Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK DİJBoST Ti.3i.i-L İSTAN'BÜ EW<.EKTEN <3reii.MEX Erdoğan'ınîstanbıümacerasıTürkiye'yi İstanbul gibi değiştireceğini söyleyen AKP liderinin belediye başkanlığı dönemi yolsuzluk, soruşturma, ihalelerde yandaşlannı kayırma ve yeşil alanlara yaptığı külliyelerle sık sık gündeme geldi Tajyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduktan sonraki ilk uygulaması sos\ al tesislerde iç- ki sabşını \asaklamak olmuştu. İstanbul HaberSenisi-İstanbul'da4.5 yıl büyükşehir belediye başkanlığı ya- pan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek "ciddiprojesi" olmadı. Tayyip Erdoğan dönemi. iddia ettiğinin aksine "yolsuzluk, soruşturma, yaptığı ihalelerde yandaşı şirkederi kayırma ve kentte yeşÜ alanlara yapüğı külliyeler- le" sık sık gündeme geldi. Recep Tayyip Erdoğan. göreve gel- diği ilk meclis toplantısında, Atatürk ve devrim şehitlenne saygı duruşu yaptır- mayıp tstiklal Marşı okutmayarak işe başladı. Meclisi dua okutarak açtı. Da- ha sonra ise ilk uygulaması, büyükşe- hir belediyesine bağlı sosyal tesisler- de içki satışını yasaklamak oldu. Yolsuzluklann üzerine gideceğini dünya basınına açıklayan Erdoğan, be- lediye bürokratlan ıle bırlikte "yolsuz- hık, usulsüzlük ve görevi kötüye kullan- ma" gibi 5 ayn davada yargılaruyor. ABD'de yayımlanan \ewsweek ve The VVashington Post gazetelenne de- meç veren AKP Genel Başkanı Erdo- ğan. Türkiye'nin yeni bir vizyona ge- reksınmesi olduğunu, "tstanbuTu de- ğiştirdiği gibi Türkiye'yi de değjştirme- ye çahşacağuıı" belirtmiştı. Eskı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP Genel Başkanı Erdo- ğan, büyükşehir beledıyesi yönetimi- ne şeriatı referans aldığını belirterek geldi. Erdoğan döneminden akılda ka- lan bazı uygulamalar özetle şöyle: • Belediye meclisıni fatıha ile açtı, nikâhı müftülerin kıymasını önerdi. • Turing'den devrahnan Boğazi- çi'ndeki tarihi köşklerin tümünde ko- ruma kurulu onayı olmadan kaçak in- şaat gerçekleştirerek bunlan yandaşla- nnın hizmetine sundu. Başta Çamlıca ve Emirgan kasırlan olmak üzere gün- de binlerce yerli ve yabancı tunstin zi- yaret ettıği tüm köşk ve kasırlarda iç- ki satışını yasakladı. • îhaleye davet ettiği mimarlardan yüzde 80'ınin söz konusu usulsüzlüğü protesto etmesine ve Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nin uyanlanna kar- şın Erdoğan, kendi yandaşı mimarlara "CamiH Taksim Meydanı Düzenleme Projesi" işini verdi. • îstanbul'da eski başkan Nurettin Sözen döneminde kent içinde raylı sis- temde 30 kılometrelik bır ağ kurulur- ken bu Erdoğan döneminde ancak 200 metre olarak gerçekleşebildi. • Yine Sözen döneminde başlatı- lan Isrranca Dereleri projesi Erdoğan döneminde bitirildi. Ancak Erdoğan bu projelere de kendi projesiymiş gibi sahip çıkmayı ihmal etmedi. »/ Haliç'ın temizlenmesi projesine eski başkanlardan Bedrettin Dalan dö- neminde başlandı. Sözen döneminde ise kolektör inşaatlan hızla tamam- landı. Bu sürecin urünü olarak Ha- liç'in temizlenmesi zaman içerisinde kısmen sağlanabildi. • Eski başkan Sözen döneminde Istanbul'un yüzyılık rüyası olan met- ro inşaatına başlandı. Tünelleri bitiri- len merro inşaatını, elektrifikasyon ihalesini yandaşlanna vererek bitiren Tayyip Erdoğan, metroyu kendi döne- mi içinde açtı. • Belediye başkanlığı binasının kar- şısında iki tarihi ve büyük cami bulun- masına rağmen başkanlık binası için- de iki ayn mescit açtırdı. • Büyükşehire bağlı birimlerde mes- citler açtırarak dini moriflerini ön pla- na çıkartmayı amaçladı. DAVALAR BİRLEŞTİRİLDÎ AKP lideri ağır cezada yargılanacak tstanbul Haber Ser- \isi- Adalet ve Kalkın- maPartisK AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AH Müfit Gür- tuna hakkında "Albay- raklar şirketine verilen ihalelere hile kanştır- dıklarT iddiasıyla açı- lan dava istanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 69 sanıklı Al- bayraklar davasıyla bir- leştirildi. Böylece Er- doğan ve Gürtuna ağır ceza mahkemesınde yargılanacak. istanbul 7. Asliye Ce- za Mahke- mesı'ndeki duruşmaya Erdoğan ile Gürtuna katılmadı. Duruşma- da Erdo- ğan'ın avu- katı Ne\7at Er, Gürtu- na'yı ise aMikatı ErolCihan temsil etti. Hâkim ŞükrüÇe- tinÖzalan. görülmekte olan dava ile tstanbul 4. Ağır Ce- za Mahkemesi'ndeki dava dosyasının birleş- tirilmesi konusunda mu- vafakat alındığını tuta- nağa geçirdi. Görüşü so- rulan Cumhuriyet Sav- cısı Özer Kaya. dosya- lann birleştirilmesinin yerinde olacağıru ifade etti. Hâkim Özalan, gö- rülmekte olan davanın, istanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ıle arasında hukuki ve fi- ili irtıbat bulunduğu ge- rekçesiyle birleştirilme- sinekarar verdi. Yargıtay Cumhuriyet • Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna haklanda 'Albayraklar Şirkeü'ne verilen ihalelere hile kanşardıklan' iddiasıyla açılan dava İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Albayraklar davastyla biHeşürUdi. Başsavcısı Sabih Kana- doğhı'nun gönderdıği dosya üzerine yapılan soruşturma sonucu hak- lannda dava açılan Er- doğan' ın "3 ihakde art- brma ve eksiltmeye hile kanşürmak"' suçundan 3 ile 9 yıl, Gürtuna'nın da *10 ihalede artOrma ve eksiltmeye hDe kanş- armak" suçundan 10 ile 30 yıl arasında hapis ce- zasına çarptınlması is- terüyor. istanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "Albayrak- lar'averilen ihaleler da- vası" olarak bilinen da- vanın iddianamesınde ise Albay- FADIL AKGUNDÜZ'E TAM DESTEK - İstanbul'un imar kurallannı çiğneyerek inşa ettiği Jetkent siteleriyle elde ettiği trihonlan "Siirtliler geceleri" için de harcayan Fadıl Akgündüz'ün aynı gecelerdeki "Şeref konuğu" da döne- min tstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'th. (Cumhuriyet Arşivi - 30 01 1999) ' M IC^TLI EV AL\NLARINDA \tlKSELDİLER Akgündüz'ün en büyük kazanç ka\ nağını oluşruran Jetkent siteleri, Erdoğan'ın "bilgisi dahilinde" yapdan plan tadilaüa- nvla daha önce "2 karJı eve" izin verilen arazilerde vükseldiler. raklarşirke- tinin yöne- tim kurulu başkanı Mustafa AIba>Tak ıle kardeşi Kâzım AI- bayrak'ın "çete oluş- nırmak"ve "8keziha- leye fesat kanşür- mak ** suç- lanndan 3 ile21'eryıl arasında çeşitli ağır ha- pis cezalanna çarptınl- ması talep ediliyor. İddianamede, suç ta- rihlerinde yaptıklan gö- revler dikkate alınarak dönemin tstanbul Bü- yükşehir Beledıyesi Genel Sekreteri ve ts- tanbul AKP milletveki- li Adem Baştürk ile ge- nel sekreter ve yine AKP mılletvekih Mus- tafa Açıkahn'ın da ara- lannda bulunduğu 67 sanığın çeşitli suçlar- dan 1 ile 36 \ıl arasın- da değişen çeşitli ağır hapis cezalanna çarp- tınlmalan istenıyor. Belediye başkanlığı döneminde Akgündüz'ü yaratan imar talanına 'destek' olmuştu 5 Erdoğm'a çok şey borçlu OKTAYEKİNCİ Milletvekili seçildiği ıçin do- kunuhnazhğa kavuşarak Türki- ye'ye gelıp "aktif poutikaya" başlayan Fadıl Akgündüz'ün ser- vet tablosunda en büyük paylar- dan birinı. "Jetkonut" proıesin- den elde ettiği trilyonlarca lira- lık "imar randan" oluşturuyor. 1995 yıhnda, "GAP'tan son- ra Türkiye'nin en büyük proje- si" denılerek İstanbul. Ankara ve Antalya'da ınşaatlanna baş- lanan "Jetkent" sitelennden ts- tanbuldakinin "hukukdışıhnar ojTinlan" ise AKP lideri Recep fayyip Erdoğan ın 1994-1999 arasındaki "Büyükşehir Beledi- ye Başkanlığı" döneminde ger- çekleşti. Daha önceki imarplanlannda "jeolojik sakincalı alanda" kal- dığı ıçın en çok 2 katlı ve "bah- çeti ev" düzeninde ınşaat hakkı bulunan Beylikdüzü'ndekı Jet- kent siteleri arazileri, Tayyip Er- doğan'ın 1994'te göreve gelir gebnez istanbul Nâzım Planı'nı • Dokunulmazhğı Recep Ta>yip Erdoğan tarafından da "eleştirilen" Fadıl Akgündüz'ün hukuk dışı imar rantlannı elde ettiği îstanbul'daki "Jetkent" sitelerine yakın geçmişteki "imar dokunulmazlığını" sağlayanlann başında da yine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erdoğan geliyordu... beğenmediğını söyleyip "iptal etmesi"nin ardından Gürpınar Belediyesi'nce plan değişildıği yapılarak "gökdelen konutlar" bölgesine dönüştürüldü. Belediyeden örtülü onay Belediye Meclisi'ndeki "libe- ral-dinci ittifakla" gerçekJeştiri- len bu spekülatif imar planı de- ğişıklığine Büyükşehir Beledi- yesı yönetimi hiçbır itirazda bu- lunmayıp sessiz kalarak "örtü- lü onay* venrken. Recep Tayyip Erdoğan da yükselen inşaatlar- dan elde edilen rantla düzenlen- mış "Siirtliler gecelerinde" Ak- gündüz'e "destek" konuşmala- n yapmıştı... Beylikdüzündeki bıri 928 di- ğeri 960 daireden oluşan, yakla- şık 2000 konutluk imar spekü- lasyonuna ilk dava açanlar Gür- pınar Belediye Meclisi'nde imar planı değişikliğine de muhalefet eden birkaç duyarlı sosyal-de- mokrat üye oldu. 1996'dan 1999'a kadar ıdare mahkemesi tam üç kez bu plan- lan hukuka, şehırcilik ilkelerine ve kamu yaranna aykın bularak iptal etmesine rağmen, belediye yönetimi ve önceden onay veren meclis üyeleri her seferinde ay- nı planlan yenıden onaylayıp yargı kararlannı "işlevsiz" kıl- dılar. Böylece hukuka ve mahkeme- lere İcarşı açıkça "anayasa su- çu" işlenmesine rağmen ne be- ledıyeciler, ne de Fadıl Akgün- düz hakkında yasal işlem yapı- lırken Recep Tayyip Erdoğan da Istanbul'un genel çıkarlan adı- na açılmış bu imar davalannda "davacılardan yana müdahil" ohnası gerekirken yargı kararla- nna aykın plan onaylanyla yük- sehniş bloklann "çağdaş ve mo- dern mimari" olduğunu söylü- yordu... 'Organize' imar talanı îşte böylesine "organize" bir imar talanı suçlan içinde, yasa- lar ve tstanbul'un kentsel değer- leri hiçe sayılarak gerçeldeştiri- len 2000 konutluk dev spekü- lasyonu o yıllardaki etkin konu- muna rağmen önlemeyip, tam tersine destekleyen Recep Tay- yip Erdoğan, aynı imar suçlan- nm sınırsız rantlanyla zengin- leşen Fadıl Akgündüz için şim- dı "Dokunulmazlığı kalkmah" diyor... Oysa bu kışiyi "Jet Fa- dıl" yapan da yakın geçmışte "Jetkente sağlanan imar doku- nuhnazhklan" değıl miydi?... DUZYAZI ORHAN BİRGİT Yeni Meclis'te Yeni Yüzler... Seçimlerden on bir gün sonra, yenilenmiş Tür- kiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerinin ant iç- me töreni ile çalışmalarına başlayacak. Böylece, ülkemizde 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonraya benzer bir oluşumun sonunda, yepyeni yüzlerden oluşan bir parlamento, ulusal egemenliği millet adına kullanmak için görev yapacak. Yeni TBMM'nin bir başka özelliği de, yine 1950 sonrasında olduğu gibi iki partili bir sistemin üs- tünde oturmasıdır. Geçen donem parlamentosu- nun ant içme töreninde; türbanlı Merve Kavak- çı"nın bilerek neden olduğu tepkinin protestoları, bir gün sonraki gazetelerın manşetlerini hazırlamış- tı. Yannki ilk birieşimde, Siirt Bağımsız Milletvekili Fadıl Akgündüz'ün kürsuye çıkarak. anayasanın 81. maddesinde yazılmış olan andı içmesinin ön- lenmek isteneceğini duyuran haberler, günlerdirga- zetelerde öne çıkarılıyor. AKP ya da CHP'Iİ üyele- rin hemen tümünün, hakkında kırmızı bültenletu- tuklama emirleri bulunan bir kişiyi, aralannda gör- mek istemediklerı ıçin, ant içme sırası Jet Fadıl'a geldiği zaman salonu boşaltacakları da söylenıli- yor. Yasama Meclisimizin yeni üyelerinin, televizyon- lar önünde ortaya koyacağı bu tür tepkiler, sade- ce bir protesto gösterisinden ibaret kalacaksa, onun adı "şov"dur. Yok, şayet parlamentonun ilk işlevlerinden birisi, anayasadakı yasama dokunul- mazlığı ıle Meclis soruşturmasını düzenleyen 83. ve 100. maddelerin ıvedilikle ele alınmasına atıla- cak ilk adım olacaksa, yarın ortaya konulacak or- tak eylem bir anlam ifade edecektir. Ama öyle bir anlamı dile getirebilmesi için, yeni parlamentomuzun iktidar ve muhalefet gruplannı oluşturan milletvekillerinin, öncelikle kendi arala- nnda başka dokunulmazlık kazanmış kişileri de tek tek isimlendirmeleri gerekmıyor mu? Haftalardır, yeni bır dönemin açılmasındagerçek- ten büyük katkısı bulunan AKP Genel Başkanı Er- doğan'ın milletvekili seçılmesinı de. daha sonra par- lamento dışından bakan olmasını da engelleyen yar- gı kararının politik nedenlere dayandığı için, bir an önce değiştirılmesı gerektiğinı savunanlar, aynı kişinin adının İstanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı sırasındaki bazı yolsuzluklara karıştırıldığı için, yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ne- dense ağızlarına bile almaktan ısrarla kaçınıyorlar. Tayyip Erdoğan, duruşmalara gitmiyor. 3 Ka- sım'dan önce sözde hastalık raporu alarak bu git- meyişine kılıf arayan kişi, şimdi artık öyle bir ge- rekçeyi bile kalkan yapmaya tenezzül etmiyor. Çünkü, o kendi anlatımı ıle, önüne çıkanlmak is- tenilen bu tür hukuksal engelleri milli iradeye say- gısızlık olarak nitelendirmektedir. Hayır. AKP Ge- nel Başkanı öyle düşünmüyor diyen varsa, Bü- yükşehir Belediyesi dosyalannda adı geçen, ama perşembe günü tek tek TBMM kürsüsünde ant içe- cek olan 11 çiçeği burnunda milletvekılinin de, Ak- gündüz gibi "önce aklanın, sonra gelin" çağrısı- na muhatap tutulmalan gerekecektir. Hatta sade- ce onların değil. CHP'den seçilmiş (Izmir ve Ko- caeli) iki milletvekilinin de. Elazığ bağımsız millet- vekilinin de! Aksi halde, ünlü öykücümüz ÖmerSeyfettin'in unutulmaz Leyli Meccani hikâyesinı, yüz yıl sonra tazeleyerek gündeme getirmiş oluruz. Bugünkü kuşakların bilmediğini tahmin ederek, o hikâyeyi özetleyelim: Bir yatılı okulda, denetle- me görevi yapan Milli Eğitim müfettışi, kınlmtş musluklarla nasıl başa çıkıldığını müdürden öğ- renmek ister. Müdür, hemen yanında bulunan okul hademesıne, bir parasız yatılı öğrencinin çağnlma- sını söyler. Çocuk gelir. Okul müdürü. yine bir mus- luk kınldığını soyleyerek öğrenciyi adamakıllı azar- lamakla yetinmez; üç hafta izinsiz olduğunu da bildirir. Önüne bakan öğrenci alı al, moru mor, sesini çı- karmadan, müdür beyin bildirimini alır ve gider. Müfettiş, bu hızlı adalet karşısında yan şaşkın, yarı hayran, muslukları kıran öğrenciyi bu kadar ça- buk nasıl saptadığını müdürden öğrenmek ıster. Mü- dür, öteki öğrencilerin her birisinin okula adama- kıllı ödenek sağlayan öğrenciler olduklarını, muh- temelen musluklan da o yaramazlardan birisinin kır- mış olabileceğini söyler. Ama çağnlan çocuk kim- sesızdir; parasız yatılı kontenjanından okutulmak- tadır. Kırılmış musluk için, ötekı çocukların daders alacağı biçimde cezalandırıldığı için, yönetimin is- tedıği etki sağlanmış olacaktır! Yannki törensel açılışın, Ömer Seyfettin'in öykü- süne benzer bir ibret-ı müessire "ders alınacak etkilibirçıkış"olarak kalması, TBMM'nin yeni yüz- lerinin, sadece Fadıl Akgündüz'ü gündeme geti- rerek, bir tür günahkeçisı olarak görmelerine bağ- lıdır. Amaçlan gerçek birtemizlik sağlamak ise. onun yolu da yöntemi de başkadır. Sayın Erdoğan, ilk tanışma toplantısında AKP milletvekillerinden, me- sela lojmanlarda oturmamalarını isteme gereğini duydu ama, nedense dokunulmazlık konusunda duyarlı olmalan ıçin ağzını bile açmadı. Niye acaba? Faks: 0212- 677 07 62 obirgrt(a e-kolay.net Meliha (Soygür) YÜCEL'i kaybettik. Dr. Abdülkadlr YÜCEL - Sevgi YÜCEL Yer: Kocatepe Camii Tarih: 13 Kasım 2002, Öğle Namazı BUYUKKAYBEMIZ Değerli arkadaşımız Prof. Dr. Jale Menteş'in eşi, değerli bılim adamı Prof. E>r. ALt MENTEŞ'in vefatını öğrenmış bulunuyoruz. ~ Güzel bır ınsanı yıtirnıenın iizüntüsü ıçindeyız. Sevgılı Jale've ve Alinin tüm sevenlerine sabır ve başsağhğı dılerız. 1970-71 KKL Fen Bölümii Mczunu Arkadaşlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog