Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 17KASIM2002PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI GLTNCEL CCNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Günahı yazanın boyrıuna. Habere göre, 1950'de Kayseri'de doğan Abdullah Gül, "Ço- cukluğunda gazoooz' diye bağıramayınca tica- rete yatkın olmadığı anlaşjlrnış ve okutulmuş". Genel Başkan "alternat/fbaşbakan" RTE, iste- diği kadar "Bizim partide 'emanetçilik' yoktur, gö- revi alan hakkıyla yerine getirir" desin; bildiğini okuyan medyanın afacan rnuhabirlerine bu sav vız geliyor. Gül'ün tarihsel bir görevi var. Kartvızitine bir zaman sonra eski başbakan yazmasına olanak sağlayan RTE'ye karşı bir görev. Gül'ün uğraşı vereceği memleket sorunlannın başında; RTE'yi yasaklardan kurtarmak, -Deniz Baykal'ın bulduğu formülle- "bir defaya mahsus olmaküzere" ara seçimleri belirli koşullardan arın- dırarak milletvekilı olmasım sağlamak geliyor. Bu nedenle ve ne yazık ki; "çocuğa daha doğ- madan don biçildi". Atanrnadan önce Gül'ün başbakanlıkta ne kadar süre kalacağı günlerdir tartışılıyor. Kimi iki, kimi nisana kadar dört ay kol- tuğun keyfini süreceğini söylüyor! • • - * Gül'ün RTEcemaatinın çokduyariı olduğu "as- li bir görevi" daha var: Türban! Gül'ün eşi Hayrünissa Hanım "türbanlı". Üni- versiteye türban yüzünderı giremedi. Eğri oturup doğru konuşalım. Yüksek eğitimi- ni engelleyen türbanı, kocası beyefendi başba- kan oldu diye çıkanp atması beklenebilir mi ba- yan Gül'den? Elbette hayır. Zaten Hayrünissa Hanım'ın tür- banlı başına RTE'den icazet geldi. Hazret "Çoğu ülketerde (hangileri?) başbakan eşlerinin türban- lı olduğunu" söyleyerek "Ne var bayan Gül'ün türbanlı başında" dedi. Parti türbana karşı. Protokol gereği, kurallar gereği türban kimi yerlerde (örneğin orduevlerin- de) yassssak! Ne olacak şimdi? Olacağı şu: Güt'ün gö- revi, hatta ülke sorunla- nndan öncelik alan göre- vi burada başlıyor. Gül; "müstakbel baş- bakan" RTE'nın (bir kez daha) önünü açmayı ön- gören sorumluluk duy- gusuyla türbanlı eşi hanı- mefendiyi koluna taktığı gıbi, örneğin Cumhur- başkanı Sezer'in yılbaşı nedeniyle Köşk'te vere- ceği resmi kabullerde görünecek. Tabıi RTE başbakanlı- ğında bu girişımi sürdü- recek. Nasıl birtepki oluşaca- ğını merak etmeyın. Medyamız reform yap- tı diye Gül'ü alkışlar, över. över, alkışlar! • • • Ankara'da bir başba- kan varken; genel baş- kanın o başkent senin bu başkent benim siyasal turlamalaryapmasını Gül ve tek muhalif partimiz CHP yadırgar mı acaba? Sanmam! Baksanıza; Baykal, Varşova'da Simitis ile konuşmuş, "Benimle ko- nuşmadan Atina'ya git- me sakın" diye medya aracılığıyla haber saldı RTE'ye. O çevre bu çevre; he- men her çevre, Gül'ün, RTE'nin önünü açmak için başbakanlıklagörev- lendirildığini kabul etti. Ipleri genel başkan koltuğuna bağlayan yarı demokratik bir sisteme çoktaaan baş eğdiler. Gül'ün ıki önemli göre- vi dışında ülkenin ya- şamsal gerçeklerini ilgi- lendiren başka görevleri yok mu? Var olmasına var da; bilinen koşullar- da, nasıl? örneğin, RTE seçim propagandası sırasında mangaldakül bırakmadı, işsizliğe çare bulacağını durmadan yineledi. iki gün önce açıklandı; Tür- kiye'de işsiz sayısı 2001 'de yüzde 8 iken 2002'de yüzde 9.9'a yükseldi. Çalışabilir nü- fusun yarıya yakını işsiz. Sosyal güvencesi olma- yanlar yüzde 53! RTE öyle hava estirdi ki; AKP iktidarı ülkenin öndegiden sorunu işsiz- liği çift yol yaparak, de- ğeri artacak yol kenarı arsalarda konutlar inşa edilmesine önayak ola- rak çözecek(miş). Dün RTE'nin açıkladığı "acil eylem planı" adlı hükü- met programında; bu ve benzeri birçok mış mış mış, miş miş mış! Ya ocak ayında 4. göz- den geçirmeye gelmesi beklenen IMF'nin "da- yatmaları" ne olacak: Örneğin, yıl sonuna kadar KİT fiyatlarına ya- pılacak artışlardan (zam- lardan) 120 trilyon net kâr sağlanacak. Tekel'in 140 trilyonluk vergi bor- cu tahsil edilecek ve: "Atıl kamu işçisi" diye anılan yaklaşık 30 bin ki- şi tasfiye edilecek. Işsizliği çözmeyi vaat eden hükümetin IMF yazgısı, öncelikle zamla- ra devam etmek ve işçi- leri kapı önüne koymak! Savaş karşıtı gösteride 'savaş• Baştarafı 1. Sayfada bir öğrencinin elindeki dövız sopasını alarak ka- fasına vurması üzerine gerginlik, çatışmaya dö- nüştü. Güvenlik güçlerine ellerindeki pankart ve dö- vizlerin sopalanyla karşı koyan göstericiler, bazı karakol polislerıni ise îs- tıklal Caddesi üzerinde kovaladı. Çevik Kuvvet ekiplennin takviye olarak olay yerine gelmesi üzeri- ne diğer göstericiler tstık- lal Caddesi'ne çıkan ara sokaklara dağıldı. Polis memurlan. dağılan göste- ricilen coplayarak gözal- tına almaya çalıştı. Bu sırada bazı gösteri- cilerin cadde üzerindeki taşlan sökerek polise at- ması üzerine güvenlik güçleri ile öğrenciler ara- sında adeta "taş savaşı" başladı. Karşılıklı atılan taşlar nedeniyle çok sayı- da kişinin yaralandığı gö- rüldü. Star gazetesi muha- biri Cemal Köyük polis ve göstericilerin arasında kalarak hafıf şekilde yara- lanırken Flash TV kame- ramanı Hakan Aslan'ın kafasına da taş isabet etti. Uyum yasalanna karşın 'geleneksel müdahaleler' devam ediyor Polis AB'ye hazar değil ALPERTURGUT PolisVazife ve Selahiyetleri Ka- nunu ile Toplantı ve Gösteri Yürü- yüşleri Kanunu'nun AB'ye uyum yasalan çerçevesinde değiştirilme- sine karşın polisin son dönemler- de çeşitli olaylarda "başrol oyna- ması" tepkilere yol açıyor... Hu- kukçular, polislerin Ankara'daki YÖK protestosunda aşın şiddet kullanmasının ardından dün de ts- tanbuFda keyfı ve yasalara aykın uygulamalara neden olduğunu öne sürerek "Kanun adamlannın Taksim'de 'dağılın' uyarısında bulunmadan öğrencilere mfida- hale etmesi, hatta onlara taş at- ması kabul edilemez. AB'ye gir- mek isteyen bir ülkenin polisine bu ve bunun gibi manzaralar ya- taşmıyor" diye konuşuyor. Sorun masaya yatırılmah Polisin, AB uyum yasalannı uy- gulamada bazı sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.însan haklan savunucu- lan, dün Taksim'de toplam 44 kişi- nin yaralandığı olaylan güvenJik güçlerinin başlattığını savlayarak "Eyleme müdahale sırasında Çevik Kuvvet yerine sivil ekiple- rin ve karakol polislerinin kulla- nılması doğru değil. Toplumsal olaylar sırasında polisin tavrı bir kez daha sorgulanmalı ve sorun kısa sürede masaya yatırılmalı- dır" diye konuşuyorlar. Si\il toplum örgütleri ise AB'ye girmeye hazırlananTüridye'nin so- kaklannda yaşanan bu tür olayla- nn, çok düşündürücü olduğunu ifa- de ediyor. Polisin son zamanlarda tepki topladığı bazı olaylar ise şun- lar: Göstericilere taş atılması, bir öğrencinin depoya götürülerek dö- vülmesi, kent içinde havaya ateş açılması, bir konferans sırasında YÖK"ü protesto etmek isteyen öğ- rencilerin üniversiteden karga-tu- lumba gözaltına alınması, tenha bir bölgede gece vakti arabası çe- kilen bir kadın sürücünün kapkaç- çılann hedefi olması... Taksim Ilkyardım Hasta- nesi'ne kaldınlan yaralı göstericilerden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilirken gözaltına ah- nan yaklaşık 40 kişi,Vatan Caddesi'ndeki Istanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bazılannın kol ve bacaklannda kınklar bulunan polislerse tedavi- lerinin ardından tabucu oldu. Olaylar sırasmda po- lisin bir kişiye silah çekip tehdit ettiği öne sürülür- ken Halkevleri tarafindan yapılan açıklamada, ara sokaklarda göstericileri dağıtmak isteyen güven- lik güçlerinin havaya 6-7 el ateş ettiği iddia edildi. İmza kampanyası Öte yandan Istanbul Sağlık Platformu. Irak'ta olası bir savaşa karşı dün Kadıköy tskele Meydanı ve Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda imza kam- panyasına başladı. Kam- panya 1 Aralık'ta sendika- lar ve siyasi partilerin de katılacağı "Savaşa Ha- yır" mitingine kadar süre- cek. Toplanan imzalarsa Meclis'e gönderilecek. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ SIRA NO 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 İ77 78 79 80 81 82 83 84 85 8S 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 HESAP NOSU 8213011844 8213021626 8220009570 8220C3097 8220C13097 8220C13097 8223C3159 822OC'151O2 622 OC 26581 8220C26581 8230002824 8230C07125 8230013262 8230014577 8230C14577 8230014577 8230014577 8230014577 823X14974 8230022472 8230022472 8230025103 8240003226 8240009745 8240019137 8240030785 8240033248 8240033310 8250001263 8250004195 825006231 1 8250062311 8250093499 8250147752 8250158650 8250164559 8250171132 825001'1850 8250^75409 8250177434 8250177434 6250177434 82501 77434 8250186307 8250195612 825020 1 288 8250203310 8250203310 8250203310 8250216622 8250126398 8250135920 8250142427 8250142807 8260009147 6260009147 8260015435 82600*8923 82600*8923 8260018923 8260018923 8260018972 826-0021693 826002421C 8260029682 8260029632 8260031857 8260033420 8260049398 8260051167 8270010309 8270035373 8270035373 8270035373 8270035373 8270039119 8270046299 3270052174 82700524M 8270057943 8280004661 8280004661 8280009967 8280012107 8280012107 3280011905 8280015214 ADI SOYADI ZEHRATANRIKULU MEHME' TANRITAN R KEMAL TANRIVERDI NEŞAT TA.NR VERDI NEŞATTANR VERDI NEŞAT TANR'VERDI MEVRUZ ALI TANRIVERDI SAKINE TANRIVERDI EMINE BİRGIN TANSUYJ EMİNE BIRGINTANSUYd M HAKKI TANYE^ KADIR TANYERI FATMA TAPAN OSMAN TAPAN OSMAN TAPAN OSMAN TAPAN OSMAN TAPAN OSMAN TAPAN SENIHA TAPAN TAR D TUR SAN TIC AŞ TAR D TUR SAN TIC AŞ Nl^AZ TARAKÇI FATMA TARHAN RAFET TARHAN CENGİZTARIM YUNuS TARIN BAhATTIN TARKAN BJRhAN TARKA^I TARMAN SAN AŞ METIN TARTAL TAS HAL GOZT SAĞ LTD TAS HAL GOZT SAĞ LTD TAS HAL HIMET OĞL J KO= TAS HAL SERI NAK LTD ŞTI HALIL TASLAK AHMET TAŞ CAN TAŞ CEMAL TAŞ EROL TAŞ GALiPTAŞ GALIP TAŞ GALIP TAŞ L GALİP TAŞ^ IBRAHİM TAŞ MEHMET MURI TAŞ NAZMITAŞ NLSRET TAŞ NUSRET TAŞ NUSRET TAŞ YUKSEL TAŞ TAS HAL GONCAGUL GIY SAN TAS HAL MARATON ELK AŞ TAS HAL OZKOL TEK ŞTI TAS HAL ÖZTUNA SOĞ SAN RIFAT TAŞAR RIFAT TAŞAR SALİH TAŞBAŞI DİLAVERTAŞÇI DILAVER TAŞÇI DİLAVER TAŞÇI DILAVER T AŞÇI DURBABA TAŞÇI MEHMET TAŞÇı ŞABAN TAŞCI ALİ TAŞCI ALİ TAŞCI DURSUNAL TAŞCI HAKKI TAŞC 1 ŞEMSETTIN *AŞC OĞLU HUSEYIN TAŞDAN TAŞDELEN MOB SAN LTD ŞTI YALÇIN -AŞDEMIR YALÇ'N'AŞDEMIR YALÇ'N T AŞDEMIR YALÇIN TAŞDEMIR MEHMET TAŞDOĞAN HUSEYİN SEDAT TAŞKIN AHMET TAŞKALE HAMZA TAŞKALE IBRAHİM TAŞKAYA MASAN TAŞKES T I riASAS TAŞKESTI BEKIR TAŞKIN EBL.BEKIR TAŞKIN EEJBEKIR TAŞKIN OURMUŞ ALİ TAŞKIN HABIBTAŞKıN 8280015214 HABIBTAŞK'N 8280015214 8280015214 8280015214 8260028507 8280028686 8280038324 82900-2494 8290019634 8290020067 8290020067 8290021315 8290021315 HABIB TAŞKIN hABIB TAŞKIN HABIBTAŞKIN NECMI TAŞKIN NEŞET TAŞKIN YUSUF ^AŞKIN NERMINTAŞKIRAN ERCJMEN"TAŞKOY EMINE TAŞKÖPRU EMINE TAŞKÖPRU HASANTAŞKURT HASANTAŞKURT ADRESI S PAŞA CD MINE SK NO 6 B EVLER OSMANCIK SK NO 15 Y 3OSNA V BEY voLU N O 8 B KÖY M ÇAKMAK MH 1 SK NO 1 Ş EVLER M ÇAKMAK MH 1 SK NO 1 Ş EVLER M ÇAKMAK MH 1 SK NO 1 Ş EVLER N ÇAKMAK CAD 3 SOK NO 10.1 Ş EVLER M ÇAKMAKCAD 3 SOK NO 6 Ş EVLER S PAŞA CAD SIRAEV.ER SOK NO " K SINAN S PAŞA CAD S I R A E V L E R SOK NO • K SINAN BAÛLAR MEVKI 15 SOK NO ' Ş EVLER S PAŞA VIAH KES'ANE SOK NO 23 B EVLER FATİH MAH CAMİ SOK NO 64 BAĞCILAR DEVE K A L D I R I M YOLU NO 1 M BEY DEVE KALDIRIM YOI.Ü NO 1 M BEY DEVE KALDIRIM YOLU NO 1 M BEY DEVE KAJDIRIM YOLU NO 1 M BEY DEVE K A L O I R I M YOLU NO ' M BEY M BEY YOLU GULAY SK NO 1 K SİNAN C E Y L A N SK NO 1 B KÖY CEYLAN SK NO 1 B KÛY M BEY YOLU 9 SK NO 15 Ş EVLER N KEMAL CD M BEY CUM CD T URKBEv SK NO 48 Y 3OSNA D HUSEYİNPAŞA CD NO 22 ' B KÖY E PAZAR CD NC 7 9 BAĞCILAR E LONDRA ASF NO 26 B EVLER E LONDRA ASP NO 26 B EVLER A L T N SK NO 6 ' Ş EV-ER RADYUM SK NO 5 6 KÖY VELİOLU CD 105 M BEY VELİOLU CD 105 M BEY MERRE SK -2'2 B KÖY Y BEYAZIT CD DAMLA SK NO 2 8 ^ Y BOSNA TAŞÇILAR CD NO 8 7 '3 GUNGÖREN N KEMAL CAD 2 SOK NO 2 BAĞCILAR EVREN MAH 7 SOK NO 4 GUNEŞL1 OKUL SOK NO 72/14 B KÖY S PAŞA CAD GUMUŞ SOK NO 68 B EVLER ZAFER MAH ÇOŞARSU SOK NO 2 1 Y BOSNA ZAFER MAH ÇOŞARSU SOK NO 2' Y BOSNA ZA r ER MAH ÇOŞARSU SCK NO 2 4 v BCSNA ZAFER MAH ÇOŞARSU SOK NO 2" Y BOSNA Ç ÇEŞME MAH HURDACILAR SIT NO 8 Y BOSNA M KEMAL PAŞA CAD SERAY SOK NO 21 B EVLER R NAMIK ISMAİL SOK NO 16 B EVLER T FIKRET CAD NO 32 Ş EVLER T FIKRET CAD NO 32 Ş EVLER T FIKRET CAD NO 32 Ş EVLER M BEY CAD NO 1/2_Ş EVLER CUV MAriMOLLASOK NO iıA PARSEL^ER ÇILINĞİR SOK NO İQ K SINAN DOĞU SAN SIT 13 BLK NO 5 v BOSNA F SELİMPAŞA CAD NC 65 B EVLER S MAH UMIT CAD NO 25 B EVLER S MAH UMIT CAD NO 25 3 EVLER P RE'S MAH B KÖY S PAŞA CAD ÇAĞLAYAN SOK NO 1B EVLER1 S PAŞA CAD ÇAĞLAYAN SOK NO 1B EVLER1 S PAŞA CAD ÇAĞLAYAN SOK NO 1 B EVLER" S PAŞA CAD ÇAĞLAYAN SOK NO 1B EVLER'• HUR MAH ZEYTİN SOK NO 14 Y BOSNA SARAv CAD NO 44 Ş E V L E R BAĞCILAR CAD ERGENLER PAS NO 110 BAĞCILAR ATATUKR CAD NO 62 K SlNAN ATATUKR CAD NO 62 K SINAN BARBAROS CAD 3 SOK ALKAN S NO 22 B EVLER D KAPI MAH M BEY vOLU NO 41 KIRAZLI ZAFER MAH YEŞıL SOK NC 5 Y BOSNA F ÇAKMAK MAh GUVERCIN SOK NO 18/A Y BOSNA HUR MAH YAKJT SOK NO 2 79 Y BOSNA HUR CAD HİSAR CAD NO 4 Y BOSNA HUR CAD HİSAR CAD NO 4 Y BOSNA HUR CAD HİSAR CAD NO 4 Y BOSNA HUR CAD HİSAR CAD NO 4 Y BOSNA ÇAML K CAD 2 ÇINAR SOK NO '6 K SINAN D HJSE V IN PAŞACAD NO 47*2 B EVLER F ÇAKK'AK CAD NO 14 Y BOSNA ZILE SOK NO 2;2 Y BOSNA M BEY Y O L U MEZBAHA DUR NO 16 Ş EVLER M BEY YOLU 6 SOK NO 8 Ş EVLER M BEY Y O L U 6 SOK NO 8 Ş EVLER K SINANSAN SIT C-BLK NO "3 K SINAN İKİZLER SOK NO 7 Y BOSNA İKİZLER SOK NO 7 Y BOSNA TELSIZ MAH S3 SOK NO S 2 Z BURNU 100 YIL MAH "3 SOK NO "0 M BEY 100 YIL MAH '3 SOK NO '0 V BEY 100 V||_ MAH 13 SOK NO "0 M BEY 100 V I L VIAH 13SOKNO '0 M B E V 130 Y I L MAH 13 SOK NO '0 M B E V BAĞ_AR MEVKI 1 5 SOK NO 5 Ş EVLER Ş MAHMUT CAD MENEKŞE SOK NO 13 BAĞCILAR FIDANSOKNO-3 YBOSNA FETIH CAN NO 41/15 Ş EVLER M AKIF CAD NO 27/1 Ş EVLER ZAFER MAH KILIÇALI SOK NO 1 9 Y BOSNA ZAFER MAH KILIÇALI SOK NO 19 Y BOSNA K PAŞA MAH 9»1 SOK NO 4 3AĞCILAR K PAŞA MAH 9-1 SOK NO 4 3AĞCILAR OÖNEMİ 1991 1991 1990-91 1990 1990 199C 1991 199C 1991 1991 1991 1991 1994 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991-92 1990 1995 199C 199C 1991 1991-92 1990-9' -92-93 1990-9--92-93 1991-92 J994- 1992 1991 1991 199C-9' 1990-91 1990-9- 1990-91 • 990-91 1990-91 1991 1994 1991 1990 1990 1990 199" 1994 1994 199" 199" 1990-91 1990-91 1990-91 [1990-91 1990-91 1990-91 1990-9" 1991 1991 '990 139< '991 '99' "990 ' 99' -92 '991 1991 1990-91 "990-91 '990-31 '990-91 1990-91 1990-91 1990-91 1S90 1990-91 1990-91 "990-91 1990 1990-91 1990-91 1991 1 990-9'-92 1990-91-92 1990-91-92 1990-91-92 1990-91-92 1991 1990-S1-92 1991 1991 1991 1991 1S91 1990-91 1990-91 VERGİ NEVİ YGV GF UC <=ON GST DV.KDV KDV GS~ GF UC KDV GS~ GF UC KDV YGV GZ UC KDV YGV GZ UC KDV YGV GZ UC GSTP VC GF YFV.FON GF VC KDV GF FON VC V G V GSTP KDV GF FON.VC YGV GSTP KDV GF VC KDV GF VC UC YGV GF.VC UC FON GSTP DV YGV GF VC UC FON GSTP DV YGV GF VC UC FON GSTP DV YGV GF VC UC FON GSTP DV YGV GF VC UC FON GSTP DV KDV GF VC KDV GF VC KV FON KDV GF VC KV FON YGV GF FON.VC GST DV GF FON VC KDV GF VC GST FON. KDV GF VC UC YGV GF.VC FON YGV FON GF YGV GF FON VC GST DV GST DV GF FON VC GST DV GF FON VC KV GF FON VC JC YGV FON GF VC KDV GF VC GSTP DV YGV KDV GSTP GF VC FON DV YGV GF VC FON YGv GF FON VC KDV KDV GF VC YGV FON KDV GF VC YGV FON KDV GF VC YGV =ON KDV GF VC YGV FON GS~P DV GF VC UC YGV GF VC C ON KDV GF VC YGV FON KDV GF VC YGV FON KDv GF VC V GV FON GS T P GF VC FON JC JC GSTP VC GF -ON KV GF VC FON V GV GF VC FON KDV GSTP DV YGV.GF VC FON KDV GSTP DV GST=> GF VC KDV FON GSTO GF VC KDV FON DV YGV GSTB GF VC KDV FON DV YGV GS T P GF VC.KDV FON DV YGV GSTP GF VC.KDV FON DV YGV YGV VC FON GF GSTP GF VC FON YGV GF VC FON KDV VGV GSTP "DV GF FON VC DV YGV GS T P KDV GF FON VC DV GSTP GF VC YGV GSTP GF ^C FON DV GST» G C .VC FON YGV GF VC FON.GSTP DV GSTP GFVC. FON YGV GF \/C FON.GSTP DV KDV YGV GF VC FON GSTP DV KDV YGV GF VC FON.GSTP DV KDV YGV GF VC FON GSTP.ûV KDV GSTP GF VC YGV GF VC FON GS'P.KDV GSTP FON GF VC KDV GF VC GSTP.GF DV FON VC.YGV KDV GF VC GSTP YGV FON DV KDV GF VC GSTP YGV.FON DV GSTP GF VC FON KDV GF VC GSTP FON OV KDV.GF VC GST= FON DV GSTP VC KOV GF VC GST° FON DV VGV KDV GF VC GST D FON DV YGV KDV GF VC GST° FON DV YGV KDV GF VC GST= FON D^ YGV KDV GF VC GSTP FON DV YGV YGV VC GF FON KDVGF VC YGV VC GF FON YGV GF VC GSTP FON DV YGV GF VC FOR KDV KDV.VC GF GSTP FON KDV VC GF GSTP FON YGV GF VC FON GS^P KDV DV YGV GF.VC FON GSTP KDV DV TAKİP NOSU 2002.72032-3-4-5-6-7-8-9--0-11 20027218-19-20-21 2002 7222-23-24-25 2002/7226-27-28-29-30-3--32-33-34-35 2002,723S-37-38-39-40-4 "-43-44-45-47 20C2/7248-*9-50-51-52-54 20027255 2002 7257 20027258-59-60-61-62-63-64-65-66-67 200Z7268-69-70-71-72-73-74 20027275-76-77-78-79-80 2002/7281 2002/6721 20GZ6724-27-30-32-36-38-40-42-44-47 2002/6749-51-53-55-57-59-61-63-65-68 20C2.6771-73- 74-76-79-81 -82 -84 -8 5-86 2002'6787-89-90-91-92-93-95-97-99 20C2 6801-2-4-5 2002 6808 2002/6810-11-" 3-15-17-18-20-20-22 2002/5827-29-32-34 2002'6838-40 2002 6845-44 2002'6845-7-8 2002/6849 2002/6850 2002/6851 2002'6852 £002/6853-54-55 2002/6856-57-58- 2002/6861-64-67-71-73-76-79-82-84-87 2002/6890-92-95-96-97 2002/7282-83-84-85-86 2002/6517-19 2002/6522 2002 6525-27-29-31-33-35 2002/6539-41-44-46-48-50-52-55 2002'6559-62 2002 6565-66-67-68-69-71 -72-74-76-80 2002'6582-84-85-87-89-91-93-95-96-99 2002'66OO-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 1 3-14 2002/5615-15--'-i9-2'-23-25-28-29-31 2002/6633-35-38-44-46-48 2002/5655 2032 5658 2032/6661 2002/5665-66-67-68-69-72-73-75-78-79 2002/5682-84-86-88-90-93-95-97-98 2002/6" 7 0O-4-5-6-11-12 2002/6717-18 2002,550" 2002,6505 2002/5506-7-8 2002 5511 2002 3402-3-5-9-13-17-19-22-27-3--34 2002/0438-45-53-56-62-66 200Z'0473-76-73-80 2002 0484-8 7 -89-93-500-3-7-' 0-' 2-16 2002'0517-19-21-2 2-24-25-27-29-31 -32 2002/0534-35-37-39-41-42-44-46-48-49 2002/0551 2002/0552 2002/0576 2002'0579-83-87-06O4-7-11 2002/0618-21 -24-26-27-29-30-31 -33-3* 2002- 0636 2002'0638 2002/0641-39 2002 0642-45-49 2002 0653-54-55-59 2002,0651-63-65 2002 0672-77-79-82-86-88-91-96-99-703 2002 0706-7-'0-14-16-19-'9-5" 7 -59-64 2002 0765-64-70-71-97-83-86-89-93-96 20020799-0802-4-7-10-14 2002'0816 2002'0823-26-28 2002'08 31 20C2 0834-36 20C2'08S3-40-73- 7 5 2002 '1085-86-89-90-91 -94-96-98-0901 -3 2002'0904-6-7-9-10-12 2002'0914-15-16-13 2002'0924-44-4 7-50-54-56-60-62-64-55 2002 '0967-68-69-72-01 -02-1006 20O2'iO04 2002 1308 ',9-23 22 24-25-27-29-30-31 2002 1034-53-52-53-54-55-56-57-58-59 2002/1060-61 -65-67-58-70-72-73-74-75 2002 1077- 7 9-8G-81 -83-84-87-88-90-92 2002'1094-95-97-9S-' 10' -2-3-5 2002-1107-11 2002/1113-16-18-20-21 2002'1123 2002' 1125-26-27-28-30-31 -33-35-36-37 2002/1138-39 2002/1140-41-43-44-45-46-48-50-52-56 20021159-61 2002/1164-67-69-70-74-76-77-78-80-82 2002'1185-87-89-91-92-S4-96-98 Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen ad- reslerinde bulunamamalan nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K."nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay ıçeri- sinde vergi dairesine bizzat seya bilvekale müracaatta bulunmaları \eya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halınde kendilenne süre ile ka- yıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bıldirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ılan olunur. Basın- 72556 GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Kurt, güvercin, bir de an, Artık bırakıyor iktidarı... Hukuk kuşu dün öğle vakti güle kondu, Böylece üç ortağa son nokta kondu... Masalımız yine devam edecek gülle, Bizde nokta yok, işimiz virgülle. Bugünü son kez eskilere ayıralım, Ortaklan tek tek uğuriayalim. llk konuğumuz sen ol güvercin... Genel merkezde top oynuyor in cin. Açık konuşahm, ne kırıl ne incin. Final, keşke böyle olmasaydı Umutlar bu kadar solmasaydı. Partiyi kılınca iki kişiden ibaret, Atılan taşlara yetmedi baret. Baba aslanın başına gelen Güvercinin de yazgısıydı. Siyasetin doğasını zorlamamalıydı, Değişim rüzgârını horlamamalıydı. Seçmen onu siyasetten çekince Açıkladı çekıleceğini; Hiç ama hiç düşünmedi, Kendisinden sonra ne ekileceğini! Devam edelim öteki ortak kurtla, Onun da geçmişi dolu bir dizi hırtla. Turan'la Kuran arasında yükseldi, Konu milliyetçilikse, o tekeldi. Ama başkaydı iktidar havası, Krizlerie söndü kurdun havası. Arıya küstü dervişle dalaştı, Zıpla zıpla, üç beş dal aştı. Kırıldı onlar da bir bir, Işe yaramadı hiçbir tedbır. Sonunda bastı seçim tetiğine, Bir tek o sahipti siyaset etiğine. Kurşun, sandığa çarpıp geri döndü, Sandıktan esen rüzgâr başka biryöndü. O da sandığa gömüldü güvercin gibi, Mübarek sandığın yoktu dibi. Seçim gecesi ilan etti baş kurt: 'Mademki böyle buyurdu yurt, Genel başkanlıktan çekiliyonım, Bu sonuçlara gereksiz başka yorum.' Partililer hemen etrafını kuşattılar. Güvercin, an deyip havaya kuş attılar. Onlar daha kötüydü kurttan, Taraftar getirildi Yozgat'tan, Bayburt'tan. ölüm sessizliğindeydi an kovanı, Biliyorlardı arıyı sandıktan kovanı. Acaba sonuç verir miydi, Değiştirseler baş arıyı, Yakalarlar mıydı, başarıyı... Kimsede bunları soracak hal kalmadı, Herkes kovanı terk etti Zira petekte bal kalmadı! Şarkıyı değiştirdiler, Baş arının etrafındakiler: 'Arım, balım, peteğim, Taş dolu eteğim. Bilsem ki öleceğim, Yine başkan seçileceğim...' Işte böyle gitti üç ortak, Artık üçü de baraj altında batak. Sonuçta halkın önüne kondu sandık. Halk üçüne de dedi; 'Sizden usandık. Birleşir büyürsünüz sandık, Kavgalarınızla yandık. . Ulusal kurtuluş savaşı verecektıniz, Ulustan kurtuluş savaşı verdiniz. Hep birbirinizle kavgaydı derdiniz. Tarladan ürün yerine kriz derdiniz.' Kurt, güvercin, an Acı sonla bitirdi iktidarı. Neylersin, değişim rüzgârları eserken, Kimileri duvar örer, Kimileri yeldeğırmeni kurar... İki kahraman var Bundan sonraki masallarımızda: AKveOK... Bakalım orman ne dedi? Akım derken, okum derken... Yeni kahramanları çok iyi biliyoruz ama, Kesin yorum, henüz erken... ankcum@ttnet.net.tr Büyük Birader gerçek oluyor • Baştarafı 1. Sayfada ğun eleştirilere maruz ka- lıyor. Programın fikir ba- bası, eski ulusal güvenlik danışmanı emekli amiral John Poindexter. Poin- dexter. 80'li yıllarda Ni- karagua'daki Sandinista rejimine karşı savaşan güçleri desteklemek için îran'a gizlice sılah satıl- ması skandahnın kahra- manıydı. EmekJi amiral, daha sonralan "yüksek teknoloji" şirketlerinde çalıştı ve 2002 başında îleri Savunma Araştırma- lan Kurumu'nda Bilgi Gözetim Dairesi Başkan- lığı'na getirildi. Poindex- ter, bu göreve geldikten sonra teröristlerin izini sü- rebilmek için "devrimci bir bilgi sistemi geliştir- me" fikrini ıleri sürdü. Sistem, özel ve resmi ve- rilerden hareketle milyar- larca işlemi tarayarak bir sonuç elde edebilmeliydi. Poindexter, mart ayında yaptığı konuşmada. "Te- rör örgütleriABD'yi he- def almak istivorlar. Bu- nu yaparken siber-uzay- da iz bırakacak işlemle- re başvurmak zorunda- lar. Onları bulmak. planlarını öğrenmek ve saldırıları önlemek için değişik seçenekler üret- mek zorundayız. Güven- liğimizi sağlama alacak- sak,bu tehditle mücade- le yöntemi geliştirmeli- yiz" diyordu. Bilgi Gözetim Dairesi, Poindexter'ın talimatıyla harekete geçerek martta ihale açtı. Amaç, w mah- remiyetin korunmasına yönelik teknolojileri de kullanacak ve her nere- den gelirse gelsin her türlü bügivi bir merkez- de toplayarak veri hali- ne getirecek devrimci teknolojiler geliştir- mek"ti. Daire, şımdi bü- yük veri bankalan oluş- turmak ve yabancı diller- deki bilgileri bularak sese dönüştürebilecek. büyük metinlerin satır aralann- daki bilgileri süzüp çıka- rabilecek bilgisayarlar ge- liştirmek için çalışıyor. Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı • İstanbul Haber Servisi- Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde bir grupla tartışan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Emirhan Dereli, Aydın Selek Can, Coşkun Yıldınm ve Adnan Tunç, viicutlanna isabet eden saçmalarla yaralandı. Özel Okmeydanı Hastanesi'ne kaldınlan yaralılann sağlık durumlannın iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog