Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı BT. TAKSÎM CAMİSİ BELGESl Oktav Ekinci ^ fcrtap kulübü 134334 ıCagaloglu-lsaııMTd (21215140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ŞERİATIN KRAVATLIBAŞKANI Oktay Ekinci ^ kitap kulübü f'4334)Ca4aloau-kantRilTel (21215140! 96 79. YIL SAYI: 28151 / 500.000 TL (KDV,ç,ndeı KURUCUSU- Y U N U S NAD\ 11924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ11945-1991) 3 KASIM 2002 PAZAR Cumhuriyet tarihinin 22. seçiminde 41 milyon seçmen 172 bin sandıkta oy kullanacak Demokrasi için sandığaSandık Başına!.. Seçmen bugün olum- suz koşullar altında san- dık başına gidiyor. Karamsarlığın ağır basması, en başta eko- nomik bunabmdan kay- naklanıyor,Avrupa Bir- liği yolundaki tıkanık- lıklar. Irak Savaşı'na ilişkin söylentiler, seçim siirecindeki belirsizlik- ler de üstüne ekJenince, iyimserlikten söz açmak elbette güçleşiyor. Ancak bu olumsuzluk havası, seçme görevinin önemini eksiltmiyor, tersine arttırıyor. Ne olursa olsun, öfke- nin verini sağduvunun, tepkinin yerini görev anlayışının almasını di- liyoruz. * Türkiye son aylarda beklenmedik olaylarla karşı karşıya kaldı. Ne- denlerini iyice bilemedi- ğimiz bu olaylarla çal- kalanan Ankara'da her şeyin doğru dürüst gitti- ğini söylemek kolay de- ğil!.. Ancak ülke seçim telaşıyla hop oturup hop kalkarken dünva ölçeğinde olan bitenler ilginç boyutlara taşındı. Amerika'nın Irak'a yönelik savaş kararı, Fransa ile birlikte Tür- kiye'nin de aldığı tutum sayesinde duraksamış gibi görünüyor; gerek- siz iyimserliğin elbette yeri değil; ama, bir "te- reddüfün göstergeleri ortada... Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler de ilginç bir renk almaya başladı; Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin kararlılığı, bizim açımızdan olumlu so- nuçlar yaratabilecek ağırlıktadır. Bir abartmaya yer vermeden bu gelişmele- ri değerlendirmekte ya- rar var. • Türkiye içerde dar- madağınık bir görüntü verirken ve seçim tela- şında geleceğin belirsiz- liği ağır basarken, dışa dÖDÜk yüzünde bu gös- tergeler oluşabiliyorsa, olayın altı çizilmelidir. Seçim sonuçları orta- ya çıktıktan sonra kuru- lablecek ölçülü bir ko- alisyonun önünde tüm yolann tıkanık olduğu- nu söylemek biraz acele etnek anlamına gelmi- yoı mu?.. lürkiye, yapısındaki olunlu güçleri harekete getrebildiği ve üstünde- ki zikliği atabildiği za- maı hakkı olan yeri sa^ayabilecek bir ağır- lığ sahiptir. îeçmenin sandığa bu îykıser düşüncelerle gitıesinde ise say makla bitıez yararlar görüyo- 10 binden fazla aday Türidye bugün ge- leceğini belirlemek için bir kez daha san- dık başına gidiyor. Ülkenin 22. "demok- rasi sınavında"4l milyon seçmen 172 bin sandıkta oy kullanacak. 85 seçim çevre- sinde yapılacak olan seçimde 18 siyasi parti 10 binin üzerinde milletvekili adayıyla yanşacak. DÜZCe'den 3 milletvekili Son nüfus sayı- mının ardından Istanbul ve Ankara'nın da içinde bulunduğu 8 ilin milletvekili sayısı geçen seçimlere göre 1 'er arttı. Buna kar- şın 9 ilin milletvekili sayısı l'er, Bolu'nun da 2 azaldı. Seçime ilk kez il olarak katılacak Düzce de 3 milletvekili çıkaracak. • 8. Sayfada ALTYAPIYOK SEÇÎMYASAKLARI Seçîme 60 trilyonlira # 67 mılyonluk Turkiye, bugün yeni temsılcilenni seçıyor. Ancak teknoloji çağında elektronik sıstemı yaşama geçırememesı nedenıyle, seçim sonuçlan yine tartışmalı olacak. Kaynak yetersizliği dolayısıyla sadece 26 ilde bilgisayarlı sistem kurabilen Yüksek Seçim Kurulu bu illerde 127 bin 625 mükerrer yazılım tespit etti. • 5. Sayfada Mükerrer oya hapis • Bugün saat 06.00'dan 24 00'e kadar alkollü içkı satışı yasak olacak tçkili yerlerde içki venlmeyecek. Ruhsatlı olsa bile silah taşınamayacak. Sandık başmda oy vermeyı engelleyenlere, görevlilerle tartışanlara hapis cezası venlecek. Lıstelere yazılı olduklan halde oy kullanmayanlar 5 milyon lıra para cezasına çarphnlacak. • 5. Sayfada SEÇMEN KÂĞIDIGEREKMÎYOR Parmaklara çıkmaz boya # Yurttaşlar bugün seçmen kâğıdı ve kımlıklenni göstererek oylannı kullanabılecek. Seçmenlerin parmağı, mükerrer oy kullanımınm önlenmesı için önceki seçımlerde olduğu gibi yine Hindıstan'dan ıthal edilen çıkmaz mürekkeple boyanacak. Seçmen bilgı kâğıdı olmayanlar da oy kullanabilecekler. • 5. Sayfada Halliday, ABD'nin Irak'a saldırmak için örgütü rüşvet baskısıyla elinde tuttuğunu söyledi BM Bush'ıın emrinde ruı. Cumhurryet HİLMİ ÖZKÖK GİDİYOR ABD ile gündem Irak # Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 4-10 Kasım günlerinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Myers'ın resmi konuğu olarak ABD'de temaslarda bulunacak. •ABD'nin olası bir Irak saldınsı nedeniyle büyük önem taşıyan ziyaret sırasında Özkök, oldukça üst düzey bir kabul görecek. Özkök'ün gündeminde Irak ve ikili askeri işbirliği konulan bulunuyor. • 8. Sayfada ABD DESTECİNE ELE$TİRİ Fischer ortalığı kanştırdı # Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in Washington ziyareti sırasında. ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik desteğini "Dost tavsiyesiyle evlenilmez" sözleriyle değerlendirmesi ortalığı kanştırdı. Washington Times gazetesi, Fischer* in sözlerini, "Almanya Türkiye'nin AB üyeliğine karşı" olarak yonımladı. B 11. Sayfada ohen buzun yeniprensesi Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen l luslararası Buz Pateni Şampi- yonası'nın geçen gün \apılan finalinde ba>anlar kısa programda ABD'li Sas- ha Cohen(O.S) altın madahamn sahibi oldu. Bu dalda Japon Fumie Sugu- ri (1.0) ikinci olurken RusMktoriaVoIchko\a (1.5) üçüncülüğü elde etti. Çift- ler serbest finalinde ise Rus Tatiana Totmianina - \laxim Marinin çifti bi- rincilik kürsüsüne çıktı. Çin Cumhuriyeti'nden Qing Pang - Jian Tong'un ikinci olduğu bu dalda, Kanada'dan Anabelle Langlois - Patrice Archetto çifti de üçüncü oldu. Orijinal dans kategorisinde l kraynalı çift Elena Grus- hina - Ruslan Goncharov birinciliği elde etti. (REUTERS) # tsveç gazetesi Aftonbladet'e "BM'yi ABD'den kurtann" başlıklı bir yazı gönderen eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Halliday, ABD'nin Irak'ı işgal etme isteğinin altında, ülkenin ham petrol kaynaklannın denetimini ele geçirmeyi amaçlamasının yattığmı belirtti. GÜRHAN UÇ1C\N ~ STOCKHOLM - Bırleş- mışM:lletler'de(BM) 1997- 1998 yıllannda genel sekre- ter yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, Irak'a uygula- nan yaptınmlan protesto ederek görevınden aynlan Denis Halliday, BM'nin gü- venilirlığinı koruyabilmesi ve gücünü arttırabilmesi için ABD'nin baskılanndan kur- tulması gerektiğıni söyledi. Isveç gazetesi Aftonbla- defe bir yazı gönderen Hal- liday, "BM'yi ABD'den kurtann" başlıklı yazıda, ABD'nin Irak'ı ışgal etme is- teğinin altında, ülkenin ham petrol kaynaklannın deneti- mini ele geçirmeyi amaçla- masının yattığını belirtti. Halliday şöyle devam etti: "Durum, hem BM'nin ha- len içinde bulunduğu buna- lımın nedenidir hem de ör- gütün bu en güçlü daimi üyesinin rüşvetçi girişimle- rine karşı direnip direne- meyeceğinin sınavı yerine geçecektir. Eğer ABD'nin amacı BM'yi rüşvete bağ- layıp Amerika'nın dış poli- tika emellerine ulaşmak için kendine alet etme ol- masaydı,ABD'nin lider ro- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de BIZ KIMIZ? 100 bin seçmenın evı arabası, kredı kartı, bılgısayarı, eğitımi, gelin, mesleği, külfurel etkınlıklere katılımı araştırıldı. Sonuç oylara da yansıyacak. Modayı fotograflamak I 945 'ten sonra moda ıddialı bir sektör olarak dunya çapında yer edinınce kendı dergılerıni /e foîoğrafçılarını da yaraltı. 945 sonrası Alman moda fotoğrafçılığını anlatan 188 loğraf 5-30 Kasım rı arasında IstSul da Bugün Cumhuriyet 'Ie birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Anadolu dilinde dünyayı dolaşıyor OO'lı yılların sonunda birden ruzgâr gıbı esmeye başladı ve 4 0 yıldır varlığını hıç unutturmadan sıcak bir esintı gibi müzik '-•çcdışmalannı sürdürüyor. Hatice TUNCER'in röportajı 7. sayfada... Cemal Nadir'in yaşamı kitap oldu Usta karikaturist Cemal Nadir'in yaşamını konu alan Cemal Nadir 100 yaşında adlı kitap Karıkaturculer Derneğı Yayınları'ndan çıktı Kıtapta eski Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın, Karikatürcüler Derneğı Başkanı Yönetim Kurulu adına Cihan Demirci'nin kitabın oluşum sürecini anlatan yazıları bulunuyor| surec 3. sayfada... GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Eski Zaman Seçimleri Eski seçımlerin tadı başkaydı. O zamanlar 20'den fazla partinin seçime katılmadığı, çekışmenin ikı partı arasında geçtığı zamanlardı. Propaganda günlerinde henüz uçak, helikopter, oto- bus gibi araçlar ıcat olmadığı için "mertlık bozulmamış- tı." Amerıka'dan ithal büyük, rahat otomobıllerie geziye oncüluk eden liderler, buyük bir araç konvoyu ile izle- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Rıuıı göçmene dönüş yolu Rum basınma göre Güzelyurt, Maraş ve bazı sınır köyleri Rumlara taviz olarak verilecek ve 100 bin kadar göçmen evlerine geri dönecek REŞATAKAR LEFKOŞA - Bırleşmiş Mılletler (BM) Ge- nel Sekreten Kofi Annan'ın, bu ayın ortala- nnda Türk ve Rum lıderlere s\ınması beklenen çözüm planı Rum tarafinda ciddi bir şekilde tartışılıyor. Glafkos Klerides, Rauf Denktaş'a yûzde 24 oranında toprak önerirken BM Genel Sek- reten 'nın, Türk tarafinın tepkısini dıkkate ala- rak yüzde 28 ve üzerinde durduğu bildınldi. Güney Kıbns'ta yayımlanan Fıleleftheros gazetesinin habenne göre toprak sorununu da- ha çok tazmınat yoluyla halletmek isteyen Ge- nel Sekreter Kofi Annan, geçmışte "Gali Ha- ritası" olarak taraflara sunulan toprak hanta MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Yaprak... Orman ağaçlardan oluşur. Ya ağaç? Ona da kim- liğini yapraklar verır. Bir yaprak, bir yaprak derken bınlerce, milyonlarca yaprak bir araya gelir, o güze- lim ağacı sarıp sarmalar... Meyveye durmuş ama, yaprakları oluşmamış bir ağaç olur mu? Olmaz... Bu, kumaşsız elbise dikmeye benzer. Yapraklar meyvenın etrafını öyle donatırlar kı, hiç- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog