Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2002PA2AR 20 SAGUK Salonlar değişik alternatiflerle canlı ve dinç bir bedenle yaşamı daha eğlenceli kılmanın yollannı gösteriyor Şimdimoda sporyapmakAYŞEYELDIRIM Sporun zayıflıkla eşdeğer tutuldu- ğu günümüzde kulüpler de modaya uyarak çeşitli altematifler sunmaya başladı. Gündelik yaşamın yorucu tempo- su ile kötü beslenmenin yarattığı stres ve sağlıksız bir bedenden zinde, dinç biryapıyakavuşmak aslında sanıldı- ğı kadar da zor değil. Ekonomik kri- ze karşın son yıHarda neredeyse so- kak aralanna kadar yayılan spor sa- lonlan hemen her yaşa, her metabo- lizmaya ve her keseye uygun sundu- ğu egzersiz programlanyla yaşamı daha canlı ve eğlenceli kılmanın yol- lannı gösteriyor. Fitness, aerobik, step, yogabutt, spinning, yogafit, povver body, show time, cardio step, total body, core bo- ard gibi adlan da olsa temelde bütün spor egzersizlerinin hedefi aynıdır. Kalbin atış hızını arttırarak yağlan yakmak ve bedensel gücü yükseltmek. Kimi programlarda sadece beden gü- cü veya aletler kullanılırken işi daha eğlenceli hale getirmek ve ilgıyi art- tırmak için bazı egzersizlere toplar, ipler, çeşitli platformlar, yoga ve dans hareketleri katılıyor. Hızlı kilo Kaybı yantış Kadınlann kendi bedenlerine ba- kışı mankenlerin ön plana çıkanldı- ğı televole türü magazinciliğin gün- delik yaşamagirmesiyle değişti. Her ne kadar mankenlerin çoğu estetik operasyon yaptırmış olsa da öncelık sağlıktan inceliğe verilmeye başlan- dı. Doğal olarak spor salonlanna yö- nelenlerin taleplerınde de zayıflık ilk sırayı aldı. Spor hocalan ise bu an- layışı eleştiriyor: "Herkes güzel bir vücudu olsun ister. Ama bunun nasıl yapıldığı önemlidir" diyor Golds Gym'in yöneticısi Cem Erenoğlu ise şöyle devam ediyor: "Çok hızlı verikn Idloyla elde edi- len zayıfhk sağhkb değildir. îleride daha büyük sorunlara yol açar. Oy- sa dengeti beslenmeve sporla elde edi- len başan, kaücı ve sağlıklı bir bede- ni getirir." Isveç'te konusunda eğitim alan Ere- noğlu, sadece Türkiye'de değil, son yıllarda birçok AvTupa ülkesinde de spora bakışın sağlıktan önce zayıfla- ma olarak görüldüğünü anlatıyor. An- cak Türk toplumunun özellikle de e\T kadınlarının bu konuda oldukça tem- bel olduğunu vurguluyor. Salona ge- len "erkeklerin kasyapmak'", "kadm- lann ise bel ve basen incettmek" iste- diklerini söylüyor. Sporu bir yaşam biçimi olarak görenlerin oranının ol- dukça düşük olduğunun altını çizen Erenoğlu, salonlara ilginin özellikle ocak, nisan ve mayıs aylannda arttı- ğını belirtiyor: Plaj grubu "Ocak ayuıda gelen grup yazm al- ctağı küolanverip > ı aza ince ginneyi he- defliyor. Nisan ve mayıs aymda gelen grup ise plaj grubu'. Onlar plajda güzelbir vücuüa dolaşmak istiyorlar. Ancak bunlann yüzde 9O'ı başansız ohıyor." Erenoğlu, sporla zayıflamak iste- yenlere haftada yanm ile 1 arasında kilo vermelerini tavsiye ediyor. Kon- disyon aletleri ve ağırlıklarla yapılan fitnessın yanı sıra aerobik, step, ta- ebo (aerobik ve gölge boksu) ve ai- kido egzersizlerinin verildiği Gold's Gym'de 4 fitness, 5 aerobikhocası gö- rev yapıyor. 20 yıldır Mecidiyeköy de sporseverlere hizmet veren Gold's Gym'de aikido hariç diğer program- lar, gün sınırlaması olmaksızm altı ay- lık üyelik 295 milyon lira. (Tel: 217 11 10) Alçak ve yüksek tepkl Aerobiğin temelinin Hi-low im- pect (alçak ve yüksek tepki) olduğu- nu söyleyen Flash Gym'in hocası TulyaÇakır, "Amaç, egzersizyapılan ortamda oksijene muhtaç kalmadan (yani nefes nefese kalmadan) hareket etmeyeteneğinigeüştirmektir* diyor. Egzersiz sırasında belli bir ritim tut- turarak temponun arttınlmasıyla vü- cudun yağ yaktığını anlatan Çakır şöyle devam ediyor: "Maalesef spor salonlanna gden- ler bu konuda çok bilinçli olmuyoriar. Kısa sürede nefes nefese yapılan bir çahşmayla hızh kilo verilir gibi yanhş bir anlayış taşıyanlar çoğunhıkta. Oy- sa bilinçli bir cardio çabşmasıyta ken- disini çok yormadan ve sdalmadan uzun vadede kabcı bir zayıfhk elde edflebilir. Bu konuda hocalann da ha- • Adlan birbirinden farklı olsa da temelde bütün spor egzersizlerinin hedefi aynıdır. Kalbin atış hızını arttırarak yağlan yakmak ve bedensel gücü yükseltmek. Kimi programlarda sadece beden gücü veya aletler kullanılırken işi daha eğlenceli hale getirmek ve ilgiyi arttırmak için bazı egzersizlere toplar, ipler, çeşitli platformlar, yoga ve dans hareketleri katılıyor. talan ohıyor. Kendisini iyi yetiştirme- \eagetisrrıeleritakipeüneyenyadaola- ya daha çok ticari açıdan bakan hoca- lar yarardan çok zarar verebilirler." Türkiye'de bu alanda kendisini ye- tiştiren az sayıda hoca olduğunu be- lirten Çakır. Türkiye Cimnastik Fe- derasyonu'nun yanı sıra çeşitli üni- versitelerin ve özel firmalann bu ko- nuda sık sık eğitim seminerleri dü- zenlediğini, dünya çapında isim yap- mış hocalann Türkiye'ye gelip eği- tim verdiklerinı anlatıyor. Çakır, za- yıflayıp form tutmaya, teratmaya ge- lenlerin sıkılmaması için egzersizle- rin biraz da eğlenceli hale getirilme- si gerektiğini söylüyor. Ritmik cim- nastik, step, aerobiğin yanında dans dersleri de alan Çakır, İcoreografile- rinde bunlardan da yararlandığını be- lirtiyor. Flash Gym'in yöneticisi Olgun Ça- kır da spor yapmanın form tutup, stres atmanın yanı sıra sosyal bir fa- aliyet olduğunu belirriyor. Çakır. "în- sanlar günlük yoğun tempoda boğu- hıp gidiyorlar. Oysa salonda beyinle ayırdıklan bir saat boyunca beyinte- ri boşalryor, hem güçjü vegüzel bir be- dene kavuşabiliyor hem de daha den- geü bir beslenme alışkanlığı kazana- bffiyonar" diyor. Salona gelenlerin yaş ortalamasının 30 oldueunu sövleven Çakır, ABD ve Avrupa'da ise her yaş- ta insanın mutlaka sporun bir dalıy- la uğraştığını anımsatıyor. 1989 Türkiye Vücut Şampiyonu da olan Çakır. spora ilginin sosyal statü \ e eğitim seviyesiyle de ilgisi olduğunu anlatıyor: "Daha çok, çahşan kesimin flgisinin olduğunu görüyoruz. Oysa her kesi- me göre spor salonu var. Gelir seviye- nize göre ayda 40 milyona da, 350 mD- yona da spor yapabikeeğiniz kulüp- İer bulunuyor." Sıraselviler'de 9 yıl önce açılan Flash Gym'de haftada üç günlük alet- li programın aylık üyeliği 38 milyon. Step ve aerobiğin ise 40 milyon lira. (Tel 249 53 47) Flash Gym'in hocası Tuha Çakır, koreografilerindedans figürierini de kullanryor (solda). Üç eksenli platformla yapılan core board Hillside'in en futulan egzersiz programlanndan (sağda üstte). Golds Gym'de ise yüksek tempolu cardio step dersleri ilgi çekiyor. (Fotoğraflar: t GL R DEMİR) 'dııb' anlayışı yayguılaştı • Her gelir seviyesindeki yurttaşın beklentisini karşılayacak değişik spor salonlannı bulmak mümkün. Üst gelir grubuna hitap eden salonlar ise çok fonksiyonlu kulüp anlayışını ortaya çıkardılar. Son yıllarda gelişen 'sporchıb' an- layışı özellikle gelir seviyesı yüksek kesime kişisel zevkleri de göz önün- de bulunduran programlar sunuyor. Hillside City Glub da bunlardan bi- risi. Etiler'de 1991 yıhndan bu yana sporve rekreasyon alanında servis su- nan Hillside. sporu eğlence ile bir- leştirmeyi amaçhyor. Bünyesinde si- nema. cafe, kuafbr. kurutemizleme gibi işletmeler de banndıran Hillsi- de GYM salon ve step & aerobik stüdyolannda 33 farklı ders sunu- yor. Hillside'da verilen bazı dersler: Yogabutt: Dünyada ünlü fitness eğitmeni Beth Shaw'ın yarattığı Yo- gabutt egzersizinin temel amacı ba- caklann arasına yerleştirilen plastik topu belirli yoga duruşlannda sabit tutabilmek. Egzersizler esnasında kullanılan toplar, odak merkezınde- ki iç kaslan bağımsızlaştınyor ve güçlendiriyor. Ritmik ve canlı bir müzik eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan Yogabutt, temelde yoga esaslanna dayanıyor ve çok enerji harcamyor. 55-60 dakika süren eg- zersiz hem fıziksel hem de ruhsal duruşa hitap ediyor. ILA.T. Core: Gore board egzersiz- lerinin kalça ve bacak bölgelerine ağırhklı olarak uyglandığı, özellik- le kadınlar için ideal bir antrenman. Body Core: tp ve topun da kulla- nıldığı, core board eşliğinde kann bölgesindeki kaslann çalıştınldığı ve dengenın güçlendirıldiği bir ders. Flerible Strength: Doğu'nun yoga felsefesının etkileri ile Batı'nın fizik- sel terapi, dayanıklılık, güç ve kon- disyon gelişiminin birleştiği derste, katıhmcılar yoga egzersizleri ile ruh- sal rahatlama yaşarken ağırlıklarla yapılan çalışmalar sayesinde de be- densel güç artıyor. Cycle Reebok: Genç yaşlı herke- sin rahatlıkla katılabileceği bir ders. Kalbin atış hızını arttınyor, yağlan yakıyor. Kardiyoaerobik bir ders. Ön ve arka bacak, kalça ve yan kalça bölgelerinin çalışmasını sağlıyor. Streching: Vücut kaslannın esnek- liğini arttırarak rahatlamasını sağla- yan ve eklem hareket mesafelerini ge- liştiren bir ders türü. Show Tîme: Farklı dans koreog- rafisıyle yüksek tempolu bir ders. Total Body: 1 saat içinde tüm üst vücut kas gruplannı çalıştınyor. Resist a Ball Butts & Leg Thighs: Dünyada hızla yayılan bu derste 'den- ge topu' kullanılarak kalça ve bacak bölgeleri çalıştınlıyor. Latino \Vinds: Latin dans adımla- nnm ve bunun yanında bale, jazz. dans, aerobik adımlannın kullanıldı- ğı eğlenceli bir ders. Hafta içı 07.00'den 23.00"e kadar, hafta sonlan ise 08.00'den 21.30'a ka- dar açık olan Hillside'da bireysel, ai- le. gündüz ve gençlık gıbı çeşitli üye- lik programlan sunuluyor. (Tel: 0212 257 78 22) SAĞLIKLIYAŞAMAKİSTEYENE SEÇENEK ÇOK Erenoğlu, "Erkekkr kaslı bir vücut istiyor" diyor. Vakko Gym: Merkezde ae- robik, step, spinning, aikido dersleri yer alıyor. Sadece alet- li salondan ya da sadece ders- lerden yararlanılabilir. Haf- tada iki günlük tek salondan yararlanmanın bedeli aylık 140 milyon, haftada üç gü- nün aylık bedeli 175 milyon, hergün gitmenin aylık bede- li ise 245 milyon. Iki salon- dan yararlanacaksanız hafta- da iki günden aylık 175 mil- yon, 3 gün 227 milyon, her gün ise 332 milyon lira. Ku- lübe üç aylık üyelik bedeli 700 milyon, 6 aylık 1 milyar 225 milyon, 1 yıllıkise 1 mil- yar 925 milyon. Öğrenci ve devlet sanatçılanna yüzde 40 indirim uygulanıyor. Tel: 0212 251 15 71.Tak- sim Korukent: Fitness salonun- da bilgısayar donanımlı alet- ler eşliğinde spor yapılıyor. Kulüpte aynca kapalı yüzme havuzu ve saunada bulunu- yor. Kulübe 1 aylık üyelik 145 milyon, 3 aylık 395 milyon, 6 aylık üyelik ise 620 milyon lira. Tel: 0212 274 06 68. Planet Health Chıb: Bilgı- sayar donammlı aletlerin ye- raldığı kulüpte çeşitli fitness programlan uygulanıyor. Body sculpting (tüm vücudu çalıştıran aerobik), fat bur- ning workout (kann, üst vü- cut, bel, kalça ve üst bacağa yönelik aerobik) gibi prog- ramlann yanı sıra kickboxing de yer alıyor. Aynca oksijen odası, fizik tedavi merkezle- ri de bulunuyor. Istediğiniz programa göre size bir fiyat seçeneği sunuluyor. Tel: 0212 257 26 85 Kuruçeşme. Academic Sport Center: Tel: 0216 385 40 82.Fener- yolu. Ayhan Şahenk Spor Salo- nu: Tel: 0212 286 08 42 Da- rüşşafaka Spor Tesisleri Mas- lak. Cab'forniaGym: Tel: 0216 380 59 59. Bostancı Coliseum Yaşam merkezi Tel: 0216 485 00 36. Bey- koz. Enka Tesisleri: Tel: 0212 286 72 14. İstinye Jimsa Sport House: Tel: 0216 455 47 52-Ataşehir. KemerGolfCountryChıb: Tel: 0212 239 78 01 Kemer- burgaz Klassis Golf& Country Chıb: Tel: 0212 727 40 50 Klassis Resort Hotel Kuzey Y ıldızı Kültür ve Spor Merkezi: Tel: 0212 252 67 16. Taksim Majestik Fitness Studio: Tel: 0216 345 88 84. Moda She Fitness Center: Tel: 0216 363 62 95. Selamiçeş- me. SPİNNÎNG VE CORE BOARD Dünya yakından ideniyorSpor salonlan dünyadaki değişim ve gelişimi çok yakından takip ediyor. Ancak, hocalara göre Türkiye'dekı sporseverler Avrupalılara göre yeniliklere daha uzun zamanda uyum sağlıyor. Bugün popülerliğini koruyan step, Türkiye'ye ilk geldiği 1994 yılında, ancak bir iki öğrencinın katılımıyla yapılıyordu. Bu örnekten yola çıkan salonlar, dünyadaki gelişmeleri Türkiye'de uygulamaya kararlı görünüyor. Bugün A\Tupa'da moda olan karanlık bir ortamda hoca eşliğinde salon bisikletleri üzerinde yapılan egsersiz olan spinning de bunlardan birisi. Kısa bir süre önce Planet Health Club gibi büyük spor salonlannın da bir süre denediğı spinningin şu an fazla ilgi görmese de zamanla vazgeçilmez egzersiz programlanndan biri olacağı belırtiliyor. Türkiye'ye yeni gelen salon metotlanndan biri de core board. Hillside Club Alkent'in programlan arasında yer alan bu yeni egzersizin temel amacı hareket ve denge. Mayıs ayında dünyayla aynı anda listeye alınan program 3 eksenli bir platform üzerinde. ayakta, oturarak veya yan yatarak sağa sola, ileri geri ve aşağı yukan hareketlerle üç boyutlu kas çalışması sağlıyor. Denzel VVashington ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin de tercihi olan core board merkezi kaslan eşzamanlı çalıştırarak kas dengesini güçlendiriyor. Nasıl doğdu Amerikan futbol (soccer) takımlannın fizyoterapisti Alex McKechnie, sporculann oyuna daha çabuk adapte olabilmeleri için rehabilitasyon etkisi yaratacak bir egzersiz aletinin gereksinimini duyar ve bu doğrultuda bir platform tasarlar. Alex McKechme 1988 yılında tasarladığı egzersiz platformu Reebok tarafindan fark edilince, bir güç birliği gerçekleşri ve ortaya Core Board.çıktı. Toplarla yapılan Yogabutt egzersizL ÖNEMLİA YRINTILAR Bir saatte 500 kalori• Spora başlamadan doktor kontrolünden geçilmesi tavsiye ediliyor. • Kalp ve tansiyon hastalan ile bel fıtığı olanlar doktor kontrolünde ve özel programlarla çalışmalı. ^ Sağlıklı bir insan dakikada ortalama 115-130 arasında atan bir nabız ile yağ yakabilir. • Yüksek tempolu bir saatlik egzersiz prograrrunda maksimum 500-600 kalori yakılabiliyor. Bu da bir hamburgerin verdiği kaloriye eşit. • Metabolizmaya ve isteğe uygun (bölgesel zayıflama gibi) programlar tercih edilmeli. ^ Doktor aksini söylemediği sürece her yaşta spor yapılabilir. • Spor yaparken sağhklı beslenmeye dikkat edihneli. • Çok fazla kilo problemi olanlar. spor hocalan besin konusunda da eğitim aknış olsa da mümkünse beslenme uzmanlanndan özel diyetler almalı. • ilk başlayanlar haftada en fazla 3 gün egzersiz yapmalı. En az altı ay boyunca kaslann 24 saat dinlenmeye ihtiyacı olduğu unutuhnamalı. • Spora başladıysanız geri dönüş yok. Yaşam biçimi olarak düzenlı yapılmalı. ^ Spor salonu bedenin yanı sıra ruhsal rahatlamayı da sağlayacak ışık ve ses düzenine sahip olmalı. • Bulaşıcı hastalıklara karşı temizliğe önem verilmeli.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog