Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2002PAZAR 14 OTOMOBIL DUNYASI Peugeot yeni modeli StationWagon'u 3 ayn motor seçeneğiyle Türidye tüketicisinin beğenisine sundu Özgürlüğünadı var 206 SW . . T E K N O L O J İ HAKANAKMSU Bu köşede bundan sonra otomobil dünyasmdan haberlerle birlikte olacağız. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra piyasaya yeni sürülen modellerin tanıtımı da sayfamızda yer alacak. tlk haftayı tüm dünyada büyük beğeni kazanan Peugeot'nun yeni modeline ayırdık. batena? cunt nuryetcm ^ "F~% eugeot 206,3 kapı, 5 kapı ve Coupe Cab- t-J riolet versiyonlanndan sonra şimdi de J. 206 SW (StationVVagon) ile Türk tüketi- cisiyle buluşuyor. Özgürlüğün otomobili sloga- nıylapiyasaya sürülen 206 SW özellikle genç müş- teri kıtlesinin modern, dinamik, spor görünüşlü, performanslı otomobil beklentilenni karşılaya- cak özellıklere sahip. 4.03 metre uzunluğu ıle hatcback versiyonun- dan toplam 19 cm daha uzun olan 206 SW'nin yüksekliği ise 1.46 metre. Tavan barlan otomo- bile spor bır görüntü kazandınyor. Bu modelde- ki arka camın bagaj kanadından bağımsız olma- sı ilk kez sunulan bir özellık. Arka cam istenir- se bagaj kapağı açılmadan bagaj kolunun altın- dald bir düğme ıle açılabıliyor. Otomobilin hızı 10 km'ye ulaştığında ise bagaj kilidi ve arka cam otomatik olarak kilitleniyor. Kilitlerle ilgili bir diğer özellik ise otomobilin kilidi açddıktan son- ra 30 saniye içinde hiçbir kapının açılmaması ha- lınde kendi kendini kilıtlemesi. CüvenHk ön planda tutulmuş ABS fren sisteminin yanında şişmesı darbe- nin şiddetiyle oranrılı iki hava yastığı ve gergili emniyet kemerleri en iyi korumayı sağlıyor. Ar- ka koltuklann tek tek yatması ve arka camın ba- ğajdan bağımsız hareket etmesi genış bır alan ya- ratrruş. XS versiyonJannda kısa farlann otoma- tik olarak yanması, sileceklerin hızını yağmurun şıddetine göre ayarlaması ve yol bilgisayan kul- lamcıya rahatlık ve konfor sağlıyor. Peugeot 206 SW hepsi dört silüıdirli, iki benzinli bir HDi di- zel 3 farklı motor seçeneği ile satışa sunulyor. 1.4 litre hacmli motor 75 beygir gücüyle 174 km maksimum hrza ulaşabilıyor. 1.6 litre ve 110 beygir gücündeki diğer motor seçeneği ise 194 km hıza ulaşabiliyor. 206 SW'nin dizel motor seçeneği ise 1.4 litre HDi ve 70 beygir gücüyle 168 km hıza ulaşabi- liyor. 206 SW modelınde önenlen 3 ayn motor ripi de yüksek performansın yam sıra düşük ya- kıt tüketımiyle dikkat çekiyor. 1.4 litre X Line serisi 23 milyar 650 milyona, 1.6 litre XS modeli ise 27 milyan 950 milyara satılacak. 1.4 dizel HDi motor seçenekli serisinin satış fiyatı ise 25 milyar 950 mifyon olacak. Şampiyonun Palio KitCar 'ı müzede F ormula- l'in (F-1) şampiyon piloru Michael Schumac- her'in, Türkiye ziyareti sı- rasında TOFAŞ'ın Bursa'daki fabri- kasında test sürüşü yaptığı Palio Kit- Car ile kendısine hediye edilen Pa- lio Sportmg, "TOFAŞ Bursa Ana- dolu Arabalan Müzesi'"nde ser- gilenmeye başlandı. Ferran takımmm dünya şam- piyonu piloru Schumacher, ge- çen nisan ayında TOFAŞ'ın davetlisı olarak Türki- ye'ye gelmiş ve TO- FAŞ'ın Bursa'daki fabri- kasında yem üretilmeye baş- lanılan Palio Şporting ile ral- li yarışlan için dizayn edilen Palio KitCar modellerini test etmışti. Şampiyon pilotun, test ettiğı Palio KitCar ile ge- zisi anısma kendisine hediye edilen brmızı renkb Palio'nun Şporting model otomobili, "TOFAŞ Bursa Anadolu Arabalan Müzesi"nde sergılenmeye başlandı. Müzede, basit iki tahta te- kerden oluşan arabadan at ve kağnı arabalanna. TO- FAŞ'ta üretılen ilk "Murat 124" otomobılden bugün son teknolojiyle üretilen mo- dellen bir tarih çizgisi içinde bir arada görmek mümkün. Bond yine aslına döndü y an Flaming / 1 'James Bond'u yazdığında A. bu kadar ünlü olabı- leceğinı hıç düşünmüş müydü acaba? Hele hele filmlerin gışe rekorlan kı- racağım, firmaların film- de görünmek içın yanşa- cağını ve sponsorluk an- laşmalanyla fdmlere mil- yon dolarlar akıtacagı hiç aklına gelmiş miydi? James Bond filmlen, oy- nayan kızlan üne kavuştur- duğu gibi filmde yer alan otomobilleri de satış rekor- larrna taşıdı. Otomobil firmalan için James Bond fılmleri mar- kalaruıı sergileyebilecek- leri bir fuar alam gibi. Ye- ni bir model çıkarmak ıs- teyen, piyasada olan mo- delinin reklamım yapmak isteyen bu fılmlerde gö- rünmek için birbirleriyle yanşıyor. James Bond filmleri serisi yıllarca în- giliz otomobil markalanrun pazan oldu. Dr. No ıle başlayan fılm serisinde 'Majestelerinin hizmetkân' yıllarca Aston Martin ve Bentley marka- lannın son modellerıne bındı. Onlarla beyaz per- dede kötülen kovaladı ve cezalandırdı. Ancak son iki fılmindeyse kesenin ağ- zını açan bır Alman fırmay- la ev lendi. Bu Alman otomo- bil güzelı ise BMW'nin ye- m çıkan Z4 modeliydi. Son James Bond filmi 'Die Anot- her Day' hızlı sahnelenyle baş dondürürken yine otomobıl- len öne çıkanyor. Tüm fılm boyunca kaçıp kovalama- ca, buz üstünde hız ve güç gösterisi yapan son model otomobiller tüketicılerin beğenisine sunuluyor. Unlü ajan Bond son fil- minde yine özüne dönmüş ve bir Ingilız otomobili olan Aston Martin Vanqu- istV12 kullanıyor. Bond'un sevgilisi Halle Berry ise Ford Thunderbırd ıle görünüyor filmde. Ford, işi iyice abar- hp fılmden sonra Ford Thun- derbird Limitet Edition 007 isimli bir modeli Amerika'da piyasaya süreceğini açıkla- dı. Fılmdeki kötü adam Rick Yune ise tepeden ör- nağa silahlanmış bır Jagu- ar JKR ile Bond'u avla- maya çalışıyor. Ancak filmde görülen tüm otomo- biller bununla kalmıyor; Range Rover, Land Rover, Volvo S60, S80, Ford KA modelleri de filmde yem pazar yaratmak için bir görünüp bir kayboluyor. Çevreye yatınm ~W~ apon otomotıv sa- / nayıı şirketı Toyota tJ Motor ve Toyota Vakfı, Toyota Çevre Fa- alıyetleri Hibe Programı çerçevesinde bu yıl 15 yer- li ve yabancı kuruluşu ve projeyi seçti. Toplam 250 milyon yen hıbe yardımı verilecek proje ve kuru- luşlar arasında Muz Yap- rağı Kâğıdı Projesi UIus- lararası Işbirliği (Japon- ya), Uluslararası Sulak Alanlar-Malezya Progra- mı (Malezya), Vietnam'da- ki Kırsal Topluluklar Araş- tırma ve Geliştirme Mer- kezi, Su Yönetimi Üçün- cü Dünya Merkezi (Mek- sika), Amenkan Ulaştır- ma ve Kalkınma Politika- sı Enstitüsü de yer alıyor. ÇevTe projeleri ve kuru- luşlar, yüksek düzeyde pra- tiklik, uygulanabilirlik ve eğitimde somutluğa göre, sürdürülebilir kalkınma- da sosyal yatınm ölçürü- ne göre seçildi. Blld am Sonntagın geleneksel ödülü Altın direksiyon Fiesta y ya Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesı 'Bıld am Sonntag' tarafmdan her yıl verilen 'Altm Direksiyon' ödülünü bu yıl yem Ford Fiesta aldı. Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 20 yeni modelin test edildıği değerlendirmenin 28 bağımsız üyeden oluşan seçici kurulunda, mühendısler. motor sporlan temsilcileri ve otomobil kullamcılan da yer aldı. 12 kategorinin 11 "inde ilk üçte yer alan Fiesta'ya, sürüş kalitesi, şanzıman sistemi ve tasanmda yüksek puanlar verildi. Ford daha önce de Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Ka, Ford Escort ve Ford Scorpio ile Bild am Sonntag'm verdigı "Altm Direksiyon" ödülünü birçok kez almıştı. ilk 1976'daverilmeye başlanan ödülün ilk sahibi de Orijinal Ford Fiesta olmuştu. Cazip seçenekler 7 2 Kasım-3 Aralık tarih- len arasında uygula- nacak kampanya kap- sammda Renault, tüketicı- lere cazıp seçenekler ve 36 aya varan vade veya yüzde 0'dan başlayan faız olanak- lan gibi uygun ödeme koşul- lan sunuyor. Aynca kam- panya katüımcılan, Renault satış noktalarında PC des- teklı oyunlarla sürpnz hedi- yeler kazanma imkânı elde edecekler. Satış noktalarmı zıyaret edenler 1 adet 2003 model Renault Scenıc ka- zanma şansına sahıp olacak- lar. Bunun yanı sıra 2. el oto- mobilde 6 ay sınırsız kilo- metre, tüm Türkiye'de ge- çerli olan 2. el garantisi ıle 2. el otomobili Renault gü- vencesiyle satın alma ımkâ- nı sağlandığı belırtıldi. Açıklamada, bu hizmet dahılinde isteyen zıyaretçı- lenn otomobıllennin gerçek değerinı Renault uzmanlann- dan bedelsız olarak öğrene- bılecekleri belirtildı. ı ;—ı Heyecanı arttıracak : önlemleralındı Londra'da toplanan Fl komis- yonundan Formula l'in gelece- ğine yönelik önemli kararlar çık- h. Toplantımn ardından Belçika Grand Prix'si tak\'imin dışmda kaldı. Buna göre 2003 sezonu For- mula 1 takvimi löyanşüzerinden koşulacak. Komisyon, şampiyo- nada belli bir puana ulaşan sürü- cülerin otomobiline fazladan ağır- lık konması ya da sürücülerin se- zon içinde bütün takımlann oto- mobilini kullanması gibi radikal önerileri ise benimsemedi. For- mula 1 'deki heyecam ve seyir zev- kini arttırmak için birtakım ka- rarlar almdı. Sıralama turlannda- ki sistem tamamen değiştirildi ve gün sayısı ikiye çıkanldı. Birsa- at boyunca bir pilotun sadece bir tur atmasına izin verilecek. Pilot- lar piste sırayla çıkacaklar ve bir pilotun sıralama turu sırasmda pistte başka bir pilot olmayacak. Şampiyonadaki puanlama siste- mi de değiştirildi. Buna göre ilk altı yerine ilk sekiz pilot puan ala- cak. Yeni puanlamaya göre birin- ci yine on puan alacak. Schumacher bir pilottan çok fazlası F l dünyasının me- raklabekledığiso- runun yanıtını Michael Schumacher' in menajeri WDi We- ber verdi: "Evet, Mfchad 2004ten sonra dayanşa- bifir." Formula 1 'de 5 kez dün- ya şampiyonlu- ğu kazanan ve tüm rekorlan bir bir kıran Michael Schumacher'inka- riyerinin en iyi yıl- lanm halen yaşama- dığını söyleyen Web- ber, "O, çok sevdiği bir işj vapr\or. Bence asdzoroianonun2}il içinde bırakacağını düşünmek"1 diyor. Is- terseniz önce Webber'i böyle bır açıklama yapmak zorunda bıra- kan gelişmeleri gözden geçirelim... Formula l'de 2001 se- zonunda başlayan Ferra- ri üstünlüğü, 2002'de de, hem de işin tadını kaçrracak ölçüde devam etti. Herkesin ortakfikri,Ferrari'nin bu noktaya ekip çalışmasıyla geldi- ği; yıllardır süren istikrarh çahşma, bu spora aynlan ınandmaz büyük bütçe ve takımdaki herkesin insanüs- tü çahşmasıyla Fl 'in ilerisinde bir takım yaratıldığı; herkesin kabul et- tiği birbaşka konu ise takım bu nok- taya gelirken Michael Schumac- her'in diğer takımlardaki pilotlar- dan daha farklı bir rol oynamış ol- duğu... Gerçekten de Michael Schu- macher, Ferran takımında sadece bir pilot değil. Takıma. (içinde ne olursa olsun 1 numaralı pilot ohna- nın tüm ayncalıklanna sahip olaca- ğı yazılan) özel bir anlaşma ve ina- nılrnaz yüksek birücretle gelen Schu- macher'in Ferrari'deki ilk işi, kendi istediği ekibi her ne pahasına olur- sa olsun kurmak oldu. Takımdaki tüm detaylarla birebir ilgilenen, hemen herkesle ilişki kur- mayı başaran Schumacher, ilk yıl- lannda Ferrari Başkanı Lucadi Mon- tezemolo'ya da "İki pilota 30 mfl- yon doiarödenıektense. MJchaeTa tek başma 30 mirvon dolar öderim" de- dırtmeyi başarrmştı. Herkesin hay- retle karşıladığı bu cümle. Schu- macher'in performansı ve Ferra- ri'nin ulaşhğı nokta ile doğruluğu- nu kamtladı. Gerçekten de Schu- macher'e sahip olan Ferrari, 90'h yıllann sonunda kıl pa>ı kaçırdığı şampiyonhıklan, 20001i ilk 3 yılda açık ara kazanan takım oldu. Tabii ki bu üstünlük ilk başlarda tüm Formula 1 severleri se\Tndirdi. Ne de olsa rengiyle, adıyla, ta\ny- la herkesin sevgisini kazanan (zaten sevmeyenler de nefret ediyorlar) Fer- rari, tekrar şampiyonluk için yanşan bir takım ohnuştu. Ama Kırmızılı- lar. şampiyonaya gereğinden fazla ağırhğını koymaya başlayınca Fer- rari taraftarlan bile yanşlan izlemez hale geldi... Yeni yüzydın en çok gelecek va- at eden sporu Formula 1, bir kısır- döngüye girebilir, kazananın önce- den belli olduğu yanşlar spora olan seyirci ilgisini, dolayısıyla sponsor ve TV gehrlerini azaltmaya başlaya- büirdi. FlA,gerekliönlemleria]rnak için harekete geçti Michae] Schumacher'in de 2004 yılında (Ferran ile olan sözleşmesi 20O4'ün sonunda bitiyor) Fl'e pilot koltuğunda veda edeceği düşünü- lürse her şey yerh yerine oturacak- tı. Ferrari konuyla ilgili bır açıkla- ma yapmazken Michael Schumac- her, tüm yetkiyı menajen Willi We- ber'ebıraktığını söylüyordu. Fl ku- h'slerinde Montezemolo'nun 2 yıl daha Schumacher'le 2 yıl daha de- vam etmek istediği ve Schumac- her'in Itaryan takımıyla 2004 son- rası için görüşmelere başladığı ko- nuşulurken Weber, La Gazzetta del- lo Sport'a verdigı bir demeçte, "Mk- haeldevam edip etnıeyeceğini bilmi- >w* diyordu. Schumacher, 2004 so- nunda pilotluk kariyerine noktayı koyduğunda, FIA'nın aldığı yeni ka- rarlar, Formula 1 pistlerine beklenen rekabetı tekrar geri getirmeye yete- cek gibi görünüyordu. Derken We- ber'in şok açıklaması geldı. Willi Weber, Schumı'nin 2004'ten sonra da yanşacağrnı söylüyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, yani Micha- el Schumacher, 2004 yılına kadar olan Ferrari kontratını uzatma kara- n alırsa, F1 dünyası onun hızını ke- sebilmek için bir iki önlem daha al- mak zorunda kalabilır. Hibrid 2010 yılında üretimde Geçenhaf- ta Ford hay- ranlanmngö- zü geleceğe ışık tutan Hibrid Focus üzenn- deydi. Çalışmaları süren ürünun son prototipi olarak tanıtılan Hib- rid Focus, sahip oldu- ğu yakıt hücresiyle çok tutulan aile oto- mobillerinin önümüz- deki yıllarda ne yön- de değişeceğini orta- ya koydu. Hibrid Focus'un 2010 yılma kadar se- ri üretim bandına gir- Movie Maker 2 piyasaya çıktı Movıe Maker 2 ad- ş lı yazılun amatör se- viyedeki kullanıcılar için fıhn ve kliplerle çahşmayı basit ve zevkli bir hale getir- miş. Windows XP'de yer alan Movie Ma- ker'm geliştirilmiş bir sürümü olan Movie Maker 2'nin beta sürü- münü www.micro- soft.com/windowsxp adresinden indirip de- neyebilirsiniz. Yazıhm, video dü- zenleme işlemini saat- ler alan zahmetli bir iş ohnaktan çıkanp sihir- bazlar yoluyla büyük ölçüde basitleştırerek ev kullamcılaruım ko- layca yapabileceği bir iş haline getiriyor. Mic- rosoft, Movıe Maker 2'yi yeni teknolojıleri destekleyecek şekilde geliştirmiş. Yazılım, video kameralardan yüksek hızlı veri trans- feri yapmayı mümkün kılan FireWire veriyo- lunu kullanabiliyor. Aynca Apple'm iPod MP3 çalan ve iMovie video düzenleme ya- zılımı da yeni sürüm- de destekleniyor. Cep bUgisavarlarm pazarpayı bü- yüdükçe fırmalar yeni modeller üzerinde çabşmalannı hızlandır- dL Defl Computer Corporation ye- ni cepbügisayan modeli Axim'i pi- yasavasürüyor. 300 dolar fiyatlasa- tüması beklenen cep bilgisayan Microsoft ve Palm Inc.'in yazınm- lan ik» InıllanılahiKynr. Sony tanıtım turuna başladı Sony, teknoloji ve estetiğin buluştuğu, farklı ürün yelpazelerindeki yeni modellerini tanıtmak amacı ile ekim ve ka- sım aylan süresince îstanbul, Bursa, An- kara ve îzmir'ı kap- sayan bir 'tanıtım tu- ru' başlatıyor. tstanbul tçerenköy Carrefour'da başlaya- cak tanıtımda, ziya- retçilere Sony ürünle- rini değişik ortamlar- mesibekleni- yor. Bunun yanı sıra Ford sözcüsü Mark Jones, önümüzdeki yıl LPG'li Focus'un da piyasaya çıkacağı açıklamasını yaptı. Enerji açısından ve- rimli olan bu otomo- billerin Ford'un uzun vadedeki stratejisinin bir parçasım oluştur- duğu açık olsa da şir- ket, filo satışlannda büyük bir etkisi olan dizeller için de şimdi- den bu yönde belli başlı atıhmlar yaptı. da test etme imkâm sunuldu. Sony Tekno- loji Konvoyu'nda; en yeni TV ve müzik sis- temleriyle donatılmış "Sony Ev Sinema Sis- temleri Teknoloji Tır'ı, Güçlü XPLOD serisi Oto Müzik Sistemle- ri ile donatıhnış' Sony Jeep', Dijital Handy- cam ve fotoğraf maki- neleri ve Walkman ai- lesi ile PlayStation'ın yeni oyunlannm oy- nanabileceği bölüm- ler yer aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog