Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

7CASIM2002PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erflogan, Baykal'ı ayaretedecek H VSKARA (CTımhumet Bûrosu) - y^JC' Genel Başkanı K_ecp Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı O e n z Baykal'a "iadei ziyarette" bulunacak. ES aycal dün Varşova'dan dönişünde Esenboğa Mavılimanı'nda, Kıbns'a gitırekte olan Erdoğan i l e karşılaştı. Erdoğan ile lci-sabir süre sohbet eden B-aykal, AKP Genel BaşLan Yardımcısı A/bdjllah Gülün hükimeti kurmakla görevlendirildiğini anımsatarak hayırlı olmusı dileğini ıletti. Erdcğan da en kısa zaımnda Baykal'a "iadei ziyarette" bulunacağını söyledi. Erdoğan-Baykal görüşmesinin bugün gerçekleşebileceği belinildi. Sezer'den ölüm orucu affı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ölüm orucu nedeniyle sürekli hastalığı oluşan hükümlü Pınar Türkmen'in cezasmı kaldırdı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkmen'in hükmü, Adli Tıp Kurumu'nca saptanan sürekli hastalığı nedeniyle anayasanın 104. maddesi uyannca Sezer tarafından affedildi. Şimdiye kadar ölüm oruçlan nedeniyle 100'denfazlakişi hayatını kaybetti. Hayrullahoğhı anıMı • tstanbul Haber Servisi - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Mustafa Haynıllahoğlu, ölümünün 20'nci yılında, dün mezan başında anüdı. 12 Eylül darbesinin ardından gözaltına alınan ve gözaltında öldürülen Hayrullahoğlu' nun mezan Kulaksız Kimsesizler Mezarlığı'nda bulunuyor. Özden'den birlik çagrısı • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi (CDP) Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, Atatürkçülük, uJusalcılık ve solun kimsenin elinde olmadığını belirterek, bu konularda ödün vermeyecek herkesi birleşerek tam bir muhalefet oluşturmaya çağırdı. Özden, dün yaptığı yazılı açıklamada, 3 Kasım seçimi sonrasmda demokrasiyi kazandıran laik cumhuriyete ve çağdaş düzene karşıtlıklanyla bilinenlerin yönetıminde bir yasama organı çoğunluğu olduğunu bildirdi. Özden, bu gruplarca yapılan çelişkili ve sakıncah açıklamaların ülke geleceğini içeride ve dışanda zora soktuğunu belirtti. kkendenın DfflAP'a saldını • İSKENDERUN (Cumhuriyet) - Hatay'ın îskenderun ilçesinde öncesi gece DEHAP'ın Ulu Cami Caddesi'ndeki binasına saldm düzenlendi. Parti binasının camlan kınlırken, Hatay II Bakanı Yusuf Altaş, "Bizim sabnmızı ölcmek istiyorlarsa bilsinler ki biz kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz" dedi. Ilçe binasına 11 Kasım günü de kimliği belirsiz kişiler kapıyı kırarak girmiş ve eşyalan dağıtıp, bazı dokümanlar ve bilgisayan götürmüşlerdi. AKP lideri 'acil eylem planı'nı açıklayarak Abdullah GüPe 'emanetçisin' mesajı verdi Erdoğan'dan ilkuyanANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - AKP lideri Recep Tay- yip Erdoğan, Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer'in hükü- meti kurmakla görevlendir- diği genel başkan yardımcısı Abdullah Güİ'ü ilk günden uyardı. Başbakanlık'ın koordi- nasyon makamı olduğunu anlatan Erdoğan. "•Sü- rekli iletişim ve koordi- ne halinde olacağız. ak- si takdirde sıkmolar doğabiür" dedi. Er- doğan'ın, acil eylem planının açıklan- masını başbakan olarak Gül'ebırak- maması da birin- ci adamın kendi- si olduğu yönün- de açık mesaj olarak değer- lendirildi. Milletvekili • Cumhurbaşkanı Sezer'in Abdullah Gürühükümeti kurmakla görevlendirdiği saatlerde basm toplantısı düzenleyerek acil eylem planını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuna ve Gül'e "Birinci adam benim" mesajı verdi. seçilme yeterliliği olmadığı için pı ve anlayışm egemen kıhnaca- başbakanlığı genel başkan yar- dımcısı Abdullah Gül'e bırakmak zorunda kalan AKP lideri Tayyip Erdoğan. açıklamalanylaGürün emanetçi, kendisinin ise birinci adam olduğu yönünde net mesaj - lar verdi. Dikkat çeken zamaıüama Erdoğan'ın, Gül'ün Çankaya Köşkü'nde hükümetı kurmakla görevlendirildiği sıralarda 58. hü- kümetin programınm ön adımı olarak değerlendınlen "acil ey- lem planı"nı açıklaması dikkat çekti. Erdoğan'ın acıkladığı planda, kamuda etkin ve katılımcı bir ya- ğı reform çalışmalannın, koordi- nasyon sağlanarak bütüncül bir anlayış ıçinde yürütüleceği vurgu- landı. Başbakanhk'ın koordinas- yon makamı olduğunu vurgulayan Erdoğan. "Hükümetinkuruhna- sını müteakip. Başbakanhk bün- yesüıde icracı kuruluşlar ilgiü ba- kanhklarfleüişküendirilmek su- retiyle Başbakanhk makamı tam anlamıyla bir koordinasyon ma- kamı hafine getirilecektir* dedi. "İletişimsizlik sakınü doğu- rur" Erdoğan. "Acil e>1em planmı neden bugün atanacak başbakan değil de siz açıklr.orsunuz" soru- su üzerine şu yanıtı verdi: "Atanacak başbakan hüküme- tin programını açıklayacakür. Bu partinin acil eylem planıdır. Prog- ram, bu planin daha detayh hali olacakür. AKP hükümeti zaten bizim kabinemizdir. Arkadaşla- nmızın başanh olabihnesi için ne gerekiyorsa o yapdacakor. Hükü- metin başansı partimizin başan- sı olacakür, başansızhğı da parti- mizin başansızuğı olacakür. Bu bakundan aramızda en ufak bir farkh düşünce mümkün değildir. Sürekli iletişim, sürekli koordine halinde oiacağız. Bu işi birfikte ba- şaracağız, aksi takdirde süantdar doğabiür. Bunun bedetini ülkemi- ze, miBetimize ödetmeyeceğiz." Erdoğan, bir yıl içinde yerel yö- netimlerreformunun gerçekleşti- rileceğini, bir ay içinde işkence- nin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla yapılacağı- nı söyledi. Acil eylem planı Kaynaksız projeler dönemi AKP planından satırbaşlari: ^ Program revize edilecek •/ Özelleştirme hızlandınlacak ^ Tek bütçe uygulamasına geçilecek ^ Güçlü ekonomi bakanlığı kurulacak • Madencilik özelleştirilecek • Mali milat kaldınlacak • Enerji ve mazot fiyatlan düşürülecek. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-AKP'nin 1 yıllık öncelik ve pro- jelerini ortaya koyan "kavnaksız'' Acil Eylem Planı açıklandı. Güçlü bir ekonomi bakanlığının kurulması öngörülen planda, IMF'yle yürü- tülen programın ve te- mel makro büyüklükle- rin revize edileceği be- lirtiliyor. AKP lideri Tayvip Er- doğan tarafından dün Abdullah Gül'ün başba- kanlık görevlendirmesi için Çankaya Köşkü'ne çıktığı saatlerde açıkla- nan planda, reel sektör ve tarım alanında ek önlem- lerin alınması öngörülü- yor. Bu çerçevede ma- zot ve enerjideki vergi yüklerinin azalnlması ta- hahhüt edilirken yatınm- cılara bedelsiz arsa veril- mesi ve 6 ay içinde bir konut seferberliğinin başlaölması planlaruyor. 1,3,6 ve 12 aylık vade- leri içeren planda yer alan dığer düzenlemeler de şöyle sıralanıyor: • IMF'yle sürdürülen stand-by anlaşmasına yönelik hazırlıklar hızla yapılacak. Bu görüşme- lerde programın temel çatısını bozmadan mev- cut ekonomik program- da temel eksiklikler ola- rak görülen reel sektör, sosyal politikalar ve ta- rım konulannda IMF ile müzakereler yapılacak. • Güçlü bir ekonomi bakanlığı kurulacak. • Öncelikli olarak ge- çici bütçe hazırlanacak. Makro ekonomik büyük- lükler, yeni koşullara gö- re revize edilecek. • Bütün kamu kurum ve kuruluşlannda norm kadro uygulamasına ge- çilecek, statüler azaîtı- lacak, maaş ve ücret sis- temi sadeleştirilecek ve dengesızlikler giderile- cek, esnek çalışma usul- leri getirilecek. • Hazine Tek Hesabı yaygınlaştınlacak. • İlk bir ay içinde ma- li milat kaldınlacak. • Sayıştay'ın denetim yetkisinin kapsamı, Cumhurbaşkanlığı. TBNtM ve üst kurullar dahil olmak üzere geniş- letilecek. • Yeni bir özelleştirme stratejisi ve takvimi be- lirlenecek. • İlk üç ay içinde, re- el sektöre yönelik teşvik önlemleri yeniden dü- zenlenecek ve teşvikbel- gesi olmaksızın yaünm- lan destekleyen bir ya- pı oluşturulacak. • 3 ay içinde Exim- bank'ın kaynak ve işle- yiş bakımından etkinli- ği arttınlacak. • 3 ay içinde, enerji piyasasının rekabete açü- ması sağlanacak. Elekt- rik faturalanndaki TRT payı kaldınlacak, enerji fıyatı üzerindeki yükler azaltılacak. • 6 ay içinde, konut seferberliği başlatılacak. • TMSF bünyesınde- ki ga>Tİmenkuller satı- lacak, TMSF alacakla- rındaki tahsilat süreci hızlandınlacak. Acil ey- lem plaıunda açılımı Ta- sarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak bilinen TMSF'nin Türk Me\du- at Sigorta Fonu olarak yazılması dikkat çekti. • 6 ay içinde bor işlet- mesi özerk bir yapıya kavuşturulacak. • 1 yıl içinde maden- cilikte özelleştirme çalış- malan sonuçlandınla- cak. • 15.000 km.'likdub- le yol yapun çalışmala- nna ilk altı aylık süre içinde başlanacak. • Doğrudan Gelir Desteği sistemindeki ak- saklıklar giderilecek; yağlı ürünlere doğrudan gelirdesteği veprim sis- temi uygulanacak. • 3 ay içinde hav'van- cılık sektörünün gelişti- rilmesi için acil önlem- ler alınacak, mazottaki vergi yükü düşürülecek. • Bir yıl içinde Tanm Ürünleri Sigortası Yasa- sı çıkanlacak. • 3 ay içinde Ekono- mik ve Sosyal Konsey'in yapısı ve çalışma tarzı yeniden belirlenecek. • Bir yıl içinde; bü- tünleştirilmiş bir sosyal güvenlik ağı kurulacak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@yahoo.com Ekonomi dünyası: Artık söz bitmeli, icraat başlamalı Reel sektör plana temkinli HACER BOYACIOĞLU ANKARA-Reel sektör temsilcileri, AKP tarafın- dan açıklanan Acil Eylem Planı'na temkinli yaklaş- tı. Planda, kaynak sonınu- nun nasıl aşılacağının yer almadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, "Arük söz bitmeli, icraat başla- mah. AKP'nin başansızhk için mazereti yok" görü- şünü dile getirdi. Planda yer alan düzen- lemeleri değerlendıren sektör temsilcilerinin gö- rüşleri özetle şöyle: Türk Sanayicileri ve Işa- damlan Derneği (TÜSI- AD) Yönetim Kurulu Baş- kanı Tuncay Ozilhan: Bana göre iyi hazırlan- mış bir çalışma. Dolayı- sıyla bir an cwe\ uygu- lanmasında fayda var. IMF ile ılgüi stabilizasyon prog- ramında zaten önemli adımlarahldı. Acil Eylem Planı'ndabukonuylailgi- li çalışmalann devam ede- ceği var. Ama esas olan, ül- kenin bir an ev-vel büyüme- ye geçmesi için birtahm adımlar atılmasıdır. ten mutluyuz. Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TlM) Başkanı Oğuz Saocı: Acil Eylem Planı partinin seçim son- rası ortaya koyduğu irade- yi ekonominin düze çık- ması için kullanacağım • TÜSİAD: 1yi hazırlanmış bir çalışma. ASO: Kaynak sorunu önemini koruyor. ÎTO: Sıkıntılan giderecek bir plan. TİM: Ekonomi düze çıkabilir. Türkiye Odalar ve Bor- salarBirliğı(TOBB)Sa- na>T Odalan Konseyi Baş- kanı Kemal Çolakoğhı: Acil Eylem Planı'nın ekonomi ile ilgili kısımla- nnda tam mutabakat halin- deyiz. Ekonomik krizin başladığı ilk gün dile ge- tirdiğimiz önerilerin Acil Eylem Planı'nda görmek- göstermektedir. Istanbul Ticaret Odası (ITO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldı- run: Acil Eylem Planı'nın 3- 4 yıldır çekilen ekonomik sıİantılan giderecek ve AK Parti 'yi bağla\ıcı yönde bir içeriği bulunmaktadır. Planin, hükümet progra- mıyla uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi halinde, bunun, kamuoyunda ıhm- lı ve olumlu bir başlangıç olacağı kesindir. ASO Başkanı Zafer Çağlayan: Yeni kurulacak hükü- met, kendisini bu takvim- le sıkı sıkıya bağladı. Ger- çekten yol uzun, zaman kısa, problemler çok ve bundan sonra söz bitme- li, icraat başlamalı. Veri- len sözlerin yerine getiril- mesinde kaynağın çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. ATO Başkanı Sinan Ay- gün: 3 yıldır komada bu- lunan Türkiye ekonomisi için buplan, yoğun bakım programı olabilir. Türlti- ye'nin kaynak sorununun çözülmesi durumunda, bu planla 1 yıl içinde yürüme- ye başlanabilir. AKPplanında imam hatipler ve türban sorununun çözüleceği belirtiliyor Türban var dokunubnazfak yok ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - "Acil eylem planı"nda imam hatip liseleri ve türban sorununa dönük vaatler yer alırken dokunul- mazlıklann sınırlandınlması ko- nusunda herhangi bir takvim veril- medi. "Dokunubnaznkların kakü- rimasmm 1 yıl icindeki hedefleri ara- anda ounadığnu" anlatan AKP li- deri Tayyip Erdoğan, türban soru- nunun toplumla uzlaşma içinde acele edilmeden çözüleceğini bil- dirdi. Partisinin "acil eylem planrnı açıklayan AKP lideri Erdoğan, bir yıl içinde ilk ve ortaöğretimde reh- berliğin etkin duruma getirilerek mesleki ve teknik eğitime ağırhk ve- rileceğini söyledi. Eğirimin önündeki her türlü en- gelin kaldonlacağım anJatan Erdo- ğan. üniversitelerin özerküğe kavuş- malannm sağlanacağmı ve Yük- sek Öğretim Kurulu'nun yeniden yapıladınlacağım açıkladı. Erdoğan. bir gazetecinin türban konusundaki sorusu üzerineşunla- n söyledi: "Sorunlannhepsinitop- lumsal mutabakada, herhangi bir gerflime neden obnadan çözeceğiz, bunun için aceleci obnayacağız. Bi- liyorsunuzTürkiye'de eğitim çağdaş bir eğitim ohnaktan çıkmışür. Biz- de eğitim yoktur, öğretim vardır. O nedenle meslek Ksesi mezunlan, üni- versite mezunlan kitabi yönden b&- güi, ancakuygulama yönünden bo- cahyor. Eğitim ve öğretimde temel kavramlan oturtmak ve önündeki engeüeri kaldırmamız lazun." Erdoğan, milletvekili dokunul- mazlıklanyla ilgili bir soru üzeri- ne, dokunubnazlıklann bir yıl için- deki öncelikli hedefleri arasında ol- madığmıbildirı'i. POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Uçurumdaki Sessizlik... Kaç yıl geçti aradan bilmiyorum. Serin bir son- bahar akşamıydı... Salvatore Ouassimodo'nun 'aşk türküsü'nü söylüyordun... Saydam bir denize özlem getirmiştin!.. Esmer yüzlere güneşın konduğu saatlerde Jose Gorostiza'nın kadınlannı anlatmaya başlamıştın... "Eksiksizdin sen tüm çıplaklığına sannmış, biror- man yangınındakı ağaçlargibi onurlu ve koruma- sız." Birdeniz kıyısında Yannis Ritsos'u okuyordun... Biliyordun, düşlerin ağırfaşmış dünyasında aşk ve şiirin her şey olduğunu!.. Biliyordun sessizliğin hiçbiryanındagülümseme olmadığını!.. Biliyordun yaşamın ne olduğunu, kuşlann kanat çırpıp havalandığı an yalnızlığın insanı mahvettiği- ni!.. Güneşi vermişlerdi bir gün sana, sonbahar öğ- lesinde düşlerinin mavi sargacını seyrederken!.. Portakal yüklü bir yelkenliyle ayın kömür oluşu- nu seyrettiğin gece, çığlıklar içindeydin!.. Üşümüştün bir Moskova gecesinde. ağaçsız boşluklarda yıldızları ararken... Yıllardır derin uykulara yartığın yoktu, yıllardır Nâ- zım'ın sık sık girtiğı Varşova Bristol Oteli'nde ya- nm kalan sevışmelerı anımsarken... Masmavi çizgilerle bölünmüş bir sabahta kar yağıyordu kirpiklerine!.. Hüzünlüydün her zamanki gibi... • • • Sessizce ağlıyordun... Bir ölüm haberiyle sarsıldığında kendi çocuklu- ğunu düşünüyordun... Denizlenn rüzgârını özlüyordun... Çocukluğunun resimlerınde anneni, babanı arı- yordun... Sessizliğin tam orta yerinde, kendi yazgını örü- yordun: "Güzel alımlı bir görüntüsün sen I Beni kıvran- dıran temel açlığı gideriyorsun I Anlar geçiyor sü- rekli birsarsıntı içinde /Ama sen kalıyorsun, kımıl- tısız kulaklanmda I Yıldızlar yanıyor düşüyor gök- yüzünden, I Ama sen pariayıp duruyorsun gözle- rimde I Tadın senin bir uçurumdaki sessizlik tadı I Duruyor damağımda I Bazen elin tutarken bir bar- dak suyu, I Damahanndan bir ağ olarak göriınü- yor gözüme I Belirsiz bir sisten çıkmış gibi." Kaç yıl geçti aradan bilmiyorum. Uzaklara baka- rak, masalsı gülümsemeler içindeydin. Kendi uğultusundan kaçan bir çağlayan gibiydin... Deniz kıyısında yürüyordun seke seke... Yüreğinde kuşlar kanat çırpıyordu... HırçındınL Delişmendin!.. öğle güneşleri L. Sedar Senghor'un tutkusuy- la büyürken, sen adını bile bilmedığın kentleredoğ- ru yolculuğa çıkıyordun... Çantanda bir mektup vardı... Çıkarıp okudun: "Ama onlar çağıracaklar senı, son anıma kadar, Iki milyar insan içinden seçtiğim seni Çağıracaklar seni, Bir tanem, tatlı beşiğim Canlı yatağım, tatlı gömütüm, Al beni göğsüne! Ne kadar da yüksek kemeri şu sabah aydınlığı- nın Madenlerin kalbinde ordularpariıyor, Gözlerim kamaşıyor aydmlıktan Yitiriyorum sanki Kendi üstümde kanat çırpışı duyuyorum Yüreğimin." • • • Biliyordum, düş görüyordun, eski aşklannı tek tek hatırlayıp denize yakın yamaçlarda saçlannı rüz- gâra veriyordun!.. Biliyordum, sen öfkeli bir kasırgaydın, şimşeğin gürüttüsü gibi haykınp, yağmur camlara vurur- ken birden bire ağlamaya başlardın!.. Gözlerini dikerdin sonra tavandaki ampule!.. Bir leylak çiçeği kadar güzeldin!.. Bir ısırgan otu gibi vahşi!.. Yolunu gözlerdi maden işçileri, karlı akşamlarda, o küçük meyhanelerde sohbetin adı sendin!.. Sendin on sekizinde yürekleri yakan, otuzunda tüm erkekleri dıze getiren!.. Yıllar böyle hızla akıp gıdiyor, bilmem farkında mı- sın? Ben Miguel Hemandez'in 'türkü'sünü söylü- yorum her zamanki gibi!.. Denizde yitip gitmiş bir su kenarında dolaşırken rüzgânn avuçlanmın arasında sıkışmasını nisse- diyorum... "Su kenanna gideceğim sarılıp sana, coşup ta- şacaksın su gibi coşkuyla. Suyun kenarında sevmekiçin senikadınım, gör- mek, kucaklamak, sana sahip olmak muradım." hikmet.cetinkaya(5 cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETtNKAYA 68den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar C U H İ Z İ ı A Y ı n C ı L ı K Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog