Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

3 O KASIM 2002 CUMAFtTESl CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 rlizüullah'dan intihar çağrısı • NABATÎYEH (AA)- Hizbullah liden Şeyh H a s a n Nasrallah, Filistinliler'e, intihar saldınlanna devam etme ça-ğnsında bulundu. Filistın topraklannı geri almak için en iyi yolun, îsr-ail'i hedef alan intihar saldınlan olduğunu ifade eden Şeyh Nasrallah, Filistinlilenin, Liibnan'ın deneyımlerinden ders alması gerektiğini belirttı. Nasrallah, ahnacak dersın, "Israil işgaline son verecek çöziimün, sıyasi yollardan geçmediğıni kavramak" olduğıuıu söyledi. Karzai yağmur duasına çağırdı • KÂBÎL(AA)- Afganistan Devlet Başkanı Hamıd Karzai, halka, kuraklığı sona erdirmek için yağmur duası etmeleri çağnsında bulundu. Karzai 5 yıldır ülkenüı çoğu kesimini vuran kuraklığa son vermek amacıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdülhadi Şinvari ile başkanlık sarayında dua etti ve halktan aynı şeyi istedi. 'Ses Bin Ladin'e ait değıT • PARİS(AA)-Bir Isviçre araştırma enstitüsü, iki hafta önce El Cezire televizyonunda yayımlanan ve Usame bin Ladin'in açıklamalannı içeren kasetteki sesin Bin Ladin'e ait olmadığı sonucuna vardığını bildirdi. Dalle Molle Enstitüsü, kasetteki sesin Bin Ladin'inkine benzemediğinden yüzde 95 emın. Türkiye ve Kuzey Kıbns, Genel Sekreter Kofi Annan'a verilecek yanıt için ortak çalışma yürütüyor: BM belgesinin değiştirümesi şart KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Ertuğruloğlu, planın ilk haliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtirken AKP ile Lefkoşa arasmda görüş aynlığı bulunmadığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- ye ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan' ın belgesine ilişkin iti- razlan içeren mektup ve ızlenecek politika- nın belirlenmesine ilişkin çalışmalannı dün Ankara'da başlattı. KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Tah- sin Erruğruloğlu, mektubun 30 Kasım'a (bugün) kadar yetiştirilmesi için çalıştıkla- nnı ancak yetişmesini pek olanaklı görme- diklerini kaydetti. Bakan Tahsın Ertuğrulog- lu, belgenin ilk haliyle kabul edilmesinin de mümkün olmadığını vurgularken Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Türkiye ile KKTC'nin farklı görüşte olmadıklarını söyledi. Yakış'la Ertuğruloğlu çahşıyor KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşan Er- gunOlgun'dan sonra Dışişleri ve Savunma Bakanı Ertuğruloğlu da dün Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Yakış ve Ertuğru- loğlu, Kofi Annan'ın taraflardan istediği mektubun hazırlanması için birlikte çalış- malara başladılar. Dışişleri diplomatlan- nın da katıldığı çalışmalarda, Türk tarafi- nın hangi noktalara itiraz edeceği, neler önereceği ve bu süreçte nasıl bir politika izlemesi gerektiği ele alındı. Türk tarafı, belgenin "egemenlik, mal- mülk, Türkiye'nin garantörlüğünün stirme- si, toprak dağıbmı" ve "güvenlik" konula- nndaki düzenlemelerine itiraz ediyor. Çahşmalann ardından basınm sorulan- nı yanıtlayan Tahsin Ertuğruloğlu, tarafla- nn samımi bir şekilde endişelerini belirt- ADADA ÇÖZÜM SONRASIREKABET TARTIŞILIYOR Kuzey Kıbns turizmde iddiak REŞATAKAR LEFKOŞA- BM'nin Kıbns so- rununun çözümüyle ilgili olarak sunduğu belgenin siyasi boyutlann- dan sonra, ekonomık boyutlan ve beklentiler tartışılmaya başlandı. Güzelyurt'un tamamen veya kısmen Rumlara verihnesi duru- munda, Kuzey Kıbns'ta tanm üre- timinin ancak iç tüketimi karşıla- yabileceği, bu nedenle en önem- li sektörün turizm olduğu gerçe- ğinden hareketle, Kıbns Türk Ha- va Yolları (KTHY), otelciler ve seyahat acentelerinin olası bir çö- züm için aldıklan önlemler Kıb- ns Genç TV'deki "Son Dunım" programında masaya yatınldı. Programa katılan KTHY Yö- netim Kurulu Başkanı Üker Tun- cay, uçuş güvenliği ve eğitim açı- sından bir sıkıntılannın olmadığı- nı, gelecek yıl fılonun daha da bü- yümesiyle Kıbns Rum havayolla- n ile her türlü koşullarda rekabe- te hazır olduklanm söyledi. Tun- cay, Ercan Havaalanı'nın 5 mih/on dolarlık bir yatınmla geliştirilip uluslararası bir kimliğe kavuşa- cağını belirtti. Tuncay. yeni dü- zenleme sonunda bakım ünitesi- nin de devreye gireceğini ve bu- rada bölgedeki tüm sivil havacı- lık kuruluşlanna hizmet verilece- ğını kaydetti. Ellerinde 3 adet Bo- ing 737-800 ve 2 adet Airbus bu- lunduğunu anlatan Tuncay ''Air- bus uçaklannı saöp, fDoyu yenDe- yeceğiz. GeiecekyıUd hedefimiz 7- 8 uçakhkbir fOovebizsadece Rum havayollan ile değil, başka ulusla- rarası havayolu şirketkriyle de re- kabet edebfleceğiz'' dedi. Maüyetler azalacak KTHY Uçuş Işletme Başkanı Hasan Yıkünm da, ambargo yü- zünden Avrupa'ya uçuşlarda An- talya ya da tzmir'e inme zorun- luluğu olduğunu anımsatarak, çözüm sonrasında ambargolann kalkacağını ve Ercan-Avrupa ara- sındaki uçuş süresinin kısalaca- ğını, bunun malıyetleri de azal- tacağını kaydetti. Kıbns Türk Otelciler Birliği Başkanı Turhan Beydağh, çözüm sonrasında Rum tarafı ile rekabe- te hazır olduklanm, otellerin şim- diden hazırlandığını söyledi. Bey- dağlı "11 bin civanndaki yatak kapasitemizi 1 yıl içinde 20 binin üzerine çıkartabiliriz'* dedı. tran'm başkenti Tahran'da, FUistintüerie dayanışma için yapdan "Kudüs Günü" yüriiyûşüne on binlerce kişi katddı. Her ramazan ayuun son cuması olan * Kudüs Günü"nde ülkenin her kesiminde yapüan vürüyüşlere yüz binlerce kişi kankrken, Tahran'daki gösteriye Cumhurbaşkanı Muhammcd Hatemi'nin yanı sıra devlet ve hükümet yetkuüeri, askeri yetküiler, Besiçler (gönüllü müisler). öğrencfler, akademisyenkr ve savaş gazüeri katıldı. Hatemi, Kudüs Günü dotayısıyU BM'ye 'Kudüs Günü' gönderdiği mesajda, topluma ve özeüikle BM'ye bağü kuruluşlara, Israil işgaline ve saMırganhğma son verilmesi, aynca Ortadoğu'da banşın ve istikrann sağJanması için radikal adunlar atmalan çağnsında bulundu. Hatemi, tsrail'in 11 Eyiül olaylanndan sonra Fflistin halkma yönelik şiddetini daha da artordığuu, uluslararası yasalara karşı geMiğini, sadece Ortadoğu'nun değiL bütün dünyanın banş vegüvenliğini tetalikeye atuğını benrtti. (Fotoğraf: AP) melerinden daha doğal bir şey olamayaca- ğını söyledi. "Belgenin bu şekilde kabul edilmesi mümkün değil" dıyen Ertuğru- loğlu, Annan'ın taraflann bu istemini do- ğal karşıladığını ve iyi bir gelişme olarak değerlendirdiğini ifade etti. AKP hükümeti ile Lefkoşa arasında gö- rüş farldılığı olup ohnadığı sorusuna da Ertuğruloğlu, "Hiçbir zaman öyle bir şey söz konusu olmamışör, olmayacakür da. Ortak bir dava savunuluyor, her zaman için Kuzey Kıbns ile anavatan hükümetleri tam bir görüş biriiği içinde hareket etnüşlerdir. Bu, bundan sonra da böyle obnaya devam edecektir" yanıtmı verdı. Tahsin Ertuğruloğlu, Kopen- hag Doruğu'na kadar sonuç alı- nıp alınamayacağının sorulma- sı üzerine, Rum tarafının da bu konuda bazı ıtirazlan olduğu- na dikkat çekerek, "Ben şah- sen BM bünyesinde yürütülen bir sürecin bu kadar AB takvi- mine endekslenmesini de tuhaf karşıbyorum. Bunca yılhk bir mücadelenin AB'nin betirti tak- vimine endeksleıunesi,' Şu tari- he kadar şu olmalı' diyereküze- rimize geünmesi pek hoş değil'1 dedi. 'Tehlike görmtiyorum' Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep TayyipErdoğan'ın, Kıbns, Tür- kiye'nin AB üyelıği ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politi- kası (AGSP) konulannı bir pa- ket olarak değerlendırme öne- risinin ammsatılması üzerine de Tahsin Ertuğruloğlu, şöyle konuştu: **İçinde yaşadığımız reel pon- tik dünyada tabii ki konular ül- kelerin kendi çıkarian doğrultu- sunda değeriendiriür ve herhan- gi bir konuyu diğeriyle iKşkikn- dirme siyaseti yürütülür. Bu ge- nel çerceve içinde ele alınıyor. Biz kendi davamızı kendi hakh çı- karlarunız doğrultusunda ileri götürme, saMinma poHtikanuzı sürdürüyoruz. Her ülke de aynı politika>i güdüyor, bu nedenle ben bir tehlike görmüyorum." İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ *u Soımlı tunvami 34KBB72 34KBC15 34KBC2C 34KDC3J J ~1 n V V* i.* -• 34KBC9O 34KKC94 34KBC96 34KBDG2 34KBDİ3 34KBDİ? 34KBD4^Î 34KBD53 CEVDLT ftLftftTTî« ffllîffllHEJI1I İSffiibii TU€ÜK TU€LÜK YILDIRIH öZOtHC DASTft PEYaeLfiEHHET HASAN CBÖTS<TÜRKÎYE PEYaeLo PAKLACI )ÎPLIKSAK.0 5. GüRHüZ SERIF TüREOI ZEKt EHU AY TEKST1L SAH TtC.A. ASr^ ZÎRftftT 1HŞ.1Ç URCftH ELİK SLfiH . K<£ 015 TS. DURStiK YILDI7 ftLİ NUR OStiflH UftHlP H ALt KURTA2A HAKSUT A L T I ^ S Ö KOHFEKStY&H^TEKSTtL SAH VE TtC LTD STt KDRFLER 1MSİAT TAHAHHÜT PAZARLAHft TIC A.S SIHTRLI SORUrtLU ^STÖHBULECZACILAR üRETtR OACIT.KOP. YETIK ÇAKfiAK 34KBO92 34KBD92 34KU&9& 3<KBF.O6 34KBE.O9 34KBE09 34KBE22 34KBE24 34KBE2 7 34KBE34 34KBE34 34KBE52 KEHHFf HAT1P 31KDE58 34KCE6? 34KBE7'» 31KC1E81 34KBE35 34KGE88 K B E 9 3 3^KÖE97 34KSF29 34K6F41 34KGF42 SUBAKAR Kft.LJiyK ».S1HAM BEHHET KftPAH ELtF HAKL.SAH.VE TtC V KUSTAFA BöLOKBAS. KfiüR K 5 M < r tSfi HEHflET EHCIH SüKRö YETIflD«LU KAZAHCI ASIH D SERKIS Î1ESD1 KEfİAL nROH K K K A H SEinft SELf\t: riüSEYlH ütOULLftH fîC LTD HEST KTRÎS ZÜHÎ16LÜ •UKOeLÜ H 670 3C &71 3C. 672 34Ktf<2 34KBF55 34KUF58 31KBF72 34KCFS3 31KPF92 3^KBF9? 34k'BCO3 34KD&0S 34KB6O5 31KBG07 34KPG12 31KDei2 UKOeLÜ . UKfiK ft V 01H Go2D£ TEKSTIL SAK UE eüLHANlE AOtl HALIL ft&HAH PİİLEHT DOgAN îftt.AÎ HLÎ !?İ8flJ 14» KURTUL CRKflH HUSTAFA UEDAT HAİItT TURANLAR HDC UE_TÎC.LTD. (JZTÖRK ARSLAH ALTftH YöHTEH TELLAT SEUEH BALIKCI C1HAKGR »ERELt DERELÎ CETIH RÖCNAH HAZIR -LYA SAH.UE TtC.LTD.STt. ! Tî.TURAHLAR HÜB1LYA SAH İt 690 8( 691 ffC 694 8t 695 6C 6?6 8f 69? 8( £98 8t 699 8f 700 34KBG95 34KRHO7 34KBH18 34KBH25 3^KHH27 34KBH27 34KBH4 34KL<K^1 34KDH72 34KUH75 34KHH75 RECEP HAKD7. YIL0IR1 SASLAHDEfltR OY TURIZfl SAK. ME TtC. LTD. ŞT1. KUBSUN MUTLO Y A 2 I « HASAH fîH n ÎTKÖY GARAJI ÎPA CEHHET HAH S fiAZÎ KöYü üHtUERStTE ti. KERKEZ t\. tDYAK 1S flERk TOYAK StT Ttn 1 ZiiHRüTEVLER H. SüflüSDERE KöYü RI&UAH PASA SK YDK TERAZtOERE H. FEHERBAHÇE M. CEHHET t\ HACI HAHSUR SK nURADtYE fîH. BORADIYE «H. nr.KV.tz n. KEHALPASA fl. f.FtKRET S. AYbîH'tMŞ.C BLDK YILDIRIH ft. HUHTtBEY KöYü tfANHUTBEY KöYü HURATBEY KÖYÜ KAn V>ZÎ CAK ifUSTEPE DIH ÎHJ HÜKAT6EY KöYü IKLAHÜRKUYU »AK. IHLAHURKUYU fiAK. H«RAT_BEY M. k. K. rtH. FıKDıKLı HAH. H:EÖHITTİ« M. KAMAKLI KöYü RECEP tALELt StLAHTARASA ti. 6R SAL1 tRAR ! 745 SK. S ORTA B. TALATPA^A BULUARI H.BAS CT DAVUTPASA C. HAYRIYPTÜCCARI CA». EHOER ÇtKDLATA YQK GüHESLlKöY H. SftHCAKLI II. PERPA 1SHERK YQ" Kf MH FATMA SULTAN H.ALAHI H HEKTEP ARKASI S. S. &.DERE C. Y FATIH C.PELÎT S. Z1YA GöKftCP C. C 5 nUA»İE ÇÜUALC ALIPflŞ ÖKJOY C» Ç Ü A L C Î ftP. ALIPflŞA S. CARLIK C. F.ÇAKHAK C. BA6DAT C. CA8SU S. TüRKBAY S. HERGIS S. I6RIP ÇIK. ALPASLftN FABRtKA S. N C C. KALIPCI SK. ISIKLI S. TİSjKIK S Y BA6LARALTI C. ACI ÇESHE S. tSTAHBÜL CAD Y DSİIAKAeft Y YBK 11 16 ŞtRtHEULER HEClgtYEKbY "- IRKöY [ rl« K.ÇEKMECE UHKAPAHI HALTEPE SARIYER CöZTEPE SlSLt 8.PASA K. I.EKnECE WKYAt K8EC BAKIRKÖY YÂLOVA G.AHTEP B.KEKHECE B.PASA tSTAKBUL Y ĞATALCA ÇATAtCA B8PHABCILAR mtH StttÜRt Y eLÜ 1997 __ 1997 tSTAHB 1997/T « T A EOIRKE 1997 mhı1997/T 1997 1997 1997/T 1997/T 199 7 1997 1997 İ?97/T 199/ 1997/2 1997/T tSTAHB tSTAHB ımıtSTAHB tSTAHB ISTANG tSTAHB tSTAHB 1STAHB tSTAHB tSTAHB tStAMC tSTAHB 1STAHB tSTAKB "AHB URU »Hl< AKB AKB AHG AHB ftHC 1997 1997 1997/T 1997 İ997 İ9V7 1997/T 1997/2 1997 199? 1997 199 1?9 TRÂFtK TRAFİK B. TASIT . «.TASIT U. fRAFTK CEZ «.TASIT U. TRArlK CEİ CEZ. - 7 7/T ?/T fl. TASIT M. fi TASIT U. TRAFİK CEZ. TRAFÎK CEZ. TRAFİK CEZ. H. TASİT U. _.TAHB ISTAHfc ÎTAHIÎ İTAHK iiraıÎSTSHD ÎSTftHB tSTAHB 1STAKB tSTftHB ISTAHP tSTAHB tSTAKB tSlüHf tSTAH 1STAH ÎSTAHB tSTAHB ISTANtf tSTAHB tSTAHB tSTAHB tSTAHbtSTAHb ISTAHB G.AKTF ISTAHCt tSTANB tSTAHB tSTAHB 1STAHÜ tSTAHB ISTAHB tSTAHB İSTAHB tSTAHB tSTAHB ""~AHB Hîî/ı 1997/T 1997/T 1997/T 1997 1997/2 1997 1997/T 1997/T 1997/T 1997/T 1997/İ 1997 1997 1997/T 1997/T 1997 1997/T 1997/T 1997/T 1997/1 1997/T 1997 1997/T 1?97 1997/T 1997/T 1997/T 1997 1997/2 1997/T 1997/T 1997 1997 İ997/T 1997/1 1997 199/ 199? ....IT TRAFİK CE H. TASIT Ö. TRAFIK CEZ. «.TASIT Ö. H.TASIT U. H TASIT U. H.TASIT V. H TASIT U. TRAFİK CEZ. VRAFîK CEZ. a.TASIT u. M.TASIT M. TRAFİK CEZ. dPWctzft.TASIT U. n. TASIT u. H.TASÎT U. TRAFÎK CEZ H.TASIT W. ti. TASIT U. ti. TASIT M TRAFİK CE TRAFtK CETRAFtK CEZ. ft. TASIT U. ti TASIT (. TRAFİK CE TRAFtK CE 1RAF1K " Z. - TRAFÎK .. VRAF1K «._. TRAFtK CEZ. H. TASIT U. ÎRAFÎK --" SFÎ* tSTAMB tSTAHB ÎSTAHB ISTÖNB 1STAH& tSTAHB 1STAHB ÎSTAHÖ tŞTfiHB tSTfi«B tSTAHB ÎSTAKB tSTAKB ISTAHÜ 1997/2 1997/T 1997/T 1997/T 1997 İ997/T 1997 1997/T 1997 1997 1997/T 1?97/T 1?97 1997/T 1997 B. TA5 TRftFİ TRAF1 H. TAS H. TA| n. TA| H. TAS TRAF1 H. TAS TRfiFl W TAS TRAF1 TRAFt ft IA3 TRAF|K T CEZ. - Il/OO^ 91/008 ZOÖ1/QÎ" 20Ö1/Ö 2001/OC 2001/OC- 2001/000 2001/00048 2001/00" 2001/00 2001/00 2001/00 20DÎ/Ö0_ . 2001/00041 2001/Oi 2001/0 2001/0 2001/Ot 2001/Ot 2001/Ot 2001/0( 2001/0( Î001/OC L/OC I/OC 2001/f 2001/t 2001/C. .. 2001/0004! 2001/oor 2001/00 2001/r 2001/1 2081/00048 2001/00 2001/0ı 2001/0! 2001/0< _ 2001/000482ı 2001/00Ö482<_ 2001/0004826 2001/000482: 2001/0004826 2001/000" 2001/000^ 2001/000' 2001/000. 2001/0004: 2001/8004 2001/00048 2001/0004" 2001/f 2 0 0 1 / C _ 2001/00048 2081/00048 2001/00048: 2001/OOf" 2001/DOt 2001/OOt 2001/00( 2001/00? 2001/OOt . 2001/0004t^. 2001/0004827: 2001/00048*" 2001/00048'^. . 2001/000482744 2001/000482745 2001/00048274* 2001 00 0u: ı'A 2001/000482 2001/000482 2001/000482 2001/00048Î İVAÎ20 . 2001/0004Î 2001/00 20ÜJ/ÖÜ 2001/00 001/ 2001/._ 2001/OOC 2001/00 2001/00' 2001/001 482 48i. 48275 Nakıl vasıtalan Vergi Dairesi mükelleflennden olup, adlan ve soyadlan yukanda yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adreslennde bulunamamalan nedenıyle teblığ edılemedığınden 213 sayılı VLIK 'nun 103 \e 106. maddelenne göre ılgilın- - ılan tanhınden başlayarak bir ay ıçensinde vergi daıresıne bızzat veya bılvekale müracaat etmelen veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslennı bıldırraelen halınde kendilenne süre ile kavıtlı resmı teblığ yapılacağı 1 ay bitimınde müracaatta bulunmayan veya idresıni bildirmeyenler hakkında ışbu ilanın neşri tanhinden ıtıbaren 1 ayın sonunda teblığ yapılmış sayılacagı ılan olunur. Basın: 78376
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog