Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

2 2 0 KASIM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DİSK Avrupa turunda • İSTANBUL (ANKA) - E>İSK Genel Bajkanı Süleyman Çelebı. Brüksel'de A\ rupa'da örgütlü tüm federasyon liderleriyle ıkıli görüşmeler gerçekleştırdı. DlSK'ten yapılan yazüı açıklamada. Avnıpa Birlığı politikalannın belırlenmesinde önemlı bir rolü olan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)ilede önemli görüşmelerin yapıldığı. btı çalışmalar sonucunda ETUC Yönetım Kurulu'nun. Türkıye'ye AB üyelık sürecınde destek verilmesi konusunu gündemıne aldığı bildırildı. Baykal ve Dervif antiçti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nun dünkü çalışmalan 4 miilervekilininant ıçmesiyle başlandı. Yurtdışında bulunduğu ıçın ant içemeyen CHP lıden Denız Baykal salona «irdığinde grubunun ayakta alkışlan ile karşılandı. Bavkal ile birlikte Kemal Deniş, Inal Batu ve trafik kazası geçırdiği içın ant içemeyen AKP Bursa Mületvekili Faruk Ambarcıoğlu da ant içti. GMİS'ten seçim değeplendirmesi • ZONGULDAK(AA)- Türk-lş Genel Teşkılatlandırma Sekreteri \e Genel Maden lşçileri Sendıkası(GMtS) Genel Başkanı Çetin Altun. •"Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sıyasal sıkıntılann aşılmasında. TBMM'deki ikı partiye büyük sorumluluklar düşmektedir" dedi. Altun. hükümetın Türk halkının çıkarlan doğrultusunda politikalar ortaya koyamadığı içın halktan oy alamadığını sövledi. Tek yol yasa • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ön savunmada TCY'nin 312'2. maddesınde \apılan değişiklikle fiilin suç olmaktan çıktığına ılişkin iddiası, DGM karanyla aeçersız kaldı. TCY'nin 312'2. maddesınde yapılan değışikJığın ardından hakkında verilen beraat karan Yargıtay tarafından hozulan Mehmet Kutlular'ı yeniden \argılayan Ankara 1 No'lu DGM "Eylemın suç olmaktan çıkmadığına" karar verdi. Böylece AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa değışiklığine gırmeden memnu haklarının iadesi \oluyla yeniden seçilme veterliliği kazanma planlan da bozulmuş oldu. Eren Keskin görevden alındı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesine muhalefet fttiği gerekçesiyle Eren K.eskin'in avukatlık jörevine 1 yıl 1 ay 10 gün >üresince son verdi. Terör orgürü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ••ekâletını alan Keskin'in vikarılma karan İstanbul 3arosu Dısiplin üırulu'nca, DGM 3aşsavcılığı ve tüm idlıvelere gönderildi. 'Bazı çevrelerin inadma aday olan' Bülent Arınç, 369 oyla ilk turda seçildi Meclis'e eşitürbanlı başkanANK\RA(Cumhuri\et Bü- rosu) - TBMM Başkanlığı'na. "baa kesimlerin inadma aday olduğunu* söyleyen AKP Ma- nisa Milletvekilı Bülent Annç. 369 oyla ilk turda seçildi. Annç, 2 yasama yıh Meclis Başkan- hgı görevtni yürütecek. CHP'li Onder Sav ise 173 mılletvekı- linin oyunu aldı. AKP böylece Meclis'te yapılan ilk oylamada anayasayı değiştirmek için ge- rekli rakama çok rahat ulaşabi- leceğinı ortaya koydu. Sonuç- lann açıklanmasının ardından gazetecileri kabul eden Bülent Annç, suç işlenmesi durumun- da dokunulmazlığın "hızh" iş- lemesi gerektiğini söyledi. Ya- km çevresine, "Baa çevrelerin Zimmet ve cete Ağabey Arınç yargdantyor ECEVtTKIUÇ TBMM Başkanı seçilen BülentAnnç' ın ağabeyi Prof. Dr Ümit Doğaj Annç, İG- DAŞ'taki yolsuzluklarla il- gili açılan davanın en önem- li sanıklan arasında yer alı- yor. Annç, IGDAŞ Yöne- tim Kunılu üyeliği yaptığı dönemde belediyenin mali kaynaklannı zimmetine ge- çirerek Tayyip Erdoğan'ı "geleceğinbaşbakanr yap- mak ıçin oluşturulan çeteye aktannalda suçlanıyor. Eyüp Ağır Ceza Mahke- mesi'nde görülen davanın iddianamesinde. Annç'ın "Doğalgaz El Kitabr ve "ts- tanbul 1999" dergisının ba- sım ve dağıtımında yolsuz- luk yaptığı ileri sürüldü. îd- dianameye göre IGDAŞ, 1998'de 715 adet "Doğalgaz El Kitabfnın basımı için ihale açtı. îhaleyi Er Ofset Şirketi'nin almasına karşın 273 adet kitabı Global Ofset bastı. Annç'ın imzasının bu- lunduğu sahte evrakla kita- bm basım işini yapmayan Er Ofsefe 400 mılyar üra öden- di. Kitabın dağıhm işı de Be- dese firmasına 200 milyar lira verilmesine karşın, der- giyi IGDAŞ personelı elden dağıttı. IGDAŞ. "İstanbul 1999" dergisinin basımı için ihale açtı. thaleye Annç ile bir- likte yargılanan sanıklar ta- rafrndan kurulan 4 paravan şirket katıldı. thale 2 milyon adet basılması karşılığında 1 trilyon 104 müyara Eren Şir- keti'ne verildi. Derginin 2 milyon değil, 987 bın adet ba- südığı ve maliyetinin 60 mil- yar olduğu belirtildi. • AKP'nin TBMM Başkanlığı için Gönürü aday göstermesi beklenirken ıstıfa tehditinde bulunarak aday olan Annç, seçimde bağımsızlann da desteğini aldı. AKP ilk oylamada anayasayı değiştirmek için gerekli rakama ulaşabileceğini ortaya koydu. Arınç, Sezer'i Prag yolculuğuna uğurlamaya türbanlı eşiyle gideceğini söyledi. inadma aday oldum" dıyen Annç. kendisiyle ilgili çekince- leri bilinen Cumhurbaşkanı Ah- metNecdet Sezer'i Prag yolcu- luğuna uğurlamaya türbanlı eşiyle gideceğini söyledi. AKP'nin TBMM Başkanlı- ğı için YecdiGönüTü aday gös- termesi beklenirken; istifa teh- didinde bulunan ve "Zevldi bir yanşolur'' diye meydan okuyan Annç aday gösterildi. AKP'nin 363 sandalyesi bulunmasına karşın, bağımsızlann da deste- ğini alan Annç ilk turda seçil- di. Annç, ilk turda seçilmek için gerekli olan 367 rakamını aşarak 369 oy aldı. CHP'h Sav 173 oy alırken, 3 oy boş çıktı, 1 oy da geçersız sayıldı. 4 mil- lervekili oylamaya katılmadı. Bülent Anıiç, CHP'den de oy al- dığını ileri sürdü. Geçersiz oylar CHP'nin Oylamaya Dışişleri Bakanı Yaşar Yataş ile AKP'li Ömer ÇeHk ve CHP Ordu Milletve- kıl İdris Sami Tandoğu katıl- madı. CHP'li Şükrü Elekdag da geçici başkan olması nede- niyle oy kullanamadı. Bu du- nım, Arınç'ın bağımsız millet- vekıllerinin büyük ölçüde des- teğini aldığını. boş ve geçersiz oylann da CHP'lilere ait oldu- ğunu ortaya koydu. Annç, sonuçlann açıklanma- sının ardından teşekkür konuş- ması yaptı. Annç, destansı mil- li mücadelenin bu Meclis'ten idare edildığinı belirterek "Ük Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilk miDetve- killerine minnetlerinıizi ifade Abdullah Gül ve Deniz Baykal, TBMM Başkanlı- ğı için Meclis Genel KuruhTna gelerek oy kullan- dı. CHP Genel Başkanı, Genel Kurul'da AKP'li Mehmet Dülger ile kucaklaştL (Fotoğraflar: AA) AtHM'DE TÜRBAN DAVASI GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI Gül'ün eşi örnek gösterildi STRASBOURG (ANKA) - Zeynep Tekin ve Leyla Şahin isimli iki Türk'ün, türban yasa- ğı nedeniyle yükseköğrenim okullannda ögrenim görmeleri- nin engellendiği iddiasıyla Av- rupa Insan Haklan Mahkeme- si'nde (AÎHM) açtıklan dava Strasbourg'da görülmeye baş- lanırken, davacılann avukatlan 58. hükümetin Başbakanı Ab- dullahGül'ün başörtülü eşi Hay- rünnisaGüTü örnek gösterdüer. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencisi Tekin ile İstanbul Üniversitesi öğren- cisi Şahin'in başörtüsü yasağı ne- deniyle yükseköğrenim okulla- nna devam edemedikleri gerek- çesiyle 1998de AİHMeyapnk- lan başvuru, 2 Temmuz 2002de kabul edilebilir bulunmuştu. Strasbourg'da dün görülen da- va duruşmasında, 12 yargıçtan oluşan mahkemede Türk yargı- cı Rıza Türmen de görev aldı. Mahkemede söz alan davacı- lann avukatlan Halit Çeük ve Stephen Grosz, başörtüsünün laikliğe aykın olmadığını ve di- nin gereği olduğunu savundular. Avukatlar, Hayrünnisa Gül'ün başörtüsü nedeniyle okuyama- dığını iddia ettüer. Başvuruyu ya- panlann avukatlar aynca "post- modern darbe" olarak nitelen- dirdikleri 28 Şubafın ardından başörtüsü yasağının yaygınlaş- tınldığını da öne sürdüler. Daha sonra söz alan, Türk devletini temsil eden Şükrü Al- parsbnise *Taiktigmknnmma- sı, Türidye'de demokratik dü- zenin vazgeçilnıez bir önşarb- dn-" dedi. Strasbourg'da görülen davanın duruşması, çok sayıda başörtü- lü kız tarafından da izlendı. ediyorum. Bu makanı, millet iradesine yaslanan demokrasi- nin en önemli temsil yeridir. Bu göreve layik ohnakiçin elimden gelenivapacağun"dedi. Göre- vini tam-bn tarafsızlıkla yerine getireceğini kaydeden Annç, anayasa, içtüzük ve hukuk ku- rallannın sıkı sıkıya uygulanma- sı konusunda en büyük duyar- lılığı göstereceğini, cumhuri- yetin temel ilkelerine bağh ol- ma noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Cumhuriye- tin demokrasi, de\ letin hukuk temelleri üzerinde gelişmesi- nın Meclis'in toplumun huku- kunu korumasına bağlı oldu- ğunu anlatan Annç. "Bu Mec- lis'in itiban, miDetin itibandır. Bizi buraya anamızm ak sütü gibi heialoyianylagön- deren milletimize hizmet borcumuz vanhr. En bü- yük hedefim bu olacakür. Bana güvenmenizi temen- niederim"dedi. Kürsü dokunulmazlığı muüak olmalıdır Annç, aJcşam saatlerin- de basın çalışanlannı ma- kamında kabul ederek, ça- lışmalanndan ötürü teşek- kür etti. Konuşmasında do- kunulmazhkla ilgılı düşün- celerini dile getiren Annç, "Bıınlan artıkreaMzeet- memizlazınr diyerek, kür- sü dokunulmazlığınının mutlak olması gerektiğini savundu. Arınç, şunlan kaydeth: "tşlenenve^lene- cek suçlar itibanyla doku- nulmazbkmüessesesmiçok süratli işleyen bir kurum haKne getirmelhiz. Doku- nulmaznğı iyi târifetmeo- yiz. Yoksa tamamen kaldı- nlması girişimini doğru butanam. MuietvekUı top- lumun önünde ve hedefte olan kişidir. Gelişigüzel id- dia. ifüraveyalanlarlaher miDenekiliniheranhâkim ve savcınm önüne sorgu- suz sualsizçıkanrsamz, bu milletvekiümn çalışması için en büyük engel olur." Annç'ın özgeçmişi 1948 'de Bursada doğan Annç, Ankara Üniversite- si Hukuk Fakültesi mezu- nu. TBMM Başkanlığı'na eşi "türbanfc'' olan Annç'ın seçilmesi. Meclis'te yeni tartışmalann yaşanacağı şeklinde yorumlandı. Baş- bakanlann resmi davetler- de eşlerinı bulundunna zo- runluluğu olmamasına kar- şın, başta TBMM'nin ku- ruluş yıldönümü olmak üzere, ulusal günlerdeki kutlama ve davetlere Mec- lis Başkanı eşiyle birlikte ev sahipliği yapıyor. Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında programın 23 Kasım'a yetiştirilmesi kararlaştınldı 57. hükümetin 125 atamasma frenANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Bakanlar Kurulu, hükümetin işle>aşıne ilişkin tü- zük hazırlarken, hükümet programını da 23 Kasun'a kadar yetiştirmeyi karar- laştırdı. 57. hükümetin 3 Kasım sonra- sında yaptığı atamalan da inceleme ka- ran alan Bakanlar Kurulu, "yangmdan mal kaçınrcasına" nitelendinlen 125 atamanın durdurulmasına, ilgililer hak- kında işlem yapıhnasına karar verdi. Bakanlık sayısı 25' e düşürülen Bakan- lar Kurulu, ilk toplantısını dün gerçek- leştirdi. 1.5 saat süren toplantıda, hükü- met sözcülüğü Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e venldi. Aluıan bil- giye göre toplantının başında yaptığı konuşmada, "'Başanh, görevini yapan, ülkegerçeklerinigözeten, dürüstbürok- ratiara" kapılannın açık olduğunu be- lirten Gül, "Önceld dönemde gösteri- Jenpartizanhklara bizyer\ermeyecegiz'' dedi. Toplantıda, atamalara ilişkin ilk ka- rarname ise Başbakanlık Müsteşarhğı konusunda oldu. Müsteşarlığa eski Kül- tür Bakanı Müsteşan FikretUçcan atan- dı. Toplantıda, bir önceki hükümete Ba- kanlar Kurulu toplantılannın tutanakla- nnı tutmaması konusunda eleştıri yönel- tildi. Bu çerçevede artık Bakanlar Ku- rulu toplantılannm tutanağa geçirilme- si ve işleyişin esaslara bağlanması için de iç tüzük hazırlanması kararlaştınldı. Hükümet programının da bir an ön- ce hazırlanması için bir heyet kuruldu. Şener başkanlığındaki heyette, Başba- kan Yardımcısı MehmetAK Şahin. Mil- li Eğitim Bakanı Erkan Mumcu. Dev- let Bakanı Beşir Atalav. Devlet Bakanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Cemil Çi- çek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hflmi Güler yer aldı. Güvenoylaması 28 Kasım'da Heyetin. hükümet programını 23 Ka- sım'a kadar tamamlaması kararlaştınl- dı. 23 Kasım Cumartesi TBMM'de oku- nacak program hakkında 26 Kasım Sa- h günü müzakerelere başlanması, 28 Kasım Perşembe günü de güven oyla- masına geçihnesi uygun görüldü. Top- lantıda, halk ile bağlantıyı kestiği gerek- çesiyle Başbakanlık çevresinde oluştu- rulan demir parmaklıklann kaldınlma- sı için Gül talimat da verdi. Şener. top- lantı sonrasında yaptığı açıklamada, 3 aylık dönemi kapsayacak geçici bütçe hazırlanacağını bildirdi. 57. Hüküme- tin 3 Kasım seçimlerinin hemen ardın- dan ^yangından mal kaçınrcasına", ba- zı bakanlıklarda usulüne uygun olma- yan atamalar yaptığım belirten Şener, bu atamalann duyurulduğunu açıkladı. DYP GİK'TE KONGRE TARİHİ14-15 ARALIK'A ALINDI KARAYALÇIN.StYASİİSLAMSÖYLEMİENGELLENECEK Ağar'aadaylıkyoluaçûdı Yoksulluğuyenme planı ANKARA(Cumhuri>«t Bü- rosu) - Muhaliflerin baskısıyla toplanan DYP Genel İdare Ku- rulu (GÖC), sert tarnşma ve kav- galar sonucunda kongrenin 14- 15 aralık tarihinde yapıhnasını karar- laştırdı. Aralannda Mümtaz Yavuz, tlhan Aytekm, Celal Adan ve Meh- met BsR-san'nın bulunduğu grup Baş- kanlık Divanı'nın istifa etmesini iste- di. Bunun üzerine D\T lideri Tansu Çiller, bütün GİK üyelerinin istifa et- mesi istemi ile karşılık verdi. Toplan- tıda Çiller'in önerisi üzerine, arala- nnda bağımsız Elazığ Milletvekili MehmetAğar'ın da bulunduğu ve da- ha önce partiden aynlanlann koşulsuz DYP'ye dönerek ge- nel başkanlığa aday olabilme- lerinin yolu açıldı. Ağar'ın ge- nel başkanlık için bölge toplan- tılan yapmayı planladığı bildirildi. Çiller'in toplanhya çağırdığı GtK toplannsı kavgaya sahne oldu. Kong- renin geciktirilmeden yapılmasını is- teyen Adan, Baysan, Aytekin ve Ya- \xa., Başkanlık Divanı'nın da istifa- sını istedi. Çiller bu isteme olağanüs- tü kongre tarihini 14-15 Aralık 2002 tarihine çekilmesi ile karşılık verdi. Bu öneri üzerine muhalifler kongre tari- hinin erkene alınmasına onay verdi. HaberMerkezi-SHP, "Yok- suDuğu Yenmek İçin AcD Plan" hazırladı. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın. bu projey- le Türkiye tarihinde görülme- miş ölçüde artan yoksulluğun ve va- roşlarda egemen olan siyasi îslam söyleminin önüne geçmeyi amaçladık- laruıı söyledi. Bir yıl süren çalışmayı seçimlere giremedikleri için kamuoyuna açıkla- yamayan SHP'nin "Yoksulluğu Yen- mek Için Acfl Planı" 2003-2005 yıl- lannı İcapsıyor. Perşembe günü SHP İstanbul ll Merkezi'nde düzenlene- cek toplannyla projeyi sunacak olan Karayalçın, projenin önemli noktalardan birini "sosyal de- mokradaruı \aroşlara dönüşü" olarak nıtelendirdi. Karayalçın şunlan söyledi: "Türkiye solu 1980'denbu >ana eşitiikkavramuu ge- ri plana itti, özgürhık kavrammı öne çıkann. Ama sosyal demokrasinin te- melinde€^nik.özgürlükwda\-anışma- nın eş zamanlı ve eş değerti ele ahnma- sıgerektiğiinancındajTm."' Eşitiik için- de "yoksulhığu" özel bir alan olarak ele aldıklannı \njrgulayan Karayalçın. "Siyasi İslam söytemi bizim çıkoğımız varoşjarda egemen kıhndL Bunun önü- ne geçmek istiyonız" diye konuştu. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA AKP Ne Yapar? AKP'nin oy aldığı bölgelere bakıldığında kar- şılaşılan manzara nedir? Yoksulluk!.. istanbul ve Ankara gıbi büyük kentlerin varoş- ları, İç Anadolu'nun muhafazakâr 'Milli Görüş' tabanı, ulusal gelirden en az payı alan kesımler... Tek başına ıktıdar olan AKP hangi sınıfın partı- sidir söyler mısinız? Anadolu sermayesınin!.. Oysa oy aldığı kitleler geçim sıkıntısı çeken aç- lık sınınnın altında yaşayanlardır!.. Her akşam Cağaloğlu'ndan Emınönü'ne iner- ken iftar çadırına bakıyorum... Uzun kuyruklar oluşuyor çadınn önünde!.. Halkaç!.. Halkişsiz!.. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'acil ey- lem planı' belirsizliği bir çıkmaz sokağa doğru yönlendirdı!.. Bu arada hem Avrupa'nın başkentlerınde hem de Türkıye'de AKP'nin siyasal kimliği konusunda yoğun tartışmalar yapılıyor... AKP liberal bir partı mi yoksa Islamcı bir parti mi? AKP muhafazakâr demokrat partı mi, yoksa milliyetçi-mukaddesatçı bir parti mi? AKP'nin seçilmiş mılletvekillerıne baktığımda 'Anadolu sermayesi'ni temsil edenlerin sayısı bir haylifazla... O zaman akla şu gelıyor: "AKP ekonomide bürokrasinin zırtıını delmek için liberal polıtika izleyecektir..." AKP 3 Kasım seçimlerinde salt yoksul kesım- lenn değil, özellikle Istanbul'da ışçilerın de oyunu aldı... Peki, AKP Turkiye'de işçilerin örgütlenmesı, sendikal haklannın korunması, ışsizlık sigortası- nın geliştirılmesi konusunda ILO sözleşmelerine uygun yasal düzenlemeleri yapacak mı? Bu konuda tek bir işaret yok!.. • • • Emekçi kesım AKP'ye oyunu verirken daha iyi biryaşam istiyordu... Bu yaşamı AKP hükümetı verebılecek mi? AKP'liler sık sık insan haklarından söz ediyor- lar!.. Hastanede rehin kalan hastalar, eczaneden ilaç alamayan insanlar ölüme yenık düşerken. insan haklan ihlalı olmuyor mu? AKP, ister muhafazakâr demokrat, ister Müslü- man demokrat, ister merkez sağ partı olsun emek- çilerin ve yoksullann oylanyla ıktidara gelmış- tir!.. O zaman öncelik nedır? İnsan gıbi yaşama koşullannın AKP hükümetin- ce yaratılması... AKP'ye 'MilliGörüş'un asıl temsilcıleri oldukla- nnı söy leyen kesim (Necmettin Erbakan çev- resi) yoğun eleştıri yapıyor... özellikle Başbakan Abdullah Gül'e yapılan eleş- tirilerde, "Hâlâ IMF reçetelerinden medet umu- luyor" denilıp ekleniyor: "Gül, borcu borçla ödemek gibi bir düşünce- ye sahip. Yani Gül, düşük faizle borç alıp borç öde~ yecek..." Bu arada 'Acil Eylem Planı'yla da ilgili tepkiler dikkati çekıyor... Yoksulluğu TakirFukara Fonu 'yla nasıl onleye- ceksiniz... işte 'Milli Gazefe'den Abdülkadir Özkan'ın yazdıkları: "Yatınm yapacaklara ücretsiz arsa tahsisi var programda. Olmasına itirazım da yok. Ama 250 milyon lira ile geçinmeye mahkûm edılmiş işçi emeklisi yok. Memur emeklisi yok. İşçi yok, me- muryok. Bunlann yoksulluğa ıtilmiş oldukları gör- mezden geliniyor." Yazıyı okuyunca başta sorduğum soru aklıma geldi: "AKP hangi sınıfın partisi?" AKP kımilenne göre liberal, kimilerine göre mu- hafazakâr demokrat!.. • • • 'Acil Eylem Planı' emekçi kesimlerin değil, Ana- dolu sermayesinin ayağa kaldırılması için hazır- lanmışsankı... Herkese ev yapacaklar ama nasıl? Kaynak ne- reden? 15 kilometre duble yol!.. Türkiye'nin uç bir yanı denizlerle çevrili değil mi? Nerede deniz taşımacılığı? Devlet Demıryolları gelişmeyecek mi? Bugün Avrupa da demiryollan kara taşımacılı- ğının simgesidir!.. Ama Türkiye hâlâ karayolu yapma peşinde!.. YazıkL hikmetcetinkaya'' cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA 68den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar C U H İ Z İ ı A Y ı n C ı L ı ıC II Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog