Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2002PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus(a cumhuriyet.com.tr "Bir şiiri bitir- diğmde benim değilmiş gibi bahanm. Benim oldu- ğum çok sonra anlarım." EVET/HAYIR OKTAY AKBAL 'Şey'lerin Şairi... Ne çok şey var dünyada!.. Şey'lerie dopdolu çevremiz... Nereye baksan, ney görsen, nereye dokunsan... Can- sız mıdır onlar? Her gün birlikte yaşa- dıöımız. llhan Berk ıçin anlamsız şey yoktur. O "şeyler" ayn ayn, ama hepsinın bır yaşantısı olan şeyler: Masa, ağaç, sü- müklüböcek, serçe, sutyen, kapı, oda, duvar, eşik. tavan, çatı, balkon... Hep bize bakariar! Hep duyuruıiar varlıklannı. Aldırmayız. Kalemi alıp kul- lanırsın. Masayayemek koyarsın, bal- kona çıkarsın, pencereden bakarsın. Kapyı açarsın. Eşikten geçersin... Son- ra unutursun, anımsamazsın hiçbiri- ni... Her şey canlıdır. Her şeyin bir anla- mı vardır. Şiiri, öyküsü, vazgeçilmezli- ği... "Bir şey olanlaria bir şey olma- yanlar" der llhan Berk. Olanlar kadar, olmayanlarladır yaşantımız. Bir düşü- nün, kalem olmasa şiir yazılır mı, bal- kona çıkmasak doğa görülür mü? Mabeyınci Pavlos, Isa'dan ne kadar yıl önce söylemiş: "Şımdı kalem yan- lışlannı silmeyeyarayan sünger/ve o çok bölmeli kutu, mürekkebiyle bihikte/ya- zı sanatının tüm gereçlerini saklayan/iş- te bunlan sundu Kallimenos, Her- mes'e/onca yıl çalıştıktan sonra artık yaşlıhktan titreyen elleri dinlensin diye." Zamanlar, yüzyıllar, yıllar, aylar, gün- ler hepsı yirmi dört saattir... Güneş do- ğup batar, yine doğar. Şairler nesnele- re bakar, doğa- ya bakar, ken- dine bakar. Ne der llhan Berk: "Sözün sılindiği, anla- mı da sapta- manın nere- deyse olanaksız olduğu yerdedir şiir. O yer hem var hem yok gibidir." "Şeyler" koca bir kitap (Yapı Kredi yayını). Hani derler ya, tuğla gibi!.. Şair hiç bir şeyin anlamsız olmadığını kanıt- lamış, şeylere bakarken. Yalnız onlara mı, sayılara, harflere, her birinin sakladığı şiiri çıkarmış derinlikle- rinden: "Dinle taşlan/ Ne dediklerini en çokdaJHemen konuşmaya başlarl Taş- lar bizimle/ ama bizi bılmezler.." Hiç bilmediğimiz bir dünyaya götti- rür bizi ilhan Berk... Şimdi yaşı seksen altı mı, yedi mi: Bir bilgenin yaşı... Şa- irin yaşı yoktur, onlar hep yirmisinde- diıi.. llhan Berk bu yıl TÜYAP'ın Onur Ko- nuğu oldu. Geç kalmış bir onurlandır- ma! öyledir. hep geç kalınıri lyi oldu ama, Berk'in Türk şiirinin apayrı bir değeri, birçalışanı, biryaratanı olduğu sonun- da anlaşıldı... Benim elli yıllık dostum. Kendisin- den çok şey öğrendiğim. Nasıl taşlar- dan, sulardan, böceklerden, evlerden, tüm doğa yaratıklanndan bir şeyler öğ- rendiysek, sevdiğimiz şiirlerden, şair- lerden de çok şey öğreniriz. Son söz, şainn: "Anlaşılıveren şiirden hep kuşku duy- dum. Ben dünyaya imgeler olarak ba- kanm, öyle görürüm Çocuklar gibi İmgeler benim evimdir." Kocatepe... Y Prof. Dr. Necdet ADABAG DTCF Dekam olunuz hiç Kocatepe'ye cuklannıza bellettiniz mi hiç? In- sanın arabayla kan ter içinde çık- tığı; soluk soluğa kaldığı o dik ya- maçlan, o sarp kayalıklan, kanı- nı, canını veren şehitlerimizin tır- manarak çıktıklanru ve dişleri, tır- naklanyla kazıdıklan siperlerde düşmana karşı koyduklannı; can- lannı ortaya koyarak düşmana ge- çit vermediklerini anlattınız mı hiç çocuklarınıza? Yer demir gök bakır bir ülkenin çocuklan olarak yoktan var etmenin yollannı bu- lan ve aydınlanmacı bir geleceğe açılacak kapılann izini süren bu ku- şağın yurt ve ulus sevgisinin ka- nıtlan olan siperlere girdiniz mi hiç? Taş taş üstüne bırakmamaya kararlı emperyalist güçlere karşı bağımsızlık ve özgürlük andı iç- miş bir avuç insanın canını dişine takarak verdiği savaşımın izlerini yerinde gördünüz mü hiç? Bizim yolumuz düşmedi. Biz Afyon'dan geçerken bir de Koca- tepe'ye uğrayahm demedik. Biz özel olarak gittik. Ankara Üniver- sitesi'nin öğretim üyeleri olarak. O sarp kayalıklan otobüsle geçe- rek çıktık Kocatepe'ye. Keşke yü- rüyerek çıksaydık. Tatsaydık o yorgunluklan, heyecanlan, kor- kulan, kaygılan, yabıızlıklan, öz- lemleri. Oğrenseydik adım adım düştü mü? Afyon'a gidip gelirken hiç aklınızdan geçirdiniz mi Kocatepe'yi? Hiç orada yatan şehitlerimizin gömüt- lerini görmek istediniz mi? Yaşa- mı boyunca eğilmemiş başını gök- lere kaldırmış, gözlerini Afyon ovasına dikmiş, şehitleriyle bir- likte o topraklan savunmuş, esen buz gibi havaya gögüs germiş ve gene o topraklan her türlü düş- manına karşı korumaya kararlı Büyük Önder' in heykelini gördü- nüz mü hiç? Başı kalpakh, dim- dik, ayaklannda çizmeleri, asker giysili heykellerini başka başka yerlerde görmüş olabilirsiniz ama Kocatepe'deki heykeli gördünüz mü hiç? Hiç yolunuz düştü mü? Afyon'dan geçerken bir de Koca- tepe'yi görelim dediniz mi hiç? Bu topraklar için şehit düşmüş, kanı- nı seve seve dökmüş askerlerimi- zin ve Büyük Önder'lerinin anı- sına, kan döktükleri, canlannı ver- dikleri yerlere çocuklannızı gö- türdünüz mü hiç? Atalannın arma- ğanı bu yurdu korumanın onlara neye mal olduğunu gösterdiniz mi hiç? Yanm yamalak silah ve dona- nımla düşman ordulanna göğüs germenin ne anlama geldiğini ço- İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ SIRA NO 10 11 12 13 14 15 o 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4< 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66 69 __, 70 71 72 73 71 ?5 75 •7 78 7 9 a: 81 82 H £5 Ö6 J7 58 69 X> 91 ?2 53 a 95 56 97 93 59 •(X HESAP NOSU 8250 1 44495 8250142807 8250142427 8250"35920 82S0134669 8250128411 8250126398 8250097928 8250093499 8250020757 825-3004195 8240042257 82400333248 8240019137 8240017407 8240003226 8230040771 8230020212 8230022472 8230019402 8230016057 8230015231 8230014974 8230092290 8230007125 8230004244 8220032304 8220026581 8220015102 8000017409 8000019083 80000215695 8000029203 8000037817 8000045180 801C011197 8010020163 8010020288 8010021735 801002430' 8010039930 8010043731 8010044848 8010052629 8010061542 8010062112 8010062506 8010063938 8010077967 80"OC80357 8010082318 8190004695 8020086015 8020085811 8C20071074 8020070233 8C20055580 8020061586 8020059991 8020050566 8020042039 8020040317 8020027966 8020021652 8020018712 8020014858 8020009915 8020006653 8020005555 80300796^4 8030067018 8030066042 8030065040 8030060760 8030062918 8030057042 80300525458 8030C5"739 8030046937 8C30044595 8C30O43786 8C30039694 8C3003704'' 8C30C29458 8C30024922 8030023997 803000S867 803005715 8040012455 804000935 7 8C40008555 8050045983 8050036366 8050026768 6050022098 805C3183O6 8050310445 8060016344 8060002709 8060016935 ADI SOYADI TAS HAL RONA GIDA ŞTI TAS HAL OZTUNA SCĞUTMA TAS HAL ÖZKOL TEKS LTD ŞTI TAS HAL MURATHAN OTOM TAS HAL KRAuHAZ YEMEK LTD TAS HAL HAMURU SAĞ INŞ TAS HAL GONCAGUL GIYIM ŞT' OZLER TEK NŞ SAN LTD ŞTI TAS HAL HIMETTOGLU SOYSAL TAS HAL BALKAN TARIM SAN METIN TARTAL TARHAN MOBILYA LTD Ş" BAHATTIN TARKON CENGZ TARIMURUNLER NURETHN TAŞBAKAN FA'MA TARHAN BIROLTANGUL TOPTIK TEKS GIDA SAN TAR DE TUR DEĞ URUN AŞ GURCAN TAPÇIN HUSEYIN TAPAR ZEHRA TAPAN SEMİHA TAPAN CEVATTANYILDIZ KADIRTANERı MURAT TANYELİ İSATANVERDI E BERGIN TANSUYU SAKINE TANRIVERDİ EYUP ŞARLI MEHMET ŞARMAN CAFER ŞAŞMAZ M ALİ ŞAŞMAZ YUSLF SATIR TURGUT ŞAVLI SAD' ŞAHOĞLU ENVER ŞEKER ENVER ŞEKER FİKRET ŞEKER HASAN ŞEKER SMEHMET ŞEKER ZAK.IR ŞEKER ŞEKER KARDEŞLER ŞTI HUSEYIN ŞE-CER KEMAL ŞEKERLI KEMAL ŞEKERL! VE ORT AHMET ŞEKEROĞLU OSMAN ŞEKEROĞLU M JSTAFA ŞAHİN PAŞA ŞELTE SEVDA ŞEKER SUNA TANBOĞA AYŞE ŞEN FUNDA ŞEN MUSTAFA ŞEN MUSTAFA ŞEN MUHARREM ŞEN MEHMET ŞEN MEHMETŞEN 'SMETŞEN HJSEYİN ŞEN HIDIR ŞEN FATMA ŞEN DERVIŞŞEN CELALŞEN A NUR ŞEN AL! ŞEN AHMET ŞEN AHMET ŞEN KEMAL ŞENCAN YUSUF ŞAENBAŞ TAhSlN ŞENCAN NIHAT ŞENCAN MAHIR ŞENCAN HASAN ŞENCAN GURCAN ŞENSAŞ MUhS N ŞENAY IBRAHIM ŞENAY MUS'AFA ŞENAL ŞENER BOYA LTD ŞTI ŞEN U ARAS NAK ŞTI CELAt ŞENVE ORT ŞEN ARSLAN INŞ tĞURŞEN ŞENCLŞEN ŞAHINDER ŞEN RA-ETŞEN OÖUZ ŞEN N ŞEN EKER YALÇIN ŞENDAL FAT1H ŞENDOĞAN A OSVAN ŞENER YUSUF ŞENER RAIF ŞENER M GULŞEN ŞENER MAL ŞENER FİKRET ŞENER CMURATŞENGOR SELAHATT1N ŞENGOZ HUSEYİN ŞENGOZ ADRESİ ÇALIŞLAR CD NO NO 5 (48 B EVLER F SELIM CD NO 66 B EVLER S PAŞA YIĞ T SK NO 25 /8 B EVLER MEŞE SK NO 47 Y BOSNA K OGLANOĞL CD NO 16 ; 13 Ş EVLER ALSANCAK SK NO 5/1 KSINAN CUM MOLLA SK NO 1 / A PARSELLER K PAŞA MH 20/2 SK NO 23 BAĞCILAR S PAŞA GULSKNO45,7 Y SELIM MH 25 SK NO 10 / 53 BAĞCILAR RADYUM S< NO 5 B EVLER D KAPI MH OSMANOĞLU CD NO 23 BAĞCILAR S PAŞA VH GUL SK NO 26 B EVLER S TEPE SK NO 58M2 BAĞCILAR SARMIŞ SK NO "6 K SINAN SARMAŞIK SK NO 2&5 BAĞCILAR YSELİMMH 26 SK NO 1C ' 53 BAĞCILAR F ÇAKMAK MH OZTURK SK NO 16 KİRAZLI S PAŞA MH ÖZTu'RK SK NO 47 F ÇAKMAK MH G HANIM SK NO 24 BAĞCILAR S PAŞA CD ESENLER SK NO 1 / 1 B EVLER S ÇEŞME MH URAL SK NO 9/2 K SINAN M BEY YOLU GULAY SK NO 1 K SİNAN S PAŞA MH PINAR SK NO 18 / 1 B EVLER S PAŞA MH KESTANE SK \O 23 B EVLER D KAPI MH VELIOĞLU CD NO 17 BAĞCILAR D KAPI MH OSMANOLU CD NO11 BAĞCILAR S PAŞA CD SIRASELVİLER SK NO 1 K SİNAN IST SUB LOJ Y BLK NO 2 f5 Y LEVENT HÜR MH RUYA SK NO 27 /A Y BOSNA KAKTUS SK YILMAZPASAJI NO 3 ' 2ı B EVLtri INONU MH 37/B SK NO 17 BAĞCILAR Y BA V AZIT CD NO 61 Y BOSNA Z MH EFLATUN SK NO 1 Y BOSNA GULVEREN CD NO 24 KİRAZLI Y TEPE MH 30-1 SK NO 10 BAĞCILAR SIRASELVİLER SK NO 55 B EVLER 100 YIL MH M BLK NO 45 BAĞCILAR MENEKŞE SK NO 4 , A B EVLER Ş EVLER MH 9 SK BAĞLARMEVKİ NO 40 /3 B EVLER S MH SITE SK F S PAŞA CD NO 9/10 B EVLER PINAR SK NO 1 B EVLER YENİ MH YEŞIL SK NO 7 BAĞCILAR M F ÇAKMAK CD GEDİZ SK NO 24 Ş EVLER K SINAN CD 6 SK NO 12 B EVLER ÇAYiRBAŞI SK NO 12 Ş EVLER BARBAROS MH 8 SK NO 35 BAĞCILAR PINAR SK NO 2 / C BAĞCILAR FATIH MH HANÇER SK HANÇER SK NO 10 BAĞCILAR ERGUN SK NO 44 ,- B EVLER FSELİMPAŞACDNO 7 B EVLER S PAŞA CD YIĞIT SK NO 78 / 5 K SINAN ATATURKCD SITELERSKNO1 BAĞCILAR ÇAMLIK CD ORKIDE SK NO 12 /3 B EVLER A YESEVI CD NO 103 BAĞCILAR M KEMAL CD NO 168 B EVLER FETİHCD4 SK NO '5/17 Ş EVLER GELINCIK SK NO 19 BAĞCILAR GOKMEN SK NO 7/2 GUNEŞLİ Ş Y CESUR CD ONUR SK NO 10 Ş EVLER GOKTUĞ SK NO 14 / A B EVLER Y SELIM MH NO 9'5-7 BAĞCILAR METINÇALIŞLAR CD NO 16/8 B EVLER INONU MH 30<4 SK NO 2*A BAĞCILAR GELİNCIK SK NO 18 B EVLER H'JRRİYE" MH DEMİR SK NC 4 " 8 EVLER B SİT 3 KAT NO 5 B EVLER (NONUMH 30/10 S NO 7'B BAĞCILAR Y TEPE MH 30 r 4 3K NO 86 BAĞCILAR SOGANLI MHMS.NANCDNO 116 B EVLER K KARABEKIR MH 8'1 -A NO-7 BAĞCILAR SÛLUN SK NO 8/6 8 EVLER M SINAN CD NO ' 16 SOĞANLI Ş EVLER MH NERGIS SK NO 21/2 B EVLER SOGANLI MH HUDAVENDIGAR CD NO 6/B K SİNAN M MH ORDU CD T DEMİR SK K SİNAN TANSU SK NO 2/21 Ş EVLER . CüMHURlYET MH ŞANLI SK NO 1 K.SİNAN YENİ MH T OĞLU CD NO 4 KİRAZLI Ş EVLER MH FETİH ÇO8/15 B EVLER T KÖPRLJ CD NO-'? BAĞCILAR KULEÜ MEVKİI5322 =ARSEL Y*OSNA •. . ' ' REHBER SK NC 3/A B EVLER '.. K PAŞA MH H KEMAL CD NO 61 BAĞCILAR- SOGANLI MH GOKALP SK NO 130/B-2 K SINAN K PAŞA MH NO (0 SK NO 2 7 BAĞCILAR MENDERES CD MEVLANA SK NO 66 GUNEŞLİ 500 YIL BULVARI NO 17'10 B EVLER INONU MH 26/554 NO 9 BAĞCILAR F SELIMPAŞA CD ŞEB3O V SK YAYLA PAS NO *0B E D SAN SİT 9 BLK NO 8 Y BOSNA ÇAMLIK CD BEGONYA SK NO 1&3 B EVLER YTEPEMH3ai SK NO 34 BAĞCILAR 1 ÇALIŞLAR CD N KASIM SK NO 5 HAZNEDAR B. EVLER MH N KASıM SK 21/"2 B EVLER E LONDRA ASFAL"H NO 91 B EV^ER ALEMDAR M^ UZÜNYOL SK NO 60 BURSA MERKEZ MH 2 SK NO 16/A BAĞCILAR FETİH CD NO 91 Ş EVLER YUZYIL MH KIŞLA CD NO 4/5 BAĞCILAR DONEMI 1996-97 1991 1991 1994 1996-97 1997 1994 1997 1991 1996-97 1991 1996-97 1994 1990 1997 1997 1997 1996-97 1991 1996-97 1996-97 1997 1991 1996 1990 1997 1996-97 1991 t990 1990 1996-97 1996 1997 1990 1997 1997 1996 1997 1996-97 1993 1996 1996-97 1996 1990 1990 1990 1997 1996 1996 1996 1996-97 1990 1996-97 1996 1997 1997 1990 1997 1990 1997 1996-97 1990 1990 1990 1997 1926 1990 1996-97 1990 1997 1995 1990 1996-97 199 1 19S7 1990 1990 1990 1997 1997 1997 1989-90 . . 1996-97 1997 1990 1991 •990-91 '997 1990 1996 1990 1996 1996 1996 1990 1996-97 1990 1990 1996 1991 VERGİ NEVİ ETKDV KLRUMV FON VC GF GST VC GF UC DV ETKDV USC GST FON DV KUR KGGÇ ETK KURV FON GF VC GST GST FON.DV KUR KGGÇ ETK YGV FON VC GST GF GST FON ETK DV YGV FON VC GF KDV VC GF GTK FON GKDV GST DV VC GF YGV FON GGV GST.FON.DV KUR KDV KGGV VC.GF.FON DV YGV FON G DV ETK GST YGV FON DV GST E T K GGV DV KDV VC GF GST.FON.DV.KDV GGV KDV VC GF GTK FON GKDV YGV FON DV GST ETK GGV YGV FON VC GF KDV YGV FON VC GF YGV VC GF GGÇV KDV GSP GGV ETıv DV YGV VCGF YGV VC GF GGÇV KDV GSP YGV FON VCGF YGV FON GGÇ KDV ETK DV YGV FON DV.GST ETK GGV GTK. FON GKDV YGV FON.DV GST ETK GGV YGV FON DV GGV KDV GGÇ GST ETK FON DV GS" VC GF VC YGV FON VC GF GS T VC GF GST KDV FON GF YGV FON GGÇV YGV.FON.DV GGÇV DV YGV FON.DV GST FON DV YGV FON VC GF GST FON.DV KDV ETK VCGF. YGV FON YGV FON GF VC GST YGV FON GGÇ KDV GF GTK FON GKDV YGV FON VC GF YGV FON VC GF YGV FON DV ETK.GÇV YGV FON VC GF YGV. FON VC GF G STP VC-GF- G STP-FON-DV-KDV-GGV U C G STP-VC-FON YGV-FO\-GGV-G STP-DV-EK D - YGV-FON-VC-GF-G.STP G STP-FON-OV-EKP-KDV YGV-FON-DV-GGV YGV-FON-VC-GF-G,STP YGV-FON-DV-GGV-G.STP . Gc - GGV-EKP- YGV-FON-VC-GF-G .STP YGV-FON-VC-GF-G STP YGV-FON-VC-GF-G STP GGV GF-DV G STP-FON-DV-EKP-KDV G STP-DV-GFG-VC- G STP-DV-GFG-VC- YGV-FON-OV-EKP YGV-FON-VC-GF-G STP YGV-FON-VC-GF-G STP YGV-VC-GF-KDV-FON G T <-FON G KDV V GV-GF-VC-FON GGV-EKP- G STP-VC-GF- TAKİP NOSU 98'5396 98/5395 98/5394 98/5393 98/5391 98/5390 98/5389 98/5387-88 98/5386-85 98/5381-80 98/5387 98/5376 98/5373 98/5372 98/5371 98/5368 98/5364 98/5358-58 98/5360-61-62 98/5357 93/5355 98/5354 98/5353 98/5350 98/5348 98/5347 98/5345 98/5340-4142-^3 98/5337 98/5829-35-34-33-32-31 -30- 98/5836 98/5839 98/5843 98-5846-47 98/7455 96/14732 98/804 98/805 98/806-808-807 98/809 98/812 98/813-815-14- 96/816 98/817 98/818 98/819-824-823-822-821 -820 98/7802 98/827 98/832 98/834 98/835 98/5287 98/877-78-79 98/876 98/7803 98/868-870-869 98/865-66-67 98/864 98/863 98/862 98/858 98/856 98/851 1998/847 1998/845 1998/844 1998/842-41 1998/839-40 1998/838 1998/1570 1998*1568 1998/1567 1996/1565-66 1998/1563 1998/1564 1998/1557-58-59 1998/1556 1998/1555 1998/1554 1998/1553 1998/1551-52 1998/899-900 1998/894-95 1998/7095-893 1998 891 1998/890 1998/885-86-87-88 1998/884 19987*577 i998/'575 1998. • 574 YGV-FON-GGV-G ZAM-EKP İ1998/1595 YGV-FON-DV-GGV-G STP-KDV 199& 1 594 GGV-EKP- 1998.'593 YGV-FON-VC-GF-G.STP YGV-FON-DV-KDV YGV-FON-DV-VC-GF- G.STP-VC-GF G.STP-FON-DV- YGV-VC-FON-GF 1998/1590 1998,1589 1998/1584 1998/1600 1998.1596 1998,160- Kocasınan Vergi Dairesi Müdürlügü'nün mükelleflerine ait olup yukanda adı soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adresle- rnde bulunamamalan nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VU.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi cairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalan veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilenne süre ile kayıtlı tebliğ yapıla- cağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayıla- cağı ilan olunur. Basm: 72558 yerinde görerek yurt aşkının, ulus aşkının nelere mal olması gerek- tiğini. Öğretseydik bunu bilme- yenlere; yürüselerdi bu insanlar adım adım bizimle taşlı topraklı yollarda; nankörlüklerini yüzleri- ne vursaydık Kuvayı Milliye ru- hunu anlayamadıklan için. Anlat- saydık kapalılıklar üzerinde bir güneş gibi doğan Atatürk saydam- lıgını. Bir sonu, bir tükenişi haber veren san san yapraklann hışırtı- sı, üzerinden geçtikçe, sapsan yüz- leriyle hüzne, kedere gömülmüş üzünçlü bizlerin içinden geçenle- rin kıpırtısıyla yoğruluyordu top- rak yollarda. Utanç duygumuzu yüreğimizin içinde sakhyorduk. Sahip çıkamamıştık o topraklar- da can verenlerin bıraktıklanna. Önümüzde bir siper duruyordu. Birkaç dakika dinlenmek için top- raktan yaptığı yastığına başını ko- yup uyuduğu siperdi o. Tarih kitaplannda gördüğümüz o resmi anımsadım. Kulağımıza ulaşan içtenlikli dizelerin akışı içinde bir başka nankörlüğümüz- den ötürü bir başka hüzün kaplı- yordu içimi. Bir başka utanç duygusu altın- da kıvTanıyordum. Ovünç kayna- ğımız bir başka büyük insanımı- za yaptığımız haksızlıklar, demir parmaklıklar, ot döşekler ve yas- tıklar, ardmdan darağaçlan geçi- yordu gözlerimin önün- den. O dizeler yüreği- min derinliklerinde bir kez daha iz bırakarak ha- vada uçuşurken o dağ ba- şında, karanlıklar için- de, ateş altında, o can pa- zannda yaşananlann en içtenlikli, en diri, en ya- lın, en şiirsel dizelerle dile getirilmiş olduğunu düşünüyordum: Sanşuı bir kurda benziyordu/V'e mavi gözleriçakmak çak- maktıA ürüdü uçuru- nıun başma kadar/Eğil- di,durdu/Bıraksalar/ln- ce uzun bacaklan üstün- de ya> lanarakA'e karan- hkta akan bir yüdız gibi kayarak/Kocatepe'den A1Şon ovasına atla>^cak- tL Sanki bir ilki yaşıyor- duk. Belki de bir ilkti. Çok yerinde ve çok gü- zel bir buluşma olmuştu. Bir Kurtuluş Savaşı'run öyküsünü bağnnda sak- layan o kocaman tepede kulaklanmızdan yürek- lerimizin derinliğıne inen bu dizeler yurt uğruna, ulus uğruna eşi bulun- maz bir dayamşmanın sergilendiği o yerlerde, o serin rüzgânn altında na- sıl da içimizi ısıtmıştı. Dizeler son bulmuş. Rektörümüz elindeki dergiyi ikiye katlayarak cebine koymuştu. Koca- tepe'den inme zamanı gelmişti. Yol boyunca si- perleri, yontuyu, dizele- ri düşündüm. Cumhuri- yet Türkiyesi'ne kanat gerenleri de. Yapıtlannı, ürünlerini, olanaksızhklar içinde ya- pabildiklerini. Insanhğa, Türk ulusuna katkılannı da. Nereden nereye gekti- ğimizide. Yollar, hanlar, hamam- lar yaptığımızı da, ancak düşünsei olarak toplum genetindegerikakl^ımı- n da. Batı'nın yüzyıllar boyunca savaşım vere- rek, köklü gelenekleri- ne dayanarak yarattıkla- n görsel sanatlar, yazın ve düşün yapıtlannı ve altyapısız olarak bu ya- pıtlarda boy ölçüşecek ulusal ürünlerimizi ve tüm bu ürünleri yüzyıl- lara değil 80 yıla sığdır- dığımızı da. Ne ki çağdaş boyutta dünya sanat ve kültür or- tamında kendine yer bu- lan ürünlerimizi dar çer- çeveli gözlüklülerin sap- tadıgı kültür siyasalan- mızdan ötürü halkımıza yayamadığımızı da. Ve giderek uygarlıktan, Ba- tı'dan uzaklaşarak çağ- daşlığa sırt çe\nrmiş ol- duğumuzu da. O'nu bir kez daha öz- lemle andığımız bugün- lerde anısının önünde saygıyla eğilirken ilke ve devrimlerinde hiç ama hiç yanılmadığmı ve bize, yaşadıklanmız kar- şısında ne kadar gerekli olduklanm hiç ama hiç unutmamak gerek. PENCERE Kitap ve Çiçek Yazanmız "Cumhuriyetimizden" ikiyıl önce dün- yaya gelmiş; az şey yaşamamış; Samatya ile Ye- dikule arasındaki Narlıkapı'da doğmuş; annesı il- kokul öğretmeni, babası mütevazı bir devlet me- muru... Diyor ki: "Bizim evde ut çalınırşarkı söylenirdi. Decca mar- ka gramofondan klasik Türk müzığı dinienirdi, tu- luat tiyatrolan seyrederdik, ama Şehir Tiyatrola- n'nda Shakespeare oyununu kaçırmazdık. Ben ve yakın arkadaşlanma, o tutumlu aile çevrelen- mizden başlayarak lise öğretmenlerimizden kitap okuma zevki aşılandı. Bana ailemden ve gençlik çevremden kalan en görkemli hazine, işte bu ki- tap okuma alışkanlığıdır. Bu hazine bana yetti. Fazlasını hiç istemedim. Bir kitapla baş başa ve yalnız kalmaktan zevk al- mak, hayatımın en güçlü dayanağıdır. Benizaman zaman başıma gelmiş olan dertlerden de çekip çı- karan, kurtaran, okuma alışkanlığımdır. Bir uygar insanın tüm zamanı mesleğiyle evi arasında geçmemeli! Toplum sorunlarında görev alacak! Nemegerekçilık hak değil!.." • Kim bu adam yahu?.. Yazıyor: "Ben yabancı dili 30 yaşımdan sonra öğren- dim? llk gazeteyazım çıktığında 61 yaşımdaydım. llk kitabımsa 63 yaşımda çıktı. Şimdi 20 kitabı aş- tım. Pek iyi... Şimdi artık bu yaştan sonra ne mi ya- pacağım? Yapacak çok işim var! Mimar olarak 200 tane futbol sahasını dolduracak kadarbina plan- ladım, o ış bitti artık. Gazete yazılanm devam edı- yor. Iki kitap birden yazıyonım. Onlan bitirmem şart." Kim bu adam yahu?.. Ay'dan mı gelmiş? Hayır! Yukarda okuduğunuz satırlan Akşam'da köşe yazan Aydın Boysan'ın 'Bilgi Yayınları'ndan çıkan 'Aynalar' adlı kitabının ilk yazısından aktardım. Neşeyle haşır neşir ve de mızahla al takke ver kü- lah bu keyifli yazar diyor ki: "Dostlanmı özlüyorum, onlara vakit ayırmam şart. özlediklerim var... Çiçeklerime kim bakacak? Elbet ben! Yapacak çok işim var, çooook!" • Hay Allah, ben 'Yapacak ne kadar çok işim var' diye dertlenip kara kara düşünürken elime Aydın Boysan'ın kitabı geçmezmı!.. Dünyam tersinedön- dü. Yaşamak sevinci işte buna derler: iyimsertik Ay- dın Boysan'ın mesleğı... Boysan hepimize kımi öğütlerde veriyor; "Çiçek Bakmak" üzerine fikirieri ilginç: "En kolayı çiçek bakmak... Sanılmasın ki ılle de bahçeler, teraslar şart... Tek bir pencerenin dışı- na bir askı koyup birkaç saksı yerleştırmeli... Pen- cere içine de birkaç saksı daha... O iklime, o pen- cereye yakışan üç-beş çiçek koymalı! Bana lütfen inanın ki, sabahki kalkışlar bile zevklenir. Hele bir sabah, minnacık bir tomurcuk görürseniz, yüre- ğinizi sevinç kaplar. Yani bir güne başlamak için ille de piyango çıktığı haberini almak mı gereki- yor?" • Eh, çiçek üzerine bu satırlan da aktardıktan son- ra yine Boysan'ın kitabına bol bol yerleştirdiği fık- ralardan biriyle bu yazıyt bıtıreyim: "Adam çiçekçinin sürekli müşterisi imiş, hafta- da birkaç gün kansına çiçek alırmış. Birakşam ge- lip de en güzel güllerden 25 tane isteyince çiçek- çi kız sormuş: - Yine ne halt kanştırdınız?" HABERİN TE&ADRESİ AKP LİDERİN! YUNAN BAŞBAKANI'NAGİZLİ MEKTUBU TAYYİP 'GAVURA' TAM TESLİMİ • ANNAN PLANI, ABD-İNGİLTERE YAP1MI • KIBRIS'A KAMA, DAVOSTA KONUŞULDU • PATRİKHANE'NİN YENİ HEDEFİ ANTALYA • PROF. DR. ALPASLAN IŞIKLI: 'AKP, NEOLİBERALİZME İMAN EDİYOR' Aydınlık HER PAZAR BAYİLERDE! ZEYTtNBURNU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:200Z362 Davah Şefıka Bakır- Gökalp Mahallesı 32. Sok. N: 1 D: 1 Zeytinburnu adresinde iken ikametgâhı halen meçhul. Davacı Ziyafet Bakır tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında tüm aramaları rağmen ve zabıtaca adresiniz meçhul bulunduğundan duruşma günü ve dava dilekçesının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu ıtıbarla. Mahkememızın 2002362 esas sayılı dosyasınm duruşması olan 26 12 2002 günü saat 11.30'da mahkemede hazır bulunmanız veya ken- dınizı bir vekil ile temsıl ettırmenız. duruşmaya gelme- diğıniz veya vekıl göndermediğıniz takdirde HUMK'nin ilgili maddeleri uyannca duruşmaja yoklu- ğunuzda devam edilerek karar venleceği. dava dilekçe- si \e duruşma günü tebliğı yenne kaim olmak üzere ta- rafınıza ilan olunur. 07 11 '2002 Basın: 11805
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog