Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

«KVYFA CUMHURİYET 20 KASIM 2002 ÇARŞAMBA HABERLER vlumcu, bakış açısının değişmediğini, konuyu ilk günden gündeme getirmeyeceğini söyledi Türban sorunu ideolojikANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -/lilli Eğıtün Bakanlığı'na atanan f-kan Mumcu görevini Necdet Te- laı'den devraldı. vlumcu. devir teslim töreninde, £*£zetecilerin türban sorunu ile ilgi- li orular üzerine 'Türbanlaügüigö- •nşlerimi daha önce belirtmiştim. IVllli Eğitim'in halletmesi gereken çoc daha öncelikli \e köklii sorunla- n »-arken, bakanlığımın ilk güniin- deideolojik bir boyut kazanmış olan tü'ban konusunu gündeme getir- matn" dedi. Mumcu. kabıne listesin- Celikelden uyarı Adalet rejimin anahtandır • Görevini, üniversitede öğrencisi olan yeni Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e devreden Aysel Çelikel, "Adalet Bakanlığı, Curnhuriyet kuruluşlannın temel yapısını oluştumyor. Devrirnlerin temelini oluştumyor" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Görevini Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e devreden Prof. Dr. Aysel Çelikel, törende cumhuriyet vurgusu yaptı. Adalet Bakanlığı'nın siyasal, hukuksal rejimin anahtan olduğunu belirten Çelikel, "Bakanhk, Cumhuriyet kuruluşlannın temelini oluşturuyor" dedi. Aysel Çelikel dün görevini üniversitede öğrencisi olan yeni Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e devretti. Kızı tclal ve oğlu Çağn ile bakanlığa gelen Cemil Çiçek, bir süre Çelikel ile görüştü, ardından da görevi devraldı. Aysel Çelikel konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın siyasal ve hukuksal rejimin anahtan olduğunu vurgulayarak "Adalet Bakanhğı, Cumhuriyet kuruluşlannın temel yapısmı oluşturuyor. Devrimlerin temelini oluşturuyor" diye konuştu. Çiçek'ten bir demet çiçek Çelikel'e bir demet çiçek veren Cemil Çiçek de konuşmasında Türkiye'nin hukuk devletınden başlayarak hukukun üstünlüğüne giden yolda yeni mesafeler katedeceğini, yeni adımlar atacağını söyledi. Türkiye'nin AB meselesini bir devlet politikası haline gerirdiğini belirten Çiçek, "AB yolunda ileıieme katederken bu işin büyük ölçüde yükünii Adalet Bakanhğı üstlenecektir. Özellikle siyasi kriterler dediğimiz kriterlerin büyük kısmı Adalet Bakanhğı'nın görev alanına girmektedir" şeklinde konuştu. İçişleri'nde tören Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da selefi Muzaffer Ecemiş'ten görevi devraldı. 11 yıl önce aynldığı Içişleri Baİcanlığı görevine yeniden döndüğünü kaydeden Aksu, "Ashnda ne benim için hoş geldiniz ne de Ecemiş için güle güle demiyoruz, çünkü burası ikinıizin de yuvası, evi" dedi. Kısa süreli baş başa görüşmenin ardından Içişleri Bakanı Aksu, Ecemiş'i makam aracına kadar uğurladı. • Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, devir-teslim töreninde, gazetecilerin türban sorunu ile ilgili sorulan üzerine "Türbanla ilgili görüşlerimi daha önce belirtmiştim. Milli Eğitim'in halletmesi gereken çok daha öncelikli ve köklü sorunlar varken, bakanlığımın ilk gününde ideolojik bir boyut kazanmış olan türban konusunu gündeme getirmem" demekle yetindi. de son anda yapılan değişiklik so- nucu, daha önce tarikatçı kadrolaş- ma gerekçesiyle rektörlük görevin- den alınan Beşir Atalay'ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi- ğinin anımsatılması üzerine de şun- lan söyledi: "Benim bilgim sadece haberlere yansıyan spekülasyonlardan ibaret Ne sayın Başbakan'dan ne de başka bir kimseden konuvia ilgili bilgi edin- nüş degilim. Benim için önejnti olan bana yüldenen sorumluluktur. Sayın Cumhurbaşkanı'na güveni dolayı- sryla teşekkür ediyorum. Bu, başka insanlara güvensiziik duyulduğu an- lamına gelmez ve gelmemelidir. Be- nim dikkatimi yoğunlaşürdığım şey, uzun zamandan beri pek çok sorun- la yüklenmiş, sistemleşmiş sonınla- n nasıl çözümleyeceğündir.'' Milli Eğitim politikalannın oda- ğında " özgünveözgür bir varhk ola- rak insanın" olması gerektiğını be- Mifli Eğiünı Bakanı Erkan Mumcu, görevini Necdet Tekin'den devrakh. (Fotoğraf: AA) Aysel ÇenkePden görevi devralan Adalet Bakanı Cemfl Çiçek, bakanhğa oğlu Çağn ve km tclal ile gekti. Gül, Başbakanhk'taki törenle görevi Ecevit'ten dev- raldı, Töreni kalababk bir basın ordnso izJedi. (AA) İçişleri Bakanı Aksu, 11 yıl önce aynldığı Içişleri Ba- kanhğı görevine yeniden döndü. (KEREM GEZER) lirten Mumcu, Atatürk'ün gösterdi- ği uygarlık hedefine yürümek iste- yen bir toplumun eğitim sisteminin de yetkın ve donanımh olması ge- rektiğini, bu nedenle de Milli Eği- tim Bakanlığı'na büyük görevler düştüğünü söyledi. Necdet Tekin'in bilgisi ve biriki- minden her zaman yararlanmak is- tediklerini söyleyen Mumcu. bakan- lığa verdiği emekler için de teşek- kür etti. Törene AKP'den de 7 milletveki- linin katılması dikkat çekti. VORTRE/ERKAN MUMCU 'îşlevsiz' dediği bakanlıkta • Sağın tüm renklerini deneyen Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir "sosyal devlet" olduğunu unutup Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklannın işlevsiz olduğunu, bu iki bakanlıkla birlikte, Turizm Bakanlığı'nın kaldınlmasını istemişti. tstanbul Haber Senisi - Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, geçmişte sağın tüm renklerini denemiş, ANAP'ın bakanlan arasuıda yer almış, "imaja dönük, popüöst çrtaşlanyla" bilinen bir ısım olarak dikkat çekiyor. Istanbul Üniversitesi'nin 2000 yılındaki açılışında, türban konusundaki duyarhlığı ile bilinen Rektör Prof. Dr. Kemal Akmdaroğlu'nu, "konulara Türk SUahh Kuvvetieri (TSK) söylemiyle değil. bilim adamı söylemiyle yaklaşın" diyerek eleştiren Mumcu, Genelkurmay'dan. "TSK'nin duyaruhğının ülkeyi taassup ve bağnazhğa götürebileceği şeklindeki tafihsiz beyan esefle karşdanmışür"' yanıtuıı alınca, susmayı tercih etmişti. Mumcu'nun. Istanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yıllarda, yönetmen yardımcısı olarak çalıştığı, Islamcı dergilerde vazdığı, önce ülkücülere, sonra Islamcılara yakın olduğu biliniyor. O yıllarda, Cağaloğlu'nda sakallı ve poturlu gezdiği görülen Mumcu, türbana olan sempatisiyle de dikkat çekiyor. ANAP'tayken yönetime en yüksek oyla seçilen miHetvekili olan ve potansiyel genel başkan olarak nitelenen Mumcu, partisinden sert tartışmalar sonrası ayrılıp kısa süre sonra da AKP'ye geçmişti. Mumcu'nun geçmişte söylediğı bazı sözler şöyle: - "Laikhge değil, laik paraziuiğe karşıyız" diyerek amacı anlaşılamayan, şenatçı basından "aferin alan" bir çıkış yaptı. - Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasadaki tanımıyla bir "sosval devlet'' olduğunu unutup Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklannın işlevsiz olduğunu, bu iki bakanlıkla birlikte, Turizm Bakanlığı'nın kaldınlmasını istedi. Şimdi, bir zamanlar kaldınlmasını istediği bakanlığın başında oturuyor. - "Türkiye'yi parlamento yerine, derin devlet idare ediyor" diyerek TBMM'de neden oturdugu, ne iş yaptığı, niye parlamenter olduğu, ne diye siyaset yaptığı sorulannın sorulmasını sağladı. Konumunun yakınmayı, şikâyet etmeyi değil, iş yapıp çözüm üretmeyi gerektirdiğini göz ardı etti. 58. hükümetin Başbakanı Abdullah Gül, devir-teslim törenine 60 kişilik ekibiyle birlikte geldi Bülent Ece\it başbakanbğı devrettiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -58. hükümetin Başbakanı Abdul- lah Gül 60 kişilik ekibiyle geldiği Başbakanlık'ta görevi eski Başbakan BülentEcevit'ten devraldı. Gül, Ece- vıt'in siyasetin köşe taşlanndan bi- risi olduğuna dikkat çekerek, "Ken- (Mnden çok şey öğrendik. Kendisi- nehayniı ömür, başanlar dfliyorum'' dedi." 57. hükümetin koalisyon ortakla- n görevlerini, AKP'li başbakan ve bakanlara devrettiler. Başbakan Ab- dullah Gül, görevi Ecevit'ten devral- 4 Başbakan Ecevit, Başbakanlık'ta- k: merdivenlerin başında Gül'ü kar- CÜI: KendİSİnden ÇOk $ey Öğrendik Ecevit, Abdullah Gül'ün deneyimli bir devlet adamı olduğunu belirterek "Başanlannı yeni başbakanlık görevinde de göstereceğine inanıyorum" dedi. Gül de "Başbakan Ecevit, Türk siyasetinin köşe noktalanndan birisidir. Omrümüz boyunca kendisinin ismini her zaman duyduk. Daima birçok şeyler de öğrendik" diye konuştu. şılayarak kendisine başanlar diledi. Kalabalık bir basın ordusunun izle- diği görüşmede Ecevit, Gül'ün ba- şanlı ve deneyimli bir devlet adamı olduğunu belirterek "Başanlannı yeni başbakanhk görevinde de gös- tereceğine inanıyorum. 58. hüküme- tin milletimize hayırlı olmasını AI- lah'tan diHyonım" diye konuştu. Başbakan Gül de demokrasinin güzel anlajından birini şu anda ya- şadüdannı ifade ederek u Başbakan Ecevit, Türk siyasetinin köşe nokta- lanndan birisidir. Omrümüz boyun- ca kendisinin ismini her zaman duy- duk. Daima birçok şeyler de öğren- dik'' diye konuştu. Ecevit' in Türk sı- yasi hayatında unutulmayacak bir isim olduğunu vurgulayan Gül, "Kendisinden böyle bir görevi dev- ralmaktan dolavı çok bü\ük mutlu- luk duyuyorum" diye konuştu. Törenin ardından Başbakan Gül. Ecevit'i daha önce kendisi için yap- tınlan asansörle eşlik ederek uğurla- dı. Ecevit, burada yardımcısı Şükrii Sina Gürel ile birlikte makam aracı- na binerek Başbakanlık'a veda etti. 28 Şubat sürecınde RP'den istifa ederek ANAP'a katılan, daha sonra AKP kuruculan arasında yer alan Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yal- çınbayır, görevi eski lideri Mesut Yümaz'dan devTaldı. Yılmaz, Yalçın- bayır'la bir süre beraber çalıştıkla- nna dikkat çekerek "Görevi yeni baş- bakan yardımcısına gönül rahathğı içerisinde bırakıvorum'' dedi. Yalçın- bayır da Mesut Yilmaz'ı överek "Av- rupa ideahyle vaptıgı hizmeti tarih unutmayacak" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, "Sadecegörevi değü,misyo- nu da emanet ediyorum'' dedi. Bahçeli mazeret gösterdi MHP Genel Başkanı De\1et Bah- çeü "rahatsızhğı''nı mazeret göste- rince AbdüllatifŞener isekoltuğu- na törensiz oturdu. AVRUPA'DAN GURAY OZ Avrupa'da Durumlar Almanya'da muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Gerhard Schröder hüküme- ti hakkında Meclıs araştırması yapılmasını istedi. Schröder'in, seçim öncesi tutamayacağını bile bile vaatierde bulunduğunu, ekonomik verileri değiştirdiğini, seçmenleri kandırdığını, onlaraya- lan söylediğini iddia etti. Başbakan. Meclis araştırması ıstemini, ortalığı karıştırmayı amaçlayan bir rezalet olarak nitele- di. Arna ortaiık karışık zaten. Almanya'nın borçları Avrupa Birliği standartla- nnı, Maastricht kriterterini aştı. Gelecek yıl için plan- lanan 15.5 milyar Euro borçlanmanın yetmeye- ceği, rakamın 18.9 milyar Euro'ya çıkacağı anla- şıldı. Yeni vergilerin kaçınılmaz olduğu, emeklilik si- gortası kesintilerinin yükseltileceği kesinleşti. Iş- sizliğe kısa ya da uzun vadede çözüm olabilecek önlemlerin bu koşullarda olanaksız olduğunu ar- tık herkes biliyor. Uyanıp yönünü değiştirme, neoliberal politika- lardan vazgeçme şansı olmayan Schröder ne yapsın? • • • Sosyal demokrat pohtikaların zamanının geç- tiğine, sosyalizmin bir alternatıf olmaktan çıktığı- na inanan "sosyal demokratlar" sağa doğru kay- dıkça kendilerini yitiriyorlar. Kimısi dine sarılıyor; şeyhlerden, şıhlardan medet umuyor, kimileri de sağ ortaklarta "iktidarlannı" sürdürmeye çabalı- yor. Bu ekonomik ve politik kaosun içinde güç- lenen, ıktidara ortak olan, tek başına iktidar ol- maya her gün biraz daha yaklaşan başka birileri var. Onlar bir yandan ekonomik durumun vaha- metini, diğer yandan da büyük puan toplayan ya- bancı düşmanlığını gündeme getirerekyığınlan ken- di yanlarına çekmeyi başarıyorlar. Almanya'da Hessen Eyaleti Başbakanı Ronald Koch, yeniden yabancı düşmanlığı bayrağına sa- rılarak seçim kazanmaya hazırlanıyor. Danimar- ka'da aşın sağ iktidar ortağı Halk Partisi'nden Avrupa Bakanı Bertel Haarder Avrupa Birliği'nin genişlemesi konusunda karara bağlanacağı Ko- penhag zirvesi öncesi, özellikle Türkiye'yi günde- me getirerek Müslümanlann AB'de yerinin olma- dığı konusunu işlemeye hız veriyor. AB ülkelerin- de muhafazakâr kanat, "kültürler çatışması" te- zini pek beğenmiştir. Müslüman avına çıkılması- na, sınırların hepten kapatılmasına az kalmıştır. Avusturya'da da durum öteki AB ülkelerı gibi- dir. Sosyal Demokrat Parti seçimi kazanmayı umu- yor, ama aşın sağcı Jörg Haider'in partisi. yaban- cı düşmanı propagandayla yeniden ve daha güç- lü hükümet ortağı olabileceğine dünden daha fazla inanıyor. Italya'da Berlusconi yennı lyice sağlamlaştır- mış, AB'nin göstermelik itirazlannı çoktan püskürt- müş durumdadır. Fransa'da sağcı Cumhurbaşkanı Jacques Chi- rac'a karşı sol değil, öteki sağ örgütleniyor. Peki sağ, Türkiye dahıl, Avrupa'da neden böy- le hızla güçleniyor? • • • Neoliberal politikalar ekonomileri altüst etmiş, küreselleşme ulusal devletleri teslim almış, dün- yanın tek ulusal devleti olmaya karar vermiş ABD'nin egemenliği, neredeyse tartışılmaz hale gelmiştir. ABD, dünya çapındaki egemenliğini ar- tık kaba yöntemlerle, nobran tavırlarla göster- mekten kaçınmıyor. Ihtiyar Avrupa'nın "güçlü" devleti Almanya'yı aşağılayabıliyor, tehdit ve şan- tajla "müttefiklehne" isteklerini dikte edebiliyor, kendisi silahlanmasını son hızla sürdürürken pet- rol bölgelerinde beğenmediğı ülkeleri silahsızlan- dırmak için Birieşmiş Milletler'i arkasına alabili- yor. ABD'nin "Ali kıran baş kesen" politikalanna kar- şı çıkabilen bir Batı ülkesi biliyor musunuz? Sağın, aşın sağın özellikle gelişmiş sanayi ül- kelerinde hızla güçlenmesi, sınırları göç dalgala- nna karşı koruma kaygısıyla da beslenen "kültür- ler çatışması"'tezine iyice sanlması, telaşla mer- keze yönelen "sol" ve "sosyal demorat" partile- ri ideolojik olarak geriletti, politik olarak güçsüz- leştirdi. • • • Neoliberal politikalan reddeden, gerçekten den- geleri değiştirebilecek sol politikalar üretebilen partiler nerde peki? "Zaman o zaman değil" diyenler var. Zamana, zamanın koşullarına teslim olanların şaşırmaya da haklan olmaz. Yeni politikalar arayanlar kendilerini gösterme- dikçe, var olanlar kendi küçük dünyalarını aşma- yı, yığınlann şikâyetlerine onlann dilinden yanıt ver- meyi başarmadıkça, neoliberal sağ varyasyonla- nn, kaba popülizmin üst üste seçim kazanması neden şaşılacak bir durum olsun ki? 25. Asliye Hukuk Mahkemesi MGV'nin kapatılma istemi reddedildi ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Milli Gençlik Vakfı'nın (MGV) kapatılması ve bazı yöneticilerinin gö- re\'lerinin sona erdiril- mesi istemiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü ta- rafından açılan davayı reddetti. Davanın dünkü ka- rar duruşmasına, dava- lı ve davacı tarafin avu- katlan katıldılar. Da- vacı Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nün avu- katı, sonuç bölümünde vakfin kapatılması yö- nünde görüş bildiren bilirkişi raporuna iti- raz eden MGV avuka- tının dilekçesine karşı beyanda bulunduğunu bildirdı. MGV'nin a\-ukatı da karşı beyanı aldıklan- nı, okuduklannı ve ka- bul etmediklerini be- lirterek davanın redde- dilmesini istedi. Yargıç Ahmet Kah- raman dosyada ince- lenecek başka bir konu kalmadığını belirterek davanın reddine karar verildiğini bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog