Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

2 6 KASIM 2002 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK DüfîL'ST TABÎAILI ÎSÎA.N'BüL EPBÎÎDÎSÎ A3DÜLCAN3AZ' IN KA CE?&LA?J ICSIM T2KMILİ BÎSDEN Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl saldınya uğrayan 1.6 milyon insandan yüzde 70'i kadın Kadın şiddetkıskacındatZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Kadınlann toplumsal yaşamda cinsel, fıziksel ve ekonomik yönden şiddete uğradığını vurgulayan sivıl toplum kuruluşlan kadın mağduriyetinin nedeninin erkek egemen toplum olduğunu bildirdiler. Olumsuzluklann giderilmesi için atılacak adımlardan en önemlisinin. Türkiye'nin de imzaladığı "Uluslararası Kadınlara Karşı Her Türlii Aynmcüığın Önlenmesi Sözleşmesi"nın (CEDAW) yaşama geçirilmesi olduğu belirtıldi. "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günii" nedeniyle sivil toplum örgütü temsılcileriyle bırhkte açıklama yapan tzmir Yerel Gündem 21 (YG 21) Aile Içi Şiddet Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Nurseli Toygar, "Dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet din. etnik köken veya sosyal sınıf gibi etkenlerden bağunsız olarak yoğun bir biçimde görülüyor. Yani kadın erkeğin kurbanı ohıyor" dedı. Prof. Toygar, Dünya t ' SağIıkÖrgütü ; nün(\VHO)son raporuna göre, her yıl şiddete uğrayan 1.6 milyon insanın yüzde 70"inin kadın olduğunu behrtti. Prof. Toygar, 4320 sayılı Aılenin Korunmasına Dair Kanun'dan yararlanmak ıçin son 4 yıl ıçinde tüm Türkiye'de sadece bin 727 kadının başvuruda bulunduğuna, bunun 476'sının sadece tzmir'de gerçekleşmesıne karşın 28 kentte hiçbir başvurunun olmadığına dikkat çektı. Prof. Dr. Toygar, "Bu durum lzmir'de şiddetin çok olduğunu değil, Izmirli kadınlann haklan konusunda daha bilinçli olduğunu gösteriyor" diyerek "Oysa diğer kentlerde kadın belki çok daha fazla şiddete uğramasına karşın başvuruda bulunamryor, nedeni de haklannı bilmemesL Bu durumu önkmek için 4320 sayılı kanunun uygulanması kaçındmazdır" diye konuştu. Toplantıda söz alan Kadın Haklannı Koruma Derneği tzmir Şubesi Başkanı Engin Demir. Türkıye'de her 10 bin kadına bır sığınma evi düşerken AB ülkelerinde bu oranın her 7 bin 500 kişide bir olduğunu söyledi. Demir, Türkiye"de devlete bağlı sadece 8 kadın sığınma evı olduğunu belirterek "Shil toplum kunıluşlanna ait kadın sığınma evi ise yok. Olanlar kapandı. Bu ncdenle STK'lere büyük görev düşüyor. Önemli olan STK'lerin dirençli olması ve gerekli duruşu sergüemesidir" dedi.Ege Üniversitesi Kadın Araştırmalan Merkezı (EKAM) Müdürü Prof. Seval Sekin de "Kadın kuruluşlan varoşlara yeterince inemedi. Bunu telafi edeceğiz'' dıye konuştu. • Türkiye'de her 10 bin kadına bir sığınma evi düşerken Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran her 7 bin 500 kişide bir. Türkiye'de devlete ait sadece 8 kadın sığınma evi var. Başbakanhk Aile Araştırma Kunımu'nun yaptığı araştırmaya göre. Türkiye'de her 3 kadından biri kocasından dayak yiyor, yüzde 53.6'sı da sürekli olarak kötü söz ve hakarete maruz kalryor. Dayak olaylannın yüzde 46.9*unda fıziksel zarar oluyor. Kadınlann yüzde 57.1'i bunu sessizce kabullenrvor, erkekkrin vüzde 35'i de eşlerine şiddet uyguladığını beürtrvor. Üniversite eğitimli kadınlann yüzde 23'ü fıziksel ve sözel şiddete, yüzde 71'i de ekonomik ve cinsel şiddete maruz kabyor. Türkhe'de kadınlann yüzde 9O'ı psikolojik, yüzde 40 ı fıziksel, yüzde 15'i de kocalannın uyguladığı cinsel şiddete uğramakta. KADINLARDAN AÇIKLAMA: Sığınma evleri arttınlmalı ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldınlması İçin Mücadele Günü"nde Ankara \e İstanbul'da çeşıtlı etkınlikler düzenlendi. Ankara Yüksel Caddesi'nde toplanan "Banş İçin Sürekti Kadın Platformu" üyeleri ile EMEP ve ÖDP'li bir grup adına konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu üyesi Hatice Beydilli. cinsiyet aynmcı yasalar ve uygulamalann kaldınlmasını, kadına yönelik şiddetin sorumlulannın da derhal yargı önüne çıkanlmasını istedi. *Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısı artünlmata, ücretsiz danışmanhk ve übbi destek sağlanmalT diye konuşan Beydilli, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şıddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğinin de altını çizdi. tstanbul Beyoğlu'nda, Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) üyesi kadınlar ile kadın haklannı savunan bazı örgütlerin üyelerince basın açıklaması yapıldı. tstikJal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, u Kadınlara Yönelik Şiddeti ve Savaşı Durdurahm" başlıklı broşür dağırrı. Grup daha sonra Mis Sokak'ta toplanan diğer örgütlerin üyelenyle bir araya geldi. Burada okunan ortak basın açıklamasında, kadınlann dünyada ve Türkiye'de şiddete uğradığı, yoksulluğun, savaşlann ve çatışmalann ilk mağdurlannın kadınlar olduğu vurgulandı. Polısın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı grup, açıklamanın Kürtçe de okunmasının ardından dağıldı. tnsan Haklan Derneği de yaptığı açıklamada, dünya ölçeğinde her 3 kadından birinın şiddetin değişik biçimlerine maruz kaldığını, kadınlann yaşamın her alanında şiddetle iç içe olduğunu belirtti. ENTERNET/MEHMETsuoj mehmet(g cumhuriyet.com.tr Uzun bir süredir dünyada en çok kabul gören iş biçimlerı, üründen çok imaj üretmek diye özetleneblir. Bir marka saptadıktan sonra onu, ürünün de üzerinde bir ımaj olarak pazarlayabilirseniz sızden başarılısı yok. Ürünün içeriği pek de önemli de- ğıl. Nasılsa taşeron sistemiyle eme- ğin ucuz olduğu ülkelerde. hatta ço- cuk işçi çalıştırarak bile malı elde edebiliyorsunuz. Globalleşen dünya- da hammaddeyi başka yerden, eme- ğı başka yerden sağlayıp birleştiri- yorsunuz. Bu ürünler dünya pazanna vergi- lerin, sendikaların, yasaların hatta yerel politikacıların bıle uğramadığı yerlerde üretilip, sadece markala- nyla giriyorlar. Dünya Çalışma Örgü- tü'nün tahmınlerine göre 27 milyon kadar insan böylesine sağlıksız ko- şullarda çalışıyor. En önemlisi ise ürünleri global ağ üzerinden yani in- ternet üzerinden satabilecekleri bir organizasyon kuruyorlar. Sonuçta küresel ekonomide tüm dünya bir reklam panosu olarak kabul edili- yor. Bu reklam panosuna erişmenin en kolay yolu ise bir zamanların bil- gi otoyolu olacağı söylenen inter- net. Sorun şu ki çoğu ınsan bu sağlık- sız ortamlarda üretim yapan şirket- lerin mallarını her şeye karşın satın almaya devam edıyor. Tüketiciler bu vahşeti duyuyor ve bunu onaylamı- yor olabilirler. Hatta, çok da fazla seçenekleri olmadığını düşünüyor Küresel Yağmacılığa Karşı Net Eylem olabilirler. Ancak Klein, "No Logo" kitabında bize bunun başka yolları olduğunu da fısıldıyor. Hatta fısılda- mıyor, yüksek sesle haykırıyor. Bizlere logoların, markaların ol- madığı, bunlann üzerinde de bir ya- şamın olanaklı olduğunu söyleyen Kleın, kitabında yenı dünya düzeni- nin, küresel bir köy mu, yoksa küre- sel bir yağmacılık mı getirdiğini sor- guluyor. Kimilerinin bilgi çağı adını verdiği, kimilerinin ise dünyanın globalleşme- si dıye andığı bu gelişmeler, nefes- leri kesen, tüketicilere geniş seçenek- ler sunan ve interaktif iletişim çağı olacağı vaadinin gerçek olmadığını da ortaya koyuyor. Adres defteri: Küreselleşme karşrtı bazı adresler: http:// www.anti- mal.org/ Site amacını şöyie özetli- yor Türkiye ve dünyada kü- reselleşme karşrtı oluşum- lann, akademik ve bireysel çalışmalann üretimlerini der- lemek, büttenlerimiz ve ba- sın açıklamalan yduyla ka- muoyuna ulaşmasinı sağla- mak. http://www.fabrikader- gisi.com/ Fabrika, 1992yılı1 Ma- yısı'ndan bu yana yayımla- nıyor. Adını Nikola Vaptsa- rov'un "BirFabrika Kuraca- ğız" şiirinden esinlenerek koymuştuk. Seçkin bir dev- rimcı, işçi ve şair olarak Bul- garistan Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Sekreteri Anton Ivanov da dahil 5 yol- daşıyta birlikte 28 Temmuz 1942'de Sofya'da kurşuna dizildi. httpy/www.kuresel- adaletorg/ Ankara küreselleşme kar- şrtı girişimin sitesi. rrttp-yAvww.inadina.com inatçı küreselleşme kar- şrtı Uğur Cankoçak'ın si- tesi. Konuk yazarlanyla dos- yalanyla gerçek bir bilgi kay- nağı. http^/www.usiadorg.tr Ulusal Sanayici ve işa- damlan Derneği'nin sitesi httpy/www.sendi- ka.org/ http://www.1 mayis.net rrttpy/www.tumusol.net httpı//www.aydinlan- ma1923.org/ http://www.mark- sisLcom/kureselles- me.htm Türkiye'de bilgisayar okur yazarlığını arttırmak amacıyla Microsoft Türki- ye ve TBD işbirliği ile baş- latılacak ev hanımlanna yö- nelik eğitim programı, 13 Aralık 2002 tarihinde Anka- ra'da başlayacak. Toplam iki ay sürecek kurslar so- nunda bin ev hanımının in- temet ve e-posta ile ikjili te- mel bilgileri öğrenmeleri sağlanacak. Ankara'daki Bilberk Dershanesi'nde verilecek kurslar için ev hanımlann- dan ücret aiınmayacak. Ka- tılımcılar, haftada 4 olmak üzere iki haftahk toplam 8 saatiik kurssonunda; Inter- net Explorer kullanımı, me- nülerin açılımı, intemetad- reslerine girme, internet se- çenekleri ile ayarlan yap- mak, intemetten resim ve- ya yazı almak, arama yap- mak, Outlook Express'te mesajlan düzenleme, pos- ta adreslerini adres listesi- ne ekleme, web tabanlı elektronik posta uygula- ması açmave sohbet prog- ramlannı kullanmanın yani sıra Word ve Excel ile ilgili temel bilgileri edinebile- cekler. Türkiye Bilişim Demeği Başkanı Rahmi Aktepe ev hanımlanna yönelik eğitim programlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, demek olarak temel hedefleriniTürkiye'yi bilişim toplumuna taşımak olduğunu belîrüyor. Aktepe bu amaçia yürütülen çalış- malann sadece siyaset ve bürokrasiyle sınırlı kalma- ması, vatandaşın da bu sü- reçte yer alması gerektiği- ne inandıklannı söylüyor. Postmodern kapitalizme başkal- dıran Naomi Klein, düşmanına aynı silahlarla saldmyor. Murdoch'un şir- ketinden kitap yayımlıyor. En çok kullandıklan mecrada, yani intemet- te örgütienmeye çağırıyor. Klein ki- tabında şöyle diyor: "Ingiltere'nin çevrecigrubu dün- yanın dostlanndan Tony Juniper internet için 'Direnişin alet çanta- sındaki en etkili silah' demektir. Bu doğru olabilir, ancak 'net'. bir orga- nizasyon aracından fazlasıdır; bir organizasyon yapma modelidir, mer- keziyetçi olmayan ancak ortak ka- rar verme projesidir. Bilgi paylaşımı sürecini öyle bir seviyeye getirir ki, pek çok grup, tam bir fikir birliğine varmaya (ki bu, eylemci örgütlerin doğası dikkate ahnacak olursa ge- nellikle olanaksızdır) gerek olmaksı- zın birlikte uyum ıçinde çalışabilir- ler. Merkeziyetçiiikten de çok uzak olduğundan, bu hareketler halen tüm dünyada çeşitli kanatlanyla bağ oluşturma sürecindedir. Raporedil- memiş zaferlerin ne kadar uzaklara ulaştığını, araştırma bölümlerinin ne kadar yaygın biçimde geri dönüş- türüldüğünü ve benimsendiğini gö- rerek şaşırmaktadıriar. Bu hareket- ler ulaştıklan noktaları ve kendigüç- leriniyeniyeni hissetmeye başlamış- tır." Sistemı bu denli sorgulayan kita- bın, yakın birgelecekte direnişin alet çantasındaki en etkili silah olan in- ternette çoğaltılıp dağıtılacak. Umuyorum... DUZYAZI ORHAN BİRGİT Taslar da Eski, Hamam da... Seçimler 3 Kasım'da yapıldı. Tek başına iktidar ol- ma becerisini yakalayan Adalet ve Kalkınma Partisi, 363 millervekili ile 19 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Mec- lisi Grubu toplantısını gerçekleştirdı. Genel Başkan Tayyip Erdoğan, en yaşlı milletveki- li kımlığı ile Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın başkanlığın- dakı bu ilk bırieşimi açan uzun konuşmasında, AKP'Iİ- lerden hemen çalışmaya başlamak ıçin işe koyulma- lannı öğütlüyordu. "Dınlenmek hepimizın hakkı diye dü- şünebiliriz" diyor ve arkasından ekliyordu: "Ama seçimlenn yapılmasından bu yana 17 gün geçti. Vebu 17 gün genel anlamda atıl geçti." Genel başkana göre, AKP milletvekıllerinin bir gün bile çalışmama lüksü olmamalıydı. Ve yine Erdoğan'a göre AKP milletvekilleri el kaldınp indıren birer oy ma- kinesi de olmamalıydılar! Bugün, seçimlerin yapılmasından bu yana 23 gün geç- miş. Türkiye Buyük Millet Meclisi'nde, 58. hükümet programını okumuş. 0 program üzerinde, parlamen- tonun iki partisinın sözcüleri 1 'er saatiik bir süre için- de görüşlerinı bıldirecekler. İktidar partisi adına kürsüye çıkacak sözcüyü kim be- lirledi acaba? Soruyu böyle yöneltmemin nedeni, birinci toplantı- sını 10, ikincisini de 19 Kasım'da yapan AKP Meclis Grubu'nda, daha görev bolümünün bile yapılmadığı- nın altını çizmek gereğidir AKP Grubu toplanacak, gene) başkanlan TBMM üyesi olmadığı için, bir grup başkanı, iki ya da üç, bel- ki de dort grup başkanvekilı seçecek. Yeteri kadar mil- letvekilinden oluşan bir de grup yönetim kurulunu, de- netçi ve dısıplin kurullannı da yine seçimle görevlendi- recekler. Hanı, Erdoğan'a göre milletvekillennın bir gün bile ça- lışmama lüksu olmayacaktı ve yıne Tayyip Bey, millet- vekıllennden el kaldınp ındinme makınesı olmamalan- nı istemişti. Oysa, 10 Kasım'dan bu yana 19 gündür AKP'li mil- letvekillenmiz. henüz kendı aralannda görev bölümü bi- le yapma gereğini duymadılar. Daha doğrusu, kendi- lerini böyle bir işlevi yerine getirmek için toplantıya ça- ğıran, gündem saptayan bır organ henüz ortalarda yok. Olmadığı için de 363 kişilik bir iktidar grubu, 58. hü- kümetin programı adı altında cumartesi günü TBMM'de okunmuş olan belgeyi, CHP'li ve bağımsız milletvekil- leri, hatta televizyonlan başındaki seçmenleri ile, aynı anda öğrenebıldiler. iktidar milletvekilienni bir yana bırakalım. Hangimiz, 58. hükümetın programının AKP'nin yetkili organında, yani merkez karar ve yönetim kurulunda başbakan ta- rafındanokunduğunu, daha sonra görüşüldüğünü öğ- renebildik? Çünkü öyte bir şey olmadı Öğrenemedik. çünku boyle bır şey olmadı. AKP'nin genel merkez yetkili organı, böyle bır çalışma için top- lantıya çağnlmadı. Dahası, partınin Meclis grubunu temsil edecek organın seçilmesi için henüz kimse par- mağını bile kıpırdatmadı! Ama bugün, saatler 15.00'ı gösterdiğinde TBMM Başkanı Sayın Annç, kürsüye çıkacak; önündekı çanı çalarak birteşimi açacak ve "Çoğunluğumuz vardır. 58. Cumhuriyet hükümetınin programı üzerindekigö- rüşmelere başl/yoruz" diyecek. Daha sonra, muhteme- len AKP ya da CHP nin grup sozcülennden birisinı, prog- ram uzenndeki goruşlerini açıklaması için çağıracak. Bir televizyonlan başında bulunan seçmen yurttaş- lar, kendi milletvekillennin alkışlan arasında, ya Deniz Baykal'ın, ya da AKP'nin bu yazı yazıldığı ana kadar bilmedığimiz sözcüsünün kürsüye yürüdüğünü izleye- ceğiz. Meraketmeyiniz. Nelerkonuşacaklannı bilmeyenler, sadece biz sade seçmen yurttaşlar olmayacağız. Tayyip Erdoğan'ın el kaldınp indirme makinesi olma- dıklannı, nedense ilk grup birieşiminde hatıriattığı, ama her birisi, o koltuklara sadece bu işlevlerini sürdürmek için getirilmiş 541 milletvekilinin tümü, kimisi AKP'nin, kimısi CHP'nin yetkili yönetimlerinden aldıklan işaret- lere göre, daha bugünden birer oy makinesi olma be- censıne uyum gösterecekler! Öteki 9 bağımsız ise, se- çim çevrelerinin irili ufaklı işleri için iktidar ile ters düş- meyecek bir uygun adım yurüyüşü sergileyecekler! Bu yazı bir kehanetın değıl, yıllardan beri boyle gel- miş ve böyle gitmekte olan bir geleneğin. bu defa da kim bilir kaçıncı kez yeni bir tıpkı basımını ortaya koy- ma bilınci ile yazılmamış olsaydı, örneğin AKP'nin mi- ting alanlannda haykırdığı yolsuzluk ve doukunulmaz- lık söylemlerinın hükümet programına yansrtılmaması mümkün olabilir miydi? 0, "Sizler birer oy makinesi değilsıniz" denilen mil- letvekillerimiz, programı sade yurttaşlaria birlikte mi öğrenirier ve o yüzden ağızlannı açmadan mı dinlerler- di? Yoksa, ıddialı bırtek parti iktidannın programı. ken- di partisinın organlannda sırayla, ana hatlanyla belirie- nir, o belirienmeler bıçimlendırilir ve öyle mi kamuoyu- nun malı yapılırdı? Yine aynı şekılde. CHP grubu, elıne geçen bu dö- nem pariamentosunun tek muhalefet grubu olma avan- tajını daha ilk günden en lyi biçimde kullanabilmek için, programı didık didik etme komitesi oluşturup üzerin- de çalışmalar yapmaz mıydı? Ve o çalışmalann sonu- cunda, CHP Meclis Grubu'nda bir gün öncesinden bu program üzerinde görüşme açılır, iktidann ülkeyi daha ilk günlerden nasıl bir "tek adam" yönetimine götür- mek istedığinın örnekleri sergilenmez miydi? Ama "tek adam "lar bu ülkede gerçekten bir değil ki. Ve yine değışmeyen sadece iktidann kullandığı taslar da değil ki. Faks: 0212- 677 07 62 obirgit<« e-kolay.net KULTUK - SMUT •'•'•'•"•"•"•VJiMilLU 1885 ORTAOYUNCULAR ISTİKLAL CAD. N0:140 TEL (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 www.ortaoyuncular.com Ferhan Şensoy'un • I • * BİRİ BIZIDIKIZLIYORRÖNTGENCİLERE %IO İNDİRİMLİ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESİ 20.00 PAZAR l5.00ve 18.00 Kültür Bakanlığı nın katkıts'-ıy 3 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER PERŞEMBE 20.00 Bilet Satıs/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog