Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 KASIM 2002 ÇARŞAMBA 10 DIŞHABERLER dishab(5 cumhuriyet.com.tr 'Çöziim bulun' mesajı ABD, Kıbns için bastınyor • ABD'nin Kıbns Özel Temsilcisi Weston ve Kongre'den yetkililer, BM Genel Sekreteri Annan'ın sunduğu plan için dün Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - ABD, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofî Annan'ın, Kıbns çö- züm belgesini taraflara sun- masının ardından girişimle- rini arttınyor. ABD'nin Kıb- n s Özel Temsilcisi Tom Weston ve 3 Kongre üyesi. dün Dışişleri Bakanhğı te- maslan sırasında "Planıay- rmüb inceleyin ve bir çöziim bulun" mesajmı verdiler. Weston, yeni hükümetin ya- rattığı olumlu havanın Kıb- ns sorununun çözümüne de yansımasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Müs- teşan Büyükelçi Uğur Zi- yal ile bir araya gelen Wes- ton, Washington'ın, BM planının, müzakereler için zemin oluşturduğunu dü- şündüğünü ve bu çerçeve- de güçlü bir şekilde des- tek verdiğini ıfade etti. An- nan' ın taraflara ilk yanıtla- nnı vermeleri için önerdi- ği sürenin dün dolduğunun anımsanlması üzerine Wes- ton, planda bir takvim yer aldığını ancak "son tarih" gibi bir süre belirtmekten yana olmadıklannı ifade etti. Yeni Türk hükümetiy- le ilgili gidişattan memnun olduklannı belirten Wes- ton, bunun Kıbns sorunu- na yansımasını umduklan- nı kaydetti. ABD Kongre üyeleri de dün Dışişleri'nde bazı te- maslarda bulundular. Zi- yal ile görüşen heyet baş- kanı DarreU Issa, "Türid- ye, AB sürecinde attığı adımlar nedeniyie ödüflen- dirilmeh'dir" dedi. Dışişleri Bakanlığı da Kıbns konusundaki geliş- meleri, dün kapsamlı bir toplantıyla değerlendirdi. Türkiye'nin ABD Büyükel- çisi FarukLoğoğtu. tngılte- re Büyükelçisi Korkmaz Haktanır. Yunanistan Büyü- kelçisi YTğit Alpogan ile BM Daimi Temsilcisi Ümit Pa- mir'in katıldığı toplantıya Ziyal başkanlık ehi. Karşıtların sayısı artıyor Annan belgesi Ada'yı 'böldü'REŞATAKAR LEFKOŞA- BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, Kıbns sorunuyla ilgili pla- nı, Türk kesiminde de Rum kesiminde de tartışmalara yol açtı. Rum Ulusal Kon- seyi'nin büyük bir çoğun- luğu planın görüşülmesini kabul ederken, Güney Kıb- ns'ta faaliyet gösteren CYMAR adlı araştırma şir- ketinin yaptığı anketin so- nuçlan, Rum yetkililerde soğuk duş etkisi yaptı. Ankete toplam 500 Rumun katıldığını, bunlar- dan yüzde 50'sinin plana "Hayır'' dediğini açıklayan şirket, ancak yüzde 25'in planı desteklediğini bildirdi. Annan Planına karşı çı- kan Rumlar, Türk tarafina sıyasi eşitlık verilmesini ve Rauf Denktaş'a eşbaşkan- lık önerilmesini eleştirir- ken, Girne'nin Türk kont- rolünde bırakılmasını ka- bul edilemez buluyorlar. Annan belgesi, Kuzey Kıbns'ta da siyasi partileri ve örgütlen böldü. Denk- taş'm destek verdiği ikti- dardaki Demokrat Parti, An- nan" ın 11 Kasım"da tarafla- ra sunduğu çözüm planın- da yer alan toprak tavizi, egemenlik, siyasi eşitlik, Türkiye'nin garantisinin su- landınlması ve çok sayıda Rumun, Türk kontrolünde- ki mülklerine dönmesi gi- bi hususlann kabul edile- mez olduğunu açıkladı. Muhalefetteki Yurtsever Birlik Hareketi ise firsatın değerlendirilmesini istedi. Yeni Dışişleri Bakanı'nın ilk sözleri Kıbns ve AGSP'de esnemeler yapılabileceğini gösteriyor Yakış: Tarih için taviz verilirMADRtD/ANKARA (Cumhuriyet) - Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, göreve atan- dıktan sonraki ilk demecinde Kıbns ve AGSP konusunda Türkiye'nin "ödiin ver- mez" tavnnın değişeceğini söyledi. Yakış, "Kıbnsve AGSP konusunda ba- zı tavider verüebilir'' dedi. Avrupa Birli- ği'nden (AB) tarih almanın çok önemli ol- duğunu, bu yöndeki gelişmelerin halka çok iyi anlatılması gerektiğini savunan Yakış, bakanlık görevini dün Şûkrü Sina Gü- rel'den resmen devraldı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atina-Madrid seferini yaparken bakanlı- ğa atanan Yaşar Yakış, Madrid'e indikten son- ra gazetecilerin Kıbns ve AB'ye ilişkin soru- lannı yanıtladı. Kıbns'taki kazanımlardan ödün vermeyen politikanın AB sürecinde ay- nen sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin soruya Yakış. "Kıbns ve AGSP konusunda bazıtavizlerverflebflir. Bunda art nivetaranıa- 3öm hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Yaşar Yakış, Avrupa Birliği'nden müzakere takvimi alabilmek için bazı tavizlerin verilebileceğini söyledi. Yakış, bakanlık görevini dün Şükrü Sina Gürel'den devraldı. ym. Biz her taşm altını kaktanp bakmakzorun- dayız. Müzakere tarihi almak için bazı konu- larda taviz vermeknormal" yanıhnı verdi. Ya- kış, gazetecilerin "Bütün bonlara rağmen 12 Arahk'ta Türidye'ye tarih verihnezse ne olur" sorusu üzerine "Müzakere tarihi alacaksak taviz verflebflir. Bunu kamuoyuna çok iyi an- latmamız laznn" görüşünü dile getirdi. Bakanhğı devraldı Dışişleri Bakanı Yakış, görevini eski Dı- şişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'den devral- dı. Bakan Yakış, yeni sıfatıyla geldiği ba- kanlıkta, Dışişleri Bakanlığı Müsteşan ve müsteşar yardımcıları tarafından kapıda karşılandı. Yakış, daha sonra devir teslim için Dışişleri Bakanlığı'na geçerek Gürel ile bır araya geldi. Gürel, burada yaptığı açıklama- da, yeni bakana hayu-lı olsun dileklerini ile- tirken şöyle konuştu: "Engm deviet tecrübesiyle, bakanhktald çok nzun ve gerçekten yararh tecrübeleriy- le bundan sonra da Türkdış politikasmın yü- rütülmesinin ehil elkrde olduğunu söyle- mek tstiyorum. Başardar düiyonım. Ama bu dönem gerçekten Türk dış poHtikasmın en zor konulannın ya düğümleneceği ya da çö- zümJeneceği bir dönem. Onun için kendfle- rine aynca başan difiyonım." Yakış da konuşmasında, Gürel'e nazik sözlerinden dolayı teşekkür ederek şunlan söyledi: "39 yıl hizmet ettiğinı camiaya şimdi baş- ka bir sıfatla dönmekten çok mutluyum. Gerçekten bu dönem yakın tarihimizde Tür- ldye'nin dış politika açısından pek çok sorun- lannın ya rastlantı sonunda ya da hazıria- narak üst üste geldiği bir dönem. Ama bü- tün kamuoyumuz, muhalefet, shil toplum ör- giitkri, medya ve halkm desteğiyle ve Sayın Bakan gibi değetü dosüanmızm katkısıyla karşı karşrya kaldığımız bu sonınlarm üs- tesinden gebneye çahşacağız." Ankara'ya çok müsamaha tanıdıklannı savunan Verheugen ters tavnnı sürdürüyor: Türkiye AB'yi tehditlen vazgeçsin • AP'de genişleme konusunda düzenlenen özel oturumda Türkiye gündemin en önemli tartışma konusu haline geldi. AYHAN ŞÎMŞEK STRASBOURG-Avrupa Par- lamentosu'nda (AP) Hıristiyan Demokrat grup, Türkiye'ye üye- lik yerine "özel ortakhk" öne- risinde bulunurken, AB Komis- yonu'nun genişlemeden sorum- lu üyesi Günther \ferheugen,Tür- kiye'nin "Tarih olmazsa ilişlti- lerimiz'' bozulur tavnndan da vazgeçmesi gerektiğini söyle- di. AB Dönem Başkanı Dani- marka'nın başbakanı Anders Fog Rasmussen ise, Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı şekil- de yaklaşılacağını ve çifte stan- dart uygulanmayacağını vurgu- ladı. AB ile müzakere yürüten 10 aday ülkeden bazılannın Ko- penhag'a kadar müzakereleri tamamlayamama riski taşıdığı- nı söyleyen Rasmussen'in Ko- penhag'da "Kıbns'm müzakere sürecinin tamamlanması, Tür- khe'ye de müzakere tarihi ver- me konusunda siyasi bir karar" alacaklannı vurgulaması dikkat çekti. AP'de genişleme konusunda düzenlenen özel oturumda Tür- kiye gündemin en önemli tarhş- Strasbourg'da AP aifc fotografirun çekilmesinden yalnızca birkaç dakika önce Türk bayrağı salona getirildi. (Fotoğraf: REUTERS) ma konusu haline geldi. Bendit eleştirdi Liberaller, yeşiller ve sosyal demokratlar, Türkiye'ye yöne- lik eleştiriler dile getirdiler. Ye- şil parlamenter DaıridCohnBen- dit, Türkiye'nin önemli ilerle- me sağlamasına karşın hâlâ ek- siklikleri bulunduğunu belirtir- ken, demokratikleşme ve Kıbns konusunda en önemli engelin "Kemaüst mfltiyetçi sistem ve or- du" olduğunu öne sürdü. Parlamentoda Türkiye'nin üyeliği konusunda en kararh destek ise Liberal Demokrat Grup ve başkanı Graham VVat- son'dan geldi. Avrupa Konvan- siyonu Başkanı Valery Giscard d'Estainge'in Türkiye'yı dışla- yan tutumunu "Avrupa'j'a geri- ci bir bakış" olarak niteleyen Watson, "Avrupa bir Hıristiyan kulübü değüdir. Türkiye'nin si- yasi kriterieri karşüaması duru- munda bemen üyelik müzakere- leri başlaühnahdır" görüşünü kaydetti.Türk parlamenterlerin AP'nin ilkkezgerçekleştirilen özel genişleme oturumuna ka- nlamamasından üzüntü duyduk- lannı dile getiren Liberal Grup Başkanı, "Eğer Türkiye buotu- nımakatüabikejdibuğünAvTU- pa'nın daha iyi temsfl edilmiş bir görüntüsü olacakn" diye ko- nuştu.Bu arada, Ozan Ceyhun ve Almanya'daki Türk sivil toplum örgütü temsilcileri, dü- zenlenen ortak basm toplantı- sında, Türk parlamenterlere konuşma hakkı verilmemesi- ni eleştirdi. AB Komisyonu'nun genişle- meden sorumlu üyesi Günther Verheugen, özel oturumun ardın- dan AP Başkanı Pat Cox, AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi ve Danimarka Başbaka- nı Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Verheugen. Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini henüz karşılamadı- ğını savıındu. "Türkiye'ye çok müsamaha tanıdık" d'ıyen Ver- heugen, daha önce bir gazeteye yaptığı "Türkiye'ye Kopen- hag'datarih verilmesi sözkonu- su dep" açıklamasındakı gö- rüşlerini yalanlamadı. Verhe- ugen, Türkiye'nin "Tarih ol- mazsaiöşkflerimiz" bozulur tav- nndan da vazgeçmesi gerekti- ğini söyledi.Komisyon Başka- m Prodi'nin de "Komiserimin fikir özgüriüğünü savunuyo- rum" esprisiyle Verheugen'in sözlerine sahip çıkması dikkat çekti. Olası Irakoperasyonu öncesiABD askerieri Kuveyfte hazırhklannı sürdürüyor. (REUTERS) Washinton hn gözü uçuşayasak bölgede Dış Haberier Servisi - Birleşmiş Milletler (BM) kararı çerçevesinde önceki gün Irak'a gelen si- lah denetçileri, dün başkent Bağdat'ta çalışma- lanna başlarken uçuşa yasak bölgeler gerilimin yeniden yükselmesine yol açtı. ABD, herhangi bir BM karannda ifade edilme- yen ve Irak tarafindan tanınmayan uçuşa yasak bölgelerde herhangi bir tacizi, denetçilerle ilgili 1441 sayıh BM karannın ihlali sayacağını açık- lamıştı.ABD Kuvvetleri Merkez Komutanh- ğı'ndan yapılan açıklamada, Irak güçlerinin uçu- şa yasak bölgedeki ABD ve Ingiliz uçaklarma fii- ze firlarhğı bildirilmişti. Beyaz Saray sözcüsü Scott McOefflan, Irak'ın bu hareketinin BM Gü- venlik Konseyi'nin 8 Kasım tarihli Irak karan- nın açık ihlali olduğunu söyledi. Ancak ABD da- ha sonra konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne he- nüz götürmediklerini açıkladı.Irak yönetimi Was- hington'ı. 1441 sayıh kararla herhangi bir ilgisi olmayan uçuşa yasak bölgeyi saldın bahanesi olarak kullanmaya çalışmakla suçluyor. Bu arada Saddam'ın danışmanlanndan Emir el Saadi dün yaptığı açıklamada 8 Arahk'a ka- dar ellerinde bulunan nükleer. kimyasal ve biyo- lojik fûzelerin dosyalannın denetçilere verilece- ğüıi bildirdi. EYÜP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTTRMAİLANI DosyaNo: 2001/2 Satış Aşağıda nitelikleri yazıh taşınmazın, kaydındaki tüm mükellefiyetler ile birlikte satılmasına karar verilmıştir. Tapu Kaydı: Istanbul. BayTampaşa. Topçular Mahallesi, Pafta: 64. Ada: 266, Par- sel: 84'te 4094.00 m2 miktarlı bahçeli kargir ev cinst olarak kayıthdır. 3092400 his- senin intifa hakkı mevcuttur. İmar Durumu; îlgili Belediye Başkanlığı îmar Müdürlüğü'nce satışa konu taşın- mazın sanayi sahasında, aynk nizam, h: 10 m irtifalı. 3 katlı ımar durumu olduğu, an- cak Afet Işleri Genel Müdürlüğü'nün 1999'10197 sayıh yasası gereği imar uygula- masınm durdurulmuş oldugu belirtilmiştir. Halihaar Durumu: Satışa konu taşınmaz üzerinde 130 m2 alanlı bakkal+ kah- ve-ı-bodrum-1. normal kattan oluşan ynğma bir bina ile 108 m2 alanlı bodrum+ze- min^2 katlı ahşap konut olan yapılar mevcuttur. Parsel Abdi lpekçi Caddesi'ne bağlı ımar yolundadır. Işyerlerinin yogun olduğu alanda. ulaşınn imkânlan elverişli, tüm kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Değeri: Satışa konu taşınmazın degerine etki edebılecek tüm faktörler göz önünde bulunduruiarak toplam 620.700.000.000.-TL değer konulmuştur. Sanş şartlan: 1- Satış. 10.01. 2003 günü saat 14.00'ten 14. 20'ye kadar Eyüp 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırma- Ja tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaldılar varsa alacaklan mec- rnuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık- nazsa. en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla 20.01.2003 günü aynı yerde saat 14.00'ten 14. 20'ye kadar ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere ırttırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- Jar kı arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sa- ış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan jaşka paraya çe\ irme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla be- Jelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde 7L pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri azımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil erilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- -JU, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün cmde dairemıze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- akça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine ^bep olan tüm ahcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki arktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- ırdır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil :lunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup nasrafi verildiği takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilır. — ' 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş \e münderecatını kabul etmiş sayıla- aklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 2001'2 satış sayıh dosya numarasıyla me- nurluğumuza baş\-urmalan ılan olunur. 11.11. 2002 (*) tlgililer tabirine ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 72139 DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 200279 Davacı Kavaklısu Köyü Muhtarhğı tarafindan davalılar Elif, Nezaket Öztürk (Çi- çek), \imet. Ahrnet, Erol Öztürk, Gülkız (Bakay), Şahkız, Battal, Tamam. Hurma, Nigar ve Emriye Öztürk aleyhine mahkememize açmış olduğu dava ile Divriği ilçesi, Kavaklısu Köyü. 724 sayıh parselin proje ve plan çerçevesinde hat boyu toplam 68 m2'lik kısmının 4650 sayıh yasa ile değişik 2942 sayıh yasanın 10. maddesi gereği tespiti ile Kavaklısu Kö>ü hükmü şahsiyeti adına tapuya kayıt ve tesciline dair mah- kememize açtığı davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gere- ğince. Çıkartılan meşruhatlı davetiyenm tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda ıptal veya adlı yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. Kamulaştırma işlemini yapan taraf Di\Tİği, Kavaklısu Köyü Muhtarlığı olup açıla- cak davalarda husumet Kavaklısu Köyü Muhtarlığı'na yönelrilmelidir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann dava açtıklannı ve yürütmenin durduruhnası karan aldıkJannı belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaş- tırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edile- cektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Ziraat Bankası Divriği Şubesi'ne yatmlacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazıh olarak bildirilmesi gerekmekte- dir. Yukanda esas numarası yazılı davanın duruşmasına 10.12.2002 günü 9.50'de Div- riği Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edilecektir. Keyfiyet 2942 sayıh Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. fikrası uyannca duyunılur. 30.09.2002 Basm: 65629 ADAPAZARIİCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 2001 7136 Alacaklı: Akbank T.A.Ş. Adap. Şb. Müd. Vek. Vekili: Av. Nazmi Erişir Borçlu: Murat Ba>Tam - Aktif Dağ. A.Ş. Adap. Şb. Adres: PTT .Arahğı Yener Işhanı K: 2 N: 86-87-88 Adapazan Borç Mıktan: 2.850.000.000 TL. ve icra masraflan Takip Müstenıdi: Ilamsız genel haciz yolu ile icra takibi Yukanda yazıh alacağın tahsili için aleyhinize yapılan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 No'lu ödeme emri tebliğ edilememış \e zabıta tahkikatı netice- sinde de yeni adresiniz tespit edilemedığinden ödeme emrinin ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Işbu ödeme emnnin ilan tanhinden itibaren borcu ve masraflanm yedi güne on beş (15) gün ilavesi ile yırmi iki (22) gün içerisinde ödemeniz, (teminatı vermeniz) bor- cun tamamına veya bir kısmına veya alacakJının takibat icrası hakkma dair ıtirazınız varsa. senet altındaki imza sıze ait değil ise yine yedi (7) güne on beş (15) gün ilavesi suretiyle yirmi iki (22) gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra taki- binde bu senedin sizden sadır olmuş sayılaceğı, imzayı reddettiğıniz takdirde mercü önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uymazsanız vaki itirazlannızın muvakkaten kaldınlacağı, senet veya borca ıtirazınızı yazıh ve sözlü olarak icra da- iresine yedi (7) güne on beş (15) gün ilavesi ile yırmi iki (22) gün içinde bildırmedi- ğiniz takdirde aynı müddet içerisinde 74. mad. gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle cezalandınlacağınız borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icra- ya devam edileceği ödeme emri yenne geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur. Basm: 70736 ADAPAZARI 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 2001 7137 AlacakJı: Akbank TAŞ Adap. Şb. Müd. Vek. Vekili: Av. Nazmi Erişir Borçlu: Hüsnü Kesici Adres: Ankara Caddesi No: 151 Adapazan Borç Miktan: 1.627.000.000 TL ve icra masraflan Takip Müstenidi: Ilamsız genel hacız yolu ile icra takibi Yukanda yazıh alacağın tahsili için aleyhinize yapılan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 No'lu ödeme emri tebliğ edilememiş ve zabıta tahkikatı netice- sinde de yeni adresiniz tespit edilemedığinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Işbu ödeme emrinin ilan tarihınden itibaren borcu ve masraflannı yedi güne on beş (15) gün ilavesi ile yirmi iki (22) gün içerisinde ödemeniz. (teminatı ver- meniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacakhnın takibat icrası hakkına da- ir itirazınız varsa. senet altındaki imza size aıt değil ise yine yedi (7) güne on beş (15) gün ilavesi suretiyle yirmi iki (22) gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddetığiniz takdirde mercü önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uymazsanız vakj itirazlannızın muvakkaten kaldınlacağı, senet veya borca itirazınızı yazıh ve sözlü olarak icra dairesine yedi (7) güne on beş (15 gün ilavesi ile yirmi iki (22) gün içinde bıldirmediğıniz takdirde aynı müddet içerisinde 74. mad. gereğince mal beya- nında bulunmanız. aksi halde hapisle cezalandınlacağınız. borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur.Basın: 70735 _ J ADAPAZARI 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE İLANEN TEBLİGAT Dosya No: 2001 7339 Alacaklı: Akbank T.A.Ş. Adap. Şb. Müd. Vek. Vekili: Av. Nazmi Erişir Borçlu: Nazır Kartal -Aktif Dağıtım Adres: PTT Arahğı Yener lşhanı K: 2/80 Adapazan Borç Miktan: 1.850.000.000 TL. ve icra masraflan Takip Müstenidi: Ilamsız genel haciz yolu ile icra takibi Yukanda yazıh alacağın tahsili için aleyhinize yapılan icra takibinde. adresinize gönderilen Örnek 49 No'lu ödeme emri tebliğ edilememiş ve zabıta tahkikatı netice- sinde de yeni adresiniz tespit edilemedığinden ödeme emrinin ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Işbu ödeme emrinin ilan tanhinden itibaren borcu ve masraflannı yedi güne on beş (15) gün ilavesi ile yirmi iki (22) gün içerisinde ödemeniz. (teminatı ver- meniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacakhnın takibat icrası hakkına dair itirazınız varsa. senet altındaki imza size ait değil \se yine yedi (7) güne on beş (15) gün ilavesi suretiyle yirmi iki (22) gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz. aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itiraz- lannızın muvakkaten kaldınlacağı, senet veya borca itirazınızı yazıh ve sözlü olarak icra dairesinde yedi (7) güne on beş (15) gün ilavesi ile yirmi iki (22) gün içinde bil- dirmediğiniz takdirde aynı müddet içensınde 74. mad. gereğince mal beyanında bu- lunmanız aksi halde hapisle cezalandınlacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olu- nur. Basm: 70737
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog