Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

3O» KASIM 2002 CUMARTESI CUMHURİYET SAYFA 17 Kaybeden ile kazanan Eskı CHP Ankara ll Başkanı Levent Gok'ten mektup aldık Satır aralannda dargınlık sezıiıyor "// başkanlığım partnın bara/ altında kaldığı donemde geçmıştır Tum gucumle partının sesını duyurabılmek ıçın her türlu olumsuz koşulda mucadele verdım özellıkle Ankara J3uyukşehır Beledıyesı ne Aarşı yurvttuğum mucadeleye tum ftamuoyu tanıktır Akay tcavşağı, Mamak çöpluğu, ûst geçıtler, Çayyolu rnetrosu, Kuğulu Park eylemlennı sıvı! toplum fcuruluşlan ıle beraber gerçekleştırdık Dogalgaz fhalelen, beledıyedekı gencı kadrolaşmalar fhalelenn yandaş kuruluşlara venlmesı Mıllı Gençlık Vakfı'na yapılan yardımlar, beledıye kaynaklannın denetımı, Ankara'nın değıştınlen amblemı, kaçak komur kullanımının teşvık edılmesı gıbı bırçok konuyu gundeme taşıdık. Bunlan gerçekleştınrken her turlu tehdıt ve baskı uzenmde yoğunlaştınldı Mılletvekılı seçılıp özellıkle soru onergelen ıle Ankara Buyukşehır Beledıyesı'nın uygulamalannı halka aktarmak duşuncesındeydım 8 sırada aday gosterıldım, kazanamadım Ankara Buyukşehır Beledıye Başkanı Melıh Gokçek e en yakın burokrat, Genel Sekreter Atilla Koç ıse, AKP lıstesınden mılletvekılı seçıldı Sonuçtaben kaybettım, Gokçek kazandı " Dokunulmazlık Dokunulmazlıklara dokunmayan A-K-P basının yargıyı etkılemesıne karşı etkın onlemler gelıştırecekmış Bır kenara yazınız Amaç masum gıbı gozukse de değıldır Unutmayahm başta genel başkanlan olmak uzere bırçok A-K-P'lı mılletvekılı ve bakan hakkında açılan soruşturmalar ıle A-K-P hakkındakı "kapatılma" davası surmektedır Başbakan Abdullah Güî'un dedığı gıbı A-K- P'nın "gızlısı saklısı yok" Açık açık soyluyoriar "Medyanın A-K-P'ye dokunmasını ıstemıyoruz, gerekırse onlem alınz'" ISIK KA.NSU Kavrama yeteneğiA-K-P, "anayasa degışıklığı"n gundeme getınr getırmez uçuklar konunun uzenne zıp- ladılar "Anayasa değışıklığıne karşı çıkmak statukoculuktur" A-K-P'yı oluşturan kadrolarnecı pekr? lle- ncı mı7 Kendılennı "muhafazakârdemokrat" dıye tanımlıyoriar bır kere "Tutucu "lar yanı Tutuculann hazıriadığı bır anayasa statuko- yu değıştmr mı hıç7 Uçuklarabırsorudaha Anayasayı değış- tıreceklerını soyleyen "muhafazakâr"\ann oyu yuzde 35'tır Yurttaşlann yuzde 65 ının oy vermedığı tutuculann hazırlayacağı bır anayasa değışıklıgı ne kadar "demokratık" olabılır? A-K-P'nın statukoyu altust edeceğını sa- nan uçuklann hukumet programındakı 'ana- yasa değışıklığı"nder\ neyın kastedıldığını algılayabıldıklerınden de kuşkuluyuz Programda, "Yenı anayasanın 'demokra- tık hukuk devletı' anlayışını taşıyacağı" be- lırtılmektedır Oysa bugunku anayasanın 2 maddesı Cumhunyet'ın nıtelıktennı sıralarken "demokratık, laık ve sosyal bır hukuk dev- letı"nden soz eder "Muhafazakâr"A-K-R bu tamlamadakı "laık vesosya/"sozcuklennıbı- lerek ve ısteyerek cımbızlamaktadır Uçuklar, bu anayasanın "12 Eylul cunta- sı" tarafından hazırlandığı gerekçesıne sığı- nabılırler ama, "demokratık, laık ve sosyal bırhukuk devletı" tamlaması Turkıye'nın en demokratık anayasa metnı olan 1961 Ana- yasası'ndan alınmıştır' "Muhafazakâhığı" nedenıyle A-K-P'nın hukumet programında cımbızladığı "laık"\\k- le sorunu olduğu son gunlerde yaşanan olay- larla bır kez daha kanıtlanmıştır Aynı programda, A-K-P'nın "sosya/'soz- cuğune de katlanamadığına ılışkın belırtıler yer almaktadır Sosyal devletın en temel go- revlennden olan "eğıtım ve sağlık"\a ılgılı te- mel hızmetlen "devletın rolü" kapsamına alan programın ılerleyen sayfalannda, bu ıkı alanda devletın "sosya/iıkten nasıl sryrtla- cağı ıkı tumceyfe bellı edılmektedır "Eğıtı- mın her alanında ozel teşebbus destekle- necek ve ozel teşebbusun eğıtımdekı payı arttınlacaktır Devlet, herkesın temel sağlık ıhtıyacını, gerekırse ozel sektorle ışbırlığı yaparak yenne getırmek zorundadır " Laıklığı ve sosyal devletı yok saymak oy- le bırdeğışıklıkonensıdır kı, solun bunu des- teklemesını ısteyen uçuklann algı ve kav- rama yeteneğını "solda sıfır" bırakır Her kasım ayında gerçekleş- tınlen "Avrupa Panelı'nm ko- nusu bu yıl "SosyalAvrupa Içın Yenıden Yapılanma"yd\ Pane- le Turkıye'den katılan Izzet Bay- sal Unıversrtesı oğretim uyele- nnden Yard Doç Dr Kemal Öke, Avrupa'da vurgunun ar- tık ozellıkie "Sosyal Avrupa" ya da "Sosyal yurttaş" uzenne yapıldığını soyluyor "Bızım hâlâ çozmeye çalış- tığımızKopenhag ölçütlen, ya- nı pıyasa ekonomısı, demok- rası, ınsan haklan artık genler- de bırakılmış, çok farklı konu- lar uzenne yoğunlaşılıyor Bız- Sosyal Avrupa'ya ne dersiniz? de AB dendığınde ınsan hak- lanndan ve ekonomık olçutler- den başka şey düşunülmuyor Sosyal olçutler ıse bızım gun- demımıze baştan ben hıç gır- medı Oysa, uyelık muzakere- sı başlarsa ılk karşımıza çıka- racaklan konu sosyal olçutler o/acafc." Serbest pıyasa tçın atılma- dık takla, uyulmadık olçut bırak- madık da, neden "sosyal öl- çûtler"öen hıç soz edılmez? Bu olçutler, bızdekı koktenpı- yasacılan urkutecek konuları kapsıyor da, ondan "Istıhdam, ışsızlık, gelır da- ğılımı, katılım, sendıkalaşma, toplu pazarlık sıstemının tüm çalışanlan kapsaması vb " Kemal Öke, ışsızlığe karşı sa- vaşı hedefleyen ve bır anlam- da "planlama" aracı olarak kul- ianılan "Avrupa Istıhdam Stra- fe//s/"nden soz edıyor orneğın "Bu stratejı sayesınde 1997'den bu yana 10 mılyon yenı ısbhdam alanıyarablmış ve ışsızlık buyuk ölçude aşağıya çekılmış " Avrupa Işçı Sendıkalan Kon- federasyonu, ılk yapılacak do- rukta "Yurttaşlann Avrupası Içın Anayasal Söz/esme "nın ele alınması yonunde yoğun çaba harcryormuş. Bu sozleşmenın ıçenğı ne pekı? Kemal öke'nın verdığı bılgıye gore, çalışanlara ozgu ekonomık ve sosyal haklann "anayasa/ haklar" olarak her uye ulke tarafından guvence aitına alınması... Tehlıkelı bır sozleşme... Bı- zım "pıyasa kntercılen" bu kez AB kapısından donulmes» ıçın çırpınırlarsa hıç şaşmayın Ahmet Taner Kışlalı Neden Oldürüldü? ERHUN GUVEN Bır Yurttaş 24 Ekım 1997tanhındeCumhu- nyet gazetesınde yayımlanan ma- kalesını yurttaşlanmıza tekrar ha- tırlatmakta yarar var 'Kımın Özguriûğu?' CHP rahat ve net, ANAP sıkın- tıda DSPortalarda Konu bır kez daha 'turban" Yasal çerçeve ve yuksek yargı organlarının getırdığı yorum açık Eğıtım kurumlannda oğrencılenn ve oğretıcılenn derslere başortu- su ıle gırmelen yasak Ama ulke ge- ıtehnde ve ozelınde de yuksekoğ- retım kurumlannda yasağı uygu- layanlar azınlıktalar Başbakan dahıl ANAP yonetı- mının yasağın kalkmasından ya- na olduğu anlaşılıyor -Önemlı olan ınsanın kafasının ıçıdır dış goru- numu değıl 1 - Soyledıklerı doğru da 0 doğ- ruyu bır ıkıyuzluluğu gızlemek ıçın kullanmalan yanlış 1 • • • Yanıtlanması gereken tek bır so- ru var Bu konu bır "bıreysel oz- gurluk" sorunu mudur 7 Sorunun yanıtı ıse başka ıkı so- runun yanıtına bağlı Bınncısı başlannı orterek der- se gırmekte dırenenler, bunu ger- çekten de ınançları gereğı mı ya- pıyortar^ 1 Ikıncısı bazılarınınbaş- larını orterek derse gırmesı, aca- ba başkalannın ozgurluklenne bır "tehdıt" oluşturuyor mu 7 Bınncısı açık Bazılan başlan- nı ınançlan gereğı ortuyor bazıla- rı ıse maddı çıkar karşılığında ya da baskı nedenıyle Ikıncısı de duruma bağlı Olay eğer bır kışısel ınancın yenne ge- tırılmesıyle sınırlı ıse sorun yok Amatoplumsa! bır baskı aracı ola- rak kullanılıyorsa özellıkle de dı- ne dayalı bırduzen kurmak ıçın, sı- yasal amaçla yapılıyorsa yanı or- gutlu bır çabanın urunu ıse so- run çok' Çoğunluğu başortulu oğrencı- erdenoluşanbırsınıfta laıklığı oz- gurce tartışabıhr mısınız7 Derse Daşortusu ıle gıren bıroğretmenın sınrfında, parmağınızı kaldırıp da aıklığı savunma cesaretını goste- 'ebılır mısınız7 Bu ulkede oruç tutma ozgurlu- 3u var Acaba Anadolu'nun genelınde, Dir "oruç tutmama ozguriuğu"r\un Dulundûğunu da soyleyebılır mı- sınız7 Oruç tutmama ozguriuğu 20 yıl 3nce vardı, şımdı ıse "çokyerde" /ok Bugun derslere kız oğrencılenn Daşı açık gırme ozguriuğu var ^caba 20 yıl sonra da "heryerde" Dlacak mı'? Konu sadece Muslumanların Duyuk çoğunlukta olduğu Turkı- /e'detartışılmıyor Musluman bır azınlığm yaşadığı Batı Avrupa ul- <elenndedetartışılıyor Şu sozler, Fransız yazar Elısa- seth Badınder e aıt "Cumhunyet okuluna gırerken, nsanlar farklılıklanndan arınmalı- ±r Bunun sonu yok Bugun tur- ıana evet dersenız, yarın Tale- oan ın tepeden tırnağa kapalı, jozlen bıle görunmeyen kızlanna lasılhayırdıyeceksınız? Unutma- ınkı bazı ulkelerde kadınlarbaş- annı kapatmadıkları ıçın oldüru- ıiyorlar" Evet soru açık uçlu Sının nasıl çızeceksınız? Yannsakallı, sanklı, cuppelı oğ- encıler kapınıza dayandığında, eye dayanarak 'hayır" dıyecek- >ınız? Başlarında kalpak kollann- ja uç hılallı bantlaria derse gır- lek steyen gruplara hangı "hak- ge r ekçe' ıle karşı çıkacaksınız? Sanklı peçelı oğretmenler, ka- mugorevlılen Sanklı peçelı, fes- lı mılletvekıllen Bakanlar Aradakı fark başortulu oğren- cılerealışmış ama otekılenne he- nuz alışamamış oluşumuz mudur? ••• Kuçuk bır olaya uyguladığınız bır mantığı sonuna kadar gotu- run özeldenyolaçıkıpgeneleya- yın Eğer sonuçta kabul edemeye- ceğınız bır durumla karşılaşıyorsa- nız mantığınızın kabul edıtemez ol- duğu ortaya çıkar "Turban olayı" sadece bır sım- gedır Ortada bır ozgurluk sorunu var olmasına var da, acaba soz konu- su kımın ozguriuğu'' Yasalan uygulayan Istanbul Unı- versıtesı Rektoru'nu tehdıt eden "turbanlı" oğrencının mı 9 Yoksa Anadolu dakı oğretım kurumlann- da gıderek pısmak zorunda kalan "türbansız" oğrencı ve oğretmen- lenn mı 7 Ve sonunda tum bır toplumun mu' Bu Hatriatma: -Olaylan rahat koşetenndeotu- rup sadece medyadan "ah vah " ıle ızleyen laık(') yurttaşlara - Anıtkabır defterıne, Ata'nın huzurunda uygulamayacakları sozlen bıçımsel olarak yazan ulke buyuklenmıze - Inanç ve duşunce ozgurluğu- nu laık cumhunyetın vazgeçılmez temel ılkelenyle kanştıranlara - "Dın sıyasetı mı? Dın tıcaretı mı"> Yoksa her ıkısı mı?" soru ve cevaplannın hâla farkında olmayan- lara - Yanm ylızyılda adım adım yık- tığımız "oğretım bırlığı"n\n artık yok olacağını goremeyenlere - "Inançlanmız dünyevı mese- lelerı dın kurallanna gore dûzen- lemeyı ongörûyor Laıklığı kaldınp yenne Islam toplumu ılkelennı koy- mak ıçın sırada ne varsa yapaca- ğız<" dıyenlenn bunlan, usulca, ur- kutmemeyeçalışarak "demokra- sı ve ozgurluklen kullanarak ger- çekleştırmekte olduğunu gormek ıstemeyenlere - "Laık, demokratık cumhun- yetımız" dıye başlayan konferans- larda panellerde semınerlerde mangalda kul bırakmayan bılınç- sız ve ılkesız "entellenmıze" ve - "Laık, demokratık çağdaş cumhunyetımızın"Xeme\ ılkelennı -sozum ona savunan- tum sıvıl toplum orgutlennın tutarsız uye ve yonetıcılerıne Yurttaşlanmızın, Ahmet Taner Kışlalı nın 1999 yılında yayımlanan "BenDemok- rat Değılım 1 ' kıtabının özellıkle "Ataturk ve Kemalızm Uzenne", "Demokrası Uzenne", "Laıklıkve Turban Uzenne" yazdığı boium- lennı dıkkatle okumalannı onennm Acaba Ahmet Taner Kışlalı'yı kımler, neden oldurdu ? Acaba, Sıvas takı 'toplu cına- yet" kımler tarafından yapıldı 1 ? Acaba^ Acaba7 Acaba7 Acaba neden doğru suallerı sormasını, cevaplannı araştınp bul- masını ve bıraz zahmet edıp et- kılı ve azımlı bır mucadele surdur- mesını bılmıyoruz 7 Bu yazıyı okuduktan sonra lırt- fen "Amaneyapabılınzkt? "de- meyın Hıç vakıt kaybetmeden "Ne yapabılınm, nasıl etkılı olabı- lınm? " dıye duşunun Her yurt- taşın tabıı ıstıyorsa, olanaklanna, nıtelıklenne gore hukuk kurallan ıçınde kalmak şartıyla mutlaka yapacak bır şeyı vardır Eğer hıçbır tepkı gostermezse- nız Laık cumhurıyete gule güle, demokratık mollaiara hoş geldınız" deyıp bır daha da şıkâyet etme- yın KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcakin turk.net ÇtZGtLİK KÂMIL MASARACI TARİHTE BUGÜN MVMTAZARIKAU 30 Kasun DERİNLIK İKIKULAÇ: MARK TWAINL 183S'TS 8U6UU,UNLU AU€RlKALI VA2AR K4AHK TWAIN(fvBYN) PO6OU YAfAMI- ArtV ÇOCUKLUK ve 6ENÇUK. YIUAZlUI HAISSISSIPPI U04KI ÇSVfiESİNPe €EÇ< ReC£*L OLAKI SAMUBL CLEMBfJS (ASlL APf), 8KZÇOK / f f GlBlP ÇlHACAKTI. BU ARADA, YAZI yAZMAYI DA P€MlYECEK, ILK oyKUSU İSS3TS YAymiAA CAKTI Ç£flTLı 7HKMA ADLAfUA YAZJL/UZtNI £ÜRDüg£C£K, SOAJUUOA, MABK TVUAtfJ APINI ALACAtTI. NBUie. G£MiL££MP€ ÇALiÇnÇl Gtgl OLAN BU AD, *D€fZl*JUK. /</ KUlAÇn AAJLAtotUA <TLAR/YLAl 2AAı1AAttMDA ÇOK SEVILBCEK OIAM YAZAR, AMBIZJKAAİ P/U- V/ EDEBlYAT* UYGULAMtJ rUC Kıp OıYB NlTBLSNPietLeceK VE MI- - r ZAHÇl OLABAK OA OSSM KA- "~ ZANACAKTI8 "HUCKLeBEBZY FINN 'tfj seeuveKiLERı" ONUN SAÇYAPIT7 SAflLACAKTIR.. İstanbul CUMOK Yemeği "Gerçeğin, Dostluğun Insanca olan her şeyın Iz sürücusü" CUMOK'ların 7. yaş yemeğınde, 3 Aralık 2002 Salı Saat: 20.00'de Caddebostan Türk Balıkadamlar Lokali'nde buluşuluyor. Nufus cuzdanumı kaybettım Hukumsuzdur KIVANÇKARACA Ehlıjetımı kaybettım Hukumsuzdur AYMM'R ATAHA:\ TYS'DEN BARIŞ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI 1 Aralık 2002 Pazar gunu Istanbul-Çağlayan'da yapılacak olan IRAK'TA SAVAŞA HAYIR mrtıngıne uyelenmızı ve duyarlı kamuoyunu çağırıyoruz. Pazar gunu saat 10.00'da Şışlı Camısı onunde buluşacağız. TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI ŞİŞLİ l.SULH HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN 2002'1182 Davacı Ayşırn Emas tarafından mahcur Mehmet Er- nas ale>hıne açılan vası tavını davasında venlen karar uvannca İstanbul Emınonü, Bınbırdırek Mahallesı Cılt 4 Hane 297 de nufusa kavıtlı <Vbdurrahman ve Ra bıa'dan olma 1333 doğumlu Mehmet Emas'ın M K 'nın 405 ıncı maddesı uyannca HAClR ALTINA ALINMA- SINA mahcun>etı suresınde kendısıne yıne aynı nüfus ta kavıtlı Mehmet ve Ayşe Fatın'den olma 1951 dogum lu kızı AYŞİM ERNAS mahkememızın 19 11 2002 ta nh 2002 1182 Esas 2002 1256 sayıll karanyla VASt TAYIN edılmıştır Keyfıyet ılan olunur 19 11 2002 Basın 74726 GÖRÜŞ EMİN GÜRSES BM: Bamş Yapmak mı, Barışı Korumak mı? BM Genel Sekreten Kofi Annan ın Kıbns'la ılgılı son şanstr denılen ptanının zamanlaması ılgınç Yenı uyelerte bırlıkte etkı alanını Doğu Avrupa'ya doğru genışleten AB'nın Rum kesımını Kıbns adı altında uyelığe alarak Doğu Akdenız'e kadar uzanma çabası surerken Annan'ın 11 Kasım1 da, Kopenhag Zirvesı'ne 1 ay kala taraflann ıncelemesıne sunup acele cevap ıstedığı raporuyla ABD yonetımı bolgeden gelışmelere mudahale edıyor Bu arada VVashıngton ın Irak operasyonu ıçın Ankara dan destek talebınde bulunduğu haben dıkkatten kaçınlmaya çalışılıyor Basın-yayın organlarında surdurulen yoğun bır Denktaş karşrtı kampanyayla kamuoyu yonlendınlmeye çalışılıyor Denktaş'ın anlaşma onunde engel olduğu propagandası araıxia Cumhurbaşkanı Denktaş derdını anlatmaya çalışıyor Turi< tarafı kuzeydekı Turk devletı ve guneydekı Rum devietının arasında bır sınır ayarlanmasının özellıkle guvenlık ve toprak venmlılığı gıbı esaslara gore belırlen- mesını, ağııiıklı yetkılenn uye ıkı devlette toplanmasını ve Turkıye'nın garantoriuğunun surdurulmesını talep ederken on bınlerce Rum'un kuzeye yerieştınlmesıyle sıyası etıkrarsızlığın bozulabılecegını anlatmaya çalışıyor Rum yonetımı 3 Temmuz 1990'da AB'ye tam uyelık ıçın başvurmuştu Bunun uzenne Turk tarafı 12 Temmuz'daABBakan^Konseyı'rıebırmenTorandumla 1960 devletını oluşturan uluslararası anlaşmalaragore uluslararası hukukun çığnendığını bldırmıştı 30 Hazıran 1993'te Avrupa Komısyonu, Rum yonetımının başvurusunu uygun bulduğunu açıklamıştı AB 17 Temmuz 1997'de yayımladığı raporuyla Kıbnstataraflar arası bır anlaşma olsun ya da olmasın tam uyelık muzakerelennın 1998'de başlayacağını ılan etmıştı Bunun uzenne Denktaş - Ktendes arası goruşmelerde Rum tarafı kaybedecek bır şeyı oimadığı ıçın rahat hareket etmeye başladı AB, 12-13 Aralık 1997'de Luksemburg Zırvesı'nde Rum kesımıyle tam uyelık goruşmelennı başlatma karan aldı 30 Mart 1998 de ıseABbugoruşmelenbaşlattı Bunun uzenne Denktaş AB'nın organıze ettığı temasları askıya alma karan verdı Denktaş, 31 Ağustos 1998'de Kıbns ta Turkıye ıle KKTC arasında ozel bır ılışkının surdurulmesı, 1960 garant sıstemının korunması gıbı taleplen de ıçeren konfederasyon onensını ortaya attı bır çıkış yolu olarak Goruşmeler Denktaş ın davetı uzenne 4 Aralık 2001 'de KJendes le buluşmasıyla tekrar başlamıştı AB'nın gırışımının yerını BM Genel Sekreten nın çabalan almıştı Kofi Annan 1993'tekı NATO Revıew dergısınde farklı alanlardakı anlaşmazlıkların çozulmesınde farklı çozumlenn gelıştırılmesı ve her sorunun kendı koşullan ıçınde ele alınması gerektığını belırüyordu SoğukSavaş'ınsonaennesıyleBM Genel Sekreterı'nın bağımsız karar almadakı etkınlığının azaldığı ve guçlu uyelenn ve özellıkle ABD'nın ulusal çıkarlannı gozetmeye zorlandığı bılınmektedır 1988 de sona eren (ran-lrak Savaşı'nda ateşkesın sağlanmasında Genel Sekreter onemlı bır rol ustJenmıştı Çunku burada guçlu devletlenn araya gırmesını gerektıren bır hayatı çıkar soz konusu değıldı Fakat 1990 Korfez knzınde Guvenlık Konseyı one çıkmıştı ABD hukumetı BM sozleşmesının 100 maddesının 1 bendıne aykırt olmasına rağmen Genel Sekreter'e mısyonunu gecıkttrmesını ve zamanın ABD Dışışlen Bakanı James Baker'ın Bağdat'la doğrudan göruşmesının onunun açılmasını ıstemışt Buyuk guçtenn bolgesel çıkarlannın soz konusu olduğu bır coğrafyada Genel Sekreter, Konsey'ın goreviendırdığı bır memur gıbı rol oynadı Genel Sekreter'ın lyı nıyet gınşımınde amaç, savaşlan başlamadan once engellemek, oluşmuşsa savaşı sona erdırmek ve guven yapıcı mekanızmalar yaratarak taraflann ışbırlığının yolunu açmaktır AB'nın, Rum kesımının uyelığını 12 Aralık'ta karara bağlayacağını açıklamasının bu amaçlara aykırı gelışmelere yol açabıleceğı goruluyor BM Genel Sekreten Kıbns'ı Turkler'ı dışlayarak AB sınırlan ıçıne dahıl etmenın bolgeyı gergınleştıreceğını goruyor Gırışımıyle VVashıngton'ın bolgedekı hegemonyasının ve adadakı Agrotur ve Epıskopı uslen nedenıyle Ingılız çıkarlannın zarar gormesını engellemeye çalışıyor KKTC Cumhurbaşkanlığı Musteşan Ergun Olgun olumlu ve olumsuz unsurlan ıçeren planın muzakere edılebıleceğını ıfade ettı Denktaş'ın ve ekıbının planı tamamıyla reddetmesı uzlaşmaz tarafın Turkler olduğu ıddıasında olanlann elını kuvvetlendınr Karşı onenler uretılmelıdır Emperyal merkezlerın hesabının barışı korumak değıl, kendı banşını yapmak olduğu bılınmelıdır Fakat, strate)ik hesaplarlayapılan banş dayatmalannın BM'yı Mılletler Cemıyetı'nın konumuna duşurecek nsklen taşıdığı unutulmamalıdır E-posta: emingursesrtyahoo.com Fax: 0212 513 85 95 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAJS SOLDANSAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 1/Yoğurtluyu- murta yeme- ğı Bır nota II Sınır nışa- 3 nı Çıngene 3/Mızraplaça- lınan, govdesı uttan kuçuk bır çalgı Duzve genış arazı 4/ Fıdedıkerken 8 kullanılan tu- 9 tamaklı ve ucu sıvrı çubuk 5/ Turk halk muzığınde ma- kam "Bırbıtmeye- 2 cekşevkvenrkenbes- 3 te/Bır—koparahenk 4 ebedıyyen kesılır" (Yahya Kemal) 6/At 6 eğıtımıne ve bu eğıtı- mınyapıldığıyereve- g nlen ad Kadınlann gıydığı kolsuz ustluk II Telefon sozu Bır el aracı 8/ Nergısgıllerden gıızel çıçeklı bır sus bıtkısı 9/ Şohret Dar, uzun ve hafıf bır yanş kayığı Eskı dılde su YUKARTOAN AŞAGIYA: 1/Parça ya da kuşbaşı doğranmış etı pışırdıkten son- ra yufka ıçıne yerleştınp finnda kızartarak yapılan yemek 21 Karakter Tahsin Yucerın bır romanı 3/ tçınde afyon bulunan sulu bır ılaç 4/ Ekmek ufağı Bırrenk 5/Asya'dabu-ulke Seçıcılerkurulu 6^Ro- manya'nın plaka ışareh Bır gıda maddesı tstem dışı yapılan hareket 7/Bırbırlenne sıkı bıçımde bağ- lanarak kararlı bır butun oluşturan ve tek bır bınm gıbı davranan atom grubu 8/ Brezılya'da gecekon- duya venlen ad Parola 9/ In, kart ttalya'da, eğn kulesıyle unlu kent
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog