Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

: .ap IrtSlM 2O02 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13J.Ç J l A B r L R L L R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Retormcu vekil fförütdii •İTVHRAN(AA)- Lran'jı Ahvaz kenti millervekil: Muhammed FCiamş-Rad, kimlıği toelıriz kışılerin saldnsına uğradı. Fteftrmcu Merdomsalari gazeesine gcre, Kianuş- R-ad *e beraberindeki iki kdşi, pazar gecesi başkoıt Tahran'dan AJıvaz kentı havaalanına vardıtlannda, yaklaşık 2 0 kiiinin saldinsına uğraa. Sloganlar atarak mille-vekilı ile yanındakıleri döven bu kişile-in, daha sonra bir araca binerek olay yerinden kaçtıklan belırr.ldi. Reformcu milletvekih Kianuş- Radın, bir üniversitede reforncu gazeteci yazar Haşim Agaceri'nin idam cezasına çarptınlmasıyla ilgili bir konuşma yapmayı planladığı belirtildi. Ülkede ölüm cezasına karşı çıkan reformcularla muhafazakâr kesim arasında gerilim artıyor. Telekulak' yetkisi • WASHEVGTON(AA) -ABD'defederalbır istinaf mahkemesi, hükümetın teröristlerin izini sürmek amacıyla telefon dinleyebileceğine, insanlan takip altına alabileceğıne hükmetti, Cıncınnatı tstinaf Mahkemesi'nin üç yargıcı, Adalet Bakanı John Aschcroft'un 11 Eylül saldınlanndan sonra getirilen mevzuat kapsamında ıstediği yetkılerin, bireysel özgürlüklerin korunmasına ilişkin anayasa hûkümlerine aykın olmadığına karar verdi. Muhalefet Ingiltere'yi seçti • DUBAİ(AA)-Irak muhalefeti, kasım sonunda Briiksel'de yapılması öngörülen toplantıyı, aralık ortasına ve tngiltere'ye aldı. Hazırlık komitesi üyesi Nebil Musavi, AFP muhabirine, "Konferans aralıkta Ingiltere'de yapılacak" dedi. Musavi, konferansın 10 Aralık'ta başlayacağını söylerken IUKyürütme kurulundan Faysal Karagoli ise 13 Aralık tarihini telaffuz ettı. Muhalefet toplanhsının. 22-25 Kasım arasında yapılması öngörülüyordu. Rus gemisine silahlı baskın I MOSKOVA (AA) - Rusya'nm uzakdoğu hyılannın 400 mil ayiklannda, Japon Denizi'nde bulunan bir Rus gemısi, silahlı bir grup tarafindan ele geçirildi. Vladıvostok kenti açıklannda üuslararası sularda bulunan ve balıkçılık yıptığı bıldırilen emide yaklaşık 20 fcşilik personelin görev «pıyor. Olayla ilgili irlgilerin Rus nakamlanna Koreli \etkililerden aktanldığı bydedildi. Olayın trTörist bir eylem mi, pksa bir alaşmazlıktan mı kaynaklandığı henüz hlinmiyor. Devlet Başkanı Vladimir Futin'e de gelişmelerle [gili bılgi verildiğı bydedildi. Cumhurbaşkanı Sezer'in Bush ile bir araya gelerek gündemdeki kritik başlıklan ele alması bekleniyor Dışişleri Prag'akilitlendiSERKAN DEMtRTAŞ ANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer, ABD Başkanı George Bush ile bugün Prag'da bir araya gelecek. NATO Zirvesi ıçin Prag'da buluşacak olan iki li- denn gündeminde "Kıbns sorununun çö- zümü. Türkrve'ye müzakere tarihi verilme- si, Irak'ta son gelişmder. NATO'nun geniş- lemesi ve ikiti iüşldler'" bulunuyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkihleri ve Türkiye'nin bazı ülkelerdeki büyükelçılerinden oluşan bir heyet, dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer'e başta Kıbns, Irak ve AB olmak tizere Türk dış polirika- sını ilgilendiren temel konularda bnfıng verdı. • Sezer ve Bush'un Kıbns, AB ve Irak gibi kritik başlıklan masaya yatrrmasının beklendiği NATO Zirvesi'ne, yeni Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile AB gezisinde olduğu için katılamıyor. Türkiye'nin AB'den tarih alabilmesi için yoğun lobi faaliyetini sürdüren Bush'un Sezer'den "Kıbnsta çözüm için çaba har- camasınT istemesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın NATO Zirvesi yerine AKP lideri Recep Tayyip Er- doğan'la AB başkentlerini turlaması nede- niyle AB'li dışişleri bakanlanyla Müsteşar Büyükelçi Uğur Ziyal görüşecek. Türk ve Amerikan devlet başkanlan 21 - 22 Kasım günlerinde yapılacak NATO Zir- vesi için gidecekleri Prag'da bugün bir ara- ya gelecekler. Bush'un kalacağı Hılton Ote- li'nde gerçekleşecek görüşmenin altyapısı- m hazırlamak üzere ABD'nin Türkiye Bü- yükelçisi RobertPearson dün Cumhurbaş- kanhğı Dış Politika Danışmanı Tacan İldem ve Müsteşar Ziyal ile bir araya geldı. Pear- son, iki liderin buluşmasının gündeminde "Irak, Kıbns, AB, NATO" ve tt ikü1 üişldle- 1™" bulunduğunu kaydetti. BM silah denetçilerinin Bağdat'a dönme- lerinin ardından Bush-Sezer görüşmesinin en önemli gündem maddesini Kıbns ve AB konusunun oluşturacağı kaydedihyor. Tür- kiye'nin gerçekleştirdiğı demokratikleşme reformlan sonucunda AB'den müzakere ta- rihı ahnası gerektiğini öngören ABD yöne- tımi, AB ülkeleri nezdindeki lobi girişim- lerini sürdürüyor. Bush'un Sezer'e, AB'nin Kopenhag Do- ruğu öncesinde BM Genel Sekreteri Kofî Annan'ın sunduğu çözüm belgesinin önem- li bir firsat oluşturduğunu, taraflann bunu inceleyerek çözüm için somut adımlar at- ması gerektiğini iletmesi bekleniyor. Sezer'in de Bush'a Türkiye'de hüküme- tın yenı kurulduğunu, KKTC lideri Rauf Denktaş'ın sağlığına henüz kavuşamadığı- nı belirterek "Bizdesorununçözümlenme- sini istiyonız ancak bu kadar karmaşık bir sorunun çözümü için son tarihler konması doğru bir yaklaşını değû 1 " demesı bekleni- yor. Sezer'in Washington yönetıminin AB konusundakı çabalan ıçin de Bush'a teşek- kür edeceği belirtıliyor.Cumhurbaşkanı Se- zer'in perşembe günü Fransa Cumhurbaş- kanı Chirac'ın yanı sıra Itarya Başbakanı Sffl- vio Berhısconi, îspanya Başbakanı Jose Ma- ria Aznar ve Danımarka Başbakam An- ders Fogh Rasmussen ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sezer. cuma günü de Hırvatis- tan, Slovakya, Finlandiya cumhurbaşkan- lanyla görüşecek. Programın netleşmesi durumunda Sezer, tngiltere Başbakanı Tony Blair ile de bir araya gelecek. İki gün sürecek NATO Zirvesi için hava güvenliğini Amerika sağlayacak Çek başkentini ABD koruyacak • NATO Zirvesi'nin düzenleneceği toplantı salonu kordon altına alımrken kentte okullar tatil edildi. Dış Haberler Servisi -NA- TO Zirvesi'ne iki gün bo- yunca ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çek Cumhuriye- ti'nın başkenti Prag. karada 15 bin polis ve asker, hava- da da ABD savaş uçaklany- la desteldenen erken uyan sistemiyle dünyanm en sıkı korunan kenti olacak. Türkıye'yi Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer'in temsil edeceği ve yaklaşık 40 ülkenin devlet ve hükü- met başkanlannın katılaca- ğı Zirve yann başhyor. Gün- demin ana maddelenni ge- nişleme ve acil müdahale gücüprojesinin oluşturma- sı beklenen Zirve'nin dü- zenleneceği toplantı salonu çevresine güvenlik kordonu oluşturuldu. Çevredeki sokaklarka- patılırken kent merkezindeki okul- lar tatil edildi. Yeni araçlan ve özel giysilen için 20 milyon Euro harcanan Prag polisinm, küreselleşme karşıtlannın önceki yıl- larda düzenlediği protestolan izleye- rek eğitildiği kaydedıldi. Çek ordusu Zirve'ye, zırhlı araçlar, helıkopterler, bomba imha ekipleri ve kimyasal sı- lah uzmanlan gönderdi. Çek Cumhu- HJHORİTY UİGHTS İSA NATO REOlİEHENf, BEYAZSARAY ÖNÜNDE tLGÖVÇ EYLEM- Prag'daJd Zirve öncesinde NATO karşıü protestolar için yoğun güvenük önlenüeri ahnırken Beyaz Saray'm önünde değişik bir eylem yapıldı. Bir grup Amerikalı ve Macar, Romanya ve Slovak>a*nın ülkelerindeki azmhk haklanna saygı göstermedikleri gerekçesiyk O riyeri 'nin, hava korunmasında yetersiz olduğunun belirtılmesi üzerine, ABD ordusu savunma amaçlı 15 adet F-16 savaş uçağı, 2 yakıt ikmal uçağı, 1 AWACS erken uyan keşif uçağı ve 250 asken personelle destek verdi. 7 ülkeye yeşil ışık Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşmesi beklenen Zirve önce- sinde, 7 Orta ve Doğu Avrupa ülke- sinin NATO'ya üyelikleri konusun- da görüş bildirihneye başlandı. Da- nımarka Başbakanı Anders Fogtı Ras- mussen, ittifaka davet edıhnesı bek- lenen 7 yeni üyenin dışmda, Make- donya, Hırvatistan, Arnavutluk gibı Balkan ülkelerinin kahlmaya hazır ol- madıklannı söyledi. Jyllands-Posten gazetesine konu- şan Rasmussen, üye olmak için Av- rupa'daki güvenliğin yaratılmasına katkı sağlamak gerektiğini belirtti. ABD Başkanı George Bush ise > alınmamasını" istediler. (Fotoğraf: AP) Rusya Devlet Başkanı VTadimir Pu- tin'e." NATO'nun geniştemesindenen- dişe etmesi için bir nedenin olmadı- ğı" mesajmı verdi. Bush, Lırvanya'da yayunlanan Lietuvos Rytas gazete- sine verdigi demeçte, Litvanya ve di- ğer Baltık cumhuriyetlerinın de da- hil olacağı genışlemenin, Rusya'nın çıkanna olduğunu söyledi. Mosko- va, NATO'nun. başta Baltık ülkele- ri olmak üzere Doğu'ya doğru geniş- lemesıne karşı çıkıyordu. 'Savaş halinde zararlann giderilmesine yönelik paketle ilgili görüşmeler başladı' ABD-Türkiye arasında Irak pazarhğı WASHEVGTON (AA) - ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washinton Post, ABD yönetimiyle Türkiye'nin, Irak'ta savaş çıkması durumunda Türkiye'nin zararlannın giderilmesini amaçlayan bir ekonomik ve askeri yardım paketi üzennde görüşmeler yaptiğını yazdı. Washington yönetiminden gazeteye İconuşan bu- yetkili, "Irak'a karşı askeri operasyon gerçekleşirse Türkrve'nin baa kayıplannın olacağını göriiyoruz ve bir şekilde Türklere yardun etmemiz gerekiyor" dedı. Bu tıp bir yardım plamnın, Türkiye'nin dışında ABD'nin bölgedeki müttefıklerinden sadece Ürdün ile olduğunu belirten gazete, bu durumun gazetesinde dün yönetiminden yetkililer, Türkiye'den bir ' Türkiye'nin ABD için taşıdığı stratejik önemi gösterdiğini belirtti. Washington Post, Amenkalı yetkılılerin Türkiye'den "birdilek Hstesi" aldıklannı. taraflar arasındaki göriişmelerin henüz erken aşamalarda olduğunu kaydetti. Gazete. Türkiye'nın ıstekleriyle ABD'run verebileceğini düşündükleri arasında farklılıklar bulunduğunu, ancak aynntılan henüz belli ohnayan paket üzennde göriişmelerin süreceğini yazdı. ABD'nin yardım paketinde bağış, tican düzenlemeler. asken malzeme yayımlanan habere göre, Amerikan dilek listesi' aldılar. transferi ve savaştan sonra Irak'ın yeniden uışasında Türk şirketlerine sözleşme garantilen verihnesi gibi unsurlann yer alabileceği bildiriliyor. ABD Kongre kaynaklan gazeteye açıklamalannda, Kongre'nin ekonomik desteğe sıcak bakabileceğini, ancak silah transferlerinin onayında zorluklarla karşılaşılabileceğini belırtıyorlar. ABD'run Türkiye ıçin Irak bağlantılı milyarlarca dolar tutannda bir yardım paket hazırlamakta olduğu haberi, AA tarafindan geçen ay duyurulmuştu. 70 BÎN TON FUEL OİL DENİZE YAYILIYOR îspanya kıyılarında dev tanker battıDış Haberler Servisi - Ispanya'nın kuzeybatı sahillerinde, dün sabah firtınaya yakalanarak ikıye bölünen petrol tankerinin tamamen battığı bildinldi. îspanyaının kuzeybatısuıdâki Galiçya bölgesi açıklanndakı tanker dün sabah ikiye bölünmüştü. Yetkililer, geçen hafta çarşamba günü denize petrol sızdırmaya başlayan ve kıyılara zarar vermemesi için deniz ortalanna çekilen Bahama bandıralı "Prestige" adlı tanke 70 bin tondan fazla fuel oil yüklüydü. Gemınin kurtarma çalışmalannı yürüten Hollandalı şirket Smit International, İspanya'nın Atlantik kıyılannın 244 kilometre ötesinde ikiye bölünen geminin dün kıç tarafuun ardından, pruva tarafınuı da tamamen battığını açıkladı. Şirket yetkililerinden Lars Walder, "Gemideki petrolün büyük bölümünün geminin enkazında, deniz dibinde kalmış olnıasını umuyoruz" dedi. Fuiınadan zarar gördüğü ve gövdesinde 15 metre büyüklüğünde bir yank olduğu bildirilen Prestige, dün sabah tspanya'nın Atlantik kıyılannm 244 kilometre ötesinde ikiye aynhnıştı. ÇevTeciler, yaklaşık 70 bin ton petrol taşıyan tankerin ikiye aynhnası ve binlerce ton petrolün denize yayılmasının, son yıllarda meydana gelen en büyük ekolojik felaket olduğunu bildiriyorlar. İspanya açıklannda ikiye bölünerek batan Prestige adlı geimide bulunan 70 bin tondan fazla fuel oilinriizgarveâkmolaria tspanya sahiDerinivurmasuıdan endişe edilivor. Denize akan tonlarca fuel oilin son yıllarda meydana gelen en büyük ekolojik felaket olduğu belirtiliyor. (Fotoğraf REUTERS) PAK TÜRKİYE 'YE KAYMALF Gül NATO'ya seslendiDış Haberler Smisi-Baş- bakan AbduUah Gûl, NA- TO'nun, stratejik odağını Türkiye'ye doğru kaydır- ması gerektiğini belirterek "Itâfakm tekMüsiüman ve aynı zamanda laik ülkesi olarak Türkiye'nin askeri aıüamda oynayacağı rol bü- yüktür'' dedi. Başbakan sıfatıyla ulus- lararası alandala ılk hitabı- nı Lütfi Kırdar Uluslarara- sı Kongre ve Sergi Sara- yı'nda 15 Kasım Cuma gü- nü başlayan NATO Parla- menterler Asamblesi (PA) 48. Genel Kurulu'nun kapa- mş oturumunda yapan Gül, Genel Kurul'da NATO PA Başkanı Rafael Estraüa ta- rafindan karşılandı. Gül, tn- gilizce olarak yaptığı ko- nuşmasmda, NATO PA'nm çalışmalannuı Prag Zirve- si'ne katkı açısından önem- li olduğunu vurguladı. Baş- bakan Gül, NATO'nun as- keri alanının belırlemış ol- duğu potansiyel kriz bölge- lerinin Türkiye'yi içine alan ve Türkiye'nin rolünü önemli kılan bölgeler oldu- ğuna işaret ederek "NATO stratejik odağını Tûrldye'ye doğru kaydırmak durumun- dadır" dedi.Hükümetlen döneminde Türkiye - AB ilişkilerinin yanı sıra AB'ye tam üyelik çalışmalanmn da süreceğini anlatan Baş- bakan Gül, "Kopenhag Zir- vesi'nde, Türkiye'nin AB'ye giris müzakereierinin başia- ülmasryiaflgflisomut adım- lar aülmasını bekh'yoruz. BizAB başkentlerine ve ön- degeJenlerinebu mesajı üeC- meye devam edecegE" diye konuştu. Gül, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye ile ABD'nin her zaman stra- tejik bir ortaklık ve ıttifak oluşturduğunu ve Türk ka- muoyunun da ABD'nin, Türkiye'nin AB üyeliği yo- lunda elmden gelen her şe- yi yaptığmın farkında ol- duğunu söyledi. Başbakan Gül, "Komşu- lanmızlaiKşkflerimizde ba- zı sorunlar var. Büfün bu sorunlara olumlu bir şekil- de önyargıdan annnuşşekfl- de yaklaşacağız. Biz bunla- n çözmek istiyoruz. Her iki tarafj tatmin edecek çözüm için eümizden geleni yapa- cagE" dıye konuştu. Toplan- tıda söz alan Yunan parla- menter Aristotetis Pavh'dis de. "çok iyi meslektaşun ve arkadaşım" dedığı Abdul- lah Gül' e, "Biz, size güveni- yoruz." dedi. Bush Gül'ü tebrik etti ANKAR\ (Cumhurhet Bürosu) - ABD Baş'kam George W. Bush, Başbakan AbduDah Gül'ü telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başanlar dıledi.Başbakan Gül, Bush'un kendisini tebrik etmek için aradığını,söyledi. Görüşmede, Türk- ABD ilişkilerinin daha iyi olması için karşılıkh iyıniyetlerin beyan edildığini kaydeden Gül, "Beni ABD'ye davet etti, (memnunhede) dedim. Ben de onlan tebrik ettim, çünkü onlar da yeni seçimden çıknlar" dedi. Böylece Bush, "2003yıhndasizi ABD'ye dav«t ediyorum" diyerek kendisinin asıl muhatabımn Abdulah Gül olduğunu da ortaya koydu. NKARA 'YA AB GÜVENCESl Yenibaşkandan destek sözü Dış Haberler Servfed-NA- TO Parlamenterler Asamb- lesi'nin (PA) yeni Başkanı Doug Bereuter, ittifakın gündemindeki önemli ko- nulara işaret etuği konuşma- sında, Türkiye'nin, NA- TO'nun çok önemli bir par- çası olduğunu söyleyerek "Türkiye'nin bizim desteği- mizevecesaredendirmemi- ze, bizim de Türkrve'ye ih- trvacımız var" dedi. 48. Genel Kurulu'nda gö- rev süresinı tamamlayan ts- panyol Rafael EstreDa'mn yerine başkanlığa seçilen ABD Temsilciler Mecli- si'nin Nebraskalı üyesi Be- reuter, "ABDolarak Türki- ye'nin AB'ye adavhğmı des- teklemeyedevam ediyoruz" dedı. Türk dostu olarak ta- nınan NATO PA Başkanı Bereuter, bu desteği "AB içindegüçlü çevTderietküe- mek" şeklinde gerçekleş- tirdiklenni sözlenne ekledi. Genel Kurul'da söz alan Batı Avrupa Birlığı (BAB) Parlamenterler Asamblesi Başkanı Klaus Bühler de, gelecekte AB üyesi olacak ülkelerin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'na (AGSP) taahhütlerini orta- ya koymalan gerektığuü be- lirterek Türkiye'nin olma- dığı bir AGSP'nin düşünü- lemeyeceğini söyledi. AGlT Asamble Başkanı BruceGe- orge da, AGÎT'ın giderek doğuya doğru uzanan poli- tika ızlediğinı belirterek, "Önümüzdeki yıllar Tür- Idye,Avrupa için çokönem- li bir ülke haline gelecek" diys konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog