Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

17KASIM20O2PAZAR CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 13 Erdoğan'ın Avrupa gezisi • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Ta>yip Erdoğan, pazartesi çıkacağı Avrupa turu kapsammda •Yunanistan, îspanya, Almanya, Ingiltere, Irlanda, Belçika ve Fransa'yagidecek. 12- 13 Aralık günlerinde Kopenhag Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nden (AB) görüşme takvimi almak isteyen Erdogan, AKP ve Dışişleri Bakanlığı yetkılilerinden oluşan bir heyetle pazartesi günü tura çıkıyor. Rus general olduruldu • MOSKOVA(AA)- Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir Rus tümgeneral, önceki akşam uğradığı silahlı saldın sonucu öldürüldü. Tümgeneral Igor Şifhn, cumhuriyetteki Rus güçlerinin ana karargâhı Hankale Üssü'nden dönerken Grozni'de saldınya uğradı. General ve yardımcılanmn bulunduğu araç, ağır bir ateş altına alındı. ABD Berlin'den iziıı istedi • BERLİN(AA)- ABD'nin, Almanya da bulunan askerlerini, olası bir harekât durumunda Irak'a göndermek istediği bildirildi. Der Spiegel dergisi, Washington'ın, Bavyera, Baden- Württemberg, Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kışlalarda görev yapan askerlennin gerekJi olması halinde, gizlice Bremerhaven Limanı'na götürülmeleri için Alman hükümetinden izin istediğini yazdı. Kofi Annan'm Kıbns belgesi, önceliği adanm bir an önce AB'ye girişine veriyor ÖÖnce üyelik sonra çözüm• Belge, yeni Kıbns devletinin anayasa taslağını, yeni devletin Türkiye, Yunanistan ve Ingiltere ile imzalayacağı anlaşmalan da kapsıyor. SERKANDEMİKrAŞ ANKARA-Birleşmiş Millet- ler (BM) Genel Sekreteri Kofı Annan'm geçen hafta sunduğu "Kıbns Sorununun Kapsamh Çözümü" başlıklı belge. soru- nun Avrupa Birliği (AB) üyeli- ği çerçevesinde çözümünü içe- riyor. Belgede yer alan kuruluş anlaşması, yeni Kıbns devleti- nin anayasa taslağı, bu devletin Türkiye, Yunanistan ve Ingilte- re ile yapacağı anlaşmalann te- tneli de AB üyeliğinin sağTan- masına dayanıyor. Annan, 30 Mart'ta yapılacak halkoylama- sında, kuruluş anlaşması ile ana- yasanın kabulünü AB üyeliğinin onaylanmasıyla aynı pakete yer alarâk sorunun bütün olarak çö- zümlenmesini öngörüyor. 150 sayfalık belgeye göre, adada se- yahat ve yerleşme özgürlüğü- ERDOĞAN KAFALARI KARİŞTIRDI BÜLENT SARIOĞLU LEFKOŞA - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina ziyareti öncesinde dün gerçekJeştirdiği KKTC ziyaretinde ka- falan kanştırdı. KKTC'ye gelişinde önce 2 devletli tek uluslararası kimlikli bir çözüm istediklerini belirten Erdoğan, 40 yıllık Kıb- ns sorununun Kopenhag DoruğVnda Tür- kiye ve Kıbns'a tam üyelik müzakeresi ta- rihi verilmesiyle çözümleneceğini savun- du. Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin (GKRY) geçen yıllarda tam üyelik görüş- melerine geçmesine karşın Erdoğan, "He- nfiz o (GKRY) müzakere taribi alnuş de- ğffl" diyerek de gaf yaptı. Erdoğan, daha sonraki açıklamalanyla çelişkilerini dü- zeltmeye çalıştı. Erdoğan, yannki Yunanistan ziyaretin- den önce sıkışık bir program uygulayarak KKTC'ye gitti. Havaalanında birbasın top- lantısı düzenleyen Erdoğan. "AB'ye kaü- hm adımlannın hızla atümasından yana okluğumuzu hep söyledik. Müzakere için biriikte tarih veribnefi diyonız. Tûrldye'ye de müzakere taribi 12 Arahk'ta verihneU «nyoruz" dedi. AB Komisyonu'nun genişlemeden so- rumlu üyesi Günter Verheugen'in sözcü- süJean-ChristopheFüori. Erdoğan'ınger- çekten "Türkiye ile Kıbns eşzamaıdı ola- rak AB üyesi oknahdır" deyip demediği- nin araştırılacağını ifade ederek "Türid- ye ve Kıbns'ııt AB üyeliklerinin farkta şey- ler olduğunu" söyledi. nün önündeki engeller kaldın- lıyor. Dışişleri BakanhğVrun ince- lemeleri ışığında adadaki çozü- mün tamamen "Kıbns'ın AB üyefiğine* dayandınldığı, anaya- sa taslağı, kuruluş anlaşması belgelerinin aynntılannın da bu- na göre düzenlendiği ortaya çık- n. Türkiye, bu düşünceler ışığın- da, belgenin ancak "müzakere zemini" olarak kullanılabilece- ğini, sıkınh yaratan maddelerin görüşülmesi gerektiği düşünce- sinde. Belge şu bölümlerden oluşu- yor:"KuruiuşAnlaşması: çözüm sörecini kesinleştirmek için ko- laylaşüncı önfcmler; Kıbns'ta- kiyeni dunımlaflgüioiarak Tür- kiye, Yunanistan, tngiltere ve Kıbns devleti arasuıda imzala- nacak anlaşma; BM Girvetülk Konseyfne sunulacak kararlar; Kıbns'ın birliğe katılımı için AB'ye yapdan jstemler." .Annan'ın istediği düzenleme- lerden bazılan şöyle: • Kıbns. Türkiye ve Yuna- nistan'ın kabul etmeyecekleri hiçbir uluslararası asken ope- rasyon için topraklannı kullan- dırtmayacak. Sportif amaçlı olanlar hariç tüm silahlar yasak- lanacak.. • Türkiye ile Yunanistan'ın adadaki askeri varlığı benzer bi- rimlerden oluşacaktır. •Kıbns Türk ve Kıbns Rum askeri birimlen anlaşmanın im- zalanmasından itibaren 5 ay için- de dağıtılmaya başlanacak. •Resmi diller Türkçe ve Rum- ca olacak. Resmi yazışmalarda Ingilizce de kullanılacak. Halkoylamasında her iki hal- ka sorulacak sorular şöyle: 1. Kıbns Anayasası'nı da içe- ren Kuruluş Anlaşması'nı onay- lıyor musunuz? 2. Parça devletin anayasasını onaylıyor musunuz? 3- Kıbns ile Türkiye, Yunanis- tan ve tngiltere arasında imza- lanan anlaşmayı onaylıyor mu- sunuz? 4. Kıbns'ın AB ile yapılan anlaşmanın koşullanyla AB'ye girmesini onaylıyor musunuz? BUSH SÎMÎTÎS'TEN DESTEK ISTEDl: AB kapısı Türldye'nin yüzüne kapanmasın DışHaberierServisi-ABD Başkanı George W. Bush'un, Kopenhag Doruğu'nda Tür- kiye'ye üyelik görüşmeleri için tarih verilmesi konusuy- la ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'i aradığı ve Ankara'ya destek olmasını istediği bildirildi. Simitis dün, Varşova'daki Avrupa Sosyalist Partısi top- lantısından sonra yaptığı açıklamada, "Bush beni Tür- kiye'nin üyelik görüşmeleri içinaradıve\\manistanmtu- tumunu onay ladığmı belirt- ti" dedi. Kostas Simitis, Bush'un, Kopenhag Doru- ğu'nda Türkiye'ye kapıla- nn kapatılmamasının öne- mini vurguladığını belirtti. 'Planı kabul etsinler' Başkan Bush'a, BM'nin Kıbns planı ile ilgili geliş- meler hakkında bilgi verdi- ğini belirten Başbakan Kostas Simitis şöyle konuştu: "Tüıidye'nin daha iyi bir iş- birliği arzusunun kanıtlan- ması, Annan'm çabalaruu takdir ederek çözüm plaıu- nı ilke oiarak kabullenmek- ten ve bu planın bir sonuca vardınlabilmesi için, Yuna- nistan ve Kıbns (Rum Kesi- nıi) ile müzakere etmekten geçtiğini söyledim." BİŞKEK'TE PROTESTO - Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te, Devlet Başkanı Asker Akayev'in istifasını isteyen yüzJerce muhalifin gösterisine polis müdahale erti. (REUTERS) ÖRÜŞ/AYHAN KAMEL - E.Büyükelçi, D- 8 tcra Direktörü Bu arada, Suudi Arabistan başta ol- mak üzere Körfez ülkeleri aracılığıyla, OPEC çerçevesinde kotalarda gerek- tiğinde ayarlama yaptırtmak suretiyle petrol fiyatlannı makul düzeylerde tuta- bilmekte ve bir anlamda OPEC'İ yön- lendırebilmektedir. 1970'lerdeki petrol krizınin sonuçlan göz önüne alındığın- da, bölgeyı nüfuzu altına alacak nükle- er bir Irak'ın petrol fiyatlanyla istediği gi- bi oynaması halinde, bunun sadece ABD için değil ve fakat bütün dünya için ne gibi büyuk sorunlara yol açabilece- ği aşikârdır. Öte yandan, Irak'ın kitle im- ha ve ozellikle nükleer silah programı- nın onünü kesmenin Israil'in güvenliği açısından da VVashington için çok bü- yükonemi haiz olduğunu söylemek ge- rekir. özetlemek gerekirse, Irak'ın kitle imhasilahlanndan anndınlması ve Irak'ta Olası Irak Operasyonu ve Sonuçlan (2) bir rejim degişikliği ABD için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu durumda, Rus- ya ve Fransa'nın ABD'nin askeri ope- rasyonuna Güvenlik Konseyi'nde oto- matik olarak yeşıl ışık yakacak herhan- gi bir karara karşı çıkmalanna rağmen diplomatik çabalann sonuçsuz kalma- sı halinde, ABD'nin gerekirse tek başı- na Irak'a karşı bir askeri operasyonu baş- latma hususunda kesin bir kararlılık için- de olduğu söylenebilir. Bu gelişmeler karşısında, Türkiye'nin tutumuna gelince; Irak'a karşı başlatı- lacak bir savaşın Türkiye için büyük za- rarlar ve riskler doğuracağı herkesin malumudur. Bu itibaıia, Irak'ın kitlesel imha silah tesıslerini hiçbir koşul olma- dan BM gözlemcilerine tamamen aç- masını ve sorunun banşçı yollardan çö- zümlenmesini sağlamak önemlidir. An- cak, Saddam'ın BM gözlemcilerini yine kösteklemesi ve engellemesi halinde, 1991 Kuveyt krizinde olduğu gibi, Gü- venlik Konseyi karanna dayanacak bir harekâta destek vermemiz doğal olur. Asıl sooın, böyle bir karar olmaksızın ABD'nin yukanda belirtilen yaşamsal çıkarlan nedeniyle ve sadece Ingilte- re'yi arkasına alarak bir askeri harekâ- ta girişmesi halinde nasıl bir tutum ta- kınmamız gerektiği noktasında oluş- maktadır. Kongreden sağladığı destek- le eli güçlenen ABD yönetiminin bu ko- nudaki kararlılığını da dikkate alarak Türkiye'nin askeri operasyona karşı çı- karak kenarda durmak ile ıstemeyerek de olsa bu girişiminde ABD'ye bazı ko- laylıklar sağlamanın ülkemiz açısından doğurabiteceğı sonuçları iyice tartmak gerekir. Böyle bir degertendirmede, nuk- leer bir Irak'ın aslında orta ve uzun va- dede Türkiye için de siyasal, ekonomik ve askeri açılardan ciddi bir tehdit teş- kil edebileceğini dikkate almak uygun olur. Bu çerçevede aynca, vaktiyle Bağ- dat'a giden üst düzey heyetlerimıze Saddam'ın Dicle ve Fırat sulannın kul- lanımı konusunda sarf ettiği tehditkâr sözleri de hatıriamakta yarar vardır. Bu itibarla, Bağdat'ın nükleer de dahil kit- le ımha silahlan pogramının önlenme- si Türkiye için de önemlidir. Bu bağ- lamda, ABD ve Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğu söylenebilir. Pek tabii böyle bir operasyonda, ıs- ter kara ister hava harekâtı olsun. Tür- kiye'nin bunun içinde yer alması hiçbir şekilde düşünülemez. Türkiye'nin kat- kısı, uğrayacağımız kayıplann da tela- fisine çalışılarak sadece hava harekâ- tında ABD'ye bazı kolaylıklarsağlanma- sıyla sınırlı kalmalıdır. Böyle bir destek, aynı zamanda, Türkiye'yi ilerde Irak'ın geleceği konusunda yapılacak düzen- lemelerde soz sahibi kılmak bakımından da önemlidir. BİTTİ BAŞSAĞLIĞI Sevgii dostumuz, D.G.SA'nm değerii eski Hocası YÜKSEKMİMAR ERKAL GÜNGÖRENV vefatınt üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merfıuma Allahtan rahmet kederii ailesi ve yakınlanna başsağltğı dileriz. İSTANBUL BEBEK OTEL ÇAUŞANLARI ve ZEYNEP - GÜNGÖR SU Türkiye Gazetealer Cemiyeti'nin yayınladığı günlük Bizim Cazete Ulke sorunlanna ilişkin raportanyla, araştırmalanyla, köşe yaalanyla, tarafse haberleriyte srvfl toplum- lann gazetesı. Duzenlı okumak için abone olun.Te(:Oİ12.511Û875 KÜLTÜII • SANAT (0312) 293 «9 78 ÖZÇELÎK-İŞ SENDÎKASI10. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULİLANI jenel Yönetun Kunılumuzun 12 11 2002 tarih ve 239 sayıü karan geregınce: sendıkamızm 10. Dönem OUşan Genel Kurulunun aşa&dakıffûndemleAnkara - Kûçükesat - Akay Caddesı Bükiûm Sokak No. 1 adıiındekı DEDEM.\N OTEİİ - AVtZELl SALON"da 20-21-22 Aralık'2002 tanhlerinde saat 10 00'da topüiacagı. Yasal çogunluk sağlanamadığı takdırde ıkıncı toplantmjn aynı gimdemle. aynı adreste ve aynı saas. 27-28-29 Aralık 2002 tanhlennde toplanacağının ılanıdır. C-CNDEM: Yoklama \e açılış, I Genel Kunıl Dnanı'nın seçımı. : Savgı dunışu \e tsnklal Marşı'nın okunması, - Genel Başkamn açış konuşması. - Mısafırleruı takdımı \ e konuşmalan. • Komısyonlann seçnnı. ı Tûzûk Tadıl Komısyonu. • Hesap Tetkık ve Tahmını Butçe Komısyonu, fc Kararlar Komisyonu, ' Zonınlu organlara ad^lık muracaatlan. > ı?aporlanıı okunması \ e müzakerelen. ; Tüzük Tadıl Komısyonu raponınun okunması ve müzakeresi. b) Faalıyet ve malı raporlann okunması \e rjakeresı. c ı Hesap tetkik \ e Tahmuu Bütce Komısyonu raporlannın okunması ve müzakeresi. d) Ka- larkKomısyonunun raponınun okunması ve muzakeıesı. el Denetleme ve Dısıplın Kunıllan taporlannın ofcuması ve müzakeresi. >• Genel Yonetım Kunıluna venlmesı gereken yetkılerin göriişülmesi ve karara bağlanması. Kunılların ve raporlann ıbrası, Seçımler ı Jenel Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyehklenn seçimi, b) Deneüeme Kurulu asıl ve yedek öyelennin seçDL c) Dısıplın Kurulu asıl ve yedek üyelıklenn seçımı, c -lak-lş Konfederasyonu Genel Kurul delegelerının seçımı. II Dılek ve temennıler. '. Kapanıs _ Basm. 72111 CANNES 2002 JORI ÖOÜLÜ ULUSLARARASı ELEŞTIRMENLER ÖDÜLÜ (FıPRESCı) KUTSALDIRENI5 Aşka ve tutsaklığa datr... b.relia suleiman filmi »K*h*ü HMî)ı3Bi»;î»?3e üviflimmrnaimâm :• s 12 I-H VS »19 «HI X S * CİD21 i;i5-15«-'91S S « f f t t *215-1430-15*5 407*71 " BEYOĞLU PERA MECIDIYEKOY OOEON CINEPLEX LEVENTKM SfNEMA TURSAK ORTAKÛY FERIYE ANKARA KlZILtRMAK ANKARA ODEON CINEPLEX ANKARA ON BODRUM CINEMAR'NE 251 32 40 216 37 9O 325 43 31 236 28 64 651 33 3O 337 60 82 425 53 93 541 13 33 215 34 00 317 OO 0-i 12 OO-14 T5-16.3O-18 45-21 OO 15 15 18 15 11 4&-14 OO-16 3O-19 OO-21 3O 11 OO 17 30-19 3O-21 3O 12 OO 14 15-16 3O-18 45-21 OO 16 25 15 15 14 00 16 3O-19 OO-21 3O Asepsus ŞIFALIKAPLICALAR DIYARI YEŞİL GÖNEN'DE Cumhuriyet okurlanna %50 indirim (Oda + Kahvaltı) Tel: 0266-762 06 37-762 06 38 NAZİLLİ1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESt Esas No: 2002 470 Muammer Aygün vekilı tarafından SSK Gen. Miid. ve Mehmet Ali Tuzcuoğlu aleyhıne açılan dava dolayısıyla; Davalılardan Mehmet Ali Tuzcuoğlu'nun adresi tespıt edılemedıgınden duruşma gününün davalıya HUMK'nın 213. ve 377. maddeleri gereğince ılanen tebli- ğıne karar verilmiş olup duruşma günü olan 19.12.2002 günü saat 09.20'de Nazılli 1. Aslıye Hukuk Mahkemesı du- ruşma salonunda hazır bulunmanız, gelmedigıniz veya bir vekılle temsil ettırmediğıniz takdırde yokluğunuzda karar verileceği davalı Mehmet Ali Tuzcuoğlu'na davetiye yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 17.09.2002. Basm: 71269 BM'nin Irak karan ABD için herşey HhlaVsayılıyor • Bir ABD'li yetkili, Irak'm uçuşa yasak bölgelerde uçan Amerikan uçaklarına ateş açmasının da ihlal sayılacağını bildirdi. DışHaberierServisi- ABD, Birleşmiş Millet- ler (BM) Güvenlik Kon- seyi 'nin Irak hakkında aldığı kararlann, bu ül- kenin kuzeyinde ve gü- neyindeki uçuşa yasak bölgeleri de kapsadığını ileri sürdü. Adı açıklanmamak koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili, Irak'ın uçuşa yasak böl- geleri denetleyen Ame- rikan uçaklanna ateş aç- ması halinde ABD'nin bunu BM Güvenlik Kon- seyi kararlannın ciddi ihlali sayacağını belirtti. BM Gü\enlik Konseyi kararlannın ABD'nin bu tür ihlalleri "maddi üüal" olarak adlandırma ola- nağı verdiğini ve karar- larda yer alan "maddi Düal" ıfadesinin güç kul- lanmaya ızin verdiği şek- linde yorumlanabileceği uyansında bulunan yet- kili, VVashington"ın bu durumda Konsey'den da- ha fazla yetki almaya ge- rek du>Tnadan Irak'a sal- dırmak konusunda öz- gür kalacağını öne sür- dü. BM Güvenlik Konse- yi'nin 8 Kasım'da aldı- ğı kararlarda, Irak hükü- metinin konseyin aldığı kararlan destekleyen hiç- bir BM üyesine karşı düşmanca davranışta bu- lunamayacağı veya düş- manca davranışta bulun- makla tehdit edemeye- ceği belirtilmişti. Güney vuruldu Öte yandan, Ameri- kan ve îngıliz uçakla- n, Irak'ın güneyinde bir hava savunma siste- mini vnrdu. Amerikan Merkez Komutanlığı, uçaklann önceki akşam Necef kenti yakınlann- daki hava savunma sis- teminin iletişim mer- kezini vurduğunu bil- dırdi. Saldırının, Irak'ın, Talil yakınla- nnda devriye gezen müttefık uçaklanna ka- radan havaya fıize ve uçaksavarlarla ateş aç- ması sonucu düzenlen- diği belirtildi. Eski ABD Baskan Carter: Asıl Washington silahsızlansın Dış Haberier Servisi - Eski ABD'nin Başkanı Jimnry Carter, Kuzey Kore ve Irak gibi ülke- lerin silahsızlanmasını isteyen ABD'nin de si- lahsızlanmasını istedi. 2002Nobelbanşödü- lü sahibi Carter, "VVas- hington yönetiminin yapmadığ] şe>1erden bi- ri de bizim de sahip oi- duğumuz biyolojik si- bhlann yasaidanmasına ilişkin uluslararası ça- balara sa>gı gösterme- mekohnuştur > 'dedı. Carter, Washington" ın nükleer ve kimyasal si- lahlann yok edilmesi için de daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtti. "Büyük güçler ötekikre ömek olnıalı" diyen Carter, "Ancak dümn banşmdan genei- Kkle sorumlu olan bü- yiikler,iktidara susa>'an ve bunu nükleer silahla eldeedebfleceklerinidü- şünenlere hep kötü ör- nek obnuşlarthr. Sözge- limi Pakistan ve Hindis- tan, büvüklerûı bu tu- tumu yüzünden nükle- er güç haline gelmtşler- dir" diye konuştu. No- bel ödülünü, bölgesel çattşmalann sona erdi- nlmesi yolundaki çaba- lan dolayısıyla kazanan Carter, ABD'nin gayri safi ulusal gelirinin bin- de birini uluslararası yar- dımlara ayırdığını. oysa Avrupalılann bu alan- daki ortalama payının bundan dört kat fazla olduğunu belirterek "Bir Amerikab 1 dolarverir- ken bir Norveçfi 17 ve- riyor..." dedi. Carter, dünyada bugün ABD'nin "burnunun fazla büvüdüğü" yolun- da genel bir izlenim bu- lunduğuna da işaret ede- rek "Bizim başkalan- nın sorunlanvia ilgilen- med@miz düşünülüyor. Ne N-azık ki bu geneüîk- le doğru™" dedi. Dursun Ali Ercan-. Dünyada savunmaya 800 müyar dolar İstanbul Haber Ser- visi - Savunma Sanayii Müsteşan Dursun Ali Ercan, tüm dünyada sa- vunma sanayiine harca- nan paranın yaklaşık 800 milyar dolarcrvann- da olduğunu, buna kar- şılık 40 milyar dolarlık kısmının dünya paza- nnda satışa çıkanldığı- nı belirtti. Lütfi Kırdar Ulusla- rarası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda ön- ceki gün başlayan NA- TO Parlamenterler Asamblesi 48. Genel Kurulu'nda "Bifim ve Teknoloji Komitesi En- düstri ve Temel liusla- rarası Savunma Proje- leri" konusunda sunum yapan Savunma Sana- yii Müsteşan Ercan, sa- vunma sanayiinde Tür- kiye'nin yılda ortalama 600 milyon dolarhk bir ithalat yaptığını, buna karşıhk yine ortalama 60 milyon dolarlık bir ihracatının söz konusu olduğunu vurguladı. Er- can, bu açığı kapatmak için müsteşarlık bünye- sinde destekleme fonu oluşturulduğunu hatır- lattı. Ercan. bu fonda 1986-2002 yıllan ara- sında 10 milyar dolar- lık bir paranın biriktiği- ni belirterek paranrn 8.7 milyar dolannın sa\oın- ma sanayiine harcandı- ğını bildirdi. Türkiye'de Ar- Ge çalışmalanna çok az kaynak aynldığını, anlatan Ercan, şöyle de- vam erti: "Türkiye'nin müttefiklerinin tekno- Iojisine sahip olmakiçin harcadığı para>i yadır- gamamak iazun. Bu ko- nuda NATO bize destek vermeH" Türkiye Atom Ener- jisi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet To- mak, olası bir Irak sa- vaşmda, nükleer patla- ma olup olmayacağı ko- nusunda bilgilerin kesin olmadığım belirterek "Bu gerçek olsa bfle ha- zırhksızyakalanma ris- kini göze alamayiz'' de- di. Tomak, yaptığı "Nükleer Kaçakçıtak" konulu sunumda nükle- er madde kaçakçılığın- da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye "de de son yıllarda düşüş gözlen- diğini söyledi. Tomak, daha çok uranyum, ko- balt ve silisyum kaçak- çıhğının yapıldığını, bildirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog