Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 30 KASIM 2002 CUMARTESİ 10 D I Ş HARF.RT.F.R dishab@cumhuriyet.com.tr GORUŞ/Prot. Dr. TURKKAYA ATAOV 5 Yanıltma Israıl'in "teröre karşı sa- vaş" sloganında beş yanılt- ma var. Bunlar şoyle özet- lenebilir: 1. Arafat'/n banş önerile- rini geri çevirerek israil 7e gö- rüşmBİeri kestığiyanıltması: Kökeni Temmuz 2000'deki Camp David göruşmeleıine gidiyor. Once, o zamanki İs- rail Başbakanı E. Barak'ın Arafat'a cömert öneriler sun- duğu doğru değil. Bu öneri- ler İsrail asken işgalıni sürdür- mekten ibaretti. Fılıstin dev- letıne birbiriyle bağlantılı top- rak vermıyor. dış sınırlannı denetleme hakkı tanımıyor, sulann kullanımını kısıtlıyor ve askerinı çekmiyordu. 0 devlet ıçinde İsrail yer- leşmeleri otacak, yalnız Yahu- dilere açık yollar bulunacak- tı. Egemenliğı bu denli kısıt- lanmış başkaulusyok. Clin- ton'un danışmanı R. Malley bile Arafat'ın fazla odün ver- diğini yazmıştır. Arafat gö- rüşmeleri gene sürdürmüş. onlan Ocak 2001'de Barak kesmiştir. Sonra ıktidardan düşmüş, yerine gelen A. Şa- ron da göruşmelere başlama- mıştır. israil televizyonuna ko- nuşan Clinton'un suçu Ara- fat'a atması gerçekleri ters çevirmektir. 2. Arafat'ın ıstedığini ala- mayınca ayaklanma başlat- tığı yanıltması: Taşlı Intifada, işgal altında yaşamın kötü- ye gıtmesinden ve Yahudi yerleşmelennin artmasından ötürüdür. Ayaklanmayı ateş- leyen kıvılcım da A. Şaron'un 28 Eylül 2000'de bin silah- lıyla Islam anıtı Harem el- Şerifte belırmesıdır. Bu olay- da Filistinliler silah kullan- mazken İsrail ateşi Filistinli öldürmüştür. 3. Arafat'ın terönü durdur- mak için Arapça açıklama yapmadığı yanıltması: BBC'nin de saptadığı gibi, 16 Aralık 2001'de saat 16. OO'da ve 28 Mart 2002'de 20.08'de ve daha sonra da, Filistinlilere kendi dillerinde hitap ederek tüm silahlı ey- lemleri durdurmalannı açık- ça istemiştir. 4. Arafat'ın terorizmı dur- durmak için elinden geleni yapmadığı yanıltması: İsra- il uzun süredir Filistin resmi yapılarına silahla saldınyor. Arafat su ve elektriğı kısıtlı ka- rargâhının iki odasında mah- sur kalmış, dışla teması ol- mamıştır. Batı yakasının yal- nız yüzde 17.2'sinde ege- mendir. Gerisi tümüyle Isra- il'dedir. Arafat'ın öncelikli gö- revi işgal kuvvetlerinin gü- venliğini korumak değildir. 5. Filistinliler intiharsaldı- rılarıyla sivilleri hedef alır- ken, İsrail'in Filistinli öldür- meleri aynı şey değildir ya- nıltması: önce, masum si- villerin öldürülmeleri durma- lıdır. Filistin ve İsrail saldın- ları birlikte kınanmalıdır. Ayaklanmalardan bu yana, 1500'den fazla Filistinli, 400'den fazla Israilli ölmüş- tür. Filıstinlilerin daha çok başlarına ateş edilmiş, las- tik sarılı ama çelik kurşun kullanılmıştır. Gazze'de ve Han Yunisgöçmen kampın- da bazı Israilli askerlerin Fi- listinli çocuklan eğlence di- ye öldürmeleri gibi gerçek- ler BM Güvenlik Konseyi 1322 sayılı karanna da yan- sımıştır. VATİKAN, KÜRESELLEŞME KARŞITI RAHİBİ İŞTEN ATTI ROMA(AA)-Vatikan, küreselleşme karşıtı gruplarla gösterilere katılan kasaba rahibi Don Vrtatiano DeDa Sala'nın görevine son verdi. Ülkenin gûneyindeki Sant'Angelo a Scala I kasabasının rahibi Don i Vitaliano, Kalolik Kilisesi tarafindan görevden alındığını öğrendiğinde yaptığı açıklamada, "Beni poütik sebeplerden dolayı gönderdüer. Doğru olmayan bir karar. Başpiskoposa itirazımı sunacağun" dedi. Londra'nın, Kenya'daki eylemle ilgili elinde istihbarat bulunmasına karşm açıklamadığı öne sürüldü Bu saldın da geüyorum demişDış Haberier Senisi - Kenya'nın Mombasa kentınde önceki gün bir otelde Israillileri hedef alan saldırı- da ölü sayısı 16'ya yükselirken Fi- listin, olayla ilgisinin bulunmadığı- nı bildirdi. tngiltere. saldınyla ilgili istihbarata sahip olmasına karşın uyanda bulunmamakla suçlanıyor. Paradise Oteli'nde düzenlenen ve Filistin Ordusu örgütünün üstlendi- ği intihar saldınsında 3 'ü Israilli, 3 'ü bombacı olmak üzere 16 kişi öldü. Yıkıntılann altında çok sayıda ceset olduğu tahmin ediliyor. Bomba yük- lü araçla gerçekleştirilen eylemin ve Israil yolcu uçağına yönelik başan- sız fiize saldınsının kimin işi oldu- ğu belirsizliğini korurken olayla il- gili 12 kişi gözaltına alındı. Filistin Uluslararası Işbirligi Baka- nı Nebil Şaat, saldınlann "Filistin operasyonu" olmadığını söyledi. Şa- at, Filistin Ordusu tarafindan üstle- nilen saldınlann Filistinliler tarafin- dan düzenlenmediğini, Filistin'de böyle bir örgüt olmadığını belirtti. Almanya îçişleri Bakanı Otto Schih, olayın arkasında El Kaide'nin olabileceğini söyledi. Schily, "Şim- diBk kesin bir kamtyok, ancak bu ör- güt Kenya'da daha önce de sakünlar düzenkmişti" dedi. El Kaide yanlı- sı Islamcı gruplann internet sitele- rinde Kenya'da bir saldın olacağın- dan söz ettikleri bildirilmişti. Olayla ilgili 12 kişinin sorgusu sü- rerken gözaltına alınan ilk 2 kişinin Amerikan pasaportu taşıdığı kayde- dildi. Sanıklann kaldığı Le Soleil Beach Club'ın Müdürü Ben Wafu- la, gözaltına alınanlann ABD pasa- portu taşıdığını ve Florida'dan gel- diğini söyledi. Wafula, 20'li yaşlar- daki bir kadınla erkeğin, otele 26 Kasım'da girdiğini ve otelde düzen- lenen saldından 2 saat sonra çıkış- lannı yapmaya çahştığını belirtti. Otel personelinin, emniyetin, oteller- den çıkış yapmak isteyenlerin bildi- rilmesini istemesi üzerine polısi ara- dığı kaydedildi. Avustralya'nın. Mombasa kentin- de "terör saldınlan" riskine karşı vatandaşlannı 12 Kasun'da uyardı- ğı ortaya çıktı. Hükümetin uyansın- da "Baülılara saldın tehdidi Mom- basa'da çok yüksek. Avustralya vatan- daşlaruıa, Mombasa'ya çok önemM olmayan seyahatlerini erteJemeleri, Mombasa'daolanlanndagüvenMkge- rekçesiyle buradan aynlmalan tavsi- ye ediliyor" deniliyor Rus fiizeleri kullanıldı tngiliz basınıysa hükümeti, saldıny- la ilgili istihbarata sahip olmasına kar- şın uyanda bulunmamakla suçladı. Avustralya hükümetinın 2 hafta önce uyanda bulunduğunu hatırlatan ba- sın, Ingiltere'nin elinde de bu yönde vustralya hükümetinin 2 hafta önce halkı Mombasa'da Batılılara yönelik eylemler yapılabileceği yönünde uyardığı ortaya çıktı. Paradise Oteli'nde kalan Israilliler dün uçakla ülkelerine döndü. (Fotoğraf: AP) istihbarat olduğunu, ancak bu bilgiyi açıklamayıp, geçen ay genel bir terör tehdidi uyansıyla yetindiğini öne sür- dü. Dışişleri Bakanlığı ıse "eDerinde sakhn ik UgiB özel bir istihbaratm bu- lunmadığını'" belirtti. Hükümet, geçen ay Bah "de düzenlenen saldından son- ra da halkı elindeki istihbarat doğrul- tusunda uyarmamakla suçlanmıştı. Askeri uzmanlar, Mombasa'dan ha- valanan uçağa fırlatılan 2 füzenin, Amerikan Stringer füzelerinin Rus muadili Strela SS 16 olduğunu belirt- ti. Bir başka uzman da füzelerin Rus yapımı Sam 7 olabileceğini söyledi. Bulmak kolay Füzeler 'pazara düştü' Dış Haberier Senisi - Kenya'daki Mombasa Havaalanı'ndan Tel Aviv'e giden yolcu uçağına önceki gün firlatılan, ancak hedefini bulmayan iki fuze, bu silahlann elde edilmesi ve kullanılması üzerindeki tartışmalan yoğunlaştırdı. Önde gelen savunma dergilerinden Jane's Defence News yetkilisi Robert KarnioL saldında kullanılan ve omuzdan fırlatılan uçaksavar füzelerin, uzun zamandır Mahkeme, Bosnalı Sırp'ı, 5 Boşnak erkeğin öldürülmesinden suçlu buldu Lahey'den Vasilyeviç'e 20 yıl hapis Mitar Vasilyeviç Dış Haberier Servisi-Hollanda'nın Lahey kentinde, eski Yugosla\ya için kurulan Ulus- lararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırp Mi- tar Vasflyeviç'i, 5 Boşnak erkeği öldürmek- ten 20 yıl hapis cezasına mahkûm etti. NATO'ya bağh birlikler tarafindan Ha- ziran 2000'de tutuklanan 48 yaşındaki Va- silyeviç, Boşnaklara karşı, 1992-95 ara- sında işkence ve öldürme de dahil şiddet uygulayan Beyaz Şahınler adlı mılis gru- bunun üyesi olmakla suçlanıyordu. Hakkında 10 ayn suçlama bulunan Va- silyeviç davasının merkezi, iki ayn katli- am üzerinde yoğunlaştı. Bunlardan ilki, Drina Nehri yakınlannda 5 Boşnak erke- ğin öldürülmesi, diğenyse Bosna"nın do- ğusunda bir eve kapatılan 65 Boşnak ka- dın, çocuk ve yaşlı erkeğin diri dıri yakıl- ması. Ancak, ikinci olaya Vasilyeviç'in doğrudan kahldığı suçlamalannı reddeden mahkeme, savcılığın, olay sırasında sanı- ğın bacagının kınk olduğu ve hastanede bu- lunduğu savını çüriitemediğini kaydetti. Diğer 8 suçlamadansa beraat eden Va- silyeviç, tüm suçlann işlendiği sırada has- tanede bulunduğunu öne sürerek. serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Milli Piyango çekildi (0212) 293 89 71 600 mllyar llra 415877 60 mllyar iira 488160 10 miiyar lira 490950 5 mllyar lira 07234O 4H874 1 mllyar llra 025O45 097010 151784 274894 279294 324732 •»72375 545278 411810 575453 617452 693316 600056 62607 1 027985 123828 192724 278465 Z85531 370983 500 milyon lira 025478 103222 138053 208975 324590 373406 •95084 454834 349393 -^7601 452727 492173 «77345 652300 397810 486082 532093 622925 082152 136795 177463 "22624 530096 621230 028538 133477 148397 212931 341281 376937 250 mllyon llra 094073 166555 214366 352260 394339 600491 676832 046331 135416 183201 265575 366170 419899 Tûn*)B«bytony»nı-2825430 1OO mllyon llra 001320 164810 •:67906 122425 Î42626 e. 13 690: ?1746 C00555 .•07602 .-78146 017247 561674 CİO188 ;:8ioo 0O3497 94538 Oİ251 065559 300263 551167 149584 452994 136533 421 159 633483 403130 623997 086585 622168 073827 614289 065832 302411 699466 129162 357167 02^788 273625 536950 252528 521437 698009 516848 689809 472860 666598 133892 659939 130233 365563 150 milyon lira 011728 S6557 «1288 078120 -13816 :?9213 82251 -06398 53783 •S0514 :75980 123749 İ59499 »75282 ı?9277 : 58635 •50236 141217; 12310 C2 155 96069 '8044 C8989 •'5247 115659 88873 •"'5985 052415 275403 495861 165428 392935 042403 231708 468865 204821 441162 637127 360971 550747 302936 526403 024343 397246 593194 110569 566741 060958 448938 650235 169658 552976 556935 054245 280595 649142 135827 373939 027266 209283 445613 134809 361338 552610 305150 526458 181326 402008 599050 378035 574356 074083 453284 670707 432846 616978 149232 549369 039722 222453 61171 1 614578 148441 375288 038710 005641 157494 402912 052638 253638 504235 108114 366615 040665 220973 470657 167419 427917 631931 274809 516308 130161 380758 596769 336634 559928 052611 442732 645352 306426 529577 038755 400938 609029 493047 008252 160919 565841 056965 452471 659113 125298 539788 044415 229926 005979 158652 564065 054014 261496 657559 123832 370260 041676 225348 046240 241397 475932 093259 347352 022336 189393 446942 078133 329881 538016 248983 498762 104176 361850 583217 220444 461764 680965 426357 631049 270880 512031 017722 379789 595819 075004 475650 697057 552783 052522 441274 637457 100738 523108 037435 216216 603086 079983 550256 048123 243672 635658 097188 347432 035946 196939 602525 079875 330619 081652 332595 009712 174411 440365 062067 300906 516418 134182 383964 090668 340384 561243 188737 443051 651693 308730 530773 246466 495771 009052 360413 574276 061332 456718 674335 331572 547914 405398 623336 086711 511562 015247 180148 591839 073570 474098 694116 156700 610384 082901 334591 011722 177624 589233 064773 305812 682727 134586 391805 ûst salon - gttar & vokal att salon - meydan fasılı avtu - sakinlik & nostalji *ioo yıHık pçsfurant •4&.ALMEI.EIC IŞIL ÖZIŞIKLResJm S«glsl 9KAS1M-11 ARALIK2002 Uvanl-İST. (0212) 289 80 14 Fax: (0212)284 35 88 İKİNCİ CADDENİN MAHKUMU Neıl SIMON 16, 21,22, 29, 30, Kasım/20.30 -17, Kasım 15.30 Yumu Emre Küttûr M*rkezl DILEKÇEÇetin ALTAN 20,27,28 Kasım/20.30 Yunuı Emre Kültûr Iferkezl MARY MARY Jean KERR 23, Kasım / 20.30 - 24, Kasım /15.30 Altan Erbulak Sahnesl ODADA SAVAS Martin Walser 29,30 Kasım / 20.30 Altan Erbulak Sahn*sl IVAN IVANOVIÇ / N a z ı m H İKMET Var mıydı Yok muydu 23, Kasım / 20.30 - 24, Kasım /15.30 Yunus Emre KultOr Merkszl Yunus Emre K.M.: 661 38 95 /Altan Erbulak Sahnest: 543 73 28 YEDITEPE OYUNCULARI / R AHMFT NUR! SEKIZİNCI HİSSEİ ŞAtflA DENİZ FB^TC'de süröyor. yönefen: Hadi Caman j Perşembe, Cuma, Ciesi: 20.30; Pazar: 15.30 f pppc ] H A D İ Ç A M A N TİYATROSU r*.... j: ' Issvikıye (ad. No. 160 Nıscntoîi \*'' Te( (0 21?) 746 17 77-719 36 29 , E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecck. BÖYLZ gölge-kukla oyunu birperde tekerteyenler: şehsuvar akteş - bilge gûltûrk - ayşe selen 30 kasım, c.teal aaat: 14.00'te FRANSIZ KÛLTÜR MERKEZl'nde istiklal cd. no:8 taksJm / tel: 0212.244 44 95-252 61 55 40 mllyon llra 02967 19395 31628 52391 65313 73222 75038 89781 94103 94175 16186 30041 33740 52702 30 mllyon lira 0006 0424 1161 2777 5224 5624 6593 7211 8855 9993 0281 0519 1551 4382 20 mllyon llra 159 530 559 640 767 819 941 10 milyon lira 24 27 31 65 86 5 milyon llra o - 5 SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKULCM. N0:l« TEL-(0212) 2511» İ5-«FAX: (0212)244 43 27 www.ortaeynncular.cam Ferhan Şensoy'un BIRIBİZİ DIKIZLIYORRÖNTGENÖLERE %IO İNDİRIMLİ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESI 20.00 PAZAR 15.00 ve 18.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLEI KBMT OYDNCDLaRI SîrçaKütnes\ V&zan. Tennessee VVUhams Yıldız Kent8r-Hak8n Gerçek- X3,14 Aralık Saat 20J0 Gönej Berheroğlu-Ergin Hepileri Bir Mûffik Ktnter Göstuiti ffuysttz /ât/yar Yazan: Oğuz Anl EFES PiUcr» ... 30 Kasım Saat 20.30 1,15 Aralık Saat 15.00 E F E S Pilscn'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. KUŞADASI İZALE-t ŞÜYU SAOŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRÎMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo:200213Satış Satıİmasma karar venlen gayrimenkulün cinsı, kıymeti, adedi. evsafı: Kuşadası. Güzelçamlı beldesi, Köyüstü mevkiinde parse! 914. cilt 9, sayfa 911'de kayıtlı 157 40.00 m2 yüzölçümlü zeytinli tarla niteliğindeki taşınmaz. Taşınmaz Kuşadası Güzelçamlı beldesi. Köyüstü mevkiinde Güzelçamlfya girişte solda asfalta cepheli \erdir. Taşınmaz üzennde herhangı bir bına ve tesis yoktur. Taşınmaz üzerinde 6 adet zey- tın ağacı, pinar çalısı ve 15 adet çam ağacı vardır. Arazi %30-40 eğimlı ve killi-tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazın geri kalan kısmı tabii otlak vasfmdadır. Taşınmaz deniz manzaralı ve denize taknben 2000 metre mesafededir. Taşınmaz II. derece arkeolojik SİT alanı ıçerisindedir. TAŞINMAZIN DEĞERİ. 36.202.000.000.- lıradır. Satış Şartlan: 1. Satış 06.01.2003 Pazartesi günü saat 15.45'ten 16.00'ya kadar Kuşadası Adliye çay bahçesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen kıy- metinO o75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflan- nı geçmek şartı ıle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın ta- ahhüdü bakı kalmak şartıyla 16.01.2003 Perşembe günü aynı yerde saat 15.45- 16.00"da ikinci arttırmaya çıkacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösteri- len müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı. arttırma bedelinin mahn tahmin edilen bedelinin %40'ını buhnası ve satış istevenin alacağına rüçhanı olan alacaklannın toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pay- laştırma masraflannı geçmesi lazmıdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmava iştirak edeceklerin. tahmin edilen kjymetin %20si nispetinde pey akçesı veya bu para mıktan kadar rrulli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve- nlebilir. İhale pulu. %18 KDV ve tapu harcının 1 2'si ve masraflan alıcıya aittir. Bi- nkmiş vergiler. tellalıye bedelı, 1 2 tapu harcı satış bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- nnı hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı daj'anağı belgeler ile on beş gün ıçinde daıremize bildirmeleri Iazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. Ihale farkj ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tanhinden itıbaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılir. 6. Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan. başkaca bilgi isteyenlerin 2002 13 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlü- ğümüze başvurmalan ılan olunur. 19.11.2002 (*) İlgililer tabinne irtifak hakkj sahiplen de dahildir. Basm: 76874 PERŞEMBE 20.00 Bilet Satış/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-66 ilaniannız İçin (0212)293 89 78 perareklamdperareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.oerareklam.com.tr Kalbinizi Koruyun TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/lstanbul Te): (212) 212 07 07 (pbx) (10 hat) Faks:(212)212 68 35 Türkıye Gazetecıler Cemiyetı'nın yayınladığı gunluk Bizim Cazete Ülke soranlanna ılışkın raporlarıyla, araştırmalanyla. köşe yazılanyla, tarafsız haberienyle svil toplumlann gazetesı. Düzerlı okumak için abone olun. Tel: 0.212.51108 75 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'ndan İLANEN TEBLİĞ Sıra no: 1 Mükellef veva sorumlusunun adı-soyadı (unvanı): Oral Dış Tıc. Ltd. Ştı. Bilinen adresi: Yeşıltepe Vlah. 57. Sok. No:l 1 Z.Burnu Vergilendırme dönenu: 1995, 1996. 1997 Vergının nevı: KDV. Stpj. Fon, DV Ceza nevı: A. Kusur. Kusur V.U.K.'nun Mad.: 349, Mük. 349 Kocamustafapaşa \'ergı Daıresı mükelleflerine aıt olup yukanda adı soyadı ve un- vanı yazılı mükellefler adına (tanzim edilen ödeme emirleri, salınan vergi ve cezalar nedenı ıle tanzim ihbamameler) bilinen adreslennde bulunamamalan nedenı ıle teb- liğ edilemediğınden VUK.'nun 103-106 maddelenne istinaden ılgıhlenn ılan tarihın- den başlayarak bir ay içensmde vergı daıresıne bızzat veya bılvekâle müracaatta bu- lunmalan veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bıldırmelen halinde kendilerine süre ıle bir ayın hitamında müracaatta bulunmavan veya açık adreslenni bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşn tanhinden bir ayın sonunda teblığ yapılmış sayılacagı ilan olunur. Basın: 76605 P bulunduğunu ve kolayca satın alınabildiklerini belirtti. Sovyet yapımı SA gibi omuzdan firlatılan füzeler geçmişte, iç savaşlarda hükümet güçlerine karşı [ kuüanıhrken, bugün ' bireysel amaçlara da hizmet ediyor. Şiddet kullanan devlet dışı ! örgütlerin, önceleri bu ! tür silahlara l başvurmadıklannı j vurgulayan Yeni | Zelanda'daki Otego j Üniversitesi'nden i Robert Patman, ' -Ancak KIKüidesibi. gfiçlü maM desteği olan örgütlerin, bu silahlan kolayhkla elde -j, edebfleceğine inanınyor" şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog