Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönerrneni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safim Alpasbn#Sonjmlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürii: HakanKara İstıhbarat Cengiz Yıldınm 0 Ekonomı: Öz- lem V iizak # Kültür Egemen Berköz • Spor: Abdülkadir Yücelman* Makakler Sami Ka- raören 9 Düzeltme. Abdullah \ azıcı 9 Bıl- gı-Belge: Edibe Buğra 9 Yurt Haberlen: Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcisı. Güray Öz Yaym Kuıulu: İlhan Selçuk (Baş- kaıî), Emre Kongar (Danışman). Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner. İbrahim Yıİdız. Orhan Bursalı, Musta- fa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsilcısı: Mustafa Balba\ Atatürk Bulvan No: 125. Kat:4. BakanhklanAnkarâ Tel 4195020(7 hat). Faks:41950279tzmırTemsilcısı:Serdar Kızık. H.ZıyaBl\ 1352 S.Z 3 Tel: 4411220, Faks 4418745 •AdanaTemsilcisı ÇetinYiğenoğlıı, tnönuCd 119 S.No:I Karl.Tel 363 12 11. Faks. 363 12 15 Müessese Vlüdurü Erol Erkut 9 Koordınatör Ahmet Korulsan 9 Mu- hasebe: Bülent Vener9 tdare Hüseyin Gürer 9 Satış: Fazilet Kuza REKL\M: P.M. Lld. Şti. • Genel MudurGüIbin Erduran#K.oordınator Reha Ijıtman • Genel Mudurt rd Se\da Çoban # Fmansman Mtiduru Çetin Erduran Tel 0212 514 0" 53- 513 8460-61. Faks 0212 513 8463 Yayunlayaa: Yenı Gün Haber Aıansı Bas:n \e Yavıncıhk A Ş. Baskı: Sabah Yaşıncılık \ Ş Tüikocaâı Cad 39 41 Cajali>ğlu 34354 lstanbul PK 246 - Sırkecı 34435 i»unbul Tel (0.212) 512 05 05 (Mhat) Faks (0 212)513 85 95 17KASIM2002 lmsak. 5.15 Güneş. 6.46 Öğle: 11.56 tkındi 14.28 Akşanr 16.53 Yatsı: 18.17 W0RLD KİT MAGAZtNE 10 SAYFASINIAYIRDI İstanbul'un güzelliği Amerikan dergisindeANKARA (ANKA) - Kasım sayısında Istanbul'u tanıtan ABD'nin etkin magazin dergisi, "VVoridKidMagaane", bütün ABD yurttaşlannı kenti gönneye çağırdı. Dergi kasım ayında yayımlanan son sayısının 10 sayfasını Istanbul'a ayırdı. Yoğun olarak Istanburun tarihı işlenen dergideki yazılarda, kapakta da istanbul'un fethini simgeleyen fotoğrafa yer verildi. Dergi, • Defgi, îstanbul'u herkesin hayran olduğu bir ^aman makınesi olarak tanımladı. îstanbul'u "Her zamanda herkesin hayran olduğu bir zaman nıakinesi" olarak tanımlayarak okurlara Istanbul'da "Geçmişi bizzat yaşavin" çağnsı yaptı. "Ddkrtayı birieştiren ve tarihiyle dünyanın eşsiz mekânı İstanbuTda Amerikahlann. Türk insaıunm tarihten gelen misafirperver anlayışryla riiya gibi bir tatü geçjrecekleri" de dergideki yazılara yansıdı. BÜYÜK OKYANUS ÜZERÎNDE DENEME UÇUŞU Japonya kendi uzay mekiğini yaptı Ta>lan d'mkuze>doğusundakiSurine>afctinde y J her>Tİnlfes<h^idüzcnleımw.FestivaldeTav1aııd- hlar fıllerin üzerinde futbol oynuyor, yerde yatan gönüllülerin üzerindenfiUergeçivor. Ta- bii, fılin yerdekinin üzerine basması ya da es geçmesi de gönüllünün şansına kalrnış. (AP) TOKYO (AA) - Kendi uzay mekiğini geliştirmek için çahşan Japonya'nın ürettiği model uzay aracııun, Büyük Okyanus üzerindeki deneme uçuşunun başanyla tamamlandıgı bildirildi. Insansız aracın 18 dakika süren deneme uçuşunun, Japonya Ulusal Uzay Kalkınma Ajansı fKASDA) ıle Ulusal Havacılık Laboratuvan'ndan (NAL) mühendislerin kontrolünde yapıldığı kaydedildi. NASDA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "başanİı denemenin Japonya'ıun kendi uzay mekiğini geüştirme amacına ulaşüğı şeklinde değerlendirilebüeceği'' £ ifadeedildi. Başanh •Şk inişinden önce 5000 metre yükseklikte uçan, 3.8 metre uzunluğunda, iki kanat arasındaki mesafesi 3 metre olan aracm, Uluslararası Uzay Istasyonu'na (UUl) gereç taşmmasında kullanılabileceği belırtıldi. AYCELL'DEN İYİ HABERLER VAR! 31 Ocok 2003'E KADAR UZATILDI. ÜSTELİK, AYCELLİN KAPSAMA ALANI HIZLA GENİSÜYOR. ISDD •AIURALIHATLARDA AYCELL'DEN AYCELL'E U SAAT BOYUNCA 48.000 TL./dk. ^ AYCELL'LE 5 NUŞTUĞUN KADAR ÖDE. ,,URDA i AYCELL'DEN İM OPERATÖRLERE KISA MESAJ 48.000^ TL./mesaj 'IRASİZ HÂTLARDA ORİLE 25 DAKİKA YERİNE 50 DAKİKA KONUSUN. 100 KONTÖR - 5.500.000 TL SABIT ELEFONA 24 SAAT BOYUNCA - 218.00ûT TL/dk. AYCELL'DE 5ABİT UCRET YOKflP S I N I R S I Z D U S U N U N A/cel! bir Türk îelekomönikn'yon A-5 AYCILL ANA BAYİLERİ ISTANBUl Amiy 0712 S90 % % • Sağtılar 0212 433 76 61 • Bahrelıevler 0212 654 58 58 • Baknkoy 021? 543 73 26 • 8«ıfctns 0212 259 57 52 • Bcykoı \ m M'i 13 02 • fn.noni; 0212 'M V 50 • E-,enler 0712 t>U 26 54 • rat.tı 0212 491 15 30 • Gara',manpasa 0212 59-1 10 27 • Güngotcn 0717 504 45 83 • UiHı 0216 348 88 48 • Koıtcl 0716 353 55 56 • KIKIA Cekmeîe 0212 598 33 29 • Maltepe 0216 441 97 31 • Si'Ji 0212 291 41 41 • Umroniyc :/H 523 65 05 • (htudor 0216 4*5 98 97 • Zeylınburnu 0212 665 76 7! • ANKARA Aitmdog 0312 311 85 05 • Conkoyo 0312 419 13 33 • fliın«gul ';'!• 2 215 M 33 • ü«ww 0312 %1 42 00 • I h v d 0312 3İ9 41 57 • Sintm0312 276 57 76 • fenımaUe 0312 337 00 55 • ADANA Scyhaıı0322 457 7077 • K t t i ' 0222 325 00 10 • ANTAIYA Alanya 0242 519 05 05 • Kepez 0242 346 60 60 • Konyaaltı 0242 228 58 41 • Murotpoyı 0242 744 55 56 • BURSA •l-;-jfer"üM4 452 46 36 • Otmgngoz 0224 224 14 50 • Yıldırm 0224 326 94 50 • İZMİR Bornova 0232 343 70 00 • Buta 0232 452 95 96 • Koıs.yoko j232 364 74 00 • Konok 0232 446 25 05 • MUĞLA Mormariî 0252 413 56 66 • Ayrtca Turk Iclekom bayilerınde. •, «3t7ipcrr/5,31 Ocnit 2003*e Vtm geçerife Fiyoîteo KDV dohıl, ÖİV hoMlit. AL GÖZÜiVI SETREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Vay benim üniversitelim www.aycell.com.lr Müsteri Hizmelleri 444 1 505 Hemen her genç ınsan için üni\ersite çekicı bir altın to- pa benzer. Okullara gidersın. sınav lara gırersin ve çok zor- lu bir uğraştan sonra arttk iini- versitelisındir. Kendıni yetiş- rireceğin yer burasıdır. kaıdi- ni gelecek için burada biçim- lendıreceksindir. Heyecanlı, biraz da ürkek üniversite ka- pısından içeri girersin. Yeni dostlar, yeni aşklar için girer- sin o kapıdan içeri. Hayaünın en gûzel yıllan burada geçe- cektir. Öyle bilirsin. Hayır şimdilerde üniversi- te öğrencisi olmak, o güze- lım altın topla oynamaktan çok farklı bir şey. Çok yıpra- ncı bir şey. Ne hayaller var. ne dostluklar. ne aşklar. Nasıl olur demeyin? O\le. çünkü şimdi hayat. ünıversiteli genç için inanılmaz derecede zor. Çünkü hemen hepsi. özelle- regirenlerdışında,açlıksını- nndaki ailelenn çocuklan. ,AJ- lelerin onlara \erecek bir oto- büs parası bile yok. Oysa on- lar kitap almak istiyorlar, si- nemaya gitmek istiyorlar. bir kahvede saatlerce orurup ha- yatı ve aşkı tartışmak istivor- İar, ama bunu yapacak para- lan yok. Içinizden abarrrığımı. yok- sulluk edebi\ r atı yaptığımı dü- şünenler \-ardir. Hayır, bugün- lerde en son yapmak ıstediğim şey yoksulluk edebıyatı. Ama gerçek bu. Onnersıteli genç insanın aılesı ve kendisi bü- yük çoğunlukla açlık sınınn- da. Çünkü gördüm: bir rast- lantı sonucu 50 mılyonluk bir burs için yüzlerce genç insa- nın başvurduğunu gördüm. Onlann hayat hikâyelerini dın- ledim ve o günden bugüne içim acıyor ve doğrusu bu ül- keden hiç de umutlu değil im. Sız hiç tam bir günü, tek bir simit yiyerek geçirdiniz mi? .\ma o geçinyor. Çünkü sade- ce sımit için parası var. Bütün gün okulda olması gerek; yok- lamalar. sınavlar var. Ve o bü- tün bugünü bir tek simitle ge- çirecek. Siz hiçbir ayakkabıyı de- falarca tamir edıp giydinız mi? Üstelik ayakkabının altın- da kocama bir dehk var ve ar- tık yama tutmuyor. Yolda yii- rüyorsunuz. yanınızda güzel bir kız arkadaşınız var. Saç- lan. gözleri aşkla dolu. ama siz onunla konuşamıyorsunuz bile, çünkü cebiruzde onu her- hangi bircafeye davet edecek pararuz yok. Ustelik ayakka- bınızın altındaki deliği tam yüreğinizde hissediyorsunuz. Ümut yok. bu kıza '"hoşça kal" diyorsunuz ve uzaklaşı- yorsunuz. Kırgtn. örselenmiş bir yüreği yanınızda taşıya- rak. O hemen herkesm riiyası bir okula girmeyı başardı. En zor, en önemlı sinema okul- lanndan bırinde okuyacak. Aile Diyarbakırlı, gencecik kızlarını sınemacı yapmak içmellerinden gelerti yaptılar. Ona biryurt bulundu. ona giy- siler alındı. Bütün bunlar ya- pıldı. En çok da kardeşleri okusun dıye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni üçüncü sınıfta terk etmek zorundakalan ağa- bey canla başla uğraştı. O oku- madı, kız kardeşi okuyacak. lyi bir sinemacı olacak. ken- di ülkesinin. kendi ynrdunun fılmlerini çekecek. O ve o za- man ağabey. kardeşiyle övü- necek. "İşte" diyecek. "o fil- mi çeken kız var >a, şu kara kaşlı kara gözlükı/, benim kız kardeşim." Ama sinemacı olmak zor. Sadece okul yetmez sinema- cı olmak isteyene. Bol bol okuyacaksın, bol bol sinema- ya gideceksın. saatlerce mü- zik dınleyeceksin. dil öğre- neceksin. uzun zamanlar bo- yunca insanlarla tanışacak- sın. Bütün bunlar için para gerek. Kendıni beslemek için de para gerek. Ağabeyin göz- bebeği kızcağız telaşİı, ürkek tstanbuldadolaşıyor. Birşey- leryapmalı. herhangi bir yer- de çahşamaz, çünkü okul tam gün. Öyleyse belki bir burs. ne kadar olursa olsun, bir ca- fede oturmak, bir sınemadan içeri girebılmek için bir küçü- cük katkı. Abartmıyorum. bütün bun- lan gördüm. en kötülere da- ha sıragelmedi. îstanbul'u sel götürmüş. dere boyundaki ev- ler su altında; bir arkadaşı- mın işi gereği birlikte su ba- san evlere gidiyoruz. Eşyala- nn durumundan. çamurlu so- kaklardan söz etmek istemi- yorum. Gecekondulannı düz toprak olduğu için dere yata- ğında yapan bu insanlara bi- raz da kızgınım. sankı başka olanaklan varmış gibi. Işte derme çatma bir şe\ yapıp içı- ne girivermışler. fşin gücün hiç olmadığı Kars'tan sonra burası onlar için bir iş cenne- tı olmuş. Çocuklann büyük kısımı pazarda yük taşıy or. li- mon satıyor: yetişkın erkek- ler çoğunluk kahvede ve ka- dınlargündelikçi. Bilinen bir manzara. ama bir başka şey görüyorum ve gerçekten o gün nasıl dellenmedım şaşı- yorum. Çamurun ortasında yırmı yaşlannda genç birerkek. elın- de bir bilgisayar kasası öy le- ce duruyor. Hayır durmuyor. bir kediyi sever gibi bılgisa- y ar kasasını okşayarak onun- la konuşuyor. Kimselere aldır- dığı yok. sadece kasayla ko- nuşuyor. Usulca yaklaşıyo- rum, konuşmalannı az buçuk duyacağım bir mesafede du- ruyorum "HadL ne olur ça- lış. ne olur Allahım ona bir şey olmamış olsun. Ona bir şe\ obnasui—" Şaşkınım, ne olur- sa olsun diye düşünüp yanı- na gidiy orum. Ağlıyor. bu bil- gisayar onun hayatıymış, an- nesinin çalıştığı ev in beyi v er- miş bunu ona, deliler gibi se- vinmiş aldığmda, çünkü çok ihtiyacı varmış. okulda bilgi- sayar kullartmaya ayda bir sı- ra gelmiyormuş. o da ıyi bir muhasebeci olmak istiyor- muş. ama şımdi... Yapacak hiçbir şey yok. Ça- resizlik içınde "Belki bir şey olmamışör" diyorum ve onu bilgısayar kasasıyla baş başa bırakıp oradan aynlıyorum. İçim yanıyor ve bu yangın haftalar geçse de aynı biçim- de sürüyor. Işte böyle: üniversite öğ- rencilerinin genel manzarası bu. Eskiden birmemurun. bir emeklinın çocuğu başanlıy sa okuyup bırmeslek sahibi ola- biliyordu. hatta bazıları sınıf bile atlıyordu. Ama artık şu gerçeğı kabul etmek gerek, tıpkı sağlık işınde olduğu gi- bi eğitimde de parayı v eren en ıyisini alıyor. diğerlen mi? O büyük çoğunluk mu? O bek- liyor. seyreyletsü(Syahoacom
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog