Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı PİRSULTANABDAL'DAN ONATKUTLAR'A Konur Ertop Cumhurryet Çag Pazariama A.Ş Tüıkocagı Cad No 39 41 (34334ıCagaloglu-lstabui Tel (212)5140196 Cumhuriy Cumhuriyet ı t a p 1 a r ı ı &ÖYLEMESÎ u/ Ertop Pazartmn A.Ş Tûrkocağı ÜA No 39*41 134/34 lOjaloglu-tstanbulTel (2121514 01 96 7 9 . YIL SAYI: 28150 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR N A D İ (1945-1991) 2 KXSIM 2002 CUMARTESİ Türkiye, yeni TBMM ve 58. hükümeti belirleyecek seçim için yann sandık başına gidiyor Siyasette yeni sayfaSÜrprİZ gellşmeler yaşanabillr Yurttaşlar, yann "yeni birTBMM ve 58. hükümet" için sandık başına gidiyor. Yeni hükümetin oluşumu Avrupa Birliği ve Irak konusundaki gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Eğer bir sonraki seçimler zamanında yapılırsa yann seçilecek Meclis yeni cumhurbaşkanını da belirleyecek. Barajı 2,4 ya da 5 parti- nin aşabileceğine ilişkin yorumlar yapılırken özellikle DEHAP ve Genç Parti açısından sürpriz gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. SAVUNMA IÇtN 15 GÜN SÜRE VERlLDl AKP davası seçimden sonraya kaldı # Anayasa Mahkemesi, AKP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yaparak davanın esastan görüşülmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık yetkilerinin tedbiren önlenmesine ilişkin istemi de partinin savunmasını aldıktan sonra görüşmeyi kararlaştırdı. AKP'ye önsavunmasını hazırlaması için 15 gün süre veren Yüksek Mahkeme. seçimin ertelenmesine yönelik tartışmalara da son noktayı koydu. • 19. Sayfada YABANCILARIN GÖZÜYLE SEÇlM Biri Islamcı diğeri zengin Erdoğan'ın sorunu devletle • 4. Sayfada Yurttaşlara silah yasağı • 9. Sayfada Güler: TKP ismini değiştirmez • 19. Sayfada # 3 Kasım seçimleri, yabancı basının da ilgisi çekiyor. Halkın nabzını rutmaya çalışan yabancı basın mensuplan AKP'nin "İslamcı", Genç Parti liderinin de "sadece zengin" olduğu görüşünde birleşiyorlar. • 9. Sayfada Avrupa takîbe aldı AGÎT, "gözlemci statüsüyle" Türkiye'deki temaslanna başladı. Avrupa Konseyi heyeti Ankara ve çevresinde, Avrupa Parlamentosu temsilcileri ise özellikle Güneydoğu'da inceleme yapacak. • 9. Sayfada BaraJ hükümet senaryolarında etklll Barajı kaç partinin aşaca- ğı konusu, yeni hükümetin yapısını da biçimlendirecek. Hükümet orta- ğı DSP, ANAP ve MHP yüzde 10'luk ülke barajını aşabilme hesabı ya- parken geçen seçimlerde baraj altında kalan CHP, bu seçime rahat giri- yor. AKP, başbakanhk şansı kalmayan Erdoğan'ın genel başkanlığını da tartışmalı duruma getiren hukuksal sorunlann açmazında sandığa gidi- yor. DYP'nin kırsal kesimde etkinliğini sürdürdüğü vurgulanıyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Seçmen yann sandık başına gıtmeye ha- zırlanırken sıyası partiler, Türkıye'nin "geleceğine ortak olma" mücadelesı verecek. Hükümet ortağı DSP, ANAP ve MHP yüzde 10'luk ülke barajını aşabil- me hesabı yaparken geçen seçimlerde baraj altında ka- lan CHP, bu seçime rahat giriyor. AKP ise başbakan- hk şansı kalmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını da tartışmalı duruma getiren hukuksal sorunlann açmazında san- dığa gidiyor. Barajı aşacak parti sayısı, yeni hükümet senaryolan açısından da be- lirleyici olacak. Yurttaşlar, yann "yeni bir TBMM ve 58. hükü- met" için sandığa gidiyor. Yeni hükümetin oluşumu AB ve Irak konusundaki gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Eğer bir son- raki seçimler zamanında yapılırsa, yann seçilecek Meclis yeni cumhurbaşka- nını da belirleyecek. Bara- jı kaç partinin aşacağı ko- nusu, yeni hükümetin yapı- sını da biçimlendirecek. Barajı 2, 4 ya da 5 partinin aşabileceğine ilişkin yo- rumlar yapılırken özellikle DEHAP ve Genç Parti açı- sından sürpriz gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Seçim sürecine anketler- deki sonuçlann rahathğıyla giren AKP, geçen süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığıyla ilgili hukuksal sorunlar ve kapat- ma davası nedeniyle sıkın- tılı günler yaşadı. AKP, ge- nel seçime "başbakan adayı" göstermeden giren Baykal tek başına iktidar istedi şç^J 3 oncesı son 48 saatı Erdo- CHP lideri Deniz Baykal, 3 Kasım seçimleri öncesinde düzenlediği Üsküdar mitinginde Istan- ğan'ın genel başkanlığına bullularla kucaklaştı. On binlerce yurttaş, işgünfi olmasına karşın "CHP. Tek Başına İktidar" olası tedbir karannın tedir- mitingine akın etti. Mitinge, aralarında Kemal Den iş, Prof. Dr.Yaşar Nuri Özrürk, Zülfü Li- ginliğiyle geçiren AKP yö- vanelTnindeyeraldığıCHP'nintüm miUetvekiliadaylankanldı. Baykal,AKP lideri Erdoğan'a netimi, "Kadro partisiyiz, yüklendiği konuşmasında 3 Kasım seçimlerinin,Türki\e'nin gelecek yıllardaki kaderini belir- Erdoğan'ın yasağını da lejeceğini vurguladı. Yurttaşları son kez uyardığını belirten Baykal, "Bizinı alnımı/ ak; CHP v e n j parlamentoda kaldı- dışında. savcının. hâkimin dosyasım takip etmediği parti yok" dedi. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) racajhz" mesaiı vererek ta- • CHP MlTÎNGlYLE iLGÎLl HABER VE IZLENÎMLER • 5. Sayfada MArkası Sa. 19, Sü. 3'te TÜRKÎYE'Yt DIŞ BORÇTA ZOR GÜNLER BEKLÎYOR EMEKLÎLEREZAMKARARNAMESÎYÜRÜRLÜĞEGlRDt Faizinfaturası ağır Zamda oran tartışması 12002 yılmda 13.5 milyar dolar dış borç ödemesi yapan kamu 2003 yı- lında 14.3 milyar dolar, 2004 yıhn- da ise 19.4 milyar dolar dış borç ödeyecek. 2003-2006 yıllan ara- sında IMF'ye yapılacak geri öde- me tutan 23.1 milyar dolar olacak. ı Türkiye'nin 2003 yılında ödemesi gereken borç tutan 73.3 milyar do- lar olarak belirlenirken bu tutar ekim ayı sonunda 77.3 milyar dolara çık- tı. Kamunun dış borç ödemeleri için gelecek 3 yılda daha fazla kemer sık- ması gerekecek. • 12. Sayfada 1 Hükümetin SSK ve Bağ-Kur emekli- lerine yönelik hazırladığı zam karar- namesi Resmi Gazete'de yayımlandı. tşçi Emeklileri Derneği, oran belirle- nirken en düşük memur emeklisi ma- aşındaki artışm baz alınmasını istiyor. Bu durumda zam 57 milyona çıkıyor. 1 Yapılan hesaplamada işçi emeklileri- ne yönelik zam oranı belirlenirken memur emeklilerinin maaşlanndaki "ortalama" artışın dikkate ahnması durumunda tutann 18 milyon lira gi- bi sembolik bir rakamla suıırlı kala- bileceği belırtiliyor. • 12. Sayfada KÜRTLERİN KERKÜKISRARI M 11. Sayfada İTALYA ÖĞRENCtLERlN YASINITUTUYOR M10. Sayfada RUSYADA 3AZETEYE BASKIN • 11. Sayfada TRABZONSPOR Dt ARBAKIR'I 3-0YENDİ MSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Plan mıv Pilay mı? Hukuk mu, Siyaset mi? Başımıza gelecekleri kestırmek için gün saymaya gerek yok. Her şey ortada. Gerçek artık meydanlara yansıdı. Açık seçık söylenıyor. Ama yüzsüzlük, ikıyüzlülük gırla. Hukuku siyasallaştırmayalım, aman hukuka siya- MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de AB'den 3 yeni ödev # Yunanıstan'da yayımla- nan Etnos gazetesi, AB'nin seçımlerden çıkacak yeni hükümetin önüne süreceğı konulan belirlediğıni öne sürdü. Bu çerçevede AB görüşme tarihi vermek için gözaltı süresi, MGK ve si- yası görüşlerin cezalandı- nlmasıyla ılgıli yasalann acil olarak değıştınlmesinı ısteyecek. • 10. Sayfada ı Anadohı artık AkurgaFsız # Türk arkeoloji tarihinin önemli isimlerinden Ordi- naryüs Prof. Dr. Ekrem Akurgal (91) îzmir'de ya- şamını yitirdi. Akurgal 'ın vasiyetinde ilk kazı çalış- malannı başlattığı Bayrak- lı'ya gömülmek istediği belitildı. Akurgal'ın çok sayıdaki ödülleri arasında Goethe Madalyası da bulu- nuyor. MArka Sayfada Türk-Yunan dostlıığıı sürer 0 Fenerbahçe Kulübü As- başkam Atilla Kıyat, Pa- nathinaıkos maçında çıkan olaylann Türk-Yunan dost- luğuna zarar vermemesi gerektiğini söyledi. 2008 Organizasyon Komitesi üyesi Levent Kızıl da "50 Yunanlı, 50 de Türk fanati- ğin dostluğu bozmasına izin vermeyiz. Çünkü onlar holigan" dedi. I Spor'da NASIL KUUANACAĞIZ HANGI SAATLER Kış saati uygulamasına girilmesi nedeniyle gün ışığından yararlanmak için doğu bölgelerinde 06.00-15.00, batı bölgelerinde 07.00-16.00 saatleri ıarasında oylama gerçekleştirilecek. Sandığa giderken mutlaka bir kimlik kartı bulundurmak gerekiyor. Seçmen bilgi kâğıdı kayıp ya da unutulsa bile şu kimlikler oy atılması için yeterli olabilecek: Nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadı devlet teşekküllerince verilen kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, trafik ehliyeti. Sandık başkanının verdiği YSK mührünü taşıyan oy zarfı, birleşik ov pusulası, "evet" veya "tercih" yazılı mühürle, oy kullanma kabinlerine girilecek. Kabinde hangi partiye oy verilecekse, pusulada o partinin ambleminin bulunduğu bölgenin altındaki daireye muhur basılacak. Bu daire dışında hiçbir yere mühur basılmayacak, işaret konulmayacak. Bağımsız adaya oy verilecekse, o adaya ait oy pusulası üzerine işaret konmadan zarfa yerleştirilecek. Zarfa oy pusulası ya da bağımsız aday pusulası dışında bir şey konulmayacak, aksi takdirde oy geçersiz sayılacak. Seçim işlemleri bittikten sonra seçmenin mutlaka imza atması gerekiyor. Ardından seçimin en son işlemi olarak tırnağa çıkmayan mürekkep sürülecek. I İmza ı atmayı / unutmayın İnsan beynine bilgisayar zekâsı İnsan aklının bir makine zekâsıyla arttırılması yönünde ilk adım atıldı. Kendini kobay olarak kullandırtan Kevin VVarvvick, makine zekâsmın insan aklinı geliştirmesi için yapılan bilimsel araştırmalarda ilk denek oldu. Bugün Cumhuriyerie birlikte Bayinizden istemeyi unutmayın. GUNDEM MUSTAFA BALBAY En Az Kötüyü Ararken... Hareketlı ama, bereketı tartışmalı bir seçim kampan- yasını geride bıraktık. Küskünlerin ıkide bir sandığa çomak sokma girişimi, kampanyanın heyecanını da etkiledi. Yann akşam saatlerinde ilk sonuçlann alınmasıyla birlikte büyük olasılıkla, hangi partinin kiminle koalis- yon yapabileceğini konuşmaya başlayacagız. Bu tar- tışmayı doğal olarak yarına bırakalım, kampanya dö- MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog