Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k i t a p 1 a r ı HAPÎSTE BİR GAZETECİ Recep Bilginer •'ûjmSuriyet Ç^PazaıianuA.Ş.Tûıt«agıCad.NoJ941 ^ kSâp kulübü (343>:ıCa*aloglu-lsanbdT(±(212)51401 96 CumhuriyetT9, YIL SAYI: 28171 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ f1945-199ıi 23 KASINK20Q2 C U M A R T E S İ Hukukçular anayasanın 109. maddesinin değiştirilmesine karşı çıktı Parlamenter sistemedarbeTAKVİMİ '3 AY' OLARAK DEĞÎŞTİRDl Erdoğan'ın acelesi var Adalet Bakanlığı, Erdoğan'a dışandan başbakan- lık yolunun açılmasını sağlayacak 109. maddeyi de kapsayan anayasa paketi için teknik çalışma başlattı. AKP'liler, geniş kapsamh değişiklikten önce yalnız siyasi yasaklan konu alan maddeleri paket olarak TBMM'ye getirmek istiyor. AKP lideri Erdoğan'ın, Baykal'la yaptığı görüş- mede anayasa değişikliği paketi için katkı istedi- ği öğrenildi. 76. madddenin değiştirilmesine sı- cak bakan Baykal, 109 önerisine karşı çıktı. Bay- kal "Sistemi bozacak yamalarla rejimi çıkmaza sokmayalım" dedi. • 5. Sayfada İleride yapacaklarının göstergesl' Anayasa hukukçulan, anayasanın, başbakanın TBMM içinden seçilmesinı öngören 109. maddesinin değiştirilmesi durumunda parlamenter rejimin zarar göreceğini vurguladılar. AKP'nin aldığı yuzde 35 oranmdaki oyla anayasanın değiştirilemeyeceğine işaret eden hukukçular. "Bizim yeterli çoğunluğumuz vardır, biz her şeyı yapanz mantığının işaretleridir bunlar. Bu son derece yanlıştır" görüşünü dıle getirdiler. Hukukçular, halktan vekâlet almayan bir kışinın siyasi program sorumluluğunu alamayacağını ifade ettiler. Sira dlŞI rejlm Prof. Dr. Bakır Çağlar "Parlamento dışından seçilecek bir başbakan olursa bu sır adışı bir rejim olacaktır ki adına 'parlamenter' demek mümkün değildir. Parlamenter rejimin mantığına bütünüyle aykın, çünkü adını değiştiriyor" yorumunu yaptı. Prof. Dr. Zafer Üskül ise "Seçilmemiş bir insan kime hesap verecek? Kime karşı sorumlu olacak? Parlamenter sistemin ruhuna uygun olmaz. Sistemi bozmak gerekmez. Bunu sistemin içinde halletmek lazım" dedi. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 5. Sayfada DUŞÜNÜYORUM AMA BEN KİMİM? Bilim, özellikle de bilişsel yaklaşım, felsefeye her zamankinden çok meydan okuyor. Londra Ekonomi Okulu Avrupa Düşüncesi profesörü John Gray "düşün adamlarında kimi şey'ere yeniden göz afma konusunda bir gönülsüzlük var" diyor. iğ Hücrelere kanseri yenmek öğretiliyor. İ)ğ Amerika'da üstün başarılı bir Türk üzerine. İğ Türkçeyi nasıl önemseyeceğiz? # Sürdürülebilir kalkmma. %0 Yeni ürünler. Elektronik uşak dönemi başlıyor Teknolojide yaşanan gelişmeler endüstrideki otomatikleşmeyi hızlandıran robotların yakında evlerimize gireceğini gösteriyor. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Cumhurbaşkanı Avrupalı liderlere tepki gösterdi, AKP lideri Erdoğan'ın paket önerisini eleştirdi Sezer: AB içten değilKıbrıs'ta asıl muhatap Denktaş Cum- hurbaşkanı Sezer. AB'yi Türkiye konusunda sa- mimi davranmamakla eleştirerek görüştüğü li- derlerin topu birbirlerine attığını belirtti. Sezer. Erdoğan'ın aksine. Kıbns ve AGSP sorunlannın Türkiye'nin AB üyeliğiyle bağlantısı olmadığı- nı belirtti. Sezer, Annan'ın Kıbns paketinin in- celenmesinin zaman alacağını ve konunun muhatabmın doğ- rudan doğruya KKTC olduğunu vurguladı. • 11. Sayfada Atatürk'ün mirası tehlikeye düşmez Fransa Cumhurbaşkanı Chirac. Türkiye'nin ye- rinin tartışmasız Avrupa olduğunu vurguladı. Ga- zetecilerin sorulannda "65 milyon Türk Müslü- man" şözünü kullanmasını eleştiren Chirac "Ne- den 60 milyon Fransız diye konuşmuyorsunuz? Bu garip bir tavır" dedi. Chirac. Türkiye'nin la- ik bir ülke olduğunu ve Atatürk'ün mirası laiklığin tehlike- ye düşeceğine inanmadığını söyledi. • 8. Sayfada Önce Kıbrıs'ta imza sonra tarih Yuna- nıstan Dışişleri Bakanı Papandreu, 12 Aralık'tan önce Kofi Annan'ın sunduğu çözüm belgesinin başında bulunan kuruluş anlaşmasının imzalan- ması durumunda hiçbir AB üyesinın Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesine itiraz edemeyeceği- ni söyledi. Kopenhag Zirvesi'ne kadar Türki- ye'nin karşısına çıkacak üç önemli konu ise Almanya'nın tu- tumu, AGSP ve Kıbns olarak görülüyor. • 8. Sayfada İÇİŞLERİ BAKANLIĞI CAMÎYE ÇEVRİLDİ Koridorda ibadet şovu ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)- AKP ik- tidan, hükümetin kurul- masının daha 4. günün- de REFAHYOL döne- mıni andıran görüntüler yaşatmaya devam edi- ycr. İçişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu ve AKP'li bazı milletvekil- lerinin çarşamba günü Hılton Oteli'nin lobisin- de toplu halde namaz kı- larak gövde gösterisin- de bulunmalannın ar- dından, bu kez de içişle- ri Bakanlığı 'nda benzer görüntüler yaşandı. Devletin en önemli bakanlıklanndan olan îçişleri Bakanlığı'nda cuma namazına katılan- ların mescit dışında ko- ridorlarda da namaz kıl- malan dikkat çekti. arv'de yayımlanan habe- re göre bakanlığın kori- dorlan camiye, merdi- venleri de ayakkabılığa döndü. • BAYKAL: 4 BAKANI YARGILANAN HÜKÜMET OLUR MU? • 5. Sayfa'da Nijerya kaynıyor Nijena'nın Kaduna kentinde, güzellik yarışması yüzünden çıkan Miislüman- Hıristiyan çatışmalarında ölenlerin sayısı yüzü aştı. Olaylarda en az 521 kişi de yaralandı. Kaduna'daki yetkililer. ilk önce Müslümanların Hıristivanlara saldırdığını. bunun üzerine Hıristiyanların da misillemcye başladıklarını belirtti. Kentte çok sayıda cami ve kilise yakıldı. Yetkililer, Müslüman protestosu olarak başlayan olayların Müslüman-Hıristiyan çatışmasına dönüştüğünü söyledi. • 11. Sayfada ' TMSF' durduruldu Danıştay Pamukbank içiniade yolunu açtı •Bankanın ortaklannın itirazını değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrini durdurdu. •Danıştay'ın kararında, yürütmeyi durdurmanm gerekçeleri olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bankaya sermaye arttınmı için yeterli süre tanımaması veYapı Kredi Bankasfyla birleşme talebini yeterince incelememesi gÖSterildi. • 12. Sayfada Irak'a sert uyan Bush ve Putin anlaştı • ABD Başkanı Bush ve Rusya lideri Putin görüşmesinden Irak'a yönelik sert bir bildiri çıktı. Bildiride "Irak'ı, BM'ninl441 No'lu karanna ve ilgili diğer kararlara tamamen ve acilen uymaya çağınyoruz. Aksi halde Bağdat, bunun ciddi sonuçlan ile karşı karşıya kalacaktır" denildi. Putin iki ülkenin, "ortak eylemin mümkün olduğu" konusunda mutabakata ulaştıklannı söyledi. • //. Sayfada Şenez Erzik FutboVda ırkçılık utanç verici # UEFA Asbaşkanı Şenez Erzik, Avrupa'da futbol maçlannda son iki yıldır sıkıntı yaratan ırkçılık konusunda "21. yüzyılda insanlara bu kadar bağnaz, bu kadar ilkel yaklaşım olabilir mi?" diyor. Erzik, Türkiye'de bu konuda en ufak bir olay olmadığını belirterek örnek gösteriyor: "Nouma! Tam tersine bağırlanna basacaklar." ABDÜLKADİR YÜCELMAN'ın söyleşisi • Spor'da Haftanm sinema çizelgesi her cumartesi • 15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK f Ben Yaptım Oldu' Medya, uçakta söylediklerini bütünüyle, soruları yanıtları kısaltmadan, özetlemeden yansıtabilse; RTE'nin dar hukuk bilgisiyle "milli irade" kavramını nasıl anladığı, nalıncı keseri gibi kendine göre yorum- ladığı -halk diliyle- kabak gibi ortaya çıkacak. Elberte okur bulduğu ile yetiniyor. Siyaset dünya- sı da basının özetlediği söylemlerle yetinmek zorun- da kalıyor. Bu durum doğal olarak RTE ile ilgili yar- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de WH0 verileri Enerjimiz ekmekten! # Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Türk halkının temel besin maddelerini, ekmek ve diğer tahıl ürünleri oluşturuyor. Günlük enerjinin yüzde 44'ü yalnızca ekmekten sağlanıyor. • 3. Sayfa 'da Hakları sözde 300 bin çocuk asker # Dünyada 3 milyar 50 milyon çocuğun yansı şiddete maruz kalıyor. 135 milyon çocuk okuma yazma bilmiyor. 7-14 yaşlan arasında 300 bin çocuk aktif olarak savaş ve silahlı çatışmalara giryor. • 9. Sayfa 'da Mehmet Aksoy 40 yılhk heykeltıraş # Heykeltıraş Mehmet Aksoy, sanat serüvenindeki 40. yıhnı retrospektif bir sergiyle kutluyor. Heykeltı- raşın 100 yapıtının yer al- dığı Iş Sanat Kibele Galeri- si'ndeki sergi 15 Ocak'a kadar merakhlannı bekli- yor. • 75. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yolsuzluğun 15 Bin Kilometresi Kaldırılıyor! 58. hükümetin programı bugün TBMM'de okunu- yor. Program, AKP'nin 3 Kasım'dan önce açıkladı- ğı seçim bildirgesiyle, başbakandan sorumlu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Acil Eylem Planı'nın karmasından oluşuyor. Planın kimi bölümlerini hafta içinde konu ettik. Bu- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog