Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

2 6 KASIM 2002 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kadrolaşma tam iiız devam ediyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık'm üst düzey koruma ekıbi değiştırildi. Koruma müdürlüğüne Emnıyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Uzuner. Başbakan'ın yakın koruma ekip amirliğine de Terörle Mücadele Şubesi'nden Osman Çangal getırildi. AKP hükümetının işbaşına gelmesinın ardından Adalet Bakanhğı müsteşarlığından istifa eden Ihsan Erbaş ise Yargıtay üyesi oldu. Gecikmeli işkence dosyası • ANTALYA (AA)- Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "işkence" suçundan yargılanan v e beraat eden 4 polis hakkındaki dava dosyasının, temyiz için 4 yıl sonra Yargıtay"a gönderilmesiyle ılgıli Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca sorumlular hakkında araştırma \ e inceleme başlatıldı. Öte yandan, Antalya Cumhuriyet Başsa\cısı Osman Vuraloğlu da olayla ilgilı başlattığı incelemede. dosyanın 4 yıl beklemesıne neden olan çalışanlann tespit edilmesine çalışıyor. Dünya İnsan Hakları Günü • İSTANBUL(AA)- İstanbul Yalilığı İnsan Haklan İl Kurulu. "10 Aralık Dünya İnsan HakJan Günu" dolayısıyla konferans düzenleyecek. Kurul başkanlığının programına göre. '"Çağdaş İnsan Haklan Anlayışı ve Kamu Yönetimi" konulu konferans, 10 Aralık Salı günü Kabataş Lısesi Konferans Saionu'nda gerçekleştırilecek. Konferansta, Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. îbrahım Kaboğlu, Prof. Dr. Ülkü Azrak, Prof. Dr. Türkan Saylan ve Prof. Dr. Süheyl Batum konuşmacı olarak yer alacak. Babacan'a damşman • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'ün danışmanı Mustafa Rumelı, Devlet Bakanı Ali Babacanın danışmanı oluyor. Babacan"ın "Birlikte çahşalım' teklifıne Rumeli"nin de sıcak baktığı ve teklifı kabul edeceği belirtildi. Kamu-Sen'in zam kulisi • ANKARA (ANKA)- Kamu çalışanlan 2003 yılı zammı ıçın kulıs faaliyetine başladı. Kamu- Sen Başkanı Bircan Akyıldız 2003 yılı için yüzde 40 oranında ücret zammı istedıklennı bildirdi. Akyıldız Başbakanlık Müsteşan Fikret Üçcan'la görüştükten sonra yaptığı açıklamada. 57. hükümet dönemınde oluşturulması benimsenen 2003 yılı ücret zammını belirleyecek alt komisyonun toplanmasını ıstediklerinı söyledı. 0n Numara'da 1 talihh ANKARA (AA) -On Numara Oyunu'nda kazanan numaralar '1.4. 10 11,23,24,26,29,32. 34,37,40,43,45,46,48. 56,58,63,67,71,73' olarak belirlendi. Bu numaralardan 10'unu bilen 1 kişi 60 milyar 378 milyon 800 bin lıra, 9 bilenler710mılyon900 bıner lıra, 8 bılenler 38 milyon 900 biner lira, 7 bılenler 3 milyon 950 bıner lira, 6 bılenler 500 . bıner lira ve hıçbir numarayı tahmın edemeyenler 400 bıner lira ikramiye kazandı. Baykal, Erdoğan'm '1 yıldan önce dokunulmazlık değişmez' sözlerine sert çıktı: AKP inandıncıdeğilBAHAR TANRISE\ ER ANKARA-CHP liden De- niz Baykal, AKP Genel Başka- nı Recep Tayyip Erdoğan ın "Bir yıidan önce dokunulmaz- lık değişmez" sözlenne sert tepkı göstererek, "Hemen ge- tireceğine dair söz vermişken, bunu tutmayan bir insan,' 1 yıl sonra yapacağım' deyince bu- na inanıhr mı?" dıye konuştu. AKP'nin dokunulmazlığa ıliş- kin tavnnın kabul edilemeye- ceğini belırten Baykal, CHP'nin bu konuda hazırhk yaparak gelecek günlerde ka- muoyunun bılgisıne sunacağı- nı kaydetti. Baykal, TBMM'de bugün yapılacak hükümet prog- ramı üzerindeki görüşmelerde AKP hükümetine dokunulmaz- lık ve türban konulannda yük- • CHP lideri Baykal. TBMM'de bugün yapılacak hükümet programı üzerindeki görüşmelerde AKP hükümetine dokunulmazlık ve türban konulannda yüklenecek. CHP, hükümet programına güvenoyu vermeyecek. Ancak AKP'nin sayısal çoğunluğu nedeniyle bu konuda bir sorun yaşanmayacak. lenecek. TBMM Genel Kurulu bu- gün saat 13:00'te toplanarak hükümet programını görüşe- cek. Görüşmelersırasında CHP adına Deniz Baykal kürsüye çıkacak, hükümet adına eleş- tırileri de Başbakan Yardımcı- sı Abdüüatif Şener yanıtlaya- cak. Görüşmeler öncesi Cum- huriyet'in sorulannı yanıtla- yan Baykal, AKP Genel Baş- kanı Erdoğan'm, "Bir yıldan önce dokunuhnazhk değişmez" sözlerinin kabul edılemez ol- duğunu söyledi. Baykal, şugö- rüşleri dile getirdi: "Bu kabul edebikceğimiz bir tavir degiL 65 milyon insanın önünde yaptığı bir taahhütü uygulamayacağnn söytüyor.' Bir yıl boyunca bunu unutun' di- yor. Niye unutalım? Daha son- ra mı gerireceksin? Nrye daha sonra getireceksin? Eğer 1 yıl getirmenıen gerekrvorsa, daha sonra da getirme. Eğer daha sonra getirmen gerekiyorsa he- men getir. İşte" Benım 4 tane ba- kanım, bir sürü millervekilim bu konuda takibat altında o ne- denle getirmiyorum.' Böylebir şey olur mu, senin o bakaıüa- nn takibat altındavsa o neden- le getirmen gerekir. Beklediği- miz siyaset bu. Sözünde dur- mayan, vaadini takip etmeyen, bir siyaset anlayışıyla geldiysen ne farkm var bundan önceki siyasetçUerden." Erdoğan'm bu tavnnı sami- mı bulmadığıru anlatan Baykal, "Hemen getireceğine dair söz vermişken,bunu tutmayan bir insan, 1 yıl sonra \apacağım deyince buna inanıhr mı?" de- dı. Dokunulmazlık konusun- daki hazırlıklannı bir süre son- ra gündeme getireceklerini bil- diren Baykal. "Ama gönül is- tiyor ki bu elbirüğiyle uygula- nabiür şekikle Mecliste ek ahn- sm" dıye konuştu. CHP Genel Başkan Yardım- cısı Cevdet Sehi, hükümetin ve TBAîM'nin itibanyla ilgili olan dokunulmazlık konusu- nun ertelenmesınin düşündü- rücü olduğunu belirtirken, hal- ka verilen sözün gerç ekleşme- yeceğinın ortaya çıkhğım söy- ledı. TBMM Genel Kurulu bu- gün saat 13:00'te toplanarak hükümet programını görüşe- cek. Görüşmeler sırasında CHP adına Deniz Baykal kürsüye çıkacak. hükümet adına eleş- tuileri de Başbakan Yardımcı- sı Abdüllatif Şener yanıtlaya- cak. AKP Diyarbakır Milletve- kili ttasan Arslan ile Mardin Milletvekili Nihat Eri de kişi- sel görüşlerini açıklayacak. istanbul Barosu Başkanı: Meclis suçlu sığınağı olmamak • Toplumsal Saydamhk Derneği Başka- nı Erciş Kurtuluş hükümetin ilk önce ele alması gereken dokunulmazlığı ikinci plana atmasından büyük bir tedirginlik duyduklannı söyledi. HaberMerkezi-İstan- bul Barosu Başkanı Ka- zun KoJcuoghı, AKP hü- kümetının programında yer vermedığı ve Genel Başkan RecepTayyip Er- doğan'm "Bizünönceö- ğinıiz değü" dedığı mıl- letvekılı dokunulmazlı- ğırun sınırlandınlması- ru istedi. Kolcuoğlu, Meclis'in suçlulann sığınağı olma- ması gerektiğini belirte- rek "Hakkında sonıştur- ma vedava açılan millet- vekilleri yargüanmau- (hr"dedi" Milletvekillerinın yal- nızca Meclis kürsüsün- de yaptıklan konuşmalar ve oylamalardaki beyan- larla ilgili dokunulmaz- lıklannın bulunması ge- rektiğini vurgulayan Kol- cuoğlu, "Ancak, Meclis dışında işledikleri suçlar nedenhie haklannda so- ruşturma açılan ve yar- gılanan miüer\ekiBeri he- sap vermelidir. Meclis'te çok sayıda yargılanan millervekili var. Meclis, bu kişileri içinde bann- dırmamalı. Böylece bu tarnşmalar da son bulur. Şu anda Meclis bir mil- letvekili hakkındaki do- kunulma/Jığın kaldıni- masmakararverdiğhıde, bu millervekili yalnızca bir davadan yargılana- biKyor. Diger dav alardan yargılanabilnıesi için ve- niden dokunulmazlığı- nuı kaldınJması gerekir. Anayasa değişikligi ya- pılarak dokunuhnazhk- lar sınıriandığı takdirde millervekilleri işledikleri tüm suçlardan yargıla- nabilecek" dedı. Türkı- ye'deki milletvekili do- kunulmazlıklannın dün- yada örneğinin çok az bulunduğunu vurgula- yan Toplumsal Saydam- hk Derneği Başkanı Er- ciş Kurtuluş da hüküme- tin ılk önce ele alması gereken dokunulmazlığı ikinci plana atmasından büyük bir tedirginlik duydukJannı söyledi. Türkiye Barolar Bir- hği (TBB) Başkanı Öz- demirÖzok,AKPhükü- metinin dokunulmazlık konusunu "atiadığmı" belirterek "Dokunul- mazlık kürsü dokunul- mazhğn la smniandınl- malıdır** dedi. Ankara Barosu Başkanı Semih Güner de anayasanın dokunulmazlığa ilişkin maddesinin yeniden gözden geçinlmesi ge- rektiğinrbelirtti. DÎSK Genel Başkanı Süley- manÇelebiise Meclis'in suçlulann adaletten sak- landığı bir bannak hali- ne geldiğini ıfade ede- rek. dokunulmazhkJan nedeniyle yargılanma- yan milletvekillerin Meclis'in saygınhğının yitirmesine neden ol- duğunu kaydetti. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART I POKUMULMAZLIH .1 musakart@yahoo.com Başbakanlık, Akgündüz'ün dokunulmazlık fezlekesini TBMM'ye gönderdi Jet Fadıl'm dosyası Meclis'te ANKARA(Cumhuri>çtBürosu) -Başbakanlık, Siirt Bağımsız Mil- letvekili Fadıl Akgündüz ün doku- nulmazlığmm kaldırılmasına iliş- kin fezlekeyi TBMM'ye gönder- di. Akgündüz'ün fezlekesi bu dö- nemde Meclis'e gelen ilk dosya olurken, gözler dokunulmazlığın sınırlandınlmasmmbiryıl içinde- ki öncelikli hedefleri arasmda ol- madığını açıklayan AKP lideri Tayyip Erdoğan'a çe\Tİldi. Siırt Bağımsız Millervekili Fadıl Akgündüz'ün dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin Başbakanlık fezlekesi, dün TBMM'ye sunuldu. Akgündüz, Bakırköy 2. Asliye Ce- za Mahkemesi'nın 28 Mart 2002 günlü karanyla Sermaye Piyasası Yasası'na aykın eylemden dolayı 2 yıl hapis ve 750 milyon lira ağır pa- ra cezasına mahkûm edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu ve sa- nık vekilinin temyizi üzerine dos- ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- sı'na gelmişri. Akgündüz'ün fezlekesi, 22. dö- nemde Meclis"e gelen ilk dokunul- mazlık dosyası da oldu. Akgündüz'üri TBMM Genel Kurulu'nda ant iç- mesi sırasında CHP milletvekilleri protesto ederken, AKP milletvekil- len herhangı bir tepkide bulunmamış- tı. Seçımleröncesindedokunulmaz- lıklann kaldınlacağı sözünü veren AKP lideri Erdoğan, son açık- lamalannda bunun biryıl içindeki ön- celikli hedefleri arasında olmadıgım söylemişti. UHALtFLER: MAGAZİNE TESLİM OLDUlc CHP'de kurultay çağnsı ANKARA (Cumhuriyet Barosu) - CHP'li muhalifler. Genel Başkan Deniz Baykal ve Parti Meclisi'nin (PM), seçim sonuçlannın görüşülmesi gündemiyle 15 gün içinde kurultay toplamasmı istedi. Muhalifler, CHP'nin magazin ve günlük rüzgârlann esintisine teslim olduğunu savundular. CHP eski genel sekreterleri Adnan Keskin ve Ertuğrul Günay ile PM üyesi Haluk Özdalga'mn yanı su^ eski il başkanlan ve 200'e yakm kurultay delegesinin önceki gün yaptığı toplantının ardından dün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, CHP Giresun eski il başkanı Ömer Adıgüzel, tstanbul eski il başkanı Cemal Canpolat, Ankara eski il başkanı Mustafa Sebnanpakoğhı, Erzurum eski il başkanı Sıddık Eren ve Ağn eski il başkanı Ahmet Kaya yer aldı. Önceki günkü toplantıda hazırlanan metni sunan Adıgüzel, önceki seçimde yüzde 8.7 ile baraj altında kalan CHP'nin bu kez yüzde 19.4 oy oranıyla yeniden Meclis'e girmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. CHP'nin 3 Kasım'da kendi kulvannda neredeyse tek parti olarak seçime girme şansını yakaladığını anlatan Adıgüzel, "Böyle uygun bir ortamda CHP, seçmen çoğunluğunun yeterti oyunu alamadığı gibL sosyal demokrat tabanın doğal desteğini bile sağlayamanuşrır'1 dedı. CHP-DSP oy toplamının YTP ile birlikte yüzde 22'ye kadar gerilediğine işaret eden Adıgüzel, bunun 12 Eylülden bu yana alınan en kötü seçim sonucu olduğunu söyledi. CHP'nin bu yönetim anlayışıyla yakm gelecekteki yerel seçimleri de büyük ölçüde tehlikeye düşürdüğünü vurgulayan Adıgüzel, genel başkan ve PM'nin seçim sonuçlannın görüşülmesi gündemiyle hemen kurultayı toplaması ve güvenoyu istemesi gerektiğini savundu. DAYLIK KULÎSLERİ YOĞUNLAŞTI KesiciDYPyolunda ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Büyük kongre tarıhi yaklaştıkça DYP'dekı adaylık kulisleri de hızlanıyor. Merkez sağda adı adaylar arasında geçen fihan Kesici'nin önümüzdeki birkaç gün içinde DYP genel başkanlığına aday olmak için bu partiye üye olması bekleniyor. Aday adaylan arasmda ön plana çıkanlardan Mehmet Ağar'ın bölge gezilerine yann Konya'dan başlamayı planladığı bildirildi. 28 Şubat sürecinde DYP'den kopanlann kurduğu DTP'de yeniden yuvaya dönüş tartışıhyor. DYP'nin kurucu üyesi olan bazı DTP'lilerin doğal delege olmalan nedeniyle bu haklannı kullanmak amacıyla kongreden önce dönmeyi planladığı öğrenildi. Halen DTP üyesi olan GökberkErgenekon'un. kendisine getirilen adaylık önerisini reddettiği kaydedildi Seçimlerden sonra merkez sağda yaşanan yenilginin ardından DYP'de hareketlilik sürüyor. DYP Genel Idare Kurulu'nda (GtK) çıkan affin ardından partiye geri _ dönen Ağar, bölge toplantılanna yann başlıyor. Ağar, toplantılanna Konya'dan başlayacak ve toplam 10 yerde delegeler ve partililerle bir araya gelecek. Ağar'ın bu toplantılannın ardından adaylığını açıklaması bekleniyor. Merkez sağda lider adaylan arasında adı geçen tlhan Kesici'nin de DYP'ye üye olarak genel başkanlığa adaylığını açıklayacağı öğrenildi. Daha önce delege ve partilileri arayarak nabız yoklayan Kesici'nin. DYP'li bazı delegeler ve DTP'den katılacak olanlann desteğini almayı umudugu kaydedildi.Aralannda Gökberk Ergenekon, Ö^en Özbilun, Hamdi Üçpmartar, Muhtar Mahramh, Tunç Bflget Erkut Şenbaş. Adnan TUrfan, Ferit Bora, İsnıail Heral, Yümaz Hastürk ve Yıklınm Avcı'nın da bulunduğu 35 DTP'li, önceki gün iftar yemeğinde eski partilerine geri dönüşü tartıştı. DYP'ye dönüş düşüncesine Yılmaz Hastürk'ün dışındaki üyelerin sıcak baktığı bildirildi. POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA AKP Sınavdan Geçiyop... Turkiye'nın en önemli sorunu üniversıtelerde tür- ban sorununun çözümlenmesi midir? Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Öğ- retmenler Günü'nde yaptığı konuşma AKP ve dincı çevrelerde 'inanç özgüriüğüne darbe' ola- rak değerlendirildi... Bugün 'ünıversitelerin daha da özgürleştirilme- sini' türbanla eşdeğer gören kafalar, bilimin özgür- leştirilmesinı nedense göz ardı ediyorlar!.. Amaç şu: "Türbanı ınanç özgürlüğü olarak ortaya atalım ki, yolumuzda daha emin adımlarla ilerleyelim..." Hılton Otelı'nde iftar sonrası toplu namaz, ar- dından Içışlerı Bakanhğı mescidinde yıne toplu cuma namazı kılındı... Eh bu aradaTBMM Başkanı Bülent Arınç. tür- banlı eşı Münevver Hanım'la birlikte Cumhurbaş- kanı Sezer ve eşini Prag'a uğurlayıp karşıladı... AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ül- kelerıne yaptığı gezilerde sık sık şunu vurgulama- ya başladı: "AKP muhafazakâr demokrat bir partidir..." Erdoğan'm eşi de türbanlı. Başbakan Abdul- lah Gül'ün eşi de... Her ikisınin de kız çocukları türbanlıydı... Erdoğan'ın kızı ABD'de okuyor bu nedenle... Gül'ün kızı da başına peruk takarak unıversite- ye gidiyor... TBMM Başkanı Annç, kamuoyuna mesaj veri- yor: İnadına türbanlı eşimı protokole soktum..." Tüm bunlar olurken Avrupa'nın başkentlerinde "Biz aynı Hıristiyan demokratlargibiyiz" deyıp Tür- kiye'de türbanı siyasetin içine taşıyıp ıdeolojik ta- vır alanlara hem dışardakiler hem de içerdekiler na- sıl inanacak söyler misiniz? Uzlaşmayı, çatışmaya dönüştürmek istiyorlar, yüzde 35'le ıktıdara gelenler!.. Dün Nilgün Cerrahoğlu yazdı... Şu sıralar Fransız, Ingiliz, Italyan ve Ispanyol ba- sını AKP'yı şöyle yorumluyor: "AKP laiklik ve demokrasi sınavında..." • • • AKP'nin tarihi birfırsatelegeçirdiği elbetbirger- çektir... Dünyanın hangi demokratik ülkesinde yazıh oy- ların dörtte birini, sandığa atılan oyların üçte biri- ni alan bir parti Meclis'te üçte ikı çoğunluğa sahip olur? 12 Eylül 1982'de olağanüstu koşullarda hazır- lanan Seçim Yasası'yla AKP, 2002 yılında tek ba- şına iktidar olmayı başardı... AKP bugün tek başına iktidar olmanın getirdi- ği güçle, anayasayı değiştireceğinin, türbanı ina- dına devlet protokolüne sokacağının ışaretini venyor... AKP ilk bakışta şeriatçı bir parti kimliğinde de- ğil elbet!.. Ancak tabanında koktendincı öğelerin bulun- duğu da yadsınamaz bir gerçek!.. Tabanında şeriatçı eğilimlerin bulunduğu AKP'nin kadrolanndada dincı öğelerin bulunduğu bilıniyor!.. Prof. Dr. Burhan Şenatalar. TUSES olarak yap- tırdıklan birkamuoyu araştırmasında AKP'nin kök- tendinci kesimden yüzde 10'un altında oy al- dığını belirtiyor... İşte asıl önemli nokta bu!.. Daha işin başındayken Hilton'da ve Içişleri Ba- kanhğı'ndaki toplu namaz, türbanın protokole so- kulma çabalan 'laik ve demokratik' kesimleri ra- hatsız ediyor!.. Bakanların büyük çoğunluğunun Nakşi ve Nur- cu kimliklerıni saklamadıkları, bunların fskender- paşa Dergâhı'nda, 'Nur Evleri'nöe yetiştikleri de işin ayn, ama önemli bir yanı değil mı?.. Herkes biliyor ki türban ideolojık bir simge!.. Iran ve Cezayir'de yaşananlar unutulmadı!.. • • • Turkiye'nın önündeki iç sorunlar bellidir... Devletle yurttaşlar arasındakı ilişki. gelir dağılı- mındakı adaletsizlik, ekonominin düzlüğe çık- ması, Kürt sorunu, laiklik ve demokrasi, temel hak ve özgüriüklerin genişletilmesi... Yaniöncelik, laik ve demokratik kurumlarda tür- ban takma özgürlüğü değildir!.. Isteyen namaz da kılabilir oruç da tutabilir!.. Is- teyen kamusal alan dışında kara çarşafla, sankla, cüppeyle dolaşabilirL Zaten kim karışıyor ki!.. Ama Içişleri Bakanhğı mescidinde gösteri amaç- lı namaz kılınmaz!.. Bazı bakanhklar, bazı okullann öğretmen odala- n, AKP iktidarıyla biriıkte yeniden mescide dönüş- türüldü... Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 'türban şov'\a ılgıli haklı açıklaması dincı basın tarafından eleştirilmeye başlandı... O yüzden de toplumun büyük kesiminde tedir- ginlik egemen!.. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETINKAYA 68'den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar c ü n i z i ı A Y ı n c ı L ı K ıı Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72 !l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog