Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASJM2002PAZAI 12 DIŞ H A B E R L E R dishab(S cumhuriyet.com.tr YENİPARTIKURULUYOR Fransız sağı için tarihi günPARİS (AA) - Fransa'da cumhurbaşkanhğı seçımlen sırasında oluşturulan ve genel seçımlerde ezıcı bır üstunlukle ıktıdara gelen sağ bırlık, bugun yapılacak kongreyle sıyası partıye dönuşecek Pans'te ılk kongresını düzenleyecek "Cumhurbaşkanbğı Çoğıuüuğu BirKği'' (UMP) adlı sıyası oluşum, partı başkanı ve yonetım kurulannı seçecek Kongrede, partının adı \e logosu da belırlenecek Partı başkanlığı ıçın 159 bın delege ay kullanacak Partı başkanlığı ıçın en onemlı aday olarak eskı Başbakan Alain Juppe gostenlıyor Juppe, Edouard Balladur un başbakanlığı donemınde dışışlen bakanı olarak da gorev yapmıştı Balladur'un, cumhurbaşkanhğı seçımlennde Jacques Chirac karşısında aday olup seçunı kaybetmesınden sonra Juppe, başbakanlık gorevıne getınlmıştı Genış çaplı ozelleştırme gınşuru karşısında başlatılan genel grevler, daha sonra Juppe'nın ıstıfasına neden olmuştu Juppe, aynı zamanda Bordeaux beledıye başkanlığı gorevını yurutuyor Juppe Türkiye'yi otostopla gezmiş Juppe, gençlığınde otostop yaparak Turkıye'yı karış kanş dolaştığını soylemıştı Başkan yardımcılığı gorevıne ıse Marsılya Beledıye Başkanı Jean- Claude Gaudin'uı getınlmesıne mutlak gozuyle bakılıyor Gaudın, Ermenı tasansını hazırlayan sıyasetçıler arasında yer almıştı Nısandakı cumhurbaşkanlığı seçımlennı ılk turundan sonra, Chırac'ı destekleyen Cumhunyetçı Bırlık Partısı (RPR), Demokrat Lıberat Partı (DL) ve Fransa DemokTası Bırhğı'nden bır grup, Cumhurbaşkanlığı Çoğunluğu Bırlığı'nı oluşturmuştu Chirac'ıncumhurbaşkanı seçılmesını sağlayan grup, daha sonra genel seçımlerde de buyuk başan elde ederek, sol partılerden ıktıdarı gen almıştı Acil yardım gelmezse korkunç kıtlık yüzünden 15 milyondan fazla insan yaşammı yitirebiliı Etiyopyalı açlıktan ölüyor• Kuraklığın etkisindeki bölgelerde şimdiden özellikle çocuklarla yaşlılar açlıktan ölmeye başladı. 8O'lerde 1 mılyon kişinin ölümüne yol açan kıtlıktan daha büyük bir felaket Afrika ülkesi Etiyopya'yı tehdit ediyor. DışHaberierServisi- Afrika ulke- lennden Etıyopya, 1980'lerdeyaşadı- ğı ve 1 mılyon kışının olumuyle so- nuçlanan korkunç kıtlıktan çok daha buyuk çaplı >enı bu- felaketle karşı karşıya Etıyopya hükumetı \e yardım ku- ruluşlah, ülkeye acıl gıda yardımı ya- pılmaması durumunda 15 mılyon kı- şının yaşamının tehdit altında olduğu- nu belırtıyor 8O'lı yıllann ortalann- da yıne Etıyopya'da yaşanan korkunç boyuttakı açlığa Live Aid ve Band Aid gıbı yardım kampanyaları yoluyla dunyanın dıkkatı çekılebılmıştı Uz- manlar, bugunku tehdıdın çok daha bu- yuk olduğu yonunde uyanlarda bulun- sa da henuz kımse harekete geçmedı Hangl felaket daha acir Afhkanın guneyının de çok cıddı bır kuraklık tehdıdı altında olduğunu vurgulayan yetkılıler, şımdılık yar- dım elı uzatmak yenne hangı felake- tın daha acıl olduğu konusunu tartı- şıyorlar Etıyopya Başbakanı Meles Zenani geçen hafta yaptığı açıklama- da, ulkeye çok acıl yardım yapılma- dığı takdırde 2003 yılının 1984'ten çok daha kotu olacağı uyansında bu- lundu 1984'tekıaçlık ıçın "Eğerobir kâbussa, bu düşünütemejecek kadar korkunç bir felaket olacak" dıyen Ze- nawı, Etıyopya'nın bu felakehn onu- KOCA GÖZLERDE ÖLÜMÜN GÖLGESt - Afrika ülkelerinde sıklıkla yaşanan kıtlık, önce çocukları vuruyor. Tıbbi yardım da alamayan minik, dayanıksız, aç bedenler kısa sürede ölüme yenik düşüyor. ne geçebılmek ıçın "çok büyük mik- tarda" gıda yardımına gereksınımı olduğunu vurguladı Zenawı "Bununiçinyüzbmlercebel- kide mihonlarcadolaragerek var" de- dı Etıyopya'nınbaşkentı Addıs Aba- ba'dakı BM Dunya Gıda Programrnın sozcusu Wagdi Othman. suren ku- raklığın ulkeyı felakete surukledığı- nı ve ulkede ancak gelecek aya yete- cek mıktarda yıyecek bulunduğunu bıldırdı Othman şunlan soyledı "Şu anda açfağın pençesinde 6 miryon kişi var ve bu rakamın gelecek yıla kadar korkunç bir nrmanış göstererek 10-14 mihona çıkacağuu tahmin ediyoruz. Haziran ayından bu \ana dünyayı uyarma\a çahşıyoruz. Kimse haberi- miz yok di\ emez. Bir kişi bik açsa bu çok yüksek bir rakam demektir. Ra- kamlarla oynamanın zamanı değfl ar- ük,\^rdınıaihtr>acımızvar." SO'lı yıl- lann ortalannda Etıyopva'dakı açlar ıçın muzısyen Bob Geldof tarafından başlatılan Live Aid \ e Band Aid yar- dım kampanyalannda 1992 yılına ka- dar toplam 110 mılyon dolar toplan- mıştı Yardım kuruhışlan bugun, her ne kadar o para yararlı projelere har- canmaya çalışılmış olsa da uzun dö- nemlı sorun uzennde kuçuk bır etkı sı olduğunu ıtıraf edıyorlar Kuraklı ğın etkisindeki bölgelerde çocukla' rın ve yaşlılann şimdiden açlıktan ol-* meye başladığını vurgulayan yardım gorevlılen, bolgedekı ınsanlann ge-j çım kaynağı olan hayvanlann da bu+ yuk bolumunun olduğunu kaydedı- yor Kaynaklannınyuzde 110'unudış borçlann odenmesıne ayırmak zorun- da olan Etıyopya, açlan beslemek ıçıti uluslararası topluluğa ıkı mılyon ton gıda yardımı yapılması çağnsında bu- lundu Norveç'ten ek yardım Yardım kuruluşlannın Etıyopya ıle ılgıh felaket senaryolannın "abarb- h" olduğunu ıddıa eden Ingıltere Kal- kınma Bakanı ClareShort ıse Guney Afnka'dakı tehlıkenın çok daha acıl olduğunu vurguladı Short bu açıkla- masından sadece bırkaç gun once ıse Etıyopya'daJa durumu "acfl" olarak nı- telendırmış ve ulkeye derhal gıda yar^ dımının ulaşhnlmasının çok onemli olduğunu kaydetmıştı Short'un bu çelışkılı açıklamalan karşısında şaşkınlıklanru gızlemeven Dunya Gıda Programı yetkılılen ıse her ıkı bolgedekı durumun da eşıt de- recede cıddı olduğunu vurguladı Dun- ya Gıda Programı sozcusu Christi- ane Bertihaume, "Hangi krizin diğe- rinden daaha önemü olduğunu beKr- lemekolanaksız çünkiı her insanın ya- şamı eşit derecede değerüdir" şeklın- de konuştu Ote yandan, Norveç dun Etıyopj ya' ya 6 mılyon Euro ek y ardım yapa-J cağuıı açıkladı Etıyopya'nın komşu-i su Entre de, lımanlannı bu ulkeye yaj pılacak ınsanı yardım ıçın kullandı- racağını bıldırdı Entre ve Etıyopya ara- sında 2000 yıhnda kanlı sınır çatışma- lan yaşanmıştı Entre, 1993'teEtıyop- ya'dan bağımsızhğını kazanmıştı www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 ayatı Degiştirme eri BORUSANKültür e anat 80060 Tınel-Beyoglu-btanbul Tel 0212 292 06 55 Faks 0212 252 45 91 borusansanstcom emıner anat gaierisi 21 kasım 2002 Perşembe 18 30 Ortaçağ Muzık Kutturu III AlperMaral Ortaçağ da Dunyevı Muzık 17 ekıtn - 30 kasım 2002 İlanlannız İçin"Fetış Duşleyen İnsan" Kurator Mıchele Thursz Heykel baskı fotoğraf, anımasyon Natalıe Bookchın Jose Cartos Casado Claudıa Hart Kelly Heaton Mıcheal Rees Yucef Mett» (0212)293 89 78 perQreklam@perareklatn com Ir perareklam@superonlıne com www perareklam com fr Borusar Kjltur ve Sanat Meocea MuzkKutuphanos pazarhan; her gun 10*00-19-00 saatten arasında tum muzjkseverienn hzmetındedlr Borjsan tstanbui Fılarnon Orfcestras konserter d-şındaio her turiu sanat aUdniainctan ûcrebız «aydalanablnintz. emın ıgus bu dünya bir pencere CD VE KASET Dereler akar gKİer Taşîan vıkar gıder Bu dun\ a bır pencere Her gelen bikar gıder 16 Kasım'dan itibaren GAZİOSMANPAŞA SJkHNESİ'nd* 0212 57» *o t? Haluk IŞIK KURŞUN ASKERİN UTANCI (Çocuk Oyunu) •c=!'r- l ı M ı y ı r ENGİN Hıktn ELBIR lırıs OİNCU Ksslem: k y j ı ı TÜRKEKUL Metin TASKIRAH Ct.jiı OZDEMIR • : Yısenin GEZGİN : A r » IŞITMAN CcBfiı TANCÖI - C.r.l GUHGÖt - Selin C« TALCIH - Sevtıp CtPAN 16,17,23,24,30 Kasım 1 Aralık 2002 ÇOCUK - TIVATRO Hayatı Degiştirme Etkinlikleri BORUSANKültür ve Sanat Istıklal Cad No 421 80060 Tunel-Beyoğlu-lstanbul Tel 0212 292 06 55 Faks 0212 252 45 91 www bonjsansanat com onser 27 kasım 2002 Kadıköy Halk Eğıtim Merkezı 20:30 28 kasım 2002 Lütfı Kırdar Konser Salonu 20:00 Gürer Aykal Corey Cerovsek Program: Paganını: Keman Konçertosu No 1 Melıh Cangürel: Yentgun R. Strauss: Gullu Şovalye (Buyuk Suıt) Borusan Katüt va Sanat Mark«z< MuziK Kutupharws» p«zar her gun 0 00-19 00 saatteri arasmda tum muzi((sevw1 Borusan btwioul Flarmonı OVestns* Kor«erten <kşrtOa»u hw turti MM •Öan*ûınd«i ucratab Uİ 16 Kasım'tJan îtibaren KADIKÖY HALOUN TANER SAHNESİ'nd* 021* 3«» o-ı t • Tekin ÖZERTEM KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM (Çocuk Oyunu) - Atsltı IACAI : Huscyiı TUNCE1 Ayhan DOĞAN ( « ı GOINİl • U H I YÖZIASlOOtU Mıkaıl ÖZDEMİI CıjJtm GİİKEl >• MMKtrt - Eıtıjrıl fOSTOClU - Hilyı »ISUH - Mılike »ITI»I»M« - Stk.l YÜKSEL «»Uy KIISEHİILJMIU • Mırıt ltr,ı [IIIC - Sı«n ItüUICU - limil EIKIN 16,17,23,24,30 Kasım 1 Aralık 2002 ft*s (omıriesi: 11 00 / fnııı-. 11.00 COCUK - TIYATRO İ flimııa BİR ISTVÂN SZABÖ~P«UV. 13 Kasımdan itibaren HARBİYE MUHSİM ERTUĞRUL SAHNESİ'nde 0212 240 77 20 Betüi AVUNC GUNEŞIN OGLU (Çocuk Oyunu) Ysnrien Hiknet KÖKMUKCU ' • Deniı NOYAN • Rıfkı DEMİKELLİ Kssieır: Niliil KAPUNGI KAYA ; -• FeriJun EIGÜN h« Vılıit GEYİK ^n,en <ısh rısenİK GEZGİN Nnr SAÇIİİKEt - C » UIAS • HesliliH ÖZ1ÜIK - Kıkilıy HMimilOĞlU - Tulya SİIİN Un— UU • Cm ERTUĞRUL - Ali Merl YAVUZCAN - Mırıt IAVIİ • itttf 0 I A I iitit Çİl • Ezgin KIMNÇ - Ttljı TETER • M ı h n t AVDİN 16,17,23,24,30 Kasım 1 Aralık 2002 Cumırtesi:! 1.00 /Pozor: 11.00 BEYOGLU AFM FITAŞ 251 20 20 11 20-13 50-16 20-18 30-21 00-C CTS 23 55 MASLAK AFM PRINCESS 285 06 95 12 30-15 30-18 30-21 30 IDEALTEPE AFM 489 08 66 11 45-14 15-16 45-1915-21 45-CCTS00 15 KADIKÖY AFM TANSAŞ 449 55 67 1130-13 50-16 10-18 40-2110 VE 22 KASIM'DAN İTİBAREN BEYOGLU ALKAZAR'DA Gerçek bır olaydan yola gkılarak gerçekleştırılen fılm, usta Macar yonetmen Istvan Szabo'nun , ımzasını taşıyor Fılm yonetmenın bajyapıtı Mephısto ıle de benzerhkler taşıyor Totalıter bır rejımdesanatını - yapmaya çalışan VVılhelm Furtwangler ın hıkayesını anlatan fılm polıtıka ve sanat ılışkısınden . yola gkarak, Amerıka-Avrupa kulturfarklılıkları uzerınde vesanatın antıtotalıteryaklaşırnı uzerıden duran duşundurucu bır fılm "TİYATRO HAYATIN AYNASIVIR" ÇOCUK - TIVATBO Hilmi Etikan ile SENARYO VE FILM ÇEKIM ATÖLYESİ Tel: 0. 212. 252 57 00 http: Vwwn.kisafilm.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog