Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

17KASIM 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Taksim-Avcılar, Taksim-Bahçesehir Jîalk otobüsleri rnikrop saçıyor İZBl L trtanbullu yurttaşlar, Taksim-Bahçeşehir ve Xaksim-Avcılar arasında çpslçan ild katlı halkoto- b»üserinin pısliğinden şi- kâyrtçi olduk- l a r m belırtti- ler. Dtobüsle- r i n ç temizli- ğint hıç dık- lcat edilmedi- ğrinı belirten yurtaşlar, kol- tırkhrdan ko- lcularyayılma- y a bışladığını söybdiler. Taksim- Bahçeşehırve • İki katlı halk otobüslerinin iç temizliğine dikkat edilmediğini söyleyen İstanbuUu yurttaşlar "Bunlann mekanik bakunlanda iç bakımlan gibiyse tehlike çok büyük " diyorlar. ettığinı söylediler. Oto- büslerin artık mıkrop sa- çar bir hale geldiğini an- latan yurttaşlar "Araçla- nn iç pisiiği insan sağliğı- ıu tehdit eder haJe geldi L tnanz bunlann meka- nik bakımlan daiçbakunla- ngibideğildir. Yoksa tehlike çok daha bü- yük7 ' diye ko- nuştular. lETTlstan- bul Işletme Şube Müdür- lüğü yetkilile- ri ise konuya ilişkin olarak "Otobüslerin . Takfim-Avcılar hatlann- da yolcu taşıyan iki katlı *Özd HalkOtobüslerTnı kullınan tstanbullular. otobüslerin iç temizliği- ne h_ç dikkat edilmeme- sinin halk sağlığıru tehdit denetimini periyodik ola- rak yapryoruz. Hatta ce- za kJestiğûııiz araçlar da oluyor. Ancak söz konu- su bakmüar biraz da oto- büs işletmecisinin elin- de" dediler. CNR'da Güvenlik Fuan açıldı • İstanbul Haber Servisi - "Güvenlik ve Polis Ekipmanlan" fuan CNR'da başladı. Çeşitli özel güvenlik firmalannın katıldığı, ürünlerini sergilediği fuarda Emniyet Müdürlüğü de polisin suçla mücadelede kullandığı ekipmanlan yurttaşlara tanıttı. En çok ilgiyi özel eğıtimli polis köpeklerinin çektiği fuarda savunma amacıyla kullanılan ve öldürücü olmayan silahlar da tanıtıldı. Fuarda, yurttaşlar çeşitli silahlan yakından tanıma firsatı buldu. Antalya'da kemik parçaları • ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya'da Çankaya Mahallesi 3671*Sokak'taki tel örgülerle çevrili boş arazi içinde, bir kadına ait olduğu öğrenilen kemik parçalan bulundu. Arazide oyun oynayan çocuklann bulduğu kemik parçalannı inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kemiklerin en az 1 yıllık olabileceğini belirttiler. PoNs memuru meslektaşını vurdu • İstanbul Haber Senisi - Kartal'da, sılahla oynayan polis memuru, meslektaşının ölümüne neden oldu. Cevizli Karakolu'nda meydana gelen olayda, polis memuru Onur Altun, yanında bulunan arkadaşı Hasan Aydın'ın silahını aldı. Altun'un elindeki silahın ateş alması sonucu Aziz Oray, göğsünden yaralandı. Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldınlan Oray, yapılan müdahalelere karşın kurtanlamadı. Kaçak eser openasyonu • UŞAK (Cumhuriyet) - Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyon sonucu Geç Roma dönemine ait 65 som altın sikke ele geçirildi. Olayla ilgli 4 kişi gözaltına aluıdı. Uzmanlar, sikkelerin varlıklan bilinen, ancak öraekleri bir türlü ele geçirilmeyen Roma tmparatorluğu 2. Thedosyus, Honoreus ve Honorie adındaki imparator ve imparatoriçelere ait olduğunu açıkladı. RAF kupucularının beyjnleri kayıp • BERLtN (AA) - Almanya'da 7O'lı yıllarda çok sayıda saldın düzenJeyen Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) kurucularından Andreas Baader, Gudrun Ensslin ve Jan-Carl Raspe'nin beyinlerinin kayıp olduğu bildirildi. Beyin Araştırmalan Enstitüsü Başkanı Richard Meyermann, teröristlerin beyinlerinin Der Spiegel dergisinin yaprığı bir araştırma kapsamında bu yılın yazında arandığını, ancak bulunamadığını söyledi. Mektup trafjği azaldı • ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü'nün yurtiçi ve yurtdışı toplam mektup trafîği, son 5 yılda, yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. PTT Genel Müdürlüğü yetkililerinden alman bilgiye göre, 1998 yılında 1 milyar 31 milyon 205 bin olan mektup sayısı, 2001 'de 858 milyon 190 bine, bu yılın eylül ayı sonu itibanyla 540 milyon 980 bine düştü. Köyde güneş enerjisi • ANKARA (AA) - Ankara yakınlannda çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin kuracağı Güneşköy'de her şey güneş enerjisiyle çahşacak. Yapılann ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su temini ve elektrik üretimi için güneş enerjisi sistemleri kullanılacak. • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftakı çekilişinde şanslı numaralar, 19,26, 27,36,41 ve 45 olarak belirlendi. 6 bilen olmadığından 572 milyar 976 milyon 850 bin liralık ikramiye bir sonraki haftaya devretti. 5 bilenler 1 milyar 59 milyon, 4 bilenler 9 milyon 900 bin'er, 3 bilenler ise 1 milyon 50 bin'er lira ikramiye alacak. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Bir bölüğe yetecek askeri malzeme Silah kaçakçılan gümrüğe takıldı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Gürcis- tan'dan gelen Türk pla- kah bir TIR'da 24 çeşit silah ve mühimmat ele geçirildi. Devlet Bakaru MehmetKeçecfler, silah- lann bir bölü- . ğü donatabi- leceğini bil- dirdi. Türközü gümrük saha- sında Güm- rük Muhafa- za ekiplerinin, ihbar üzerine Gürcistan'dan gelen Davut Yorulmazyö- netimindeki ^•Türközü gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ekiplerinin bir TIR'da yapaklan aramada,çok sayıda bomba, mayın,TNT kabbı, tank silahı ve lav silahı ele geçirildi TIR'da yaptıkları ara- mada, kamyonun dorse zemini ile ait taban ara- sında gizli bölmelerde saklanmış "bir bölüğü donatmaya yetecek mik- tarda" silah ve mühim- mat ele geçirildi. Yakalanan silah ve mü- himmat arasında 10 adet geri tepmesız tank sila- hı. 7 adet lav silahı, 2 adet Bixi, bir adet Kanas mar- ka makineli tüfek, bir adet Kalaşni- kof rüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, bom- ba, bomba atar, mayın ve TNT kalıpla- n bulunuyor. Devlet Ba- kanı Mehmet Keçeciler'in makamından yapılan açık- lamada, silah kaçakçılı- ğıyla ilgili soruşturma- nın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi. Keçeciler, silahların bir bölüğü donatabile- ceğini kaydetti. Dini ve kültürel altyapı sorunu yaşanan Türkiye'de donör sayısı dünya rakamlannın çok altında Organnaldindeöncü EgeYUSUFÖZKAN İZMİR- Organ naklinde Türkiye'yi Ege ve Akdeniz ayakta tutuyor. Organ bağışı konusunda dünya ortalamalan- nın çok altında kalan Türkiye'de, dini ve kültürel altyapıyla ilgili sıkıntılar aşı- lamıyor. Toplumsal duyarlılığı nedeniy- le Ege'de farklı bir görünüm ortaya çı- karken ülke genelinde nakil bekleyen hastalardan çok azı bu şansı yakalaya- biliyor. Yunanıstan'da her 1 milyon kişiden 5 'i, organlannı bağışlarken Türkiye'de • Yunanıstan'da her 1 milyon kişiden 5'i organlannı bağışlarken Türkiye'de bu oran milyonda 1.7'leri yeni yeni buluyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2001 yılı verilerine göre, böbrek nakli bekleyen toplam 4526 kişiden ancak 491 *i bu şansı yakalayabildi. bu oran milyonda 1.7'leri yeni yeni buluyor. Sağlık Bakanhğı'nın 2001 yı- lı verilerine göre, böbrek nakli bekle- yen toplam 4 bin 526 kişiden ancak 491'ibu şansı yakalayabildi. Yine ay- nı şekilde karaciğer nakli içın sıra bek- Ieyeff414 hastadan 108'i, kalp bekle- yen 199 hastadan 27'si, kornea bekle- yen 4 bin 510 hastadan 1267'sine na- kil yapılabildi. 2002'inin ilk 10 ayın- da da, 79 kadavra donörden 227 organ nakli gerçekleştirilebildi. SSK Izmir Eğitim Hastanesi Organ Nakli ve Araştırma Merkezi'nden Op. Dr. Ahmet Nart, çalışmaya başladık- lan 1997 yılından bu yana toplam 99 nakil gerçekleştirdiklerini belirterek en büyük sıkıntıyı donör bulmakta ya- şadıklannı söyledi. Ege ve Akdeniz'in Türkiye'yi organ naklinde ayakta tu- tan bölgeler olduğunu vurgulayan Nart, *Buvdiçmdenaklerin yüzdeSTini can- hdan,yüzde 45'inikadavradanyaptık. Türldyegenelinde hemen hiç kimse or- ganuu bağışlamak istemiyor ama özel- likle Ege, duyarhlığryla bu konuda öne ç.ıkr/or" dedi. EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üye- si Doç. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun da na- kil sayısının artması için yapüması ge- rekenleri şöyle özetledi: u Her şeyden önce bu konuda toplu- mun bilinçlendirilmesi gerekhor. Di- yanet tşleri BaşkanhğL, dini açıdan bir sakınca olmadıgı ve aksine destekleyi- ci yönde açıklama yapmasına karşin, toplum inanç, kültür ve ekonomik alt- yapısuıuı zavıf ounası nedeniyle bağış yapnuyor. Yıflar geçtikçe gereksinim du)~an kişi savısı artmasına karşın, ba- ğışİayıa sayısı yerinde savıyoc" OzeDikle interneti kuOanan acente ve işletmeler mümkün olduğu kadar çok turisti Türkiye'ye çekmevi planlr> or. İşletmeler ve seyahat aeenteleri ise gelecek yıhn hazırhklanna şimdiden başladı. ,\ntah a Dedeman OteTde nargik köşesi açıldı. tşletmecüiğini PmarGökçe'nin yapüğı Dedeman Ne\^en Sema\er venargüe köşesinin açıhşına çok sa>ıda ünlü manken de kaüldı. (Fotoğraf: AA) UNESCO'dan ödül Kuçuradi'ye şerefmansiyonu Turizmci sanal dünyayı seviyor GÜRSU KUNT ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tu- rizm Işlermeciliği ve Otelcilik Yükseko- kulu'nda yapılan bir araştırma, seyahat acentelerinin bilişim teknolojisinden yüz- de 89 oranında yararlandığını ortaya koy- du. Tunzmciler özellikle ınternet kullanı- muun, ucuz tanıtım, iletişim maliyetinin düşürülmesi ve kurum prestijinin artması yönünde etkili olduğunu düşünüyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Işletmeci- liği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda Radva Bato Çizel, doktora tezinde "İletişim ve bü- gi teknolojilerinin turizm dağıtım kanalia- n üzerindeki erJdleri" konusunu ele aldı. Araştırmaya göre, turizm acentelerinin yüzde 57'si 1-5 yıldır bilgi teknolojisinden yararlanırken sistemi daha çok rezervas- yon alunı, elektronik iletişim ve kayıtların bilgisayarda tutulması konusunda tercih ediyor. Tanıtım ve pazarlama alanında ise acentelerin sadece ^ d e 51'i sistemi sü- rekli kullamyor. Acente sahipleri aynca bilişim teknolo- jileri kullanmanın alacak takıbinden çalı- şan motivasyonunun yükselmesine, imajuı değişmesinden verimliliğin artmasına, pa- zar payı ve müşteri çeşitlihğinin değişme- sine kadar pek çok konuda etkili olduğuna ınanıyor. Antalya ve yöresindeki acentele- rin yüzde 85'inin web sitesi bulunuyor. Acente sahipleri internet aracılığıyla hem ucuz hem de etkdli tanıtım yaptıklannı ifa- de ediyorlar. Acenteler bilgi teknolojisini kullanmak için ortalama 10-25 bin dolar ara- sında yatınm yaparken sistemden yarar- lanmayanlar, gerekçe olarak eğitimli per- sonel ve altyapı eksikliğini gösteriyor. PARİS(AA)-Merkezi Paris'te bulunan Birleş- miş Milletler Eğitim, Bi- lim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Türk felse- feci Prof. Dr. İoanna Ku- çuradi'yi şerefmansiyo- nu ile ödüllendirdi. Ha- cettepe Üniversitesi Fel- fese Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kuçuradi, UNESCO'nun 2002 tn- san Haklan Eğitim Ödü- lü için aday gösterilmiş- ti. Prof. Dr. Kuçuradi, Türkiye Insan Haklan Eğitimi 10 Yıh Ulusal Komitesi 'nin de başkan- lığını yapıyor. UNES- CO'nun 2002 yılı Insan Hakları Eğitim Ödülü, Meksika'dan, "Academia Mericane de Derechos Humasons" adlı kurulu- şa verildi. UNESCO, Prof. Dr. Kuçuradi'yle birlikte, Güney Afrika In- san Haklan Komisyo- nu'nun ilk başkanı Nya- meko Barney Pityana ve Çinli bir sivil toplum ör- gütünü de şeref mansi- yon ödülüne layık gör- dü. Insan haklan eğitimi ödülleri, iki yılda bir ve- rilivor. Aksakoölu ve Ağzıtemiz Nusret Fişek ödülleri Izmir'e GENEL MERKEZE TEPKİGÖSTERDİLER ADD Izntir Merkez Şubesi kendinifeshetti tZMÎR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Atatürkçü Düşünce Der- neği (ADD) tzmir Merkez Şube- si, yönetim kurulunun isteğiyle toplanan olağanüstü genel kurul karanyla tasfıye edildi. Merkez şu- benin son Yönetim Kurulu Baş- kanı TamayKaraman,Atatürkçü- lük adının arkasına saklanarak yapılan uygulamalann yanlışlı- ğını gördülderini ve genel merke- ze mesaj vermek için fesih yolu- na gittiklerini söyledi. Karaman. "Tavnmızın genel merkezde şok etkisi yararmasını istiyoruz. Atatürk adının kullanı- larak kişisel hesaplar yapıhnası- nı kabul etmrvoruz" dedi. Tamay Karaman. "Birderneğe Atatürk'ün adı verilmenıeJL O he- püıüzin lideri Ancak baa insan- lar Atatürk'ün adını kullanarak siyasi rant peşinde koşuyoriar" diye konuştu. 'SULH MAHKEMESINE BlLDtRlN' ÇelikeVden savcılara 'aile içişiddet' uyarısı ANKARA (CumhuriyetBüro- su) -Adalet Bakaru Aysel Çetikel, savcılann, aile içi şiddet kullanıl- dığının öğrenilmesi durumunda şi- kâyet aramaksızın derhal sulh hu- kuk mahkemelerine bildirimde bulunmalannı istedi. Çelikel, cumhuriyet başsavcı- lıklanna gönderdiğı genelgede, şunlan kaydetti: u Aflenin Korun- masına Dair Kanun kapsamın- da, aile içi şiddete maruz kalındı- ğuunöğrenilmesi durumunda,bu konuda herhangi bir şikâyet de aranmaksızuı derhal sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulu- nulması. mankemenin tedbirleri iceren koruma kararuun verflme- si halinde. kararın kanumın ama- cına uygun olarak infazının sağ- lanabilmesi için koDuk birimJe- riyle sıkı işbuüği kurulması ko- nulannda gereken özenin gösteril- mesini rica e^erim." OZANYAİTVIAN tZMİR - Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Ödü- lü'ne bu yıl 'haDi sagiığı hizmeti' da- hndaProf.Dr.Ga- zanfer Aksakoğhı, 'halk sağhğı bih- mi' dalında da Prof. Dr. Meitem Ağzıtemiz değer görüldü. Prof. Dr. Gazan- fer Aksakoğlu, u Ben daha büyük bir ödülü öğrenci- Kk vıDanmda Nusret Fi- şek'in öğrencisi olarakel- deettim''dedi. "Yapöğı- mız tüm çalışmalar hoca- mızın bize ögrettiklerinin yansımasıdır" diyen Ak- M. Ağzıtemiz sakoğlu şunlan söyledi: "Ortada bir ödül varsa, bu hocanuzındu". Bi- ze sürekn, 'Kafa- sındakibilgiyiuy- gulamayan, sutın- da kitap taşıyan eşektenfarksızdır' derdi. Bu bilinçle meslek hayatına aüldık. lnsanı bir bütün olarak gör- meyi Fişek'ten öğ- rendik." Prof. Dr. Mel- tem Ağzrtemiz ise "Bu başannın en anlamlı yanı, Nusret Fi- şek'in adını taşımasL Çün- kü Türkiye'ye halk sağb- ğıabnmdaen büyük emek harcayan Idşinin ödühınü aldık." diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog