Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

26 KASM 2002 SALI CUMHURİYET SAYFA DIZI Annan'ın Kıbns planında Kıbns sorununun çözümü ile Türkiye'nin AB'ye üyeliği birbirine bağlandı 12AraJık'a endeksliplan• Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns planınm Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan özeti derinliğine incelendiğinde ortak devlet çatısı altında iki eşit parça devletten oluşan bağımsız, tek uluslararası ve yasal kişilik ile tek egemenli bir yapılanma öngörülüyor. Planı da yönetim, mülkiyet ve toprak dağılımı konusunda uzun vadede sorunlar taşıyacak hükümler bulunuyor. • Türkiye için en önemli noktalardan birisi, Kıbns sonınunun çözümü ile Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arasında doğrudan bir bağ bulunmadığı yolundaki görüşlerin geçerliliğini artık yitirdiğinin BM Genel Sekreteri'nin planında yer alan ibarelerle onanmış olmasıdır. Annan, taraflara sunduğu plan üzerindeki tartışma ve uzlaşma sürelerini AB'nin 12 Aralık'ta Kopenhag'da gerçekleşecek zirvesine endeksledi. • Taraflann (KKTC -Kıbns Rum kesimi) Annan planını müzakere edip etmeyeceklerini bildirmelerinin süreye bağlanması ile yetinilmeyen BM Genel Sekreterliği girişiminde, müzakerelere başlanması halinde bitiş tarihi olarak 28 Şubat öngörülmekte ve anlaşmanın KKTC ve Kıbns Rum kesiminde eşzamanh olarak referanduma götürülmesi de 30 Mart olarak takvime bağlanmış bulunmakta. KOCAELI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemize bağlı bınmlere 2547 sayılı Yükseköğretım Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartı- lan yönetmeM hüktimlenne göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden iti- baren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. Adaylardan a) Anabilim stenilen belgeler; dallanm belirten dılekçeleri danı sureti, özgeçmiş ve varsa eserlerini. b) Profesör ve doçent kadrolan devamlı sörler 6 takım, c) Yardımcı ile 2 adet fotoğraf, öğrenım belgelerinin fotokopisi, nüfus cüz- statüde olup, başvuranlar bilimsel çalışma ve yayınlannı profe- doçentler 4 takım teslim edilecek. doçent kadrosuna başvuranlar başvurduklan anabilim dalı ve başvurduklan yabancı dilini belirten dılekçelenni (var ise merkeze yabancı dil başan belgesi veya KPDS (70 puan)- ÜDS (65 puan) sonuç belgesi« nacaklar. d) Araştırma puan türünden e) Araştırma :klenecek) Doktora diploması ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlannı 4 takım olarak su- görevlileri transkript ve LES sonuç belgesi vereceklerdir. LES puanının baş\iırulan dalın (Sayısal. sözel ya da eşit ağırlıklı) en az 45 puan olması gerekir. görevlilerinın başvuru tarihi itibarıyla, lisans mezunlanmn 27, yükseklisans mezunlan ve doktora öğrencilennın 31 yaşından gün almamış olmalan gerekmektedir. f) îlan edilerı kadro derecesinde olanlar derece ve kademelerini belirten belgelenni g) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 1 müracaat edebilecekler ve bulunduklan kazanılmış hak aylığı vermeleri gerekmektedir. Canunu dışında dığer kanunlara tabi olarak çahşanlann naklen atamalan Maliye Bakanhğı'ndan atama iznı verilırse yapılabilecektır. h) Öğretim ÜDS'den50ve görevlisi, araştırma görevlisi ve uzman kadrolanna başvuracak adaylardan KPDS ve daha fazla puan almış olanlar yabancı dıl sınavından muaf tutulacaklardır. ı) Yükseköğretim Kurulu Başkanbğı'ndan aktarma ve kuUanma izni ile aynca öğretim görevlisi ve öğre- tim yardımcılan kadrolanna Maliye Bakanhğı'ndan açıktan atama izni verildiğinde atama yapüacakür. i) Öğretim görevhsi, araştırma görevlisi ve uzman kadrolanna başvuracak adaylann ilan edilen anabi- lim dalı ' programla ilgıli fakültelenn bolümlerinden mezun olmalan gerekmektedir Yüksek lısans tercih nedenıdir. Yurtdışından alınan diploma veya unvanlann Ünıversıtelerarası Kurulca eşdeğerlıliğinin yapılmış olma- sı gerekmektedir. Ilgılilere duyurulur. BİRİMİ Tıp Faküitesı Tıp Fakûltesı Tıp Fakûltesı Tıp Fakûhes^ Tıp Fakûhesı Tıp Fakültes: Tıp Fakültesi Mühendıslık Fakültesı Mühendıslık Fakûltesı Mûhendısli Fakültesı Mühendıslık Fakültes; Mühendıshk Fakülles Mühendslik Fakültes' Mühendıslık Fakültes Mühendıslık Fakûltesı Mühendıslık Fakûltesı Mühendıslık Fakûltesı Mühendıshk Fakûltesı Fen Edebıyat Fak Fen Edebıyat Fak Fen Edebıyat Fak Fen Edebıyat Fak Fen Edebıyat Fak. Fen Edebıyat Fak. Gûzel Sanatlar Fakûltesı Guzel Sanatlar Fakûltesı Güzel Sanatlar Fakûltesı Güzel Sanatlar Fakûltesı Gûzel Sanatlar Fakûhesı Güzel Sanatlar Fakültes; Güzel Sanatlar Fakûltesı tkt \e 1dan Bıl Fak tkt %eldanBıl. Fak. tkt.*eIdan Bıl. Fak. Ikt. ve idan Bıl. Fak. Ih. ve Idan Bıl. Fak. tkt. ve tdan Bıl Fak Egıtım Fakûltesı Eğıtım Fakûltesı Teknık Eğıtım Fakültes: Tetaık Egıtım Fakühev. Teknık Egıtım Fakûltesı Teknık Eğıtım Fakûltesı Teknık Eğ;tım Fakûltesı Teknık Eğıtım Fakûltesı Hukuk Fakûltesı Kocaelı SaJJık Y.O. sı Koçaelı Sağiık Y 0 Kocaelı SaghkYO sans KLocael Sağlık Y 0 SI Köseköy MYO KöseköyMYO HerekeÖmertlMYO HerekeÖmerltM'ıO Kîndıra MYO GebzeMYO. ^ v a Kaptan MYO Arelanbej MYO - förfezMYO. REktönuk Rektörlük ASABlLİMDALl Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Sağlıgı ve Hast Tıbbı Farmakoloj! tç Hastalıklan tç Hastahklan 1; Hastalıklan Radyoloj- Mak Ma! Im. Tek. Jeok:mya ve Mad. Yat. Yer Fızığı Temel lşlemler Temel Işlemler Makıne Müh Böi Mekanık Çe\T« Teknolojısı Çevre Bılımien Yöneylem Arastırması \ öneylem Araşıınnası Elektronık Felsefe Bölumü Felsefe Bölûmü Matemack Böl Georaetn Matematık Böl Topolojı MatemaBk Böl Cebır \t Sayılar Teo Ing.lız D:l le Edebıyat] PlasükSan Böl ResunASD Plasck San Böl Resraı ASD. FotografıeGrat'kSan Böl GrafıkASD Fotoğraf \e Grafik San. Böl Grafık ASD Mûzık Böl Müzıkolojı ASD MûztkBöi Müzıkoloji ASD Iç Mımarhk Böl Iç Mımarhk ASD Yonetim Organızasyon Yönetim Organızasyon Muhasebe le Fjiansman lktısat Tanhı Sı>aset B:lımı Yönetim ve Çahsroa Sos. Matematık Eğ- nmı Fen Bılgısı Egt Psıkoteknık Ps koteknık E5:t;m Teknolous; Eğıtım Programlan Enerjı Testslen Eğıtımı Elektnk Makmalan Eğıtımi !ş Huk ve Sos GÜ\ Huk Cerrahı Hastalıklar Hemş Cerrahı Hastalıklar Hemş. Halk Sağlığı Hemşırelığ: Ebelık Bölümü Lastk Teknolojıs: Pıog Fermantasvon Prog Bova Teknolous Programı Bılgısa>arlı Muh Vergı Uyg Prog Halkla tlışkıler Programı Makme Programı İ5 ve Lgra^ı Terapısı Programı Bahçe Z.raat; Programı At Antrenörlûğû KADROIVVAM DERECE ADEDİ AÇTKUMA Yrd Doç 5 Yrd Doç 5 1 Pedıatnk Onkolojı uzmanı Yrd. Doç 5 1 Arş Gör ' 5 f Gastroentertlojı Yandal ıhtisası ıçîn (tkı yıllık uzman olması gerekir.1 Arş Gör 5 1 Endoknnolojı Yandal ıhtısası ıçın. (lkı yıllık uzman olması gerekır.) Yrd Doç 5 1 Alerjı uzmanı # "Lzman Ş 1 Yrd Doç 4 1 Yrd Doç. 5 1 •Arş. Gör lÖğr Gör 1 6 1 Yrd Doç 5 1 Arş. Gör. ' 1 YnLDoç 5 ! Yrd. Doç ) 2 Yrd. Doç 3 Profesör 1 Doçent 3 Doçent 3 Yrd. Doç 5 •Arş Gör (Ögr Gör) 1 Yrd. Doç 5 ' Yrd Doç 5 Yrd Doç 5 Arş Gör T Doçent : Yrd Doç 4 Yrd Doç 4 Arş Gör 7 *Arş Gör ı Ögr Gör. 1 5 Grafik mezuau olması Dev let Konserv atuvan Temel Büımler Bölûmü Kzunu olması Arş Gör 7 1 Müzık Kompozısvon Bölûmü mezunu olması Arş.Gör. 7 1 Iç Munarlık mezunu olması Profesör 1 1 Yrd. Doç. 5 1 Profesör 1 1 Profesör 1 I Yrd Doç 5 Doçent } Yrd Doç. 5 Yrd. Doç 5 Yrd Doç 5 Uzman 6 VrdDoç 5 Cebır alanında dokiora) apmış olması Fızık alanında doktora yapmış olmak ile eg:tm fak gorev j apmış olması tercih edılır. Yrd Doç 5 1 Arş. Gör. 5 1 Arş Gör. 5 Aı$.Gor. 1 1 Yüksek hsanslı olması Yrd. Doç. 5 Cer Hast Hemş ABD'de dotaora yapmış oima- Arş.Gör. 6 1 "Ögr Gör 6 1 Halk Sağlığı Hemşırelığ] ABD'de yüksek lı- vapmış olması "Öğr Gör. 3 r Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıklan Hemşırelığ: ABD'de yüksek lısans yapmış olma- Yrd Doç 5 t Knnya Müh ohnası •Arş Gör (Ögr Gör.) 6 •Arş. Gör. ıÖgr Gör 1 7 "Ögr Gör 3 Öğr Gor 5 "Ögr Gör 1 Yüksek hsanslı kımya mezunu olması Teknık öğretmen olması •ArşGör. lÖğr Gör l 7 2 Yrd Doç 5 1 Zıraat Fakûltesı Toprak Bölümû raezunu olup. Bıtkı Besleme ve Toprak Venmlılığı dalında doktora vapmış. olması •Arş Gör (Ögr Gör i 5 1 Uzman 5 1 Gazetecılık Bölûmü mezunu otup. rektörlük emnnde gorevlendır.lmek üzere Uzman 6 1 kutüphanedik Bölûmü mezunu olması ' araştırma görevlısı karşılık göstenlerek öğretım görevlisi olarak çalıs.tınlmak üzere " \aklen atama ;apılacak •" Tıpta uzmanlık dıpbmasraa sahıp olmalan gerekmektedir Basın: 74824 ERCAN ÇİTLİOGLU -1- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi An- nan'ın Kıbns sorununu çözme amacı ile hazır- layarak ilgili taraflara sunduğu, antlaşma dili ile hazırlanan 156 sayfalık belgenin a>Tintılan as- lında gerek Yunanistan ve Kıbns Rumlannın gerekse Türkiye ve KKTC"nin olumlu ve olum- suz ilk tepkilerinin aceleci bir yaklaşım sergile- diğini ortaya koyuyor Her ne kadar KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "planın Türkler \e Rumlar açısından kabul ediiebilir vönleri olduğu kadar kabul edi- lemeyecek yönkri de bulunduğuna" işaret ede- rek önyargılı bir tavır sergilemekten kaçınma basiretini göstermiş olsa da BûlentEcevitve es- ki Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'ın olum- suzluğu ağır basan açıklamaları ile medyaya egemen olan aşırı iyimser yaklaşım. Türkiye'nin Annan planının içeriği hakkında kafasınm ka- nşık olduğu biçimınde bir ızlenim uyandırarak karşı tarafın elini, eğer başlanırsa müzakere ön- cesı güçlendirmiş durumda. Buna geçen hafta AKP lideri Erdoğan'ın Kıb- ns sorununa ilışkin olarak önce Belçıka mode- lini benimsedığini açıklamış. sonrasında yanlış anlaşıldığını söylemiş olmasının yarattığı ve Yu- nan basınında da yer alan tereddütler de eklen- diğinde Türkiye'nin bu gibi konularda yapılma- sı gerekli olan beyin cimnastiğinın ötesine ge- çerek kafasındaki kanşıklığı sergileyen bir fo- toğraf vermesi herhalde ya- rarlı birda\Tanış olmamıştır. mak gerekecektir. Bu arada özellikle Türkiye adına gözden uzak rutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi, bugüne kadar yetkili çe\Telerce seslendirilen Kıbns sorununun çözü- mü ile Türkiye'nin AB üyeliği arasında doğru- dan bir bağ bulunmadığı yolundaki görüşlerin geçerliliğini artık yitirdiğinin BM Genel Sekre- teri'nin planında yer alan ibarelerle onanmış ol- masıdır. Kofi Annan. taraflara sunduğu plan üzerindeki tartışma ve uzlaşma sürelerini AB'nin 12 Aralık'ta Kopenhag'da gerçekleşecek zirve- sine endeksleyerek Kıbns sorununun çözümü- nün Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakere- leri ile doğrudan bağlantılı olduğu mesajını açık bir biçimde vermiş ve bu tutumu ile KKTC ve Türkiye'yi moral bir baskı altuıa almıştır. Tarih çizelgesi Taraflann (KKTC -Kıbns Rum Kesimi) An- nan planını müzakere edip etmeyeceklerini bil- dirmelerinin süreye bağlanması ile yetinilmeyen BM Genel Sekreterliği girişiminde. müzakere- lere başlanması halinde bitış tarihi olarak 28 Şu- bat öngörülmekte ve anlaşmanın KKTC ve Kıb- ns Rum kesiminde eşzamanh olarak referandu- ma götürülmesi de 30 Mart olarak takvime bağ- lanmış bulunmaktadır. Taraflara. başlanılması halinde müzakereleri uzatarak zaman kazanma ya da zamana karşı oy- nama olanağı bırakmayan bu sınırlamalarla yak- Moral baskılar ASergılenen ve v arar yerine zarar verici bir ayn davranış da bir yandan Annan planı hakkında nihai söz hakkının KKTC adına Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş'a ait oldu- ğu söylenirken öte >andan da bu planın Türkiye açısuı- dan kabul edilemez yönleri- nin hükümet adına seslendi- rilmesı olmuştur. Annan planının daha müzake- re edilir nitelikte olup olmadığının incelenmesi aşamasında KKTC halkı ve Cumhurbaşkanı Denktaş üzennde yaratabileceğı moral baskılar düşünülmeden Türkiye'de hükümet çevrelerin- ce seslendirilen olumsuz görüşlerle medyanın ser- gıledığı pembe "ükbahar" fotoğrafı konunun taşıdığı hassasıyetle yazık ki örtüşür görünme- mektedir. Çöziim yerine sorun Annan planının Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan ve genel başlıklarla eklerinin avnntılı açıklamalanna yer \enlen özeti derinliğine in- celendiğinde ortak dev let çatısı altında iki eşit parça devletten (Türk ve Rum) oluşan bağım- sız. tek uluslararası ve yasal kişilik ile tek ege- menli bir yapılanma öngörülmüş olması ilk aşa- mada olumlu ızlenımler uyandırmakla birlikte özellikle v önetim. mülkiyet ve toprak dağılımı konulan uzun vadede çözüm yerine yeni sorun- lar yaratacak hükiimler taşımaktadır. Gerek KKTC gerek Türkiye'de ilk plana top- rak dağılımı çıkanlmak ve tartışmalar bu konu üzerinde odaklaşmakla birlikte Kıbnslı Türkle- rin geleceklerinin güvence altına alınma. kültü- rel. sosyal. etnik kimliklerinin korunma. siyasal ve ekonomik haklannın kısıtlanmaması adına üze- rinde asıl durulması gereken konu Annan pla- nının "yönetime"' ilişkin düzenleme önerileri ol- BD ve Avrupalı çevrelerin Annan planının Kıbns sorununun çözümü ve Türkiye'nin AB üyeliği önünde bulunmaz bir firsat olduğumı hem de en üst düzeylerde seslendirmeleri Yunanistan'ın sergilediği olumlu ve yapıcı tavırla birleştirildiğinde zamanlama açısından Türkiye'nin kendisini itildiği köşede çok rahat hissetmemesi doğal karşılanmalı. Bu durum medyaya egemen olan aşırı iyimserlikle 57'nci hükümetten giderayak yapılan kötümser açıklamaları açıklamaya yine de yeterli olmamalı. laşan Kopenhag Zirv esi birleştirilerek oluşturu- lan baskının çözüme ulaşmada kolaylaşttncı et- ki yaratacağını düşünen (ve Türkiye'nin direni- şini kırmayı da amaçlayan) Annan planının eş- liğinde taşıdığı bir önemli özellik de planın mü- zakere edilir yönünün bulunmadığını açıklayan kim ohırsa olsun uluslararası arenada "uzlaş- mayı önyargı ile reddeden" taraf olarak etiketle- neceği... Annan her ne kadar planının "take it or leave it" niteliği taşımadığını söylese de za- manlama ve sunuş biçimine yüklediği hassas anlamlar gerçeğin pek de bu yönde olmadığının açık bir kanıtı niteliğinde. ABD ve AB çevrelerinin Annan planının Kıb- ns sorununun çözümü ve Türkiye'nin AB üye- liği önünde bulunmaz bir firsat olduğunu hem de en üst düzeylerde seslendirmeleri Yunanistan'ın sergilediği olumlu ve yapıcı ta- vırla birleştirildiğinde zamanlama açısından Tür- kiye'nın kendisini itildiği köşede çokrahathis- setmemesi doğal karşılansa da bu durum med- yaya egemen olan aşın iyimserlikle 57'nci hü- kümetten giderayak yapılan kötümser açıkla- malan açıklamaya yine de yeterli olmamalı. Yurtta$lık Annan planının "Kıbns DevJeti, Bu Devletin Ortak Devlet Hükümeti ve Parça Dev letler" baş- lıklı bölümünde "Parça Dev letler eşit statüdedir. Anayasanın çizdiği çerçevede, egemen olarak Kuzev Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş (sağda), Birleşmiş Milletier Genel Sekreteri Kofi Annan (ortada) ve Rum yönetimi lideri Klerides bir arada. Bu üç lider Kıbns sorunun çözümünde büyük rol oynayacak. anayasanın Ortak Devlet hükümetine verdiği yetkilerin dışında kalan tiim yetkileri kullanır- lar ve kendileri özgür bir şekilde kendi anavasa- lan altında organkeolurlar" hükmü bulunmak- la birlikte Ortak Devletin. Parça Devletlere ta- nıyacağı yetkilerin ana çerçevesini çizecek ana- yasanın nasıl ve kimler tarafından hazırlanaca- ğı ya da var olan anayasanın nu esas alınacağı hakkında açıklayıcı bir bilgi bulunmamakta. bu da Parça Dev letlerin hangi yetkilerle donatıla- cağı konusunu açıkta bırakmaktadu. Planda, Or- tak Devlet anayasasının taraflarca ihlal edilme- si sonucunu doğuran eylemlerin yok sayılacağı hükmü getırilmiş ve bu suretle anayasanın Par- ça Devletler veya Ortak Devlet hükümetince ih- lali anlamındaki evlemlerin önünde bir engel oluşturulması öngörülmüş olmakla birlikte böy- le bir durumda ne tür yaptınmlann kimlerce uy- gulanacağı ve bağlayıcılığmın ne olacağı konu- su da havada kalmış görünmektedir. Annan planında geleceğe dönük ciddi sonı işaretlenni eşliğinde taşıyan en önemli noktalar- dan bir tanesi de "Yurttaşhk'" kavTam. tanım ve haklannın düzenlendiği bölümdür. Tek bir Kıb- ns yurttaşhğının esas alındığı. ancak tüm Kıb- ns }iırttaşlannın aynca Parça Dev let iç yurttaş- hğından da yararlanacağı ibaresinin yer aldığı bu bölüm. 20 yıllık bir süreyi kapsayan bağla- yıcı alt hükümleri dikkate alınarak incelendi- ğinde. gelecekte çok ciddi sorunlara neden ola- bileceği izlenimi uyandırmaktadır. Parça Dev- letlerin kendi sınırlan içinde yaşayan ancak yurttaşı ol- mayanlann gerekli gördük- leri hallerde siyasal haklan- nı kullanmalannı kendi böl- gesinde iç yurttaş olma ko- şuluna bağlayabileceği hük- münün yer aldığı "Yurttaş- ük 5 " bölümü. Annan planı- nın en hassas noktalanndan birisini oluşturmakta ve ge- lecekteki uygulamalarla Kıb- nslı Türklerin kimliklerini korumalan önünde ciddi bır tehlike ka>Tiağı yaratmakta- dır. Plana göre kendi bölgelerinde voırttaşı olma- yanlara siyasal hak tanımama yetkisi ile dona- tılan Parça Dev letler, a>nca bu statüye sahip ol- mayanlann kendi bölgelerine yerleşmelerine de sınırlama getirme hakkını ellerinde bulundura- caklardır. Asimilasyon hareketi Bu sınırlamanın son derece iyi niyetli ve Par- ça Devletleri koruma amaçlı görünürnlerine kar- şın Rum ve Türk Parça Devletleri arasındaki ekonomik gelişmişlik düzeyindeki farklıhklar dik- kate alındığında bu hüküm. kendilerine iş ola- nağı bulmak üzere Rum Parça Devletine yerleş- mek isteyecek Kıbns Türklerine karşı gelecek- te bir baskı aracına dönüşerek onlan kendi yurt- taşlığına geçinnenin birmanivelası haline gele- bilecek ve sosyoekonomik bir asimilasyon ha- reketine kaynak oluşturabilecektir. Yaşadığımız dönemde işsizlik sorunu ve ekonomik güçlük- ler nedeniyle hemen her gün 3-4 bin Kıbns Tür- künün çalışmak üzere Rum kesimine geçiş yap- tıklan düşünüldüğünde çözüm sonrası bu raka- mın çok daha yükselmesi ve açıklanmasına ça- lışılan nedenlerle nüfus dengesini de bozacak bir asımilasyona sahne olması güçlü bir olasılık ola- rak görünmektedir. Yarın: Mülkiyet, toprak düzenle- mesi ve askersizleşme sorunları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog