Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

26KASIM2O02SALI CUMHURİYET SAYFA H J J V V / İ I U İ T J J . ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Türlc-İs'e yeni başkan IKılıç'ın adı planda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Türk-Iş'iK jeru genel başkanı bu haf- t a belırlenecek Başkanlık için Türk- î ş Gene Efitirn Sekreteri Salih Kı- laç'uı adı cm çıkıyor Yönetün kuru- lıa üyelen tarafından belirlenecek ye- n i genel baş&an. 2003 "de başlayacak toplusözieşne görüşmelerınde kamu çalışanlanıun haklannı savunacak. Bayram Meral'in CHP'den Anka- r a milletvekıli seçilmesiyle boşalan Türk-îş gen;l başkanlığına gelecek isim. bu hafta yapılacak seçımle bel- \i olacak Yönetım kurulunda yapıla- c a k seçim içın, Türk-îş Genel Eğitim Sekreten Sa ih Kılıç. Türk-îş Genel Sekreten Hüseyin Karakoç ve Türk- Iş. Teşkilatlandırma Genel Sekreteri Mustafa Kumlu nun adı geçmıştı. Ancak Karakoç'un. konfederasyon- da çok aday ı bir seçime gitmenın, bu dönemde doğru olmadığını belir- terek, adayhktan geri çekilme eğili- minde olduğu öğrenildi. Kulıslerde Türk-îş Mali Işler Ge- nel Sekreteri Mustafa Kumlu'nun da, AKP'ye vakın bır isım olduğu savla- nırken. yönetim kurulu Kumlu'nun başkanlığına sıcak bakmıyor. Yeni dönemde konfederasyon genel baş- kanlığına en yakın isim olarak, genel eğitim sekreteri Salih Kılıç gösterili- yor. Türk-îş genel başkanlığına geti- rilecek ismi başta toplusözleşme gö- rüşmeleri olmak uzere zor bır dönem bekliyor. Yeni yönetım, 2003'de ya- pılacak toplusözleşme görüşmelenn- de, kamu emekçilerinin haklannı sa- vunacak. Diğer önemli konu da îş Yasası de- ğişikliklen olacak. Işverenlerin, iste- diği iş yasası değışiklıkleri bu şeklıy- le yürürlüğe girerse, çahşanlann ka- zanılmış haklannda da kayıplar söz konusu olacak. Sosyal güvenlikte tek çatı için kollar sıvandı. Dev açıklann ne olacağı meçhul Sağlıktayeni dönemHACER BOYACIOĞLU ANKARA - Sosyal güvenlık siste- mindekı kaynak sorununu görmez- den gelen hükümet, işe bu alanda fa- alıyet gösteren kurumlan birleştirme ginşimıyle başladı Türk-İş Sosyal Güvenlık Danışmanı Celal Tozan, kaynak sorununu dikkate almadan yapılacak bir bırleştirmenin sorunla- n daha da arttırabileceğine dikkat çekti. Sosyal güvenlik açıklannın ge- lecek yıl 11.6 katrilyon lira olarak planlandığını vurgulayan Tozan, "Bu kadar büyük açıgı olan bir sistemde, • Sosyal güvenlik açıklannın gelecek yıl 11.6 katrilyon lira olarak planlandığını vurgulayan uzman Tozan, kaynak sorununu dikkate almadan yapılacak bir birleştirmenin sorunlan ağırlaştırabileceğini belirtti. norm ve standart birliği ancak bazı kurumlardaki hizmet kalitesinin da- ha da geriye götüriilmesh le sağlana- bfln-" dedi Sosyal güvenlik kurumlan arasın- dakı birleştırme çalışmalannı başla- tan hükümet, çalışmalar çerçevesin- de genel sağhk sigortasına geçmeyi planlıyor. Böylelikle sosyal güvenlik kapsamı dışında olanlann da sağlık hizmetlennden yararlanması öngö- rülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesınde yürütülen ça- lışmalar kapsamında, genel sağlık si- gortası uygulamasıyla SSK, devlet hastaneleri ve vakıfhastaneleri birleş- tinlecek ve Sağhk Bakanlığı deneti- mine verilecek. Sigorta hizmetlerine Cerek çahşanlara gerek emeklilere hizmet veren sosyal güvenlik kurumlanıun birleştirilmesinin tek başuıa çözûm olmayacağı belirtiiiyor. yönelik çalışmalar ise SSK bünye- sinde yürütülecek. Konuyla ilgili çalışmalan yürüt- mek için, 7 ayn komisyon oluşturul- du. Komisyonlann yaptığı çahşmala- n değerlendirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Ba- şes0oğtu, Malıye Bakaru Kemal Una- latan ve Sağlık Bakanı Recep Ak- dağ'ın 29 Kasım'da tekrar bir araya gehnesi bekleniyor. Sorunlar daha da büyüf Hükümetin öncelıkli olarak kaynak sorununu çözmesı gerektiğıni belirt- en Tozan, şu uyanlarda bulundu: • 2001'de, Emekli Sandığı'nın açıklan için 4 katrtlyon lira aynlmış- tı. Ancak Emekli Sandığı, yılın ilk 9 ayında kaynağın tümünü kullandı. Yıl boyunca 1 katrilyon 670 trilyon li- ra yardım yapılması öngörülen SSK'ye aynı dönemde yapılan yar- dım ise 1 katrilyon 798 trilyon liraya ulaştı. Bağ-Kur ise yılın ilk 9 ayında kendisine tüm yıl için aynlan kayna- ğın yüzde 112'sini kullandı. Bunagö- re yıl boyu 1 katrilyon 740 trilyon li- ra yardım yapılması öngörülen Bağ- Kur'a 9 ayda 1 katrilyon 948 trilyon lira aktanldı. ^ Açıklar için 2002 yılında da 11.6 katrilyon lira aynldı. • Bu kadar büyük bir finansman sorununun olduğu bu- sistemde, ku- rumlar arasında norm ve standartbir- liğini sağlamak, ancak bazı kurum- lardaki hizmet kalıtesıni düşürmekle sağlanabiür. Hizmet kalitesini ilerlet- meyen, gerileten çalışmalara da "re- form" denemez. The Povverof Dreams Rakipsiz Civic Ailesi, 4 rakipsiz fırsatla! İşte hayallerinizdeki Honda Civic için birbirinden cazip 4 fırsat! • 11 milyar TL'ye kadar 6 ay %0 oranlı kredi. • Honda Civic Ailesi'nde 3 milyar TL'ye varan peşin alım indirimleri. • 25 milyar TL'ye kadar düşük maliyetli krediler. • Filo alımlarında ekstra indirimler. Ve 25.890.000.000* TL'den başlayan fiyatlarla Honda Civic Sedan... Şimdı bir Honda Civic sahibi olmak için gereken bütün kolaylıklar Honda bayilerinde. 15 Aralık'a kadar Honda bayilerine gelin. Hem bu fırsatlardan yararlanın, hem de Yeni Honda Civic'i test edin! HONDA CİVİC HATCHBACK 5 KAPI 1 6ıt VTEC II r O P S HONDA CİVİC HATCHBACK 3 KAPI 1 6lt VTECII 110 PS HONDA CİVİC SEDAN 1 6 t VTECII 110PS «anaTekbaşTel '0322 441 1486 87 maraBonTel (0312)286 83 83 «UnEfeTel 10312 397 3823 ;o*roo<~- x uran Gjneş Btivan Tel ıC312 49166 76 «nlya Şenojlu Tel IC242 340^4 54 *dn YMınm Tel '02561 247 09 40 T Vaniaz-Ülgen Tel 10266) 221 58 00 BurM Inallar Tel |O224| 267 13 50 Çortu Dayamklı Tel (0282) 673 4 i 00 DenizJl Kaan ~el 40258) 268 24 98 Diyarbakır Duımaz Teı (0412125' 71 00 Etaıfl Çel* Tel «24,236 95 73 Erjurum ÇtMler Tel '0442) 235 48 01 EskiseMr Ufuk Tel 02221 21" 42 22 âazıantep Akcanlar Tel f0342) 337 20 84 Hatoy AnlaKya Narln Tel (03261 241 55 30 Showrocm s*enöefun Tel C326 618 56 34 Içel Akbayrak Tel C324 359 61 1' Istanbul Uaslan Çfftkurtiaj Tel tC212^ 296 44 22 latanbul Gjr«şiı Partı Tel (0212) 693 94 '0-16 Sr-ovvrocyr BakrtcoyTel (02121 660 13 77 Istanbul Matape Mutluhafl Tel |G216 459 58 58 tonlr Çamkırafi Tel 10232)265 55 55 S F K S TFeneıbaHçeTel 0216)418 37 40 tstantKil Ait^nreade Ayıştçı T eı ıC2i6f 4~4 05 X Istanbul A:aşehır Damla Teı (0216) 572 42 02 Istanbul "op«ıaD< Cam Tel 0212) 665 64 64 ISanbul Ta»s.m Yazak» Tel 0212 ı 241 04 16 tonır TerakKI Tel ıO232ı 343 38 38 Kayserl Suul TeJ 10352j 332 36 30 Kocaelı Ujuner Tel ,0262)335 37 05 Kony» TofO* Te- (03321 236 30 03 Muğla M las Ö2«rler TeJ 0252)513 63 16 Showoom Bodrum Tei 10252) 31 7 19 07 Ualatya Kodaman Te (0422)238 34 04 www.honda.com.tr Samsun Karot Tel 10362) 438 30 00 Sho*roofn - Atatur* B^jlvafi T» (0362) 432 66 14 Trataon Özkal Tel 10462)248 23 07^)8 * Ovic Smdar 1 6 LS düz vlte» önertlen pmşin aiım IndirfrnH anahtar le«ltm fiymdır Honda olomobillehnm model M u * Oalllt v« rwı(defind« d^lfilclık yapma haickınt saftlı tular 01 01J000 taNMndm itibarafl ıafiim tûm Honda modcltori 3 yil/1QCLQQ0 ım garartMn IMFDENDÜNYAYA Büyüme garanti altına alınmah Ekonomi Servisi - IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Kru- eger, "ABD'deld ekono- mik toparlannıanın beklendiği kadar güçlü olmadığını ve küresel ekonomiyi canlandır- mak için A>rupa ve Ja- ponya'da bü>üme\i ga- ranrj>e alacak önlemJer istedîğini'' belirtti. G-20 zengın ve yoksul ülkeler grubu- nun malıye bakanlan ve merkez bankası başkanlannm toplan- tısına katılmak üzere Hindıstan"da bulunan Krueger, A\Tupa eko- nomilennin görünü- münün u o kadar iyi ol- madığını ve rakamlar geldikçe neredeyse ay- dan aya kötüye gittiği- ni" söyledi. geffaflık zorunlu Öte yandan dünyarun önde gelen ülkelerinın ekonomi liderleri, daha fazla yabancı sermaye çekebilmek ve küresel ekonomiyi canlandır- mak için. daha çok şef- faflık gerektiği görü- şündeler. Dünya Eko- nomik Forumu'nun toplantısma katılan İn- giltere Hazine Bakanı Paul Boateng, krizleri önleyebilmek açısın- dan, küresel standartlar dışında, hükümet ve şirketleri düzenleyici etkin bır sistem gerek- tiğini kaydetti. Kanada Merkez Bankası Başkanı David Dodge yabancı serma- ye ısteyen hükümetle- rin, yolsuzluğu bıtır- mesi ve gereksız gerek- siz harcamaları kontrol etmesi gerektığini be- lirtirken Dünya Ekono- mik Forumu Başkanı Klaus Schwab ticaretin sadece kurallar ile de- ğil, aynı zamanda de- ğerler ile de yönetilme- si gerektiğini ifade etti. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Dün Dündü Seçim öncesı yapılan söyleşilerde, canlı yayında çok net sorulan sorulara venlmiş çok net yanıtlan anım- sayın. AKP lıden Tayyip Erdoğan yolsuzlukla savaşım- da, kimsenın gözünün yaşına bakmadan sonuna ka- dar gideceklerini söylemıyor muydu? Bunun olmazsa olmaz koşulu dokunulmazlıklann kaldınlmasından ya- na oy kullanacaklarının da sözünü venyordu. Geçen pazar günü yıne televizyonda, canlı yayında bu sözü anımsatıldığında ne dedı? Tabii sozümden dö- nüyorum dıyecek hali yoktu. Ancak hemen dokunul- mazlıklar kaldınlırsa partisinin haklannda dava açılmış, şimdi kimilen bakan olmuş milletvekillerınin şaıbe ai- tında bırakılmış olacaklarından soz ediyordu. Ortada kesinleşmiş yargı yoktu. O halde dokunulmazlıklann kaldınlması içın hıç değilse bir yıl beklenmeliydı. İyi de kim kımı kandınyor? Haklarında mahkûmiyet kararı olmayan, ancak yüz kızartıcı suçlardan açılmış davalar bulunan sayın milletvekilleri, milletvekili seçil- dikleri içın otomatik dokunulmazlık zırhına büründüler bıle. Suçlama dosyalan aynldı. Asıl bu nedenle yargı- lanıp beraat etmeleri söz konusu değil. Elbette yargı- lanamayacaklan için mahkûmıyetlen de söz konusu olamaz. Üzerlerinde şaibe kalır. AKP ve lideri, yargıla- nıp aklanmalan yerine, yargılanmadan mahkûm olma- ma guvencesıne alınmalannı, dokunulmazlık zırhına bürunmelerinı seçmiş konumda oluyorlar. Neden bu kadar korkuyorlar? Medyamızın bu konuda ne yapacağını, uzerine gi- dip gıtmeyecegini doğrusu çok merak edıyoaım. CHP'nın seçim öncesi duyarlılığını ne ölçüde sürdü- receğini, muhalefet görevini yuruteceğıni de. Kişisel kanımı sorarsanız, yüz kızartıcı suçlardan kamuya zarar verme nedeni ile açılmış davalarda, zanlının mahkûm olması, suçunun kanıtlanması öyle kolay bır iş değıldir. Genellikle suç gerçek olsa bıle hukuk, yasa düzeni ıçinde kolay kolay belgeleneme- yeceğinden, kanıt yetersizliğinden yargılamalar bera- at kararı ile noktalanır. Bu tür davalarda önemli olanı kamu vicdanında aklanmaktır. Iddıanamelerde yer alan suçlamalann nıtelığı, ınandıncılığı, kamuoyu üze- rindeki izlerı. yargılama sonucundan bıle daha etkıli olabilir. Toplumsal gidış yaşamın pek çok alanında olumsuz gelişiyor olsa bile, yolsuzluklar konusunda bir duyar- lılığın gelıştığınden söz edilebilır. Dahası seçim sonuç- lannda, birçok siyası lider ve kadronun, partinin oy al- mamasında temiz toplum arayışının ve siyası kiıiiliğe ilişkin yerleşik yargının katkısı olduğunda toplumbi- limciler birleşmektediıier. Mikrafon tutulan sokaktaki vatandaş, kırli siyasete oy vermediğini, cezalandırma- yı seçtiğini soylemektedir. Dahası geçmış ıktidariardö- nemınde patlak veren kimı yolsuzluk iddiaları, dosya- lan, yargılama olmadan, dokunulmazlık zırhı kalkma- dan da adı geçenlerın ıstıfa etmek zorunda kalmalan sonucunu getınmiştir. AKP kadrolan aldıklan oy oranına, yaratılan büyük toplumsal beklentiye, umut olmaya güvenerek doku- nulmazlık zırhı ile korunma yolunu seçmeyı sürdürür- lerse ne olur? Elbette CHP anlamlı muhalefet yapsa da Meclis'teki oylan ile durumu degiştiremez. Medya, hele de çıkarlannı iktidar ile özdeşleştirmeyi seçen ya- pısı ile, buyuk olasılıkla konunun örtbas edilmesinde etkin rol oynayabilir. Üstelik, davalar seçimlerden önce gündeme geldi- ğine göre, ozellikle AKP'ye oy vermiş seçmen, "AKP'ye, kadrolanna siyaseten çamur atıldı, ortada yolsuzlukyok, davalarkasıtlıaçıldı.." kampanyalan ile seçim öncesi olduğu gibı seçim sonrasında da oyala- nabilir. AKP'nın dokunulmazlıklann kaldınlmasından kaçınması sorgulanmayabılir. Ama ya bır süre sonra? AKP'nın iktidar olarak dayanma yolunu seçtıği bü- yük çıkar ıttıfak guçlen ile, oy aldığı yoksul ve yoksun kıtlelerin çıkarlan arasındaki uçurum büyüdükçe.. Öy- le beklenmedik bır zamanda. öylesine boyutlu gün- deme gelır ki.. AKP'nin kendisine yakıştırdığı 'AK' kımliği bir anda kararıverir. AKP ve lideri Tayyip Erdo- ğan daha ışın başında çamura yatmak yerine, doku- nulmazhklara dokunma sözünü, iktidarlan için bu önemli sözü tutmaları her şeyden önce kendi hayır- larına olabilir... sonerfa cumhuriyetcom.tr Umut Oran. IAF başkanı Dünya tekstiline Turk yonetıcı EkonomiServisi- Tür- kiye'nin dünya ile en- tegrasyonunda önemli rol o\Tiayan hazır giyim sektörü, uluslararası bir başanya imza atıyor. Türkiye Giyim Sanayi- cileri Derneği (TGSD) Başkanı Umut Oran, Uluslararası Hazır gi- yim Fedarasyonu'nun (Internatıonl Apparel Federation, IAF ) baş- kanlığını 2 Aralık'ta Mi- ami'de düzenlenecek bir törenJe devralacak. 27 ülkeden 130 bin kuruluşun temsıl edildi- ği IAF'nin başkanlığı- nın Oran tarafindan üst- lenilmesi, küresel hazır giyim politikalarının be- lirlenmesinde Türki- ye'yi liderkonuma taşır- ken, Avrupa Birliği'nin yanı sıra uluslararası ilişkilerde de önemli bir avantaj sağlaması bekle- niyor. IAF'nin başkanlığını bir Türk'ün üstlenmesi, bu kuruluşun 2003 yılı kongresinin de Jstan- bul'da yapılmasına yol açacak. Söz konusu kongre, 24-25 Haziran tarihlennde Istanbul'da yapılacak. Î926L- Alpullu Şeker Fabrikası açıldı. /SO&Afyon-lspan^derniryoluulaşımaaçıld). 1973: Federal Almanya'nın enerji bunalımı nedeniyle dış ülkelerden işçi alımını durdur- duğunu açıklamasından sonra, istanbul'da işçi yollama işlemleri durduruldu. 1975: Devlet Sanayi ve işçi Yatınm Bankası, kuruldu. Kararnameyegöre; ku- rulan bankaya işçılerin de ortâk olabile- cekleri ifade edildi. Bankanın ser- mayesi 1 milyar lira olarak açıklandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog