Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

3 O ICASIM 20O2 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J j j J v U I ı U I V J J . ekonomi(acumhuriyet.com.tr 13 Avrupa hamsiyiyor • TR4BZON (AA)- Doğu Karadeıüz Ihracatçıları Birliği Genel Sekreteri îdris Çevik, yeni sezonda Trabzon'dan Almanya'ya 21 bin241dolar karşılığında 19 ton hamsi ihraç edildiğini ifade etti. Çevik, "Hamsi, Karadeniz'den ihracatı yapılan önemli ekonomik ürünler arasında yerini aldı" dedi. THY'den Avrupa inffrinı • ANKARA (AINTCA) - Türk Havayollan (THY), Amsterdam, Atina, Venedik, Roma, Madrid ve Barselona'ya özel indirimle uçma olanağı sunuyor. Amsterdam "a olan uçuşlarda bilet fıyatlan 200 dolar; Istanbul, Atina, Roma ve Istanbul parkurunda ise fıyatlar gıdiş-dönüş 389 dolar olarak belirlendi. Türk işadamımn başansı Ekonomi Servisi - Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı tbrahim Mirmahmutoğullan, Manila'daki "8. Dünya Genç Girişimci tşadamı Yanşması"nda büyük ödülü kazandı. Arjantin, Hindistan, Endonezya, Irlanda, Malezya, Filipinler, Tayvan, Hollanda ve tngiltere'den katılan adaylarla yanşan Mirmahmutoğullan, Izzet Garih'ten sonra bu yanşmada büyük ödülü kazanan ikinci Türk işadamı oldu. Tirkbank hayata dondu • Ekonomi Servisi- Türkbank emeklileri, tasfıyenin ihtiyadi tedbir yoluyla durdurulmasımn ardından maaşlannı alabildiler. thtiyati tedbir karannın bankaya tebliğ edildiği bildirilirken emeklilere üç aylık olarak ödenmesi gereken maaşlann sadece bir aylığııu aldığı belirtildi. Banksisen Başkanı Alptekin Sağlanmak bınken maaş tutannın 7 trityon olduğunu ifade ederek Emekli Sandığında ise sadece 1 trilyon 800 milyar lira bulunduğunu dile getirdi. Lokmanhekim: TMSF, bankaya getirdiği çeyizi kırıp dökmediyse alır giderPamukbank 19 Haziran'a uyandıGÜLŞAH KARADAĞ Bankacıiık reformunun en önemli parçalarmdan biri sayılan 19 Haziran tarihli Pamukbank operasyonu, Da- mştay'ın yürütmeyi durdurma kara- nyla, çıkrnaza girdi. Kararla birlikte, Çukurova Grubu, hukuksal olarak operasyon sabahına geri dönerken, gözler, bundan sonra yaşanacak gelişmelere çevrildi. Çukurova Grubu Hukuk Müşaviri Ersin Lokmanhekim. TMSF'nın el • Çukurova Grubu Hukuk Müşaviri Lokmanhekim, iptal karannın, gruba "maddi ve manevi tazminat" hakkı getireceğine dikkat çekti. TMSF'nin Pamukbank'a hukuksal olarak sermayesi tutannda 472 trilyon lira koyduğunu açıkladı koyduğu hisseler karşılığında banka- ya, sermayesi tutannda 472 trilyon li- ra koyduğunu açıkladı. BDDK'nin devir karannın iptal edilmesi duru- munda, TMSF'nin bankaya aktardığı kaynağı alıp gitme hakkı olduğunu söyleyen Lokmanhekim, "TMSF ge- tirdiği çeyizi abp gider. Anıa getirdiği kristal tabaklan, bardaklan o sırada kırnıışsa, götürecek bir şeyi yoksa, kendi kırmıştır, alamaz tabiL-" diye konuştu. Lokmanhekim, iptal karan- nın, banka yöneticilerine ve hissedar- lanna "maddi ve manevi tazminat" Celir desteği Üreticide kesinti şaşkınlığı ERKA.NTÜYSAL KONY\-Tanmve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 2002 yıh bütçesinde, dogrudan gelir desteği ödemesi yapılacak kentlerin sadece 7'de bınne yetecek kadar para olduğunu söyledi. Öte yandan çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlannın, dogrudan gelir desteği ödemelerinden kesilmesı çiftçi kesiminde tepkiyle karşılandı. AA'nın haberine göre, uzun kuyruklar oluşturan çiftçiler, Ziraat Bankası'na kredi borcu olan çiftçi ve takibe alınmış dosyalann kefılleri alacaklan yardım paralanndan borçlan kesilince isyan ettiler. Çiftçilerden Sevda Ozcetik. "Depremlerden önce zirai kredi aldım fakat ödeyemedim. Alacak olduğumuz yardımı, kredi borcumuz nedeniyie kesiyorlar. Bakanlar Kurulu karannda, ödemelerin kamukurumve kuruluşlannın alacaklanna mahsup edilemeyeceği karan var. Karara uyıdmııyor'' dedi. Bu arada Bakan Güçlü, geldiği Konya'da bugüne kadar 70 ilin dogrudan gelir desteği ile ilgili bilgilerinin hazırlanarak Hazine'ye iletildiğini belirtti. Güçlü, "Yapdacak ödeme 1.4 katrüyondur. 2002 bütçesinde bundan sonra yapılacak ödemeler için geri kalan para ise 224 trilyon tiradırf diye konuştu. Sendikalar, îş Güvencesi'nin masaya yatınlmasma karşı Hükümetle çahşanın arası açûryor MİNE ZEYBEKOĞULLARI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı MuratBaşesgioğla'nun îş Güvencesi Yasası'nın yeni- den gözden geçirileceğine yö- nelik açıklamalanna işçi sen- dikalan sert tepki gösterdi. Sendika başkanlan, yasanın yeniden ele alınmasuıın "tek taraflı''birgirişimolaca- «__ ğını belirterek Bakan'ı. işverenleri memnun et- meye çalışmakla suçla- dı. Başesgioğlu ve AKP çevTelerince yapılan açıklamalan "taKhsiz" açıklamalar olarak de- cegtz demektin" diye konuştu. Bu konudaki tavırlannın çok net olduğunu belirten Çelebi, tek taraflı değerlendirmelerde ısrar edildiği takdirde, cevap olarak alanlara çıkacaklannı dile getirerek, "Eğer^nbaşm- da bizi alanlara taşımakistiyor- larsa buna da haanz" dedi. Türk-tş Yönetim Kurulu da DlSK Başkanı Süleyman Çelebi, "Eğer yasa yeniden gözden geçirilecekse biz de kendilerini yeniden gözden geçireceğiz demektir" diye konuştu. ğerlendiren DlSK Başkanı Sfi- leyman Çelebi, "Bu yasa çık- mıştır ve 15 Martta yürürlüğe girecektir'' dedi. AKP hükü- metinin yasa çıküğı dönemde en yetkili ağızdan iş güvence- sinden yana olduklannı hatırla- tan Çelebi, "Eğer yasa yeniden gözden geçirUecekse bizdeken- düerini yeniden gözden geçire- iş güvencesinin Iş Yasası'nda yapılması öngörülen değişik- liklerden bağımsız olarak, 15 Mart2003'teyürürlüğe girme- sini istedi. Gelişmeleri "Ateşfc oynamaya benzjyor" diye yo- rumlayan Türk-Iş'e bağh Pet- rol-lş_Sendikası Başkanı Mus- tafa Oztaşkm. «Görünen o ki, çahşan kesim ve sendikalann AKP iktktan fle ilk kavgası iş güveneesi üzerine olacak" diye konuştu. Iş Güvencesi Yasa- sı'nın 50 yıllık mücadele son- rası kazanılmış bir hak olduğu- nu ifade eden Öztaşkın, taviz vermelerinin imkânsız olduğu- nu vurgulayarak "Bu konuda açık ve radikal bir tavn* ortaya kuymakzorundayız." dedi. Yasanın 57. hükümet döneminde işverenlerin yoğun baskısı altında çıktığına işaret eden KESK Başkanı SamiEv- ren ise, "İş Yasas adı ai- ünda yeni bir saldm pa- ~ — keti" getirilmek istendi- ğine dikkat çekti. Yasanın kabul edilen haliyle tam bir iş güven- cesi getirmediğini belirten Ev- ren, esnek çalışmayı da geriren Iş Yasası'nın eşzamanlı olarak çıkanlmasının "güvencenin" kapsayacağı çahşan kitlesini azaltacağını ifade ederek tt lş- verenkrin ikiyüzlülüğünü orta- ya çıkarmak gerekfyor" dedi. hakkı getireceğine dikkat çekti. Da- nıştay Idari Davalar Genel Kuru- lu'nun yürütmeyi durdurma karannın ardından BDDK'nin, Pamukbank'ın eski sahiplerine devri durumunda, bankanın kasasına konulan kaynağı geri isteyeceği ve bu rakamm 2.5 mil- yar dolar olduğu ifade edilmişti. Mevduat sahlplerl para çekti Ersin Lokmanhekim, bu kaynağa ilişkin açıklamasında, "Kanun gere- ği konulan 472 trilyon lira- nın dışmda TMSF'nin, ban- kanın maK yapısını çevire- bilnıek için muhtemelen pa- raya ihtiyacı olmuştur, bu rakam 23 milyar dolara an- cak böyle çıkabiür" dedi. Pamukbank'm TMSF'ye devriyle birlikte, mevduat sahiplerinin yaklaşık 2 mil- yar dolan bankadan çekti- ği yönünde duyumlan ol- duğunu ifade eden Lok- manhekim, Fon'un bu ne- denle de Pamukbank'a kaynak aktarmak zorunda kalmış olabileceğine dikkat çekti. Tazminat davası Lokmanhekim, "BDDK'nin bu karan se- bebiyle Pamukbank her- hangi bir şekilde zarar gör- müşse, bu bankanın büyük ortaklannın hatta küçük ortaklaruun da zarandu*. Bunlar da kendilerine kar- şı yapılan haksiz karar sebe- biyle uğradıklan zaran ge- ri isterler" diye konuştu. Lokmanhekim, aynca, yö- netim kurulu üyeleri ve ge- nel müdürün Pamuk- bank'tan aldıklan ücretler- den mahrum kalması nede- niyie, mal varlıklanna ted- bir konması ve yurtdışına çıkışlannın yasaklanması nedeniyie, gazetelerde "ba- ük banka patronu, hortum- cu" gibi ifadelerle anılma- lan nedeniyie, kişilerin iti- barlannm sarsılması nede- niyie tazminat davası aça- bileceklerini belirterek, "Buna sebep olan herhalde bunun bedehni ödemek zo- rundadır" dedi. Pamukbank operasyo- nunda 18 Haziran gününe dönülmesiyle birlikte, ve- rilen dilekçelerin ve talep- lerin geçerli olacağma dik- kat çeken Lokmanhekim, "Bu iki bankanın zaten bir- leşme isteği vardı. BDDK de bunu 1 gün içinde reddet- mistL Bu talep hâlâ geçerli olduğuna göre. bir birleşme talebi de vardır diye diişü- nüyorum" dedi. İŞÇİMNEVREMNDEN ŞÜKRAN SONER Kısa Kısa... Ben izlemedim, Bilge Mutlu fakslamış. Ecevit hükü- metinin ekonomiden soııımlu son bakanı Masum Tür- ker, Ulusal Kanal'da yaptığı konuşmada iki konuda sor- gulanması gerekli önemli şeyler soylemış. Ben de yorum- suz sizlere aktanyorum. "- IMF ve dünya piyasalan, Türkiye'nin kredibilitesinın artmasının olmazsa olmaz koşulunun faiz dışı fazlanm 6.5 olarak tutulması olduğunu söylüyorlardı. Biz bunu yüzde 4'e çekmek istedik. Buna izin verilmedi. Bunun başlıca nedeni başta Sayın Bülent Ecevit çevresinde- kilerin Irak'ta bir savaşa karşı olmalanydı. Sayın Abdul- lah Gül bir konuşmasında faiz dışı fazlanm yüzde 6.5 'ten yüzde 4'e ineceğini söyledi. IMFbu konuda biryumuşa- ma gösteriyorsa bunun karşılığını mutlaka almış demek- tir. Irak ve Kıbns 'ta atılacak adımlara dikkat etmeliyiz. - Mali milatla ilgili tasanyı henûz görmedim. Ama bu tasanyla gerçekten başıbozukluğun, kara paranın cirit atacağı bir ortam düşünülüyorsa, o zaman bu ülkede mafya ekonomisinin temelleh atılıyor demektir." ABD Dışışleri Bakanı Colin Povvell. "Irak'ta savaş çık- sa da çıkmasa da Türkiye'ye bir destek paketi sağiama- yı planladıklannı" söylemiş. ABD'nin önde gelen gazete- leri de önümüzdeki günlende Ankara'ya gelecek olan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowrtz'in Anka- ra'dan asker ve üs isteyeceğıni yazdılar. Yann sadece duzenleyici örgütlerin isimlerini alt alta sı- ralamaya kalkışsam, bu köşenin sığamayacağı kadar çok kattlımlı, kısaca bılinen tüm sendikal. demokratik kitle ör- gütlerinin "vanz" dedikleri, savaşa karşı Türkıye'de ilk an- lamlı, miting yapılacak. ABD dahil, AB, dünyanın pek çok ülkesinde aylardır savaş karşrtlannın eylemleri gündeme geliyor. Savaşı durdurmada yeterli, caydıncı güç oluştu- rulamasa da ABD'nin çok keyfi politikalannafrenoluştu- ruyortar. Savaşın en yakın tehdidi altında olan Türkıye'de bugü- ne kadar kitlesel nitelikte seslenn duyulmamış olması, Türkiye'nin başta sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve aydınlan için ayıplı bir durumdu. Doğrusunu isterseniz bugün yapılacak bir mıtingle bu ayıplı durumdan kurtula- bileceğimiz kanısında da değilim. Bu kadar sesiz kalınıp, bu kadar uzun süreli bir hazırlık sonrasında yapılacak bir eylemın çok büyük ses getirmesı gerekır. Istanbul Çağlayan Meydanı'nda savaş karşıtlan yann yuzbınlerle toplansa, belki siyasi iktidar. ABD'nin savaş politıkaları ile ilişkiler üzerinde bir ölçüde düşündürücü, uyarıcı olabilır. Gelin görün ki yapılan hazırlıklarda, "Sava- şın yaymdayız" demeye utandıklan için "vanz" diyen ör- gütlenmelerin çogunlukta olduklan, öyle olmasalar bile yi- tirilmiş moral değerler nedeniyie karşı duruşa asılmadık- lan izlenimi ağır basıyor. Öylesine değer erozyonuna uğranılmış bir süreç yaşa- nıyor ki, bu savaşa örgütlerinin doğası gereği en çok kar- şı olması gerekenler, içten içten bu savaştan küçük çıkar hesaplan ile kazançlı çıkmayı düşünebilıyor. Savaş kar- şıtlığına bile, çıkar hesaplan, kirtilik bulaşmış bulunuyor. Keşke pazar gunü bu yazımdan utanabileceğim bir tab- lo ortayaçıksa. Ben de sizlerden, önyargılanm, fesathğım nedeniyie özür dilemek zorunda kalsam... Bugünlerde yaşam boyu çizgisini, kimliğini korumuş, sanat. bilim alanında sayılan giderek azalan güzel aydın- lardan arka arkaya gelen kayıplanmız var. Sanat. bilim ala- nında, aydın kimliğinde, öylesine büyuk bir değerler eroz- yonu yaşıyonjz ki, alanında hem çok nitelikli, hem de in- san olarak saygın kalabilmişlerin kayıplan içimize dahada fazla oturuyor. Onlaıia birlikte sanki doğrulan, güzellikle- ri yitiriyoruz. Panikliyoruz. Melih Cevdet Anday, Bülent Tanör elbette çok uzun bir zaman dılimı içinde çok yakından tanıma şansını elde ettiğim, paylaşılmışlıklarta büyüyen sevginin doğal sonu- cu, ölümleri içimi sızlatan insanlar. Anday'ın edebıyatımız ve şıirimizdeki yerini tartmak, Tanör"ün hukukumuza, bi- lime katkılartnı yorumlamak benim haddım değil. Yetenek- leri, yaratıcılıklan ile toplumumuzun gelişmesinde katkı- lan tartışılmaz. Ama bende en çok doğrulanndan şaşmaz aydın kim- liği ile iz bırakmışlar. En çok bu güzel ınsan yanlan ile ka- yıplannı önemsiyorum. Değerler erozyonunda dik duruş- lan ile, topluma kazandırdıklan ürünlerinde yol gösterici- likleri ile büyükler. Elbette bu nedenlerle çok bedel öde- diler. insan onuruna yakışır bir yaşam için direnip, insanı onurlandıran ürünleri ile hep yaşamayı, kuşaklar sonrası var olmayı hak ettiler. Onlan sevgiyle, saygıyla uğur- luyoruz.. soner â cumhuriyet.com.tr 1 i BKDNOMİ 1931: Iktisadi Buhran Vergisi Kanunu, TBMM'de kabul edildi. 1932: Ulukşla-Nigde demiryolu hizmete açldı. 1997: Genel nüfus tespiti ve seçmen yazımı yapıldı. 11 Aralık günü alınan ilk sonuçlara göre Türkiye'nin nüfusunun 62 milyon 606 bin kişi olduğu ve nüfusun yüzde 65'inin il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı açıklandı. K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E 3. ASLİYE H U K U K MAHKEMESt'NDEN (KAMULAŞTIRMA DUVTJRUSU) Karayollan Genel Müdürlüğü tarafuıdan açılmış olan değer tespiti davasın- da, aşağıda yazılı kamulaştınlmasına karar verilen taşınmazlann öncelikle 2942 sayılı yasanm (değişık 4650) 8. maddesine göre pazarlıkta satın alma usulü denenmiş, ancak anlaşma saglanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkemernizde aşağıda dosya numaralan yazılı kamulaşhrma be- aelinrn tespiti ye tescil davası açılmıştır. tli: IstanDul, ilçesi K.Çekmece, köyü, tkitelli Dosj-a MaiUdAdıve Pafta Parsel Kamula^önlan Hisse \o Sov^dı No No Alan 2002-1301 E. 2002.1302 E. 2002 1302 E. 2002 1303 E. 20021303 E. 2002-1303 E. 2002-1303 E. 2002-1303 E. 2002-1303 E. 2002-1303 E. 2002-1303 E. 20021303 E. 2002'1303 E. 2002 1303 E. 2002-1303 E. 2002 1303 E. 20O2 1303 E. 20021303 E. 2002 1303 E. Veysel Camcıoğlu Lokman Çağncı Cahit Emmioğlu Aysemah Kuzucan Hüsniye Selek Atilla Cengiz Kuzucan Rahime Kuzucan Alp Oğuz Kuzucan Emine Tülay Kuzucan Alpaslan Kuzucan Alp Doğan Kuzucan Aysemah Kuzucan Hüsniye Selek Atilla Cengiz Kuzucan Rahime Kuzucan Alp Oğuz Kuzucan Emine Tülay Kuzucan Alpaslan Kuzucan Alp Doğan Kuzucan 5 5 5 64 64 64 64 64 64 64 64 8 8 8 8 8 8 8 8 36 128 128 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2303 2303 2303 2303 2303 2303 2303 2303 351.40 m2 2677.77 m2 2677.77 m2 625.14 625.14 625.14 625.14 625.14 625.14 625.14 625.14 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 750- 13200 24'96 2/4 1/4 1/4 1/4 464 3-64 3 64 364 3 '64 1,4 1/4 1/4 4/64 3/64 3/64 3/64 3/64 1. Tebligat ve ilan tarihınden 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabile- cektır. 2. Husumet Karayollan Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 3. Kamulaştınna işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann, dava açtıklannı veya yürütmenin durdurulması karan aldıklannı belgelendirme- iıkleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adma tescil edilecektir. 4. Mahkemece tescil edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Zi- raat Bankası Küçükyalı Şubesi'ne yatınlacaktır. 5. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan arihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942 sayı- iı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyannca duyurulur. Basın: 78628 ÇİNE ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DSI Genel Müdürlüğü tarafından Çine ilçesi sınırlan ıçerisinde bulunan aşağıda parsel numaralan, mevkii, vasfı ve >aizölçümü yazılı taşınmazlar kamulaştınlmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı kanunla değişik 14. maddesi gereğince 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihınden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargı- da ilgililer iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilirler. Bu davada husumetin DSl Genel Müdürlüğü'ne yöneltılmesi gerekmektedir. Aynı yasanın 14. maddesine göre 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann, dava açtıklannı ve yürütmenin durdurulması karan aldıklannı belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaşnrma yapan idare adına tescil edileceği; mahkemece tespit edilen kamulaştınna bedelinin hak sahibi adı- na TC Ziraat Bankası Çine Şubesi'ne yatınlacağı; ılgılilenn konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğı 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereğince ilgililere ilanen tebliğ olunur. Dosya No Taşınmaz Bılplen Mahkler 2002300 SöğürçükK. SöpçükMev 641 P Mehmetkra 370 m2'l:k aşılık. debcelı taria Fatma Kandak 2002301 Sögütçük K. Sögûtçük M. 614 P. 295 Hasan oğhı Mehnıet m2T.k 5 ağaçlı ze>tml:k Kandak 2002302 KjıksakallarK.KaramanlarM.7 68P Halılkızı 2002/303 2002 304 2002 305 2002-306 2002307 2002308 4S2 59 m2 'iik lT agaçlj zeytınlîk Kııksakallar K. Karamanlar M. 770 P. 558.96 m2'lik 17 ağaçlı zeytınJik Sögütçük K. Söpçûk Me\. 653 P. 28 m2'lık zejimlik Sögütçük K. Sögütçük M 1155P 18489 m2"lik tarianın 53.11 m2'sı (C1rksakallarK.D1phta5M.6l8P. 1900 m2'hk 35 aŞaçlı ze>tınlıgtn 892.96 m2"lik kısmı KıAsakallar K_ Kaıamaıılar M 496 P. 9040 m2'lltarlanın 3345.41 Dli'si Sögütçük K.. Kurtbelem M. 636 P. 180m2'lıkdelıce\eaşılık]ı larla. GülsümSe\er Halıl oglu Fadıme ,\kbaha Duraıuşkızı Fatma Kapar Mustafa oglu Mehmet Gölqaı Mehmet Kemer Alı oglu Kamıl San Ahmel oglu Mehmet Taşer ile Fatma Gökçen. Mehmet kızı Ayşe Taşer. Mustafa çocuklan Fatma Taser, Kanm Taser, Mehmet Taşer. Gülizar Gökçen. Basın: 78449 AKHİSAR1. İCR\ DAİDRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000 2173 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıy-meti, adedi, evsafı: 1- Akhisar Kayalıoğlu Kasabası Artaparça mme\kiinde 519 sa\fa, 6 cilt, 519 parselde kayıtlı 26904.50m2 vüzölçümlü tarla sulanabilir. tanma elverişlidir. Bu tarlanın dönümü 1.200. 000.000 TL.'den tamamı 32. 285.400.000 TL. olup borçlunun 312 hissesi oldu- ğundan borçlunun hissesine düşen miktar 8.071.350.000 TL. eder. 2- Akhisar Kayalıoğlu Kasabası Topuzlar Mahallesi Zeytinliburun mevkiinde 289 say- fa, 4 cilt, 291 parselde kayıtlı 2500 m2 yüzölçümlü tarla olup tanma elverişli değildir. Dönümü 600.000.000 TL.'den tamamı 1.500.000.000 TL. 3- Akhisar Reşatbey Mahallesi 508 ada 16 Cilt. 1557 sayfa. 39 parselde kayıtlı 6400 m2 yüzölçümlü tarla olup tapu kaydmda bağ olarak gözükse de halen zeytinlik olup içinde 8- 10 yaşlannda 160 adet Trilya cinsı zeytin aâac\ mescuttur. Tarlanın dönümü 1.000.000. 000 TL.'den tamamı 6.400. 000.000 TL. eder. 4- Akhisar Hürriyet Mahallesi 151 Sokakta No: 5 adresinde bulunan tapunun Hürriyet Mahallesi 34 sayfa. 1 cilt, 380 ada. 37 parselinde kayıtlı apartman dairesi 9 320 arsa paylı olup, 3 oda 1 salon, banyo, tuvalet, mutfağı bulunmaktadır. Elektnk \e suyu mevcut olup tabanlan marley kaplıdır. Taşınmazm değeri 25. 000.000.000 TL eder. Saüş Şartlan: 1- Satış 13'01'2003 günü saat 11.00'den 11.40'a kadar Akhisar Birinci lcra Müdürlüğü'nden açık arttırma suretiyle yapıiacaktır. Buu arttımıada tahmın edilen kıymetin °ö75'ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış maraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23 01-2003 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttumada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ım bul- ması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çevirme ve pavlaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın te- minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşın para ıledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilır. Tellalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alı- cıya airtir. Birikmiş \ergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer il- gililerin I *) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi- alarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- lhale- ye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ajnca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve te- merrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihınden itibaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup masrafı verildıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et- mış sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000 2173 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 19 11,2002 (*)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 78970
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog