Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel K ı ı a D 1 a r ı UCU GÜLLÜ KUNDURA Muzaffer Buyrukçu Çal Pazariama A.Ş Tınkocagı Cad No 39/41 » kltap kulübü ı343'4ıCa43İo$lu-lstanbulTd f212>5140196 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı t a p ] a r ı MAVl BlR MERHABA UlviyeAlpay A.ŞTMoırağıCıd.No-3W41 Tel (212)5140196 79. YIL SAYI: 28175 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Siyasi parti liderlerinden anayasa değişikliğine ve laiklik karşıtı eylemlere sert eleştiri Rej im uyansıBÜLENT ECEVİT Bu böyle gidemez # 3 Kasım'da siyasi yapının tümüyle altüst olduğunu belirten Bülent Ecevit, "Seçimden önce de AKP'nin rejim açısından tehlike olabileceğini söylemiştim. Kaygılanmı koruyorum" dedi. Ecevit Kıbns'ta ver kurtul baskısından rahatsız olduğunu vurguladı. Medyanın tutumunu yadırgadığını söyleyen DSP lideri, daktilosunun haber olduğunu ancak görüşlerine yer verilmediğini kaydetti. Ecevit "Cumhuriyet saygın bir gazete. Siyasetten aynlırsam eve tek Cumhuriyet girer" dedi. DENİZ BAYKAL Devlede kavga olıııaz # Programı eleştiren CHP lideri Deniz Baykal hükümete "Devletin temel kurumlanyla kavga etmeyin, cumhurbaşkanmıızm uyanlannı dikkatle değerlendirin, rejim sorunu çıkaraıayın" uyansında bulundu. Deniz Baykal, "Türkiye'nin hassas dengelerini yok sayarak 'güç bende' deyip yeni anayasa yapmayı kimsenin akhndan geçirmemesi gerektiğini" söyledi. • 4. Sayfada MUSTAFA BALBAY ANKARA - DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit, AKP ıktıdannın de\ letın yerleşmış gelenek- lenne ters hareket etmeye başladığını belirterek "Bu böyle gidemez. Böyle giderseTürkiye ba- tar" dıye konuştu. 3 Kasım'da siyasi yapının tü- müyle altust olduğunu söyleyen Ecevit, "Ben se- çimden önce deAKP'nin rejim açısından teh- like olabileceğini söylemiştim. Kaygılanmı koruyorum" dedi. Medyanın kendisıne yönelık tutumunu yadırgadığını söyleyen Ecevit, "Dak- tilom haber oluyor, görüşlerim olmuyor. Şim- dilik böyle ama. böyle devam edeceğini san- mıyorum" dedi. Kıbns'ta ver kurtul baskısın- dan rahatsız olduğunu söyleyen Ecevit, Erdo- ğan'ın yurtdışı gezilerının hiçbır resmı nıtelık ta- şımadığına dıkkat çektı. Ecevit'e göre, hüküme- tın ekonomı programı 57. hükünıetın yaptıklan- nın üzenne mşa edılmiş durumda. Ecevıt'in DSP Genel Merkezi'nde Cumhuri- yet'ın sorulanna verdığı yanıtlar şöyle: - 3 Kasım seçimlerinin tozu dumanı kalk- tıktan sonra, seçim sistemini nasıl görüyorsu- nuz? Öyle anlaşıhyor kı geçen dönemde seçim sıs- temı konusunda yüzeysel sorunlar üzennde du- rulmuş Yüzde 20-30 oy alan partı, tek başına bü- yük güç oluyor. O ıktıdarla hukümet arasında cıddı çelişkıler şımdıden ortaya çıktı. Laıklık karşıtı akımlar gündeme gelmeye başladı. Nere- ye varacağı belli olmaz ama, şımdiden kaygı ve- nci durum gündeme geldi. - Hükümet programım inceleyebildiniz mi? Bırtakım yapacaklannı açıklıyorlar. Kaynak- lannı belırtmiyorlar. Çözüm yok. Bırtakım iyi nı- yetli düşünceler var Bunlann nasıl yapılacağı konusunda aynntı yok. Aynca toplumun en ge- nış kesımleri, çıftçıler, köyjüler, esnaf, sanatkâr bunlardan tek tümce yok. Ekonomiyle ılgılı ön- görüleri aslında bizim çahşmalann üstüne bına edılen şeyler. Bugünkü hükümet ekonomı bakı- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te AKP'li bakanlann ilk kez katılacağı toplantıda şeriatçı tehdit gündeme getirilecek Irtica MGK masasındaı MGK Genel Sekreterliği, MİT, Emnıyet Genel Müdürlüğü, Dışışlen Bakanlığı ve diğer ılgilı kurumlar MGK toplantısma kapsamlı sunuş hazırladı. MGK'de ıç tehdit unsurlannın ılk sırasında yer alan irticai gelişmelere yer verilecek. Tarikat faaliyetlennin örneklerle ortaya konacağı brifıngde ırtıcai sermaye de gündeme getirilecek ve yurtdışı destekler anlatılacak. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - AKP hükü- metinin cuma günü ilk kez katılacağı Mılîı Güvenlık Kurulu (MGK) toplantısın- da kapsamlı bır sunuş yapı- lacak. Brifingde, kamu ku- rumlannm ve ıstihbarat bı- rimlerinın güncellenmiş Dilgılerınden oluşan ve ıç tehdit unsurlannın ilk sıra- sında yer alan ırtıcai geliş- melere ağırlıkla yer venle- cek. Milli Görüş yanlıları- nın ve dığer tarikatlann yurtdışından aldıklan des- tek, kamudakı örgütlenme- leri ve çalışmaları ayrıntılı MArkası Sa. 8, Sü. 3'te BAŞBAKAN GUL'DEN SAVUNMA: Sekreter değil danışman 0 Başbakan Gül'ün uzun süredir danışmanlığını yapan türbanlı Ayşe Yılmaz'ın fıilen göreve başladığını Başbakanlık bürokratlan, personeh ve AKP Genel Merkezı doğrularken, yapılan açıklamada, "Yılmaz'ın çeşıtlı konulann arzı için Başbakanlığa geldiğı" ıleri sürüldü. 2 tam gün Başbakanhk'ta mesaı yapan Yılmaz, Cumhuriyet'in dünkü haberi üzerine genel merkeze çekildi. • 6. Sayfada Güney Koreli eylemciler ABD üssünde Cüney Kore'de rrafik kazasında 2 genç lazın ölünıüne yol açan ABD askerlerinin aklanmasına karşı çıkan onlarca protestocu, dün ABD üssiine girdi. Amerikan as- keri sözcüsü Steven Boylan. yaklaşık 50 kadar eylemci Korelinin, Seul'ün kuzeyin- de bulunan "Camp Red Cloud" kampına çitleri keserek girdiğini ve birbirlerine ke- netlenerek "Amerikan askerleri Kore'den çıksın" slogamvla kampm ön kapısı- na doğru yürüyüş yaptığını söyledi. Boylan, göstericilerle Amerikan askerleri ara- sında herhangi bir çatışma çıkmadığını. ancak çoğu üniversite öğrencisi olan gös- tericilerin Güney Kore polisince gözaltına alındığını kaydetti. (Fotoğraf AP) Erdoğan', açıklamâ Kıbrıs politikası altüst# A\Tupa'ya yaptığı tur sırasında önce "Kıbns konusu Türkiye'nin üyeliğiyle ilişkilendirilmemeli" diyen AKP lideri Erdoğan'ın, daha sonra "Türkiye'ye müzakere tanhi venlmesi durumunda BM planının müzakeresini kabul edıyoruz" demesi herkesi şaşırttı. Erdoğan, Avrupa turu su"asrnda Kıbns polıtıkalanna ilişkın açıklamalarda bulunurken, yeni politikanın çelışkilenni gizleyemedı. # Erdoğan, hiçbir resmi statüsü olmamasına karşın Türkıye adına açıklamalar yapmaktan çekınmezken, dün "BM planı üzerinde Türkıye karşılıklı müzakerelere açıktır" dedi. Erdoğan böylece, Ankara'nın bugüne kadar doğrudan taraf olmadığını ısrarla vurguladığı, KKTC ile Güney Kıbns arasında çözülmesı gerektiğini savunduğu Kıbns sorununda müzakereye Türkıye'yi de taraf yaptı. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi I 77. Sayfada SAralık'ayeüştirilecek AB y ye niyet mektubu # AB Dönern Başkanı Danimarka'nın Başbakanı Rasmussen, AKP lıden Erdoğan'la görüşmesınde Türkiye'den gerçekleştireceği reformlann ve uygulamanın takviminin yer alacağı bır "nıyet mektubu" istedi. Erdoğan. son durumu içeren bir çalışmayı 8 Aralık'a kadar Dönem Başkanı'na ileteceklenni söyledi. # Dışişlen Bakanı Yakış da hükümetten talep edilen mektubun hazır olduğunu bıldirdı. Bu tür bır mektubun daha önce aday ülkelerden istenmediğini kaydeden Yakış "Ancak bu çifte standart olarak düşünülmemeli. Bu, Türkiye'nin işini daha da kolaylaştınr" görüşünü savundu. SADİ TEKELtOGLl 'mın haberi H 77. Sayfada Daniel Nijerya'danayrıldı Gazetedye ölümfetvası # Güzellık yanşması hakkında kaleme aldığı makalede Hz. Muhammed'in adını kanştıran This Day gazetesinın kadın yazan Isioma Daniel hakkında "ölüm fetvası" çıkanldı. Zamfara eyaleti hükümetinın sözcüsü, "müminleri, Dünya Güzellik Yanşması hakkında makale yayımlayan Thıs Day gazetesi muhabirinı öldürmeye" çağırdı. Nijer>r a'daki fetva, Salman Rüşdi için çıkanlan ölüm fetvasmdan sonra "ılk cıddi devlet fetvası" oldu. • 10. Sayfada BUSH'A 'MORON" DEDİ İŞİNDEN OLDU MlO. Sayfada ABD POLİS DEVLETİNE DOĞRU • 10. Sayfada MAHALLENlN BAŞBAKANI • 3. Sayfada ALKIŞLAMAYI ÖGRENMEK CSTÜNE • 75. Savfada GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Vere Vere Kalmadı, Kalmadı!CHP lıden Deniz Baykal, "Bana yenianayasadan hıç söz etmedıler" dıyor. Onca yılın sıyasetçisı Baykal'ın bu sözünü yadır- gamamak olanaksız. AKP'lilerın saklı tuttukları yeni anayasa tıpınde da- ha kaç projelerı vardır, kım bılebiiır. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de 1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI Hasta sayısı 100 milyon ; Sayımda uygar karar • WH0 ve UNAIDS tarafından hazırlanan 12 maddelik AIDS'e karşı geniş müdahaleler paketi, 2002-2010 arasında yetişkınlerdeki HIV enfeksiyonlarmı önemli ölçüde azaltacak. 1981 'den bu yana dünyada 40 mılyonu bulan AIDS hastalannın sayısı önlem alınmadığı takdirde 2005'te 100 milyona çıkacak. AIDS'ın neredeyse en az görüldüğü Avrupa ülkesi olan Türkiye'de ıse Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 1985 yılından bu yana 431 AIDS vakası saptandı. • 7. Sayfada 9 Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, anayasamn 91. maddesinde belirtilen özgürlüklerin kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceğine ilişkin bir hüküm olduğunu belirterek, nüfus sayımmdakı sokağa çıkma yasağının kanun hükmünde kararname ile düzenlendiği için seyahat ve kişi özgürlüğünü kısıtladıgından dolayı iptal edildiğini bildırdi. Kılıç, "Bu hürnyetler ve özgürlükler yasak alan kapsamında. Bu nedenle iptal ettık" dedi. MArka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog