Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 2002 SALI HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN Sayın Sezer Öyle Yapmamalıydı Herşey herkesin gözü önünde oluyor. Ama çoğunluk görmüyorya da görmek istemiyor. Görenler var, "Dikkat" diye bağınyorlar. Ama "Bravo!"... "Yaşa!"gulgulesi arasındasesle- ri bastınlıyor. Görmeyenlerin, daha doğrusu görmek is- temeyenlerin davranışlannı, eğitim düzeyle- rine bağlamak yanlış. Her kesimden çıkıyor böyleleri... Geçen gün birlV programında izledim "ba- kar kör"\erder\ birini, doçentti. Bülent Arınç, "Inadıma TBMM Başkanı olacağım" demişti. Herkes duydu, herkes okudu. Bay Annç inadını gerçekleştirdi, tür- banı devlet protokolüne yansıttı. Bu konu tartışılırken, Toktamış Ateş, bu ina- dın iyi bir şey olmadığını, gereksiz gerginlik- lere yol açacağını söytüyordu. Hanım doçent, itiraz etti: - Bu inat sözcüğünü sevmiyorum, neden in- sanlara böyle şeyler yüklüyorsunuz? - Ama adam kendisi açıkça 'Inadıma baş- kan olacağım' dedi, ben onun sözünü söy- lüyorum, diyordu Toktamış. Hanım anlamamakta direniyordu. Yıllar önce okuduğum, tehlikenin gelmek- te olduğunu görmemekte direnen eşeğin en- camını anlatan, Aziz Nesin'in öyküsü geldi aklıma: "Ah Biz Eşekler!". ••• Dün telefonda, çok saydığım anayasa pro- fesörü bir ağabeyimle konuşuyordum. O, tehlikeyi baştan beri görenlerden ve teh- likeyi gören başkaları da olduğunu, koskoca Türkiye'nin, kayıtlı seçmenin dörtte birinden azının oyunu alanlara kolayca teslim olmaya- cağını düşünenlerden. Nitekim Çankaya türban şovuna karşı tok sesini yükseltti. Mesajı dikkatle okumak gerek. Orada da gö- rüleceği gibi, Türkiye'de kimsenin örtünme- sine veya örtünmemesine kimse kanşamaz, ama kamuda başörtüsü de olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın, şimdi türban adının ardına saklanmış olan, kamuyu teset- türe zortama girişiminin önünde anayasa var. Anayasa Mahkemesi'nin karannı okuyanlargö- recekler ki, bu oyun anayasa ileters düşmek sonucunu doğuracak. Üniversitede tesettür Anayasa Mahkeme- si'ne göre, anayasanın laiklik ilkesine aykın. AHlM'nin de bu yönde karan var. Bu yasak, yasa değişiktiğiyie de, referandum- lada delinemez. Çünkü, anayasanın laiklik il- kesinin değiştirilmesi bile teklif edilemez. Dikkat buyrunuz, yasallık, hukuka uygun- luk zemininde konuşuyoruz. ••• Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kendisini de bu oyuna alet etmek ve kamu- ya başörtüsünü egemen kılmak isteyenleri Çankaya'da "Öğretmenler Günü" dolayısıy- la yaptığı konuşma ile uyardı. Bununla da yetinmedi. Almanya gezisine eşi- nigötürmeyeceğinisöyledi. Böyleliklebirkez daha, "türban!'"ın devlet protokolü bahane edi- lerek, kamuya dayatılmasının önüne geçti. Sezer'in duyariılığı ve uyansı güzel, güzel ol- duğu kadar da güven verici. Ama davranışı için aynı şeyi söylemek müm- kün mü, bilmiyorum. Sayın Sezer öyle yapmamalıydı. Sayın Sezer, ya protokol uğurlaması iste- mediğini, Çankaya kadrosu çerçevesinde bir uğurlama töreninin yeteceğini söyleyerek, Arınç'ın oraya gelmesini engelleyebilir ya da güvenlik gerekçesiyle askeri havaalanından askeri bir törenle gidebilirdi. Ama eşini geziye götümneliydi. Çünkü Ba- yan Sezer bir eski öğretmen olarak, Cumhu- riyet'in ve onun kurucusu Atatürk'ün mane- vi kızı konumundadır. Kendilerinin biryurtdışı gezisinde hazırbu- lunmalan, Türkiye'nin çağdaş yüzünün tem- silidir. Böyle bir temsil, Annç'ın inadı yüzün- den engellenmemeliydi. Gülen davasına Yüksel rötan ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - ABD'de yaşayan FetfanDah Gü- len' in, "laik devlet ya- pmnı değiştirerek yeri- ne dini kuraflara dâyah bir devlet kurmakama- cı>1a yasadışı örgüt ku- rup, bu amaç doğrultu- sunda faahyetlerde bu- hmduğu" gerekçesiyle yargılandığı davada, so- ruşturmayı yürüten ve davayı açan Nuh Mete Yüksel'in Ankara Cum- huriyet Savcılığı'na atanmasının ardından duruşma savcılığına ta- yin edilen DGM Savcı- sı Hamza Keleş esas hakkındaki görüşünü hazırlamak için süre is- tedi. Mahkeme Başka- nı Hüseyin Eken, Savcı Keleş'e süre verilmesi- ne karar verildiğini ve duruşmanın ertelendi- ğini bildirdi. Kampusta cinayet TOKAT (Cumhuri- yrt) -Tokat Gaziosman- paşa Üniversitesi Ge- nel Sekreter Yardımcı- sıAlErvümaz(48). ma- kammda iki kişinin bı- çaklı saldınsıyla yaşa- mnuyitirdi. Eryılmaz'ı ayaklannı bilgisayar kâblosuylabağlayıp 16 yerinden bıçaklayan Taşkm ve OfcayAkgün- düz kardeşler cinayeti "namus yüzünden"iş- lediklerini söylediler. Ülkücü olduğu belirti- len Eryılmaz'ın 4 ay ön- ce ilkokul müdürlügün- den bu göreve getiril- diği öğrenildi. 'Kamusal alanda başörtüsü serbest bırakılamaz' açıklamasına îslamcı basmdan tepki Türbanda hedef Sezer• Sezer'in türban yasağına ilişkin açıklamalannı birinci sayfadan veren İslamcı gazetelerden Anadolu'da Vakit haberi "Sezer uyumsuz" başlığıyla verirken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yorumsuz olarak "Kamuda başörtüsü olmaz" başlığını kullandı. tstanbul Haber Servisi- Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in "anayasa ile bağdaşma- yacagı için kamusal alanda ba- şörtüsü serbest bırakılamaz" açıklaması İslamcı basında büyük tep- ki gördü. Anadolu'da Vakit ga- zetesi haberi "Sezeruyumsuz" başlığıyla verdi. Cumhurbaşkanı Sezer'in Öğ- retmenler Günü nedeniyle ön- ceki gün yaptığı konuşmada "Anayasa Ue bağdaşmayacağı için kamusal alanda başörtüsü- nü serbest bırakacak bir dü- zenleme yapılması olanaksız- dır" diyerek türban konusun- da net tavır takınmasını, tslam- cı basın eleştiri yağmuruna tut- tu. Saadet Partisi'nin (SP) ya- n resmi yayın organı niteliğin- deki MflB Gazete ise "Türki- ye'yi Anayasa Mahkemesimi idare ediyor" üst başlığı ile "Sezer şaşntn" manşetini attı. Söz konusu haberde AKP'nın gayn resmı yayın organı ko- numunda bulunan Yeni Şafak Gazetesi ise birinci sayfadan duyurduğu türban ile ilgili ha- berinde yoruma girmeden Se- zer'in açıklamalarını"Kamuda başörtüsü olmaz1 " başlığıyla okuyuculanna aktardı. Zaman Gazetesi ise birinci sayfadan verdiği haberinde "Sezer, ba- şörtüsü için hükümeti uyar- dı"başlığını kullandı. Aynı ko- nuyu Yeni Mesaj Gazetesi ise "Sezer başörtüsünesoğuk* baş- lığıyla dile getirdi. Anadolu'da Vakit Gazetesi köşe yazarlan da dünkü yazı- lannda Cumhurbaşkanı Sezer'i boy hedefi haline getirdi. Ga- zetenin yazarlanndan Ah Ka- rahasanoğlu. "Bu ülkede yüz- de l'in sözü geçmeyecek"baş- lıklı yorumunda, Sezer'i eleş- tirerek, özetle şu görüşlere yer verdi: "Anayasa Mahkemesi yasak koyacaksa millet TBMM'yi neden seçti. Yapma- yın Sayın Sezer yapmayın. Bu ülke yüzde bir oy alanlann bü- diklerini okuyacağı bir ülke de- âU savın Sezer." SEZER UYUMSKU Yeni Mesaı Sezer başörtüsüne soğuk Protestolu Öğretmenler Günu İstihbarat birimleri raporu MGV yeniden örgüüeıriyor • Ramazan nedeniyle örgütlenme faaliyetlerini hızlandıran Milli Gençlik Vakfı, düzenlediği iftar yemekleri ve pikniklerle yeni üye kazanmaya çahşıyor. ANKARA(Cumhuriy€t Bürosu) - Milli Gençlik Vakfı, (MGV) Ramazan nedeniyle Türldye'deki pro- paganda çakşmalannı arnr- dı. Üniversite öğrencileri- ne "iftar" adı alnnda yemek veren vakıf. düzenlediği pikniklerle de yeni üyeler kazanmayı amaçhyor. tstih- barat birimlerince hazırla- nan raporda, MGV'nin ça- lışmalanna ilişkin olarak şu tespitlerde bulunuldu: •MGV gelırelde etmek ve yeni üyeler kazanmak amacıyla kontrolündeki e\- lerde kalan öğrenciler için piknikler, dini içerikli soh- betler düzenliyor. Vakıf, Ramazan ayından fayda- lanarak, üniversite öğren- cilerine yönelik iftar ye- mekleri vererek, propagan- dasını yapıyor. • MGV'nin üniversite- lerde yeni mescit açılması veya kapalı olan mevcut mescitlerin yeniden faali- yete geçirilmesine yönelik çahşmalar yapıyor. • Samsun 19 Mayıs Üni- versitesi Rektörlüğü'nün tüm fakültelerdekı mescit- leri kapatması üzerine MGV üniversite bahçesin- de toplu öğle namazı kı- lınması gibi protesto etkin- likleri düzenlemeye hazır- lanıyor. • tslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) tarafından yaphnlan "İs- lammobiT adlı cami gö- rüntüsü venlen TIR, 1 Ekim 2002 günü Almanya'nın Stutgartkentinde sergilen- di. Araç Avrupa'run büyük şehirlerinde de ziyarete açı- lacak. Teşkilat bu yolla ye- ni sempatizanlar kazanma- yı amaçhyor. Milli görüş- çüler alınan seçim yenilgi- si nedeniyle de yeni bir de- ğerlendirme içine girdiler. Teşkilat içinde AKP'ye des- tek verilmesi görüşünün yayguılaşması nedeniyle bölünmeler yaşanması bek- leniyor. tĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇİN AKP'den sezer'e kaçamak yanıtlar Erdoğan: Türban gündemimde yok AıNKARA (CumhuriyetBürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tay- yip Erdoğan ve Başbakan Abdıil- lah Gfil, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer' in türbanla ilgili uya- nlan konusunda kaçamak yanıt ver- di. Erdoğan, "Gündemimde tür- ban yok" demekle yetinirken Gül, başörtüsünün din özgürlüğunün bir parçası olduğunu, bu konuya kişi- sel tercihler olarak bakmak gerek- tiğini söyledi. Erdoğan, Türidye'nin AB'ye tam üyeliği için görüşmelerde bulun- mak üzere dün özel bir uçakla Por- tekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Er- doğan'a Esenboğa Havaalanı'nda Cumhurbaşkanı Sezer'in önceki gün türbanla ilgili yaptığı açıklama- lar anımsatıldı. Erdoğan, bu konu- da aynntılı bir değerlendirme yap- maktan kaçrnarak "Gündemimde türban yok" demekle yetindi. Başbakan Gül: Kimse vapay sorunlar çıkarmasın Başbakan Gül de Habertürk'ün "Basm Kuhlbü" programmda, Se- zer'in açıklamalannı değerlendirdi. Bu konulann önemli olduğunu ve herkesin dikkatli olması gerektiği- ni kaydeden Gül, şu görüşleri dile getirdi: "Din özgüriüğü de temel hak ve özgüıiüklerinin bir parçası- dır. bunlara kişisel olarak kişisel tercihlerolarak bakmakgerekir. Di- ni kuraflann devlet içerisinde yer alnıası değil medeni ülkelerdcbu iş nasıl oluyorsa öyle olması açısından bakmak gerekir. Türkiye'de kimse yapay sorunlar çıkarmasın. Ama alenihaksıdıklanbengörmih'orum demek de medeni ülkelere yakış- maz. Bire> sel özgürlüklere say^ı gös- termeüyiz. Türldye'nm doğal yapı- sı neyse sorunun böyle hallohnası gerekir. Türkiye'nin doğal gerçek- lerini kabuDenmelryiz. Gidin Ame- rika'da. Almanya'da belki daha çok çarşaflj var. Kimseye bir zararlan yoksa yapacağnuz bir şey yok." TBN1M Başkanı Bülent Annç ın eşinin, geçen hafta Cumhurbaşka- nı Sezer için düzenlenen uğurlama törenine başörtüsüyle kanlması, tür- ban sorununu yeniden gündeme ta- şımışh. AKP hükümetinın progra- mında da türban yasağmın üstü ör- tülü olarak kaldınlacağı belirtilmiş, "Üniversiteler,hertüı1üvasağmkaİ- dınldjğı bir foruma dönüştürüle- cektir" denilmişti. Sezer, önceki gün yaptığı açıkla- mada, "Toplumun gündeminden çıkmış bulunan başörtüsünün ye- niden sorun durumuna geririlmesi- nin kimseye \aran yoktur" diyerek kamusal alanda başörtüsünün ser- best bırakacak bir yasal düzenle- me yapılamayacağını söylemişti. ERDOGAN BUGÜNKÜ DURUŞMAYA DA KATILMAYACAK AKBİL ıkıvüsıyerine Avrupa'da tstanbul Haber Servisi - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açılan davalar, sorgusunun yapılamaması nedeniyle ertelenirken Erdoğan, AB turlannı gerekçe göstererek duruşmalara katılmıyor. Danımarka'ya gidecek Erdoğan' ın •• da yargılandığı Akbil \ davası bugün . görülecek. | Üsküdar 2. Ağır Ceza j Mahkemesi'nde ; görülecek davada -, Erdoğan, AKP'li • Aralannda Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gurtuna ve AKP'li milletvekillerinin de bulunduğu 37 sanığın yargılandığı AKBlL davası bugün görülecek. milletvekilleri tdris Naim Şahin ve Mustafa Açıkahn ile Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın da aralannda bulunduğu 37 sanık yargılanıyor. Davanın üç ay önce yapılan ilk duruşmasma Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna dışındaki tüm sanıklar katıldı. Duruşmada, mahkeme başkam kalp krizi geçirirken salonun küçük, sanık sayısının fazla olması nedeniyle yaşanan yoğunlukta kâtibe bayıldı. Duruşmanın yapıldığı saatlerde davanın sanıklan arasında yer alan Gürtuna, halı sahada futbol oynuyordu. Mahkeme heyeti, — — —"Â davayı AKP lideri Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna'nın duruşmada hazır edilmesi için erteledi. Erdoğan daha önce de Anakara'da yürütülen malvarlığı davasına "ishal olduğu" gerekçesiyle katılmamıştı. PROF. YÜZBAŞIOöLU'NDAN ANAYASA DEĞlŞtKLlĞI UYARISI Toplumsal wdaşma aranmalı MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - TBMM'de arirmetik üstünlüğü elde eden AKP, anayasada kapsamlı değişiklığe hazırlanırken anayasa hukukçusu Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu "Anayasa , ~~ değişikliğinde, toplumla ve muhalefede uzlaşma aranmalı" dedi. Yüzbaşıoğlu, bütün dünyada anayasalan değiştirmenin zor L • Yüzbaşıoğlu, anayasa için partiler ve sivil örgütlerle de birlikte çahşılması gerektiğini belirterek "Aksi halde bu azınlık dayatması olur" dedi. olduğunu, arkasında büyük bir toplumsal uzlaşma olması gerektiğini söyledi. Aksi halde iktidann her fırsatta anayasayı değiştirmek isteyeceğini belirten Yüzbaşıoğlu. "Bu durumda anayasa, anayasa ohnaktan çıkar" dedi. Tüm anayasa değişikliklerinin belli bir uzlaşmayla gerçekleştirildiğini dile getiren Yüzbaşıoğlu şunlan söyledi: "1987'de Özal'ın yüzde 47 oy olmasına karşın muhalefet ile anlaşüarak 4 maddeîik değişiklik yapıldı. Üstüne üsdük bir de referanduma gidildi." 1993'tekıtekmaddelik değışikliğınde DYP- SHP hükümeti ve muhalefetin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Yüzbaşıoğlu, 1995'te de uzlaşma komisyonunda uzun süre tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan maddelerde değişikliğe gidildiğini söyledi. Yüzbaşıoğlu, son anayasa değişikliğinde de Partilerarası Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu ammsattı. NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Burası Türkiye deriz ya, tam öyle bir durumla yüz yüze Türk Ticaret Bankası emeklisi. Tam sekiz bin emek- li. ki aileleriyle birlikte 40 bin civann- da insan, kasım aymın başından bu yana üç aylık emekli maaşlarını ala- mıyorlar. Neden mi alamıyorlar? Devlet eliy- le batırılan ve daha sonra da kapatı- larak tasfiye edilmek istenen bir uy- gulama nedeniyle. BuradaTürkbank üzerine çok yazı yazdım. Bankanın geçmişte nasıl Sümerbank'a, Erol Evcil'in Eze Zeytincilik'ine ve daha bir- çok kişiye kredi vermeye zortandığı- nı ve sonunda bu kredilerin öden- memesi üzerine bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredil- diğini herkes biliyor. Şimdi banka, BDDKyöneticileri ta- rafından tasfiye edilmeye karar veril- mek istendi ve bu sürecin sonunda banka şubeleri kapatıldı. Ancak ban- ka çalışanlan, banka çalışanlarının sendika ve vakfı yasal yollara başvur- Türkbank Emeklisi Maaş Alamıyor dular ve tasfiyenin yasal olmadığını belirttiler. Tasfiye ile ilgili genel kurul 2 Aralık 2002 tarihinde yeniden toplanacak. Bu arada banka çalışanları bu işle- min iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdular. Sendika Başkanı Alpte- kin Sağlanmak, bu işlemin iptalini is- tediklerini, ancak mahkemenin en az iki yıl süreceğini ve bu arada banka- nın tümüyle yok edileceğini söyledi. Bu nedenle. genel kurulun tasfiye iş- lemini ıptal etmek amacıyla bir dava daha açtıklarını belirtti. 29 Kasım Perşembe günü İdare Mahkemesi, banka çalışanlarının "ih- tiyati tedbir" istemini karara bağla- yacak. Eğer bu karar banka çalışan- lannın istediği yönde çıkarsa, bu tas- fiye işlemi durdurulmuş olacak. O za- man banka açılacak ve emeklilerin maaşı ödenecek. Türkbank Munzam Vakfı Başkanı Celal Balabanlı ise ilginç bazı geliş- melere dikkat çekti. Danıştay 10. Da- iresi'nin daha önce tasfiyeyi onayla- yan karannı, Danıştay DavaDairele- ri Genel Kurulu eksik araştırmadan bozmuştu. Bu durumda tasfiye ka- rannın iptal edilmesi gerekiyordu. Bu karar 18 Ekim'de alınmıştı. Vakıf yö- netimi Tasfiye Kurulu'na bu karan bil- dırerek tasfiyenin durdurulmasını is- tedi. Onlara gerekçeli karann bek- lendiği söylendi. Vakıf yönetimi ge- rekçeli karann ellerinde olduğunu ve artık bankanın açılması gerektiğini belirtiyor. • • • Bütün bu yargısal ve idari karma- şa içinde Türkbank gibi ülkenin en bü- yük üç bankasından birisi çökertildi. İş o boyuta vardı ki, bankaya devlet el koydu. Tasfiyeye karar verdi, bu ara- da yasal prosedür uzadı ve olan, ban- ka emeklisine ve çalışanına oldu. On- lann maaşını kim ödeyecek? Bu in- sanlar çalışma yaşamları boyunca sosyal güvenlik primlerini ödediler. Yardım sandığı kurdular. Şimdi onla- ra deniyor ki, banka tasfiye ediliyor, paranızı alamazsınız. Dünyanın nere- sinde böyle bir durum olabilir kı! Banka eğer battıysa, bunu banka çalışanları batırmadılar. Eğer devlet bu bankayı tasfiye ediyorsa. o da he- nüz belli değil, bu çalışanların para- sını ödemek zorunda. Bankalardaki mevduatlar devlet güvencesi altına alındı. Ya emeklinin parası ne ola- cak? Onlar paralarını kimden ve na- sıl alacak? Hangi kendini bilmez. emeklilerin maaşını ödemeden bu ül- kede yöneticilik yapabilir? Bunun he- sabını onlardan kimse sormayacak mı? Ben buradan soruyorum... Kimdir bu maaşları ödemeyen? Kendisi bu karan alırken kaç milyar maaş alıyor? Emeklinin 250-300 milyon maaşına göz dikerek kim, neyi kurtarmak is- tiyor? Yeni hükümet kuruldu. Bu işlerden sorumlu kim ise, Türkbank rezaleti- ne bir göz atsın. Burada bir felaket sahneye konuyor. Milyarlık maaşlan ceplerine indirenler, emeklinin ma- aşını vermiyor... Akıl alır gibi değil. Buradan BDDK'cilere, 'tasfiye ku- rulları'na sesleniyorum. Binlerce emeklinin kaderiyle oynamanın be- deli ağırdır. Paraları ya hemen öde- yin, ya da bu işi bırakıp gidin. Siz kim oluyorsunuz da, 25 yıl, 30 yıl çalışmış insanların, ömürleri boyunca ödeyip emekliliklerinde üç kuruş maaş ai- mak için yaptığı birikimi birkalemde silmeye kalkıyorsunuz? Evet burası Türkiye ama, her şeyin de bir sının var. Türkbank emeklisinin maaşı, biri- lerinin bir gün midesine oturur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog