F: Perugıno Star (4), P: Tamada (1), PP:Mohı2). S:Nünü(6). 3. KOŞU: F: Princess Alara (8), P: Hand To Hand (3). PP: Velocıraptor (61. S: Atıgbey 11) 4 KOŞU: F: Halfetışahıni (3). P: Beylerinbeyi (2), PP: Alustalım (4ı. S: So\luhanım (1). 5. KOŞU: F: Dağhanbey (4). P: Ağakaraca (1), PP: Ağaoğlu (2). S: Sadberk ı5). 6. KOŞU: F: Yakupafia ( 7 I, P: Sevtap (12). PP: Yağmurhanıml 13), S:Ibohan (4). SS:Altmözü (I) 7. KOŞU: F: Aslanv-Orek (U, P: Ağakızı (7), PP: Şef(6l. S:Monster(5) Gönün İkilisi. 3 Koşu: 8 3. ÇifteBahis: 12Çıfte: 8 3. TabetaBahis: 7 12.13.4.1. ALTILI GANYAN 44 1 8 3 3 2 4-1 7 12 13 1 7 6 FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 2000 54 Es 2001 166 K. Davacı Maliye Hazinesi tarafından da\alılar Hayrettin Piyanko, Mustafa Pınar ve Sibel Yazmacı aleyhıne açılan Tapu ıptalı ve tescil davasında Foça ılçesi Yenifoça Burunucu mevkıinde kain 10152 ada 2 parsel sayılı taşırunazuı davalılardan Sibel Yazmacıoğlu adı- na olan 2'4 ker hisseli tam mölkiyetli tapu kaydmın ıptaline ve taşınmazın tamamının ta- pusunun da%acı maliye hazıne adına tapu kütüğüne kayıt ve tescilıne (Sibel Yazmacıoğlu adına olan tam mülkıyet iptal olunup hazıne adına tescil olunmuştur) ve bu taşınmazın üzerindekı 2 adet bağımsız bölümün Sibel Yazmacıoğlu tarafından yaptınlmış olduğuna karar verilmiş ve serilen bu karar davacı Sibel Yazmacıoğlu vekih Av. Cevat Erun tara- fından temyiz edilmış olmakla: Davalılardan Mustafa Pınara gerek karar ve gerekse temyiz dilekçesinın tebliğ edilmiş sayılacağı ılan olunur Basın: 75954 KARŞIYAKA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 2002952 Davacı Botaş Boru hatlan ile petrol taşıma A.Ş. vekıli Av. Adnan Şahan tarafından da- vah Hatıce Nisan ve Arzu Özkaya aleyhine açılan daımı irtifak hakkı bedelı tespıti davası nedeniyle; Karşıyaka Alurca K.öyü 321 parsel sayılı taşınmazdan kamulastınlmasına karar verilen 2.556.64m2'lık daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedeli Karşıyaka 3. Aslıye Hukuk Mahkemesı"nin 2002'105 Es. D. ış hisseleri karşılığı 1.962. 624.000 TL. be'del tesbıt edilmiş olup 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı Yasanın değişık 10. maddesı uyannca ılanen tebliğ olunur. 04. 11.2002 Basın: 75967 FATİH 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2002631 Istanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından davalı, kayyım tstanbul Defterdan, dahı- li davalılar Maliye Hazinesi Matılda Karliç, Kristına Karliç, Jozeftna Karlıç ve Simon Karliç aleyhlenne açılan kayyunlık karanrun kaldınlması ve tescil davasında: Yedıkule tmrahor Mh. eski Çubukçu Sk. No: 5 Istanbul adresinde iken bulunamayan Angelikı Karliç mirasçılan Matılda Karliç-Kristina Karliç-Jozefina Karliç ve Simon Kar- liç haklannda açılan kayyımlık karannın kaldınlması ve tescil davasının dava dilekçesıdır ve duruşma gününün ilanen teblığine karar verilmiş olduğundan 21.2.2003 günü saat 10.00'a muallak davanın duruşmasına ibraz etmek istediğinız vesıkalarla bırlıkte gelme- nız veya vekil göndermeniz, aksı takdirde gıyap karan veritmeyerek duruşmaya gıyapta devam edileceğı hususu HUMK'mn 509. ve510. maddeleri gereğınce davetıye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18. 11.2002 Basın- 78381 KARŞIYAKA ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayr. 200i'951 Davacı Botaş boru hatlan ile petrol taşıma A.Ş. vekili Av. Adnan Şahan tarafından da- valılar Hikmet Se\er ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan daimi irtifak hakkı be- deli tesbiti davası nedeniyle; Karşıyaka ilçesı Örnekköy Mahallesi 2439/1 parsel sayılı taşınmazdan kamulaşünlma- sına karar verilen 375.79 m2 daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelı Karşıyaka 5. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin 200294 D. ış Esas 2002/46 D. iş karar sayılı karan ile belirlenen 229.729.500 TL. bedel tesbıt edilmiş olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasanın deği- şik 10. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. 04. 11.2002 Basın: 75969 ZEYTİNBURNU 3. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İL4NI DosyaNo2002'1666Tal. Bir borçtan dolayı hacizlı ve aşağıda cıns. mıktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çı- kanlmıştır. Birinci arttırma 2312/2002 günü saat 13.30-13.40'ta Ali Rıza Gürkan Cad. Tozkopa- ran Sok. tnanJar Otogalen Topkapı'da yapılacak ve o günü kıymetlennın yüzde 75'ine ıs- tekli bulunmadığı takdirde 24< 12,2002 günü aynı yer \e saatte 2. arttırma yapılarak satıla- cağt. Şu kadar ki. arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetimn yüzde kırkım bulma- sı ve sahş isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olması ve bun- dan baska paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu. mahcuzun satış bedelı üzerinden yüzde ... . oranında KD\"nın alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin ıcra dosyasında görülebıleceğı, masrafı \enldığı takdirde şartnamenm bir örneğinin isteyene göndenlebıleceği. fazla bılgi almak ısteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. 20' 11 2002 Muhammen kıvmeti üra: 6. 000.000.000. Adedi: I Adet Cinsi (Mahiy«ti ve önemli niteliklcri): Terot 96 sistem örme makinesi. Basın' 78667 ALPU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 2001 62 E. 2002 81 K. Istanbul ili, Fatih ilçesi. Kocadede Mah Nüf kayıtlı Nun ve Besıme oğlu, Istanbul 1962 D.'lu Mehmet llhan Ürentürk ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Mihahççık 1975 D.'lu Şaban ve Fatma kızı, Emel Ürentürk'ûn böşanmalanna, tlişkin, davalı Mehmet tlhan Ürentürk'ûn tüm aramalara rağmen bulunmaması nede- niyle ilanen tebliğ olunur 08.11 2002 " Basın: 75312 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ VM 0. 50? Pl»k» Ho AJıSo_M*İİ 88 İ3RÎİ? 34KAÖİ? IJftff* Kft629 KA«44 4KA44? 4ÎA650 4K«4?3 AŞ78 34KAİ79 IKA68Ö 34KA6V0 4KA7C W^iRxn- AiTEfl SARAüeLU CDSk'UK HURAT KEHAt SEZA1 SABrtH ĞtLAL H. ALİ AYHflN TAHÎK I>r«AYI>r« DNAL AYOIH DNAL AYOIH EKPflC EREK EKPflC EREK CAH ÇA KAHRAHAH YftZICI URAL €«€Çt€.«€ OD6Ü »EKl 80. 34 34 34 HASAH SAÎM HtLHî HüStVİK SATILrUS B.KUR? * »EKlRrt YILffAZ EfiC SFt^TEt. K[UAH KlL.tCASLAM ERDER AKVDL H ASIft Ah'ffET SEIÇUK CEUHER TSKEHPCR HEHttET SERUET SELAH»1TTîJf ALIKCAK ÖZER YAKAR 8ASKIR • R L ?57 7&4 L6< AHHET RIDUAN h. ktrmL KASAH ft7 A7 07 91 96 HE«.f.l. ^E§I!İ ALt m AKSU YURDAKUL COSKÜH EPKoSE ALKAH EK0I ımAYAİ.P KnüSfP fRCAH rförıriErföftrır UAMIT KAIttL VÜKSF:». ESA7 BOÎfft» HftY'RET m HftYREîTt HoSiIVIK HÜSEVÎH Sftİ* rAHJIJ îSHrtİ KASAK HİİSEYT.K ttAHHk İ 4KA9 !UK(,UT SftLIH 8ILAL öflER oliöR HÜSEY1H KEftK OLCAV İ1AKTH6 «0LflJt TI1KÖBK SAH. TîC. StST.flöT.. KftRfiKÖC FYİjPBSCU R.I.K CEHAt TÎC.tTO. KARTALTEPE T ATATÜRK C YOK DOGU tf. K. StNAK BERkî. TANRIYAR SIT YBK FîfrAH SEflSIPAJA fl SARIGöL H. HltLET C. K A R H O E H I Z » TARAOYA ÇAKnAK H. ft.OI/DÜLLU K tiUSTAFA S-.PÖ5S « «. c. I MAL S. Y Y 8 USK. YDK ÜHRAK2YE UUA )1K LEUEHT C B Ö.PAJA C. IRL1K «. ASA ti HACTEPE ZÜHAL HftRHftHTEHF " ?Ü«AL 'E n. S. »GLAY08A ORTA IT. CIHANG1K İ\H ' D ?ASA n. RMU «HÜRTEPE B.KÖY Y-KOS S. FATim SULTAK HH. KARA&EK1Z CAflt ti. DEH1RKAPI CAD PEHIKKAPI CAD 6ÎK1L1TAS S. UELtOİ KA8A6AS H. ESREF EFEHOt SOKAK EŞREF EFEWt &OKAK HERDîUEHKöY ». ABtOEl HüRRIYET C. " «. SDK. HftSAKHflLlFE M. Y£«î BftRAJ YGLU CI«AR HITLIK C.SARIKIZ S YOK Y ÇAYZRNEYOAMI CO. YOK YDK YASflAN APT. Ht«AR KAZIH C. UZöKÇAYIR SOKAK ÇIKHAZI ..JAMIYE FATİH »AHCELtEVLER l. UAKE lEYDBLÜ M 8 »« 2 OlYARftAKIR 12 &.KÖY 6 KAOIKöY BALAT YQIf ».KltnHA B.PA|A C HERDÎUENKÖY ntnAfisiHAH lORTUtUS «URTUI..US SRBv rAIIH S1SL1 SRTAKeY "ATîH YSK FATtK 8 YEîtLYt a* tK DaiAvaP ALTIYfli tıına?. V.ÜKU «H. BÖRAH İ.ISE C KTAR HA Y CI»A C. BÖRAH İ.ISE C. SAHCAKTAR HAYRETTtH H. PAŞA' H. Y H.JEnftiPASA B. HfHffET AKÎF C». «(OZYATAfil E3EHTEPE H. KOZYATAel « YOK ^ÎR? BASKEKT KDRü SK. CAHt S. 12 K.lt.PASA YOK KEİIERBDReAZ D.5 SK. AY&OS C. YEKTA EFEHM S. BAYRAB S. ÎCftDTYF n. ItüKCCClHBA^I SK. EflfK CIKABPA^A ÎOK. iiüiT s . c h s EVLER ..AY IKZADt SKüftAR EULER _ n. ıHSIT v. 1997/2 « TASIT U. 1997/T 0.TASIT ü. ISTAHO ÎSTAKD ISTAH 1STAH tSTAK fSTAHD ISTAHP 1STAHB tSTAHB ISTAN8 ÎSTAHD 1STAKO 1STAK8 tSTAHD 1STAHB tSTAKB tSTAKB tSTAMB IŞTA " \mÎS7Âİ tSTAKB tSTAKB ISTAKP tSTAKB tSTAKB tSTAKB ÎSTAKB I S T H H B tSTAKft ISTAKB ÎSİftl"" İıfa..ISTAKS tSTAKB ISÎAKK 1STAKD tSTAMD tSTAMÖ tSTAKB Î3TAHB ISTSH6 tSTAHB tSTAND tSTAKB 1STAK6 tSTAKb ISTftKB ISTAMB ÎSTAHB ÎSTAKB tSTAKD ISTAHD 1STAHB 1STAK6 1STAH& tSTAKB tSTANB ÎSTAKtf tSTAHD tSTKt 1797/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/2 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997 İ997/T 1997/T 1997/T \nvA1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 199//T 199//T 1997/T 197//T Î997/T 199? 1997/1 1997/T 1997/T 1997/1 1997 1997/T 1997/1 1997/2 1997/T I9?f/T 1997/T İ997/T 1997 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 19V7/T 1997 Î997 1997 1997/1 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 19V7/T 1997/1 199? 199? ti TAÎ M.TA* H.TA$IT V. ti. TASIT H. TAJ fl. TA? fl. TAİ H. TA] TRAFj H.TA' M.TA S l *>0. IT IT ttİA< IT V. IT 0. H TASIT U. K TASIT y. Î1 1ASIT V. T8AFİK CEZ. H TASIT 0. fl 1A5IT «. h TÂSÎT h.TASIT M. IRAFIK CEZ. tt TASIT U. fi. fASIT U. « TA5IT V. fl TA5IT V. rt.TASIT V. HTAJIT «. U ISTANe ISTAHÖ ISTAHB ÎSlöilÎSlöil ÎSTAHD ISTÖKH ÎSTftKG ISTAKP tSTAMB tSTfiKD ISTrtKB 1STAN& tSTANÜ ?»l 1?Ş?/T 1997/T Î997/T 1997.'1 Î?97/T 1997 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997 __ - İ?9?/T 1STAH6 İ«97 ÎSTAHB 1997/T tSTAKB 199? 1997/2 Tf?AFİ _TAKOm M H.IM |TAK ÎSTAKP 1997/T 1997/2 n.TAİ n. TAS TRAFİ TRAF 2001/0- 2001/000 2001/0004b* 2001/00048214 2001/000482 2001/00048' 2001/00048 2001/00048 2001/00048 2001/00048 2001/00041 2001/00Ö41 2001/0004 2001/00041 2001/00041 2001/00041 2001/00041 2001/0004 _ 2001/0004823 2001/0084823 2001/060482: 2001/ 2001/ 2001/ 2001/ 2001/0 2001/OC 2001/Ofl 2081/OC 2001/8G 2001/OC 2001/ODÖ4İ 2001/0004İ 2001/0004İ_ 2001/000482 31/0004824: »1/0084824: Jl/0004f24 11/00048241 31/0004824: 2001/0004824 2001/0004824İ 2901/01 2001/01 2001/01 2001/r 91/00041 -Bl/00041 301/0004824S1 " 1/008482454 ıw ~İ04( Î04İ 304< 2O01/00O4Î Î001/0004" "11/0004- --31/00048 2001/0004" 2001/0004 "001/000' 001/000* 001/000' 001/00" 001/0804. 01/0004İ 81/0004 81/00041 001/0804 001/000' 001/000' 001/0' -BÛ1/ÖL 2001/00041 2001/0004; 2OO1/00Ş4I 2001/ 2001/-- _. 2001/00048 2001/00048 2001/00048 2001/00048 2001/00048 Nakil vasıtalan Vergi Daıresi mükelleflerinden olup, adlan ve soyadlan yukanda yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen ödeme emırleri bilinen adreslerinde bulunamamalan nedeniyle tebliğ edilemedığinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106. maddelerine göre ilgilinin ilan tarihınden başlayarak bir ay içensinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ay bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresıni bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itıbaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın: 78377
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog