Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA 8 HABERLERIN DEVAMI G U N C E L CÜ^NEYT ARCAYÜREK U Baştarafı 1. Sayfada tinin genel başkanının s o r günlerde sergilediği manzara ıle 1950'lerde t e k başına iktidar olan Demokrat Parti Genel Baş kanı ve Başbakan Ad- nan Menderes'in sergilediği manzara birbirine benziyor. 14 Mayıs 1950'de çoğunluğun lideri olarak ik- tidar koltuğuna oturan Menderes, muhalefet lıde- ri Inönü ye çatacak bir fırsat bulur, hemen her ke- zinde de -sanki aksini söyleyen varmış gibi- "mil- li iradenın iktıdan DP'ye ve>rdiğinden", -tabii Inö- nü 'nün- sert eleştirilerinin "milli iradeye saygısız- lık" olduğundan dem vururdu. Bugün RTE de benzer b i r kulvarda koşuyor. Tıpkı Menderes gibi millî irade kavramını ikide bir, olur olmaz yerde bir tetndit silahı gibi kullanı- yor. Menderes mıllı iradeyı o denli kullandı ki; so- nuçta DP grubunun bakan larını alaşağı ettiği bir gün kürsüye çıktı. - Millı ıradeyi temsil ediyorlarya- milletvekille- rine "Siz, isterseniz hilafeti t>ile getirebilirsiniz" de- mek cüretinı gösterdi. RTE de Menderes'e benzer bir yolda. Mende- res tıpi söylemlere ilk adım ını atmış bulunuyor. Cumhurbaşkanı Sezer'i n "Anayasada kişiye özel düzenleme olamaz" sözüne -gerilimi siyase- te taşımayacağını sürekli söylemesine karşın- sert karşılık veriyor. Sezer'in "milli iradeye saygısızlığından " söz edi- yor. Milli irade saldırganlığı d u r durak bilmiyor. Cumhurbaşkanı'na koşut açıklamalar yapan CHP lideri Baykal a da "rnilli iradeyi kimseyle paylaşmayacaklan" yanıtını veriyor. "O kafa" diyoruz ya; o kafa, rejimi temelinden sarsacak 109. maddeyle ilgili uyarıları ya milli ira- deye saygısızlık ya da milli iradenin paylaşımı ola- rak görüyor. Çağdaş demokrasilerin temel öğesi katılımcı gelenegıni sürdürmek. Ne kî bu ıçerikten, katılım- cı demokrasinin yararlarından bihaber RTE; de- mokrasinin sert bir kayaya çarpmasına neden olan 40 yıl onceki gunlerı -okumadı ıse mazurdur- nereden bilsın? ••• O kafa için demokrasinin doğuş tarihi 3 Kasım. ötesi berisı, dünü, yakın günleri vızzz! Almış elıne tek telli bir saz, başka türkü bilmez, milli irade dıye başlıyor söylemeye, milli irade di- ye bitiriyor. "Milli irade" sözcüklerini bol kepçe kullanan RTE; ulusal iradenin vazgeçemeyeceği sorun Kıbrıs davamız, yaşamsal bir konuma girdiği sı- rada, KKTC'yı ekiyor, Yunanistan'a ilk ziyaretini yapmadığını yutturmak için Roma'ya öncelık ve- riyor. AB yolcusu. Oysa bir devlet adamı ya d a devlet adamlığına aday bir insan; altın değerındeki bu günleri elbet- te RTE gibi değeriendirmez; aklın gösterdiği yol- da önce, siyasal yasaklardan kurtulmayı, millet- vekili olmayı olağan rayında bırakır. Her şeyden önce ülkemizin sadece onur açı- sından değil. yakın uzak ulusal yararlarımız açı- sından önem taşıyan Kıbns sorununa, yaklaşan trak savaşına eğilirdi. Ama nerede? Milli iradeyi istediğini dilediğini yapma saltanatı sanıyor. Ustelık AB yetkililerinin Türkiye'ye Kopen- hag'da tarih verilmeyeceğini sık sık açıklamala- rına karşın RTE, inanın ki Avrupaturuna müzake- re tanhi alamayacağını bile bile çıkıyor. Onun tek amacı -hiç kuşkunuz olmasın- AB'ye "kendini tanıtmak"[ "Milli irade" kavramını sindirememiş bir genel başkanla çevresındeki ınsanların bir gün (109. madde ilk denemeleri olacak) Anayasa'yı baştan sona değiştirerek laıklikle ilgili maddeleri anaya- sadan çıkarmaya gırişmeyeceklerine... ... Ya da "TC'nin dini islamdır" yazılı 1924 Ana- yasası'nı geri getirmeyi düşlemeyeceklerine kim güvence verebilir? Bir gün öyle ertesi gun böyle. Kimi zaman da siyasal nezaket üzerınde iğreti bir giysi gibi du- ruyor. Işte iktidar. Boy kaç santim? Görelim! Kalp hastaları gribe clikkat İstanbul Haber Serrisi- Dünya Sağlık Örgütü'nün (WH0) yaptığı araştırmalara göre, her yıl dünya nü- fusunun yüzde 5 ile I5'i grip hastahğına yakalanıyor. ' Türk Kalp Vakfı Başkanı ÇetinYıldırı- makın, kalp hastalan- mn da grip açısından büyük risk taşıdığmı belirterek, kalp hasta- lannda gripten ölüm oranının sağlıkh insan- lara göre yüzde 50 da- ha fazla olduğunu söy- ledi. Yüdınmakın, "Grip, kalp ve damar hasta- lıklarında büyük bir risk oluşrurmaktadır. Grip nedeniyle mey- dana gelen ölümler, kronik kalp hastalığı olanlarda, sağlıklı bi- reylere oranla 50 kat arrıyor, kalp ve akci- ğer hastalığı olanlar- da ise bu oran 100 ka- ta çıkıyor" dedi. KÜLTÜR • SANAT BAKIRKÖY BELEDİYE TtYATROLARI İKİNCİ CADDENİN MAHKUMU Neil SIMON 15,16,21,22,29,30, Kasım/20.30-17, Kasım 15.30 Yunus Emre Kültür Merkezi DILEKÇE/Çetin ALTAN 13, 20. 27, 28 Kasım/ 20.30 Yunus Emre Kültür Merkezi MARY MARY/Jean KERR 23, Kasım / 20.30 - 24, Kasım ,'15.30 Altan Erbulak Sahnesi ODADA SAVAS Martin VValser 29, 30 Kasım ' 20 30 Altan Erbulak Sahnesi İVAN IVANOVIÇ Var mıydı Yok muydu 23, Kasım ' 20.30 - 24, Kasım /15.30 Yunus Emre Kültür Merkezi Vunııs Emre K.M.: 661 38 95 / Altan Erbulak Sahnesi: 543 73 28 f İSVİCRE HASMNE9 Yargıdan laiklik güvencesiI Baştarafı 1. Sayfada hukuk devleti ilkelerinin yerleşmesindeki katkılan- na işaret ederek, "Sayın Başbakan Ecevit, nezake- ti, zarafeti ve dürüstlü- ğüyle daima gelecek ku- şaklara örnek olmuştur. Bir müddet sonra akfif si- yaset hayatından çekile- cek olsa dahi. engin bilgi ve deneyimlerinden, bilge kişiliğinden daima yarar- lanılması gerektiğine ina- nryorum" dıye konuştu Özkaya, Atatürk ilke ve devrimlerinın bir bütün ol- duğunu, laikliğin korunma- sında hukukçu ve yargıçla- nn daima çok hassas dav- randığını vurgulayarak, "Bu hususta, kendimize düşen görevi her zaman bütün içtenliğimizle ve kalbimizle yerine getir- meye çalışacağız" dedi. Ozkaya, gazetecilerin Başbakan Ecevit'in, AKP iktidan nedeniyle laik de- mokratik cumhuriyetle il- gili kaygılannı anımsatma- lan üzerine de şunlan söy- ledi: "Ben de hukuk ada- mı olarak şu anda siyase- te yönelik bir açıklama yapmayı erken buluyo- rum. Bekleyeceğiz, göre- ceğiz. Temennimiz laik hukuk dev lerinin zedelen- memesidir.Türkiye Cum- huriyeti'nin etkin kurum- ları bunun savunucusu- dur. İnşallah laik eumhu- riyeti hep birlikte daha ileriye götüreceğiz." Başbakan Ecevit. dün ikınci veda ziyaretini Yar- gıtay Cumhuriyet Başsav- cısı Sabih Kanadoğlu'na yaptı. Ecevit, Türkiye'nin hukuk ve sosyal düzeninde bazı eksiklikler ve tedirgin- lik yaratıcı unsurlar oldu- ğunu belirtti. Ecevit, Kana- doğlu'na "Sizin engin hu- kuk birikiminiz, bu öncmli mevkide bulun- manız bir güvencedir" dedi. Kanadoğlu da Başba- kan Ecevit'i, laik demokra- tik cumhuriyete olan bağlı- lığın simgesi olarak nitele- di. Bu arada Kanadoğlu, gazetecilerin sorulan üze- rine, AKP ıktidarına yöne- lik endişelerkonusunda yo- rum yapmaktan kaçındı. Kanadoğlu, "O konularda herhangi bir konuşma yapmam. yorumda bu- lunmam doğru değildir. Ancak, laik, demokratik cumhuriyeti korumak gö- revini hangi koşul altında olursa olsun yerine getire- ceğimden hiç kimsenin 109. madde değişiküği tehlikeli İZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Izmir Barosu Başkanı Bahattin Özcan Acar, AKP Genel Başkanı Recep Tay- yip Erdoğan'ın başbakan olmak için anayasanın maddelerinde değişiklik yapma isteminin, demokrasinin gelece- ği açısından doğru bir yaklaşım olma- dığını söyledi. Erdoğan'ın başbakan olmak istemesi- nin temelde doğru olduğunu savunan Acar, "Erdoğan'ın başbakan olmak istemesini doğal karşılıyorum. Temel- de istenen doğru, ancak anayasanın 109. maddesiyle oynanmak isteniyor- sa, demokrasinin geleceği açısından tehlikelidir. Ayrıca Özal döneminde olduğu gibi bir kez kendim için çıka- rırını olursa, herkes ister.Yani isrisna- lar ilke haline gelir. Bu tehlikelidir, o yol açılmamalıdır. Ayrıca haklı oldu- ğu yerde haksız duruma da düşer. Hukuk siyasallaşmamalı. Başbakan olmak Erdoğan'ın hakkıdır, ancak her zaman iyi niyetle başlar kötülük- ler. Anayasanın bu maddesinin değiş- tirilmesi. yarın başka ortamlarda meclis dışı güçlerin her zaman için dışandan bir başbakan adayını Tür- kiye'ye kabul ettirmek istemleri orta- ya çıkabilir" dedi. kuşkusu olmasın" diye konuştu. Ecevit, daha son- ra Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin'e veda ziyaretinde bulundu. Bumin'e başanlar dileyen Ecevit, "Anayasa Mahke- mesi'nin başarısı. Türki- ye'nin başarısı demektir" dedi. Başkan Bumin de büyük bir devlet adamı niteleme- sinde bulunduğu Bülent Ecevit'in kendilerine gös- terdiği yakınlığa işaret ede- rek, "Sayın Başbakan Ecevit, hukukun gelişme- sinde başbakan olarak kendilerine düşen görevi her zaman yapmaya ha- zır olduklarını ifade etti- ler ki bu konularda küçük göriiş farklılıklan olsa bi- le kendileriyle insan hak- lan ve özgürlüklerinin ge- lişmesi konusunda aynı anlavişı paylaştık" şeklin- de konuştu. Başbakan Ecevit, Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özköke de veda zi- yaretinde bulundu. Ancak görüşme basına kapalı ger- çekleşti. Türkiye'yi sevindireceğiz• Baştarafı 1. Sayfada ye hakkında olabilecek en olumlu ve yararlı karar için ça- bahyor"diye konuştu. Hoppe Cumhuriyet'in sorulan- nı şöyle yanıtladı: -AKP,Avrupa kamuoyunda İs- lami kimliği ve demokrasiye bakı- şı nedeniyle soru işaretlerine ne- den oldu. Siz AKP hakkında soru işaretlerinizi giderebildiniz mi? -Hem Erdoğan hem de partinin önde gelen üyeleri görüşmeleri- mizde, laiklik ilkesini benimsedik- lerini, demokratikleşme çabalannı sürdürecekleri taahütlerini dile ge- tirdi. Demokratikleşme ve ekono- mı konulannda reformlan sürdüre- rek Türkiye'yı AB'ye daha da ya- kınlaştıracaklannı söylediler. Bun- lan ancak bekleyip görerek öğre- neceğiz. Özellikle Bah Avrupa basınında AKP'yi lslamcı bir partı olarak gösterme eğilimi var. Bunlann yan- lış olduğunu ancak AKP somut adımlarla gösterebilecek. -AKP'yi, Hıristiyan demokrat- lardan hareketle Müslüman de- mokratlar olarak nitelendiren- ler var. Bunu nasıl değerlendiri- yorsunuz? - Bir parti kendisini Müslüman demokrat olarak tanımlayabilir. Bu bizım için sorun yaratmaz, ancak AKP kendisini böyle tanımlamı- yor. Modern. muhafazakâr demok- ratik bir parti olarak tanımlıyor. -AKP iktidarıyla Türkiye'nin Müslüman kimliğinin öne çık- ması, AB sürecini olumsuz etki- leyebilir mi? -Bir ülkenin dininin AB üyeli- ğiyle hiçbir ilişkisi yok. AB üyeli- ği için gerekli koşullar Kopenhag kriterlennde sıralanmıştır. AB üye- liğı, üye olmak isteyen ve Kopen- hag kriterlennde sıralanan ekono- mik ve siyasal nitelikleri taşıyan tüm Avrupa ülkelerine açıktır. AB. bir Hınstiyan kulübü değil, Avru- tatürk anmna konser Şişecam Soda Sanayi AŞ Türk Müziği Toplu- luğu,Atatürk'ün ölümünün 64. yıldönümü ne- deniyle bir konser verdi. tş Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin birinci bölümünde sah- ne alan Türk halk müziği korosu, Kurtuluş Sa- vaşı dönemini yansıtan fotoğrafların yer aldı- ğı saydam gösterisi eşliğinde halk müziğinin sevilen parçalarını seslendirdi. ŞefTurhan Alı- cı'nın Nâzım Hiknıeften okuduğu şiirlerle zenginleşen konser dinleyicilerden büyük al- kış aldı. Programın ikinci bölümünde ise şef Sefa Özincegedik yönetimindeki Türk sanat müziği korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkılara yer verdi. Geceden elde edilen gelirin İstanbul Ümut Çocukları Derneği'ne bırakılacağı açık- landı. (Fotoğraf: ÖZGÜR BURAK ÖZTÜRK) Sasunyan, Ankan'ı öldürdüğünü itirafetti WASHINGTON (AA) - Er- meni terörist Hampig Sasun- yan, mahkemede Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Ke- mal Ankan'ı öldürdüğünü itiraf ederken hapisteki iyi hali nede- niyle 2007'de şartlı tahliyeyle serbest kalma şansını yakaladı. Sasunyan, 1982'de Ankan'ı Türk olduğu için öldürdüğü ge- rekçesıyle yeniden yargılanması söz konusuyken savcılarla yaptı- ğı pazarlık sonucunda suçunu iti- raf ederek ömür boyu hapis ceza- sından kurtuldu. Mahkemede, "Kemal Arıkan'ın öldürülme- sine katıldım. Siyasi amaçların kazanılması için terörist tak- riklerin kuilanılnıasını kınıyo- rum. Arıkan ailesinin çektiği acılar için pişmanım" ifadele- rinden oluşan bir yazıyı okuyan Sasunyan, 25 yıl hapse mahkûm edilirken zaten bu sürenin büyük kısmını hapiste geçirmiş olduğu için 28 Eylül 2007'den ıtıbaren şartlı tahliyeyle serbest kalabile- cek. Cinayeti işlediği sırada 19 yaşında olan Sasunyan, şu anda 39 yaşında. pa demokrasilerinin kulübüdür. 'AB, demokratik uygulama- larda geriye giden hükümetlere karşı ortak tutum alacağını Avusturya'daki Haider iktidarı- na tepkisiyle gösterdi. AKP'nin demokrasiyle çelişen bir yöne kayması durumunda AB'nin tu- tumu ne olur? -Tabıı böyle spekülatif bir soru- y& cevap vermek kolay değil. Önemli reformlann ardından Tür- kiye'nin üyelik müzakerelerine geçmek için etkin olarak çalıştığı bir dönemdeyiz. Geriye doğru atı- lan herhangi bir adımın bu hedefe zarar vereceği açıktır. - Erdoğan'ın izleyecekleri AB politikası konusunda size anlat- tıklannı tatminkâr buldunuz mu? - Erdoğan bize, Kopenhag kriter- lerini tümüyle karşılama hedefleri- ni ve bunun için gerçekleştirmeyi düşündükleri reformlan anlattı. Recep Tayyip Erdoğan ıfade öz- gürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, iş- kenceninin önlenmesi gibi konula- n sıraladı. Bunlarda ilerleme sağ- lanabilirse, AKP çok olumlu bir adım atmış olacak. AKP çoğunluğu sağlamış bir parti, çok hızlı hareket edebilecek- lerdir. -Kopenhag'da Türkiye'ye mü- zakere tarihi verilmesi konusun- da pozisyonunuz ne olacak? - Danımarka dönem başkanlı- ğı'nı yürütmesi nedeniyle tüm üye ülkelerin düşüncelerini dikkate al- mak durumunda. Türkiye hakkında olabilecek en olumlu ve yararlı ka- rar için çabahyor. Söyleyebileceğim şu, Türkiye hakkında alınacak kararın olumlu olacağına ve AB-Türkiye ilişkileri- ne ileriye taşıyacağına eminim. -Ya Kıbrıs konusu? - Kopenhag öncesinde çözüm yalnızca Kıbns halkı değil Türkiye ve Yunanistan için de büyük rahat- lık sağlayacak. Adada çözüm ola- sıhğınm hiçbir zaman olmadığı ka- dar büyük olduğunu söyleyebili- rim. Çözüm Kıbns'ınüyeliğini ko- laylaştıracaktır, ancak bu bir önko- şul değildir. -Erdoğan'ın Kopenhag önce- sinde Danimarka'ya ziyareti söz konusu mu? - Ziyaret olabilır. ama belirlen- miş bir tarih yok. KORSAN KÎJAP KÖTÜ BASILIR, KİTAP ŞEVGİSİNİ ÖLDÜRÜR. OKUMA ALIŞKAN- LIĞINIYOK EDER! Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Vleslek Birliği (BESAM) Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Arıtalım ORMAN BAKANLIĞI ANMA ARMACAN İLCİ CÜLÇİN İLCİ BOZKURT u aramızdan ayrılışının 4. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Sizleri hep sevgıyle yaşamımıza katacağız. ZEHRA-CEVAT İLCİ SEÜN-NURÇİN-OSMAN GÖK TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ MESLEK DİVANI TOPLANTISI Cemiyetımızin Danışma Organı Meslek Dıvanı 20 Kasım 2002 Çarşamba gunu saat 15.00'te Türkiye Gazetecıler Ce- miyetı Burhan Felek Konferans Salonundatoplanacaktır. Tuzuğumuzun 28. maddesıne gore Cemıyet uyelığınde 10 yılı doldurmuş asıl uyelerın katılacağı Meslek Dıvanı toplantısı aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Katılmanız dileğı ıle bilgılen- nıze surıanz GÜNDEM: 1- Açılış 2- Başkanlık Divanı seçımi 3- Medyanın ve gazetecilerin sorunları VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Üniversitemiz lletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi KEMAL AKTAS ı yitirmenin acısı içindeyiz. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETJM ELEMANLARI VE ARKADAŞLARI Berlusconi ile görüşecek Erdoğan Avrupa sahnesinde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A\Tupa turuna bugün Italya ile başlıyor. Roma'da ttalya Başbaka- nı Silvio Berlusconi ile bir araya ge- lecek olan Erdoğan, AKP'nin AB'ye bakışını anJatarak yıl sonunda Türki- ye'ye müzakere tarihi verilmesi için destek isteyecek. Erdoğan'a, seçimlerin ardından çı- kacağı ilk yurtdışı gezisinde Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yakış, Ada- na Millervekili, Genel Başkan Danış- mam Ömer Çelik, istanbul milletve- killeri Egemen Bağış, Zeynep Kara- han Uslu ve MKYK üyesı Cüneyd Zapsu eşlik edecek. Erdoğan'ın ttal- ya gezisini aynca bazı sıvil toplum ör- gütlerinin temsilcileri ve çok sayıda gazeteci de izleyecek. Erdoğan'ın Roma'da îtalya Başba- kanı Silvio Berlusconi'nin yanı sıra muhalefet partileri ve milletvekilleri ile de görüşmesi bekleniyor. "Seferi" olduğu için oruç futmayacak olan Er- doğan, Berlusconi ile görüşmesini öğ- le yemeğinde sürdürecek. Cünter Verheugen: Tarih için çekince var BRÜKSEL (AA) - Türk Sanayi- ci ve Işadamlan Derneği (TÜStAD) Başkanı Tuncay Özilhan ve berabe- rindeki heyet Brüksel'de AB Komis- yonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi GünterVerheugen ile bir ara- ya geldi. Verheugen, Türkiye'nin AB'ye üye olacağı, bu konunun tar- tışılmasının yersiz olduğu açıklama- smı yaparken Kopenhag zirvesinde Türkiye'ye tam üyelik müzakerele- rinin başlangıç tarihi verilmesi ko- nusunda çekinceleri olduğunu da bildirdi. Verheugen dün Avrupa Politikalar Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye üye olacağını, bu konunun tartışılmasının yersiz olduğunu belirtti. "Türkiye aday- dır. Kriterleri yerine getirince tam üye olacaktır" diyen Verheugen, bu ülkenin tam üyeliğinin AB için so- run yaratmayacağını, Türk kamu- oyunun hassas olduğunu ve talihsiz beyanlardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi. İspanya ve Almanya Üyelik süreci için destek Dış Haberler Servisi - tspanya ve Almanya dışişleri bakanlan Ana Palacio ve Joschka Fischer, Türki- ye'nin AB üyeliği sürecine destek verdiler. Palacio, ülkesinde bulunan Fisc- her ile düzenlediği ortak basın top- lantısuıda, tspanya ve Almanya hü- kümetlerinin Türk yetkilileriyle, Türkiye'nin AB'ye girmesi için "açık" bir diyalog kurmaktan yana olduklannı belirtti. Palacio şunlan söyledi: "Müslüman ama laik bir toplumun Avrupa demokrasileri- nin tüm kriterlerini yerine getire- rek üye olması şeklinde bir olası- Iığın gündeme getirilmesi fikrinin AB için önemli olduğunun dünya- ya verilmesi gereken önemli bir mesaj olduğu kanısındayız." Fischer de, Türkiye konusunun "karmaşık" olduğunu kabul ettiği- ni, ancak perspektifin birliğe doğru olduğunu belirtti. Anlamlı ziyaret Orgeneral Özkök KKTC'ye gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rauf Denktaş'ın sağlı- ğını gerekçe gösterip ziyaretini askı- ya almasma karşın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök 14- 15 Kasım'da KKTC'ye gidiyor. Öz- kök, Denktaş'a vekalet eden KKTC Meclis Başkanı Zeki Serter ile gö- rüşecek ve 19. kuruluş yıldönümü tö- renlerine katılacak. BM Genel Sek- reteri KofiAnnan ın Kıbns'a ilişkin planının tartışıldığı bir dönemde, KKTC'nin 19. kuruluş yıldönümü törenlerine TSK'nin en üst düzeyde törenlere katıhnası dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog