Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

2KASIM2002SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab;<v cumhuriyet.com.tr 11 lannay baskısi: Iıbrıs jlaıutıı jmzalaym ANKARA (Cumhuriyet BÜDSU) - Avrupa Birliği, KLopnhag Zirvesi öncesin- d e bbns sonınun çözümü sürcinin belli bir aşamaya getıilmesine dönük baskı- lann yoğunlaştırdı. BM Ge- nel iekreteri Kofi Annan'ın sıuıcugu belgedeki Kuruluş Anlışması'nın ımzalanma- sını steyen Ingiltere Kıbns Öze Temsilcisi David Han- naty,Türkiye'ye müzakere tarih verilmesini destekle- dikloini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Müs- teşar UğurZiyal ile dün bir araya gelen Hannay, Kopen- hag zirvesinden önce Kıb- ns kcnusunda sonuç almak ıçin (alıştıklannı belirttı. Türk tarafından somut beklmtisinin ne olduğu so- rusura "Amacunız BM pla- nının Kıbns'ta yeni bir iüş- ki tluzeni için temel oluş- turduğununkabul edflmea* yarutmı veren Hannay, Kıb- ns konusuyla Türkiye'nin AB üyelik süreci arasında- ki bağlantıyla ilgili olarak şunlan kaydetti: "Resmi bir bağ yok, ama buna benzer birçok konu birbiriyle Uin- tüi. İngiliz hükümeti. Kıb- ns sonımınun, Kıbns Türk ve Rum taraflanyia Türki- ye ve ^unanistan'ın hayatiçı- kariannı gözeten yöntem- lerle kendi bünyesinde çö- zümlenmesi genektiğine ina- nıyor. Buna ek olarak Tür- kiye'nin AB üyelik süreci kendi çerçevesinde ele alın- ması gerektiğine inanıyorve Türkiye için açıkbir takvrnı belirlenmesini destekliyo- nız." Bu arada BM Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro De Soto'nun Dışişleri Bakanı YaşarYaJaş ile görüşmek is- tediği, Ingiltere Dışişlen Ba- kanı Jack Straw ve AB dö- nem başkanı Danunarka Dı- şişleri Bakanı PerStigM* ler'in Ankara'da Yakış'la gö- rüşecekleri bildirildi. AKP liderinin danışmanı: Kıbns'ta anlaşma zenıini olıışursa birlik Annan planındaki devleti kabul edecek AB'ye 'ortak devlef üyeolacakNEW YORK (AA) - KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş ile Güney Kıbns Rum Yönetimı lideri Glafkos Klerides arasında. AB"nin Kopenhag Zin'esi ön- cesinde bir anlaşma zeminınin oluşması halinde, AB ülkelennin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni değil, BM Genel Sek- reteri Kofi Annan'ın çözüm planında sö- zü edilen Kıbns'ta "ortak de\1eti" üye- liğe kabul edeceklen bildirildi. Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ile New York'a giden v e Denktaş ile yapılan değer- lendirme toplantılanna katılan AKP lide- ri Recep Tayyip Erdogan'ın dış politika danışmanı Cüneyt Zapsu, Kıbns'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "AB'nin 12 Arahk KopenhagZirvesi'nde Kıbns'ı şu ya da bu şekilde tam üyeliğe kabul edeceğini" kaydeden Zapsu. "bundan sonra müzake- reİerin devanı edebilmesi için taraflara teş- Bır Filistinli çocuk daha öldii tsrail askerieri, Baü Şeria'nın Nabius kentinde 8 yaşmdaki bir Filistinli çocuğu öldürdü. Kentte uygulanan sokağa çıknıa yasağnu denetleyen İsrail askeıierine karşı, diğer çocuklaıia birlikte taş atan Cihad FakttTin göğsünden aldığı kurşun yarası sonucu öldöğü bildirildi. El Halildekibir kontrol noktasında babasuun eHni rutan bir başka Filistinli çocuğun gözkrinde ise korku okunuyor. (Fotoğraf: REUTERS) • New York'ta Denktaş ile yapılan değerlendirme toplantılanna katılan Zapsu, "12 Aralık'tan önce anlaşma zemini oluştuğu takdirde, AB ülkelennin, üyeliğe Güney Kıbns Rum Yönetimi'ni değil, 'ortak devleti' kabul edeceklerini" savundu. Diplomatik kaynaklara göre Denktaş birkaç gün içinde Annan'a yanıt verecek. de Kıbns ile Avrupa Gfivenlik ve Işbirli- ği Poütikaa konusunda kendimizi biraz da- ha zoriayahm" dediklerini açıkladı. Yakış, Denktaş ile görüşmelerini ta- mamladıktan sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "İki haritada da Güzel- yurt'un tamamı, yani su kaynaklannm bu- hınduğu yerin tamanu, Rum tarafina bı- rakıbnaktadır. Trodos Dağlan ve öteki su kaynaklan da Rum kesiminde olduğu için, Türk kesimine su kalmayacak ve bu KKTC'de yaşayacak olanlan güç durum- da bırakacakür. Bu konuda KKTC'nin hassasiyet gösternıesini doğru buhıyonız" vikedkibtr şeyterveribnesgerektiğmr söy- ledı. Bunun Annan planında yer aldığını kaydeden Zapsu, "taraflar arasında 12 Aralık'tan önce anlaşma zemini oluştuğu takdirde, .AB ülkelerinin üyeliğe Güney Kıbns Rum Yönetimi'ni değil, .Annan pla- nında sözü edüen 'ortak devletT kabul ede- ceklerini'" sa\"undu. Zapsu'ya göre, ortak devletin oluşumu, 12 Aralık'tan sonra KKTC ve Rum Yönetimi arasında müza- kerelerle tamamlanacak. Ortak devlet oluş- tuğunda ise AB üyeliğinden Rumlarla bır- lıkte Kıbnslı Türkler de yararlanacak. Zapsu, "Kıbns, insanhaklanveAGSP konulannda önümüzdeki 10 gün içinde Türkiye'de önenıB gehşmeler olacağını" sözlerine ekledi. Diplomatik kaynaklar da, "Annan'a 3-5 gün içinde bir cevap verile- ceğuıi" kaydertiler. Yakış'tan su uyansı Dışişleri Bakanı Yakış da. .Annan pla- nına ekli haritalarda, KKTC'nin elınde- ki su kaynaklannm tamamının Rumlara bırakıldığını belirterek. "Sınırm, su kay- naklan Türk tarafuıda bırakılacak şekil- de yenidençizihnesigerekir'' dedi. Yakış. AB ülkelenne de, "•Sizbirtarih verin,biz Denktaş'm önümüzdeki günlerde, mü- zakerelere kapalı olmadığını söyleyen bir açıklama yapmasmı beklediklerini ifade eden Dışişleri Bakanı, Kıbns konusu ile Türkiye'nin AB üyeliği arasuıdaki ilinti ko- nusunda açıklama yaptı. "Avrupahlann, Kıbns konusunda çözüme doğru bir adım aührsa, Türkhe'ye müzakere tarihi veril- mesi konusunu kendi kamuoylanna daha kolay kabul ettirebileceklerini söyledikleri- nT belırten Yakış. şunlan kaydetti: "Biz şimdiye kadar Kıbns sonınu Tür- kiye'nin AB uyefiğiyle UintiB değfldir di- yorduk. ama konu her yerde karşmııza çık- öğı için, biz de cesaret göstererek, Siz bir tarih verin, biz de Kıbns ile AGSP konu- sunda kendimizi biraz daha zorlayalım' dedik. Böylece onlann bizden bekledikle- ri seyyahyeti (akıcıhk) bizim de onlardan beklediğimizj ortaya ko> duk." AKP'nîn 3Tü paketi yenideğB Erdogan'ın AB, Kıbns ve AGSP paket önerisi Yunanistan tarafından daha önce dönemin Başbakan Yardımcısı MesutYılmaz'a sunulmuş REŞATAKAR LEFKOŞA-Yunanistan Başbaka- nı Kostas Simitis'le başbaşa görüş- tükten sonra Ingiltere Başbakanı Tony Blair'e "AGSP, AB ve Kıbns" konusunda paket çözüm öneren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan'ın Türkiye'nin geleneksel poli- tikası dışmdaki bu önerisinin; Yuna- nistan Dışişleri Ba- kanlığı'na aıt gizli bir belgede Yunan ma- kamlannca yaklaşık 5 ay önce dönemin Başbakan Yardımcı- bakan Yardımcısı, ANAP Genel Baş- kanı Mesut Ydmaz'ın, Yunanistan Kültür Bakanı Evangelos Venize- los'u "Eğer Güne> Kıbns tek başı- na AB'ye girerse Ege'de sıcak olay ger- çekleşecek" sözleriyle uyardığını id- dia etti. Simerinı gazetesinde ya- yımlanan gizli belgede şu ifadeler yeralıyor: "Mesut Yılmaz. muhata- bı Venizekos'a, Ankaranın her tür- • Venizelos'un yaklaşık 5 ay önce Yılmaz'a öneri olarak götürdüğü paket önerisi AKP lideri Erdoğan tarafından AB turunun îngiltere durağuıda Başkakan Blair'e önerildi sı, ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'a sunulduğu ortaya çıktı. Güney Kıbns'ta yayınlanan "Si- merini" gazetesi ele geçirdiği 3 Ha- ziran 2002 tarihli gizli belgeyi ya- yımladı. Belgenin, "perdegerisidip- lomasiye ışık tuttuğunu" ve "An- nan'ın Kıbns Planı'na nasü ulaşü- dığı" yönündeki soruya yanıt teşkil ettiğuıı yazan gazete, dönemin Baş- görüşmelerinin başlaması tarihini müzakere etmeye hazır olup obna- dığım soruyor. Y'ıbnaz, bu paket öne- risine tepki gösteriyt)r \e Güne> Kıb- ns'm, AB üyeliği öncesi genel çizgi- lerde çözümün yer alması gerektiği- ni sö\ lüyor. Yıhnaz, Güney Kıbns'm AB üyeliğinden önce herhangi bir çözüm olmazsa, o zaman AB ve Yu- nanistan'la krizin kaçımlmaz oldu- ğunu belirtiyor.'' Venizelos'un yak- laşık 5 ay önce Yıl- maz'a öneri olarak götürdüğü paket önerisi AKP lideri lü senaryoyu inceledigini belirtti. Se- naryolardan birine göre Kıbns Rum Kesimi AB'ye üye ahmrsa bunun de- vamında Ege'de çatışma olasıhğının öne çıkması üzerine Venizelos, Yıl- maz'a paket önerisi getiriyor. Veni- zelos. Y ılmaz'a. Türkiy e'nhı Kıbns sonınu, AB ordusu konulan, Kıb- ns'uı AB üyeUğini Türkrye'nin tek paket manbğmda AB ile tam üyelik Erdoğan tarafından AB turunun tn- gıltere durağında Başkakan Blair'e önerildi. Kıbns konusunda "Belçika modeBni'" önererek Dışişleri Bakan- lığı'nın tepkisini çeken Erdogan'ın paket önerisini Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer Prag'da yaptığı, "Türkiye'nin Kıbns poBtikasmmAB üyeöğijk bağlanülı ounadığı'" açık- lamasıyla reddetmişti. KEMALPAŞA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Bornova - Kemalpaşa - Turgutlu Doğalgaz Bonı Hattı kapsamında aşağıda ekli listede dava dosya no'su, ili, ilçesı, köyü, ada ve parsel no'su ile vasn, yüzölçümü, malıklerinın ad-soyadlan yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Botaş Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanununun 10. maddesi uvan tescıl davası açılmış olup: K.amulaştırmayı Yapan Idaremn Adr. Botaş (Boru Hatlan ile Petrol Ta^ıma A.Ş.) olduğu; Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değışık 14. maddesi uyan bu tebligatıtı yapıldığı tarihten ıtibaren 30 gün içerisınde kamulaştırma işlemıne karşı idari yargıda ıptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri: Açılacak iş bu davalarda husumetın Botaş (Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş.) Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceğı ve adresinın Bılkent Plaza A 2 Blok Bılkent ANKARA adresi olduğu; Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre ıçinde kamulaştırma işlemıne karşı idari yargıda iptal davası açanlann dava açtıklanm \e yürütmenın durdurulması karan aldıklannı belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesmleşeceği ve mahkeme- ce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzennden kamulaştırmayı yapan ıdare adına tescıl edıleceğı: Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinın T.C. Zıraat Bankası Kemalpaşa Şubesı'ne hak sahibı adına yatınlacağı. Konuya \e taşınmaz malın değenne ilişkin tüm savunma ve delillen teblıg tarihınden ıtibaren 10 gün içinde mahkememizce yazılı olarak bildirmenizın gerektiği Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarmca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. IÜ : İZMİR İLÇESI : KEMALPAŞA KÖY :ULUCAK MAHALLESİ : KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİL€R 1A&A A£>Z 1 |OE |oı •|OB •|OK O IOMAIAKI O | C O \C O | Ç 3 « 9 | CAMJMANI 3 4 9 JCAMALANI 349ICAHALAHI 3 4 » [CAHMAKI 3 4 9 | ÇMUOANI 349 | -f- ) K O l K Y t N CITAJC { -ÛL.O- ) B A Y K A H Ç I T A K (VJ»İ« İ8T) H A V V A C I T A K ( V R S - t B T ) ALt CITAK(VRS»İST» HAYKtYl CMJU*(V1k«*t«T) | |KO8EY!N | M U S T A F A İKÛSEYtN | K O S C Y İ N | K Û S t Y t N | H Û S K Y İ M 2O03/13S3 2OO3/13S3 3 O O 3 / 1 3 S 2 100J/12SI 3OO3/1353 2OO2/1252 3003/1353 HDMET 5 0 L < Y M U I T* KAZ3nt ÖZKK TOfDİK MERAL KAJIAMAH İKEHMET 3 O O 2 / 1 3 S 1 JMDO4CT 2 O O 3 / 1 2 S 1 | tSMAİL. HAKKI 3 0 O 3 / 1 3 S 1 jISMAtL K A K K I 2 0 0 2 / 1 2 5 1 |İEHAtL HAKKI 3 0 0 3 / 1 2 5 1 |YAKO 2 O O 2 / 1 3 5 1 M U S A A R $ I K VlLt K U Z U 2OO2/135O V E T M t L A 3 O O 3 / 1 3 4 9 M D M E T M O M C T C E T OSHAN SUDET AKOOK SALtK 8 B M JUCOÖK AMMSrr HACtT AJCOÖK PATMA ULYA AJtSLAM 2 0 0 3 / 1 3 4 8 O A L İ P 2 O O 2 / 1 3 4 1 O A L t P 2 O O 2 / 1 3 4 8 O A L t P 2 0 O 3 / 1 3 4 S O A L İ P 2 O O 3 / 1 3 4 8 ı. t c o . -?i.a . 4 0 3 fS TTAKTACÎ 3^«|TAMTW:i 117S|ULU8ULUK 1X1S|ULUSULUK m ı luujsut.UK II T 8 I11 m | 1,3S7.»3 A R L A 'ARLA A S L A 'ARLA 'AR.LA 'ARLA 119 5) LTL.USUX.UX t HÛ8VYİN A S U U U T A 13 O 6 | UUJSin.UK İ2O7| ULUSVLUK 1 3 O 7 | ULUSUI.UK 12 0 7 | U L U S U L U K 13 O 7 jULUSULUK 1 2 O 7 | U L U S U L U K 1207 | U L U S U L U K 1 3 3 S | U L U S l ^ U K 13 S S | U L U 8 U L U X 1 3 8 2 t Ç I N A R \ 1 3 8 3 I Ç f N A A L I K U Y U |tBRAHÎH ETKKM t PKKLİVAM ( » Ö L O » ) O K t R PEHLtVAN CVRS*İ9T) K U R T D 1 KAYA (VRS- IST) PATMA D D i t R S L (VRS" İ9T) BKJtÎK SITKI » t C R B l ' Û L Ö tSMAİL BİÇX8 (VRS*İ{TT) HAVA AKMAN9OY(VRS*İŞT) ZEYKIP A K M A M S O Y IVJUS-Î&T) PADtKK 8 Î Ç « S < V X S ' t 9 T ) Y E 9 Î L C A V D A R PATMA ZSOtA ATAJ1 2OO3/12SS 3OO3/13S5 3OO3/1355 3OO3/1355 3OO3/1355 3OO2/133B 3OO2/1337 2OO3/123S 2 0 O 3 / 1 2 1 S 2 O O 3 / 1 2 İ İ 3OO3/1335 3 O O 3 / 1 3 İ 4 A R L A -ARLA 957.73»-*a« 35O | 350 İCAMALANZ 351 İCAMALANI 2 S S | A K C A K A V A K 3 5 9|AXCAKAVAK 3 6 O | A K C A K A V A K 3 9*1AKCAKAVAK 3*7ITAKTAC: 3 «7|TAHTAC 3 C "7 | T A H T A C : 3 7 2 | T A H T A C 3 75|TAHTAC: 3 75 jTAHTAC J7S|TAHTAC: 3 7 » | TAHTAC: 3 7 5 I T A K T A C 37 S | T A H T A C 3 75 j TAHTAC: 375 3 7 5 [ T A H T A C 3 7 S j T A H T A C 3 75ITAKTAC: 3 7 5|TAHTAC 3 7 5|TAKTAC 3 7 S|TAHTAC 3 75 |TAHTAC 3 7 S|TAHTAC 3 7 S |TAHTAC 3 7 5 İ T A H T A C 375ITAKTAC 3 7 5|TAHTAC 3 7 5 |TAHTAC 3 7 5 ) T A H T A C 3 7 5 (TAHTAC 3 75ITAKTAC 3 7 5 J T A H T A C 3 7 5 jTAHTAC 3 7 5|TAKTAC 3 75İTAMTAC: 3 7S İTAHTAC 3 7 S İ TAHTAC: 375|TAHTAC: 3 75(TAHTAC 3 7 5|TAHTAC 375İTAHTAC: »7 5JTAHTAC: 3 7 5 ) T A H T A C 3 7 5 | T A K T A C 3 7 5 ) T A H T A C 3 7 S |TAKTAC 3 7 S |TAHTAC 3 75 jTAHTAC 376|TAHTAC: İCİ tct İCİ tcı tçt JCt ict tçı tct ici tcı tct tcı tcı ict ici ici İCİ tct ici tcı tct tct tct tcı tct tct tct İCİ tcı AL.1 CAKZR Aİ.1 CAKIR 2 0 0 3 / 1 2 4 7 3 O D 3 / 1 2 4 7 N L t T A A L A IKLİTA&LA 13 8 * | Ç I N A K L I K U Y U F A Z I t 3 O O 3 / 1 2 3 1 N A Î H PÎRIM 3OO3/1254 8 A Y R A M 8 Z Y A K U 9 |GOLEYMAN 1 3 8 5 | C I N A * L I K U Y U 1 3 8 5 İ Ç I N A K L I K U Y U 1 3 85 ( Ç t N A K L 1 K U Y U 13 85 | ÇINAîtLIKUYU 13 8 5 | Ç I N A R L I K U Y U tBRAHÎM SABRt 6zES(-ÖLO-) MB8VURE ÖZ£»<VHS«İ9T) Fivzt ÖZEK(VRS*îyri HÛSBYtN 6zER(VRS*t$T> HÛMEYRA CtMSCUBUKCU(VKS»t PtVZİ 2OO3/123O ALt 3OO3/123O ItBRAHİM SADRt 2 0 0 3 / 1 2 ) 0 | İBSAKÎM SATTRt 2 0 0 3 / 1 3 3 0 tBRAHİM SABRt 3 003/1230 T A R L A T A R L A 3 O O 3 / 1 3 4 5 K TARLA KADİR T O R K 1388 | KAYKI KOSBYÎN 2 O 0 3 / 1 3 4 4 R A » İ A B t Y A H X U f 1 3 8 9 l Ç I N A B L I K U Y U A D İ U B KAYKI 2 0 0 2 / 1 2 2 8 3OO3/3.343 A Y O I N O N S A L M K K M E T EUIHAM U M S A L A H K I T U M S A L 2OO3/1343 2 O 0 3 / 1 3 4 3 3OO3/1343 1 3 9 O | Ç I N A B L I K U Y U IKOSEYIH 3 O O 3 / 1 3 2 7 14O9|ÇIKA>ILIKUYU YIUIAZ 3OO3/132C TACtTTtM O0NSJIİ |ts ALt DBVSCÎl»ÖLO-> PATMA DBVlCt ( -Öt-O- ) H A T Î d OOK [ -ÖL.O- > AHHKT DBVSCt < -öt^O* > AY«I TUMNA AJCSUCÖLO-) |İBRAHİM (tBRAMfM |İERAHİM jİBRAHtN K I* CAHtT D4İHE AHKBT $EXERCt ZBKtYE ŞEKERCt SBDAT ŞIKSICt O4İNB ŞXXXRCt HALAJK 9BKBRCt |İBRAHtH |tBRAHlM |İBRAHÎM jİBRAKtM |FAKR£TTİK JSÛLEYMAN |PAHSSTTİN İPAKRITTİN PATMA HELAHAT KRDEMIVKS*) AYSB QÛK(VRS*IST) | P A K R K T T İ N |ÎBRAHİH İBRAHtH BtDDt{VXS-t«T) CAVİT DEVECt ( V M . f 9T MU8TAPA DEVSCZ(VRS*t İMAHMUT JMAHMUT İMJSTAPA ALİMB SEBAHAT DIVBCI(VRS- İBRAHİM DEVBCİ(VRS*İST) MUffTAFA MKSUT OEVtCt(VRS* PITHÎ D B V I C İ ( V R S - İ S T ) KIZtBAM AKSU{VRS*İST1 MBHKKT AJCSU(VRS*XST) ALTAN AJCSU(VRS*IST) OKZK AKSUtVRS*tST) ERCUM A1CSU(VRS*ÎSTJ PARUK UZUN (VRS,*İSTJ HALUK UZUH(VXS*tST) AHKET UZUN(VRS*tST) HATt CI ESI< VRS•t ŞT) SBCAAT T A T I 9 ( V M « X8T) DEKYA ÖZBAYRAK(VRS*İST> t HSAN KRZ3AY ( VRS * t ST ) I I |YU8U7 | YUSUF |RAMAZAN (RAMA2AN j R A H A Z A M |ALt 3OO3/124O 2002/1240 3OO3/134O 2OO2/134O 2OO3/134*t> 2003/13*0 3OO3/134O 3OO3/134O 3003/1340 3003/1240 2OO2/134O 2OO2/134O 3003/1340 2OO3/134O 3003/1340 2OO3/134O 2002/1340 2003/1340 3OO3/134O 2002/1240 2003/1240 3OO3/134O 3OO3/134O 2OO3/134O 3001/13*0 3OO3/134O 3OO3/124O 2003/1340 3003/1340 3OO3/13 4O 3OO3/134O 30J53yiJ4 0 2OO2/134O 2OO3/134O 2O02/124O 2003/1340 3OO3/134O 3OO3/1340 BAfl VB TARLA •Afl V I TARLA |KAâ V I TARLA f&Aâ V I TAJtLA |BAi3 V I TARLA İ B A A V I TARLA t&AC V I TARLA jmAâ V I TARLA |BAC VB TARLA (BAd VB TARLA İBAÖ V I TARLA | BAi3 V I TARLA j OAâ V I TARLA j BA2 VB TARLA |BAâ VB TARLA | BAâ VB TARLA IBAO VB TARLA 1 njfc^^ V I TARLA |BAd V I TARLA {BAÖ V I TARLA IBAâ V I TARLA j&AÖ V I TARLA l&AiS V I TARLA 141OJÇINARLIKUYU 141O|ÇINAKLIKUYU 141O|ÇINARLIKUYU 14 1 O | CI NAftL Z KUYU 141OİÇINAKLIKUYU 14 1O(ÇINARLIKUYU 1 4 1 0 | C X NARLIKUYU 141O j ÇINARLIKUYU ALÎ KANDEMİtC ( C M M E H A N K A N D B M İ R BBKIR KANDBMÎR(VRS-tST) İO4M0HAN KANDEMÎR(VRS-tST) SUJ-TAN AKHANSOY(VRS'tÇT) MEHMET KANCO^ 1R (VRS *1ST > SOL£YMAK KAKDEKIR<VRS'İŞT| HALIME AKHAHSOY(VRS*İSTJ 3OO3/1235 2OO2/1235 2OO3/1235 AL.1 ALİ BAfi BAS BAS BAO BAS BAS 155 - 684.535 14 11 | ÇINAJJU K U Y U GAAANTt F l L İ T R E O T O YBD8X P A R . S A N . V E 1 4 1 4 1 Ç I N A B L I K U Y U A H M E T HAMDl 1415|ÇINAHLIKUYU ÎSMAtL SOYTEKİN 14X8İÇIHARLIKUYU PATMA BCZACININ 3OO2/1321 1531 |B 15 3 1/BAYRAMKUYU ASIM DALC2AM KADIR KKKR AL.1 OALt ISMAtL 637.373 . 1Q1 15 3 8 ] B A Y S A M K U Y U 3OO2/1319 1S 4 O |BAYRAMKUYU A R K A N Y C K S E K İBJtAHÎM HAYATt 3OO2/131S 1 5 4 1 | B A Y R A M K U Y U A R K A N YÛKSK | ÎBMUItM K A Y 15 4 4 1BAYRAMKUYU SADET Y O K S E K V B T A R L A V B T A R L A |AY8B C3AYB Û N S A L 1MEHMET SERHAN OHSAL |İBRAHÎM ETHEM |İBRAHİH ETHEM I &Al3 VI TARLA l&Aâ V I TARLA IKAO VB TARLA l&Aâ V I TARLA SAâ VI TARLA SAÖ VB TARLA. &AÛ VB TARLA &AÖ VI TARLA JA/Î VB TARLA »Aö VI TARLA KAÛ VB TARLA B A C VI TARLA RAÖ VI TARLA BAfl V I TARLA KAâ VI TARLA 15 4 5 |BAYRAMKUYU 15 4 5|BAYRAMKUYU 15 4 5 jBAYRAMKUYU 1 5 4 5 | B A Y R A M K U Y U 1 5 4 5 j BAYRAMK17YU 1 1 54 6 | B A Y R A M K U Y U BKRIM ÇKLSBt (*ÖLO# ) A H M E T Ç K L S B İ ( V R S - t Ç T ) PATMA Ç K L K B İ ( V R S - t Ç T ) |KESKUKB T A M T U R K ( V R S - t S T ) (A9KIN CKLJEBt CVRS*tST) 2002/13 3OO3/13 2 O O 2 / 1 2 aooa/ıa 2002/12 ZEYTtNLtTARLA ZEYTtKLt TARLA ZEYTtm. tTARLA ZIYT tNtt TARLA Z BYT tNX* t TARLA 1 8 « 9 31O.«89 3OO3/1214 T A R L A 2 6 « . 3 O 8 - O « S 154 7 |BAYRAMKUYU H A S A N A V I M D U K A B D U R A A H M A H 3OO2/1313 148 735.659 15 4 B |BAYRAMKUYU A Y D 1 H BÛYÖK M U S T A 7 A 15 4 9|BAYRAMKUYU ALt O S N A N 0ÜYÜK N U S T A F A 2OO2/1S11 lS 8 2 [BAYRAMKUYU 3OO3/131O 1SS3 IBAYRAM3OJYU 2 O O 2 / 1 3 O 9 29CO| ULUSUL.UK VARDARCX H A K . S A N T t C . L T D 3OO3/1339 |ZlYTİNLtTARLA 3OOİ/1239 İZBYTİNLÎTARLA 433 6«5 5 6 » | 433 665 569I 513 513 513 1 1 Ç I M A R L 1 K U Y U 1 J C I N A R L I K U Y U 1 İ Ç I N A R L I K U Y U ALt KANDEMtR O M C H A N KAKDEMIR PATMA 3 0 0 Î / 1 J 0 7 2 0 0 2 / 1 J 0 7 3 O O 3 / 1 3 O 7 1 - 4 5 1 . 963 .64tf 1 4 5 1 . 963 -64ti 26 637.536 7OS Basın. 74">62
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog