Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurrye* k ı t a p 1 a r ı ŞAÎRLER VE BEN Oktay AJibal Y Tü*oca£ Cad NoJMl . krtap kuûbü ı••4334ıCagaloglu-toanbulTd |2ı2»51401% Cumhuriyet BUBİzeCefl'li Hazır Kartlılar Için, Aynntıh Ulg) Için: kamparujaşj HAZIR KART 7 S . YIL S/YI: 28173 / 500.000 TL (KDVıçmdej KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 KASIM 2002 PAZARTESİ Cumhurbaşkanı: Anayasayla bağdaşmayacağı için kamusal alanda başörtüsü serbest bırakılamaz Türbana sonnoFrak ve Türban?.. >ledyamızın hazin bir hali var; büyük çoğunluk- la iktidara oturan AKP Hükümetini şakşakla- mak görevinde, gazetele- rimiz birbirleriyle yanşı sürdürüyorlar. Hükümet programı da şakşakçılıktan payını aldı; abartılı biçimde övüldü. Oysa siyasal gericiliğe dönük bölümleri görmez- likten gelinse bile prog- ram, özellikle ekonomide sadre şifa bir içerik taşı- mıyor. Toplu namazlarla, tiir- banlarla hop oturup hop kalkan başkent çevrele- rindeki dağdağadan uzaklaşan bir sağduyulu kişi, AKP Hükümeti'nin bu programla geniş halk kitlelerinin beklentilerini karşılamakta yetersiz ka- lacağını hemen görebilir. Atatürk 1925'te "Kıyafet tnkılabr'nı hayata geçirir- ken haklıydı; o dönemde- ki giysilerimiz bu eylemi zorunlu kılıyordu. 77 yıl sonra bu alanda geriye dönüşle ne Türkiye bir şey kazanır, ne çağımı- za ayak uydurulur, ne hal- kımızın karnı doyar. Fraklı Meclis Başkanı- mız ile türbanlı hanımı da yaşanan komedyanın il- ginç bir çelişkisi olmak- tan gayrı bir değer taşı- mazlar. * tkinci Dünya Sava- şı'ndan sonra yerküre Do- ğu-Bafı diye ikiye bölün- müş, Türkiye "Soğuk Sa- vaş" ın Batı hesabına "ile- ri karakolu" olmuştu. Bu dönemde ABD'nin anti- konıünizmi temel politi- kaya dönüştüren "Yeşil Kuşak" stratejisi, ülkemiz- de yarım yüzyıl ağır bas- tı; irtica yatırımları dev- let eliyle desteklendi. Bugünkü siyasal yaşam- da izlenen bunalımın kö- keninde yarım yüzyıllık yatırını bulunmaktadır. Yaşadığımız olgu yalnız Türkiye'ye özgü değildir; "komünizm tehlikesi"nin korkusuyla fslam dünya- sında "irtica"yı destekle- yen ABD'nin ektiği to- humlar Nijerya'dan Afga- nistan'a dek büfün Müs- liiman coğrafyasında ürünlerini verdi. Bizde yaşanan siyasal sarsıntı bu büyük yerküre sorununun bir parçasıdır. • Hükümet programı Meclis'te okunan AKP iktidannın lideri Sayın ErdoğanAvrupa'da uzun birgeziye çıkmıştır; baş- kentleri dolaşarak gü- ven vermek ve destek al- raak amaçlarını güden bu ilginç gezinin görü- nen ve görünmeyen yan- lan var. \ncak içeride ekonomi- de olduğu gibi, dışarıda yabancı devletler kesimin- dede güçlükler göz önün- de bulundurulmalı!.. Bu gönden yanna bizim hatı- nnız için Türkiye'ye dö- nûk politikasım değiştire- bilecek Avrupalı bulmak zordur. VKP'nin işi kolay de- giL. 58'inci Hükümet, karşı- sııda bunca güçlük du- nrken, bir de laik Türki- ye Cumhuriyeti Devle- ti'ıin temel ilkeleriyle oy- nunaya kalkışırsa, gelece- ğt iyimser gözlerle bak- nuk umutlarını tez elden yrarebiliriz. Cumhuriyet GEZl BUNALIMI Protokolde 'geçicV formül # Annç'ın, uğurlama törenine türbanlı eşini getirmesi nedeniyle yapılan yorumlardan rahatsız olan Sezer'in, "eşli protokol" kuralının işlememesi için Almanya gezisine eşini götürmeyeceği bildirildi. Annç'ın yine de türbanlı eşini törene getirip getirmeyeceği ise kesinlik kazanmadı. • 8. Sayfada MGKTOPLANTISI 'Duyarlı konular* anlatılacak # Milli Görüş ekolünün kurduğu ikinci hükümet'in üyeleri, 29 Kasım'da devletin asker kanadıyla tanışacak. Ulusal politika kapsammda Kıbns'taki çekinceler de anlatılacak. 'Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne dayamlarak 'irtica'nın birinci öncelik kabul edildiği iç ve dış tehdit değerlendirmeleri sunulacak. • 8. Sayfada Lalkllk VUrgUSU Hükümeti uyaran Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer şöyle dedi: Anayasayı resmen yorumlamaya yetkili tek organ olan Anayasa Mahkemesi'nin vurgu- ladığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti nin laıklik anlayışı, Atatürk devrimlenne ışık rutan, Türk aydmlanma çağını başlatan, tüm ilke kural ve kurumlann temelini oluşturan ve Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak laiklik anlayışıdır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Mec- lis'te programı okunan hü- kümeti laiklik başta olmak üzere Cumhuriyet'in temel nitelikleri konusunda uyar- dı. Devletin sosyal, ekono- mik, siyasal ve hukuksal te- mel düzeninin din kurallan- na dayandınlamayacağını belirten Sezer, başörtüsü- nün yeniden sorun haline getirilmesinin kimseye ya- rar sağlamayacağını vurgu- ladı. Anayasa Mahkeme- si'nin yükseköğretim ku- rumlannda başör- tüsünü serbest bıra- kan yasayı iptal ettiği- ne işaret eden Sezer, ana- yasayla bağdaşmayacağı için kamusal alanda başör- tüsünü serbest kılacak bir yasal düzenleme yapılama- yacağım bildirdi. Sezer, "Kamusal alanı düzenle- yen hukuksal kurallar gör- mezden gelinerek uygula- mada dini kuralları geçer- li kılmak da hukuk devleti Ukesiyle bağdaşmaz" dedı. UArkasıSa.8,Sü.3-te Hakkında açılan davalara katılmayan Erdoğan, dokunulmazlık konusunu bir yıl sonraya attı Dokunulnıazhk askıda 'İstismar ediyorlar' AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası çe- şitli gerekçelerle geçiştir- diği ve "Adl Eylem Planı"na da almadığı dokunulmazlık ko- nusunu rafa kaldırdığmı açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan, "Do- kunulmazlığı ilk bir yıl içinde düşünmüyoruz" diyerek gerek- çesini şöyle anlattı: "Çünkü bu istismar ediliyor. Yargı süreci devam eden insanlar var. Neticelenmiş değil, burası enterasan. Yargı süreci devam eden insanlar için kalkıp da bunlan suçluymuş gibi nitelemek çok çirkin bir şey." • 5. Sayfada Davalarını unuttu m AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük id- dialanyla açılan davalara katılmak yerine, resmi bir anlamı ol- mayan y\ırtdışı gezilerine çvkmayı tercih ediyor. Seçim döne- minde, haksız mal varlığı edindiği yolundaki iddialara ilişkin açılan davaya 'ishal olduğu' gerekçesiyle katılmayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Kasım günü görülecek olan Akbil davası duruşmasına da aynı gün Danimarka gezisine çıkacağı için katümayacak. • 5. Sayfada Çevre can Ispanya'nın balıkçılık açısından büyük önem taşıyan Galiçya kıyılarında batan Liberya bandıralı petrol tankeri Presrige'in yarattığı kirlenme tam bir çevre felaketine yol açtı. 19 Kasım'da batan tankerden sızan 60 bin ton petrol deniz dibine çökerken 400 kilometrelik kıyı şeridinde yoğun kirlilik yaşanıyor. Kazadan en çok balıklarla deniz kuşlan etkilendi. Yaklaşık 100 kumsal tamamen petrole bulanırken çoğunluğu üniversite öğrencisi binlerce gönüllü, petrole bulanmış kumlan kürekJerle kovalara koyarak kıyılan temizlemeye çaüşıyor. (Fotoğraf: AP) Soysal: Belgeyi reddetmeyiz ama mihakere ederiz Kıbns 9 ta Galatasaray yenildi yeni lider Beşiktaş # Süper Lig'de Galatasaray, Ankara deplasmanmda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilince liderliği Beşiktaş'a kaptırdı. Maçın tek golü 23. dakikada Serkan'dan geldi. Ankaralı Galatasaray yandaşlannın büyük ilgi gösterdiği karşılaşma sonrasında teknik direktör Fatih Terim, yenilgıyi futbolculannın panik yapmasına bağladı. • Spor'da Kültür turunun gözdesi Kapadokya # Şeker Bayramı'nı yurtdışında geçirmek isteyenlerin gözdesi Avrupa ülkeleri. Prag, Paris, Budapeşte, Roma, Venedik, Barselona, Madrid talebin yoğunlaştığı merkezler. Türkiye "de en çok rağbet gören merkezlerin başında ise Kapadokya geliyor. Kapadokya'da bayram tatili öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. • 8. Sayfada Dünyanın en gözde bastonlan # Hani, avuç içi kadar bir yer denir ya, Devrek işte öyle. Ekonomik varlığı orman köylerinde, orman ürünlerinde... Baston üretimi de buradan geliyor. Osmanlı'dan kalma 1876 tarihli bir salnamede, kasabada ceviz ağacından yapılan bastonun şayan-ı memnuniyet verdiği yazıyor.DENÎZ SOM'un yazısı • 7. Sayfada yedi çekince 1 -Yeni ortaklık devleti anayasa değişikliği ile oluşturuluyor. Türk tarafı devletlerarası anlaşma istiyor. 2-Türk tarafına göre Kıbns Türk halkının varlığınm güvence altma alınması için KKTC anlaşma öncesinde, en azmdan 24 saat için tanınmalı. 5-BM belgesi garanti anlaşmalannda 1960'tan daha geri yeni bir durum getiriyor. 4-Twk tarafına geçecek Rumlar, siyasal eşitliği bozacak. 5-Annan belgesindeki toprak düzenlemesi adaletsiz. 6-Mal-mülk değişimi istemleri gerilim yaratacak. 7-Ongörülen haritalar güvenlik açısından büyük sakmcalar getiriyor. • 10. Sayfada Ünlüyazara gözaltı 72yaşında asker kaçağı (!) ANKARA (AA) - Türk vatandaşı ün- lü yazar Hanri Benazus (72), asker ka- çağı olmaktan gözaltına alındı. Bena- zus, yapılan işlemlerin ardından asker- lik yaptığına dair belgeyi getirmesi için serbest bırakıldı. Hanri Benazus, yaptığı açıklamada, önceki gece saat 01.00'de kaldığı Sergâh Otel'den emniyet ekiplerince asker ka- çağı olmaktan dolayı gözaltına alındığı- nı kaydetti. Ekiplerin kendısını Anafar- talar Karakolu'na götürdüğünü, geceyi orada geçirdiğini kaydeden Benazus, buradan ilgılı askerlik şubesine götürül- düğünü ifade etti. Benazus, daha sonra askerlik yaptığına dair belgeyi getirme- si, eksik evrakını tamamlaması için ser- best bırakıldığını kaydetti. Başına gelen bu olay için "Aziz Nesin'i anıyorum" değerlendirmesinde bulunan yazar, ya- şadıklannı bir kitapta anlatmayı düşün- düğünü sözlenne ekledi. Öde öde bitmiyor Kredi kartiarında ağırfaiz # Kredi kartı ile 1 mil- yar lira borçlanan bir tü- ketici, asgari ödeme tu- tannı yatu-arak borcunu 7 ". ancak 38 ayda kapatabi- liyor. ATO'nun yaptığı araştırmaya göre, vergi oranlan da hesaplandığı zaman tüketiciler, ödenmeyen borç- lan için ayhk ortalama yüzde 9.77 faiz ödüyor. # ATO, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında geçen sürede de faiz eklendiğine dikkat çekiyor. Tüketiciler, borçlannı ödemek için son ödeme gününü beklememeleri ve borcun tamamını ödemeleri konusunda uyanhyon • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Nereye Gidiyoruz? 3 Kasım seçimlerinin üzerinden 3 hafta geçti. AKP hükümeti, "Milli ırade artık bende, istediğimi yapa- rım" havasıyla yürüyor. Bu süre içinde atılan adımlar, verilen demeçler, yazılı değerlendinmeler önümüzdeki dönemde ola- cakların da habercisi niteliğini taşıyor. 1 - Medyanın görevıni tam yapmadığı görülüyor. Bir mArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog