Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

S KASIM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baykal ve Derviş Varşova yolcusu • ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Başkanı Denız Baykal, Avrupa Sosyalıst Partileri (PESıKonsey To^Iantısı'na katılmak iizere bugün Yarşova'ya giciyor. Baykal'a Varşova gezisinde CHP Istanbul Millervekıli Kemal Derviş. CKP Genel Başkan Yardımcısı v e Hatay Millenekili tnal Batu ile Dervış"in danışmanı Oya Ünlü eşlık edecek. Baykal. Avrupa genişleme sürecının ele alınacağı Varşova'daki toplantı sırasında Ingıltere Başbakanı Tonv Blair ve Yunanistan Başbakanı Kostas Sımitıs'in de aralannda bulunduğu AB üyesi ülkelerin liderleriyle görüşecek. CHP Akgündüz'ü mceliyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP'lilerin. Genel Başkan Deniz Baykal'ın, yemin törenıne gelmemesi için uyardığı Siirt'tenbağımsız millenekili seçilen Fadıl Akgündüz için Meclis açılışında sergileyeceği tavır merak konusu oldu. CHPIılerin. Akgündüz'e yönelik protesto düşüncesinın bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme gelmesı bekleniyor. Talat Şalk göreve dönüyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara DGM Cumhunyet Savcılığfndan DYP'den milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak seçilemeyen Talat Şalk. Ankara DGM'ye gelerek eski görevine dönmek için dilekçe verdı. Ankara DGM Cumhurivet Başsavcılığı. Şalk'ın dilekçesini Adalet Bakanlığf na gönderdi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu"nun. Şalk"ın başvurusunu gündemine aldığı. önümüzdeki günlerde değerlendıreceğı öğrenildi. Hakan Şükür'den, Erdoğan'a ziyaret • İSTANBIL(AA)- Milli futbolcu Hakan Şükür. AKP Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ı. Üsküdar'dakı evınde ziyaret etti. Erdoğan"ın aynı zamanda ofis olarak kullandığı Üsküdar Emnıyet Mahallesi"ndeki evine saat 16.00 sıralannda gelen Şükür. burada yaklaşık yanm saat kaldı. Şükür. "Çok sevdiğim ve beğendiğim bir insandı. Tebriklenmi ilettim" dedı. İdari yargıçlara noterlik yolu açdfh • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi. sadece adli veya askeri hâkim ve savcılara görevden aynldıktan belli bır süre sonra noterlik hakkı tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme. idari yargıçlara bu hakkın tanınmamasını anayasanın eşitlik ilkesine aykın buldu. Prof. AN Ekrem Özkul, YÖK üyesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. görev süresı gelecek ay sona erecek olan YÖK üyesi Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yerine. Üniversıtelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul'un üyeliğını onayladı. AKP'nin lojmanlan satıp kira yardımı yapma karan devlete ek yük getirecek TasanufaldatmacasıEBRU TOKTAR ANKARA - AKP'nın Oran'daki 576 milletvekili lojmanını satarak. millet- vekıllerine kira yardımı yapmayı plan- laması. "devlete daha yüksek maliyete neden olacağı" eleştmlerine neden ol- du. TBMM'yeyakın Bahçelıevler. Oran ve Çankaya'daki lüks daıreler 600 mil- yon-1 milyar lira arasında değişirken. ya- pılacak kira yardımının oraru da önem kazandı. MHP'li Bayındırhk ve Iskân Ba- kanı Abdülkadir Akcan. lojmanlann sa- tışını destekledığını belirtırken, kira yar- dımı yapılmasına karşı çıkarak, "Kira yardmııyapacaksan.lojnıandanryçoturt- muyorsun'' gorüşunu dıle getırdı. CHP Gaziantep Milletvekili Mustafa Yıfanaz da, lojman dışında oturacak bakanların ve milletvekıllerinin koruma sorunu- nun da dikkate alınmasını isteyerek, "Kar zarar hesabı iyi yapdsın" dedi. AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın med- Norm kadro modeli • AKP'nin 576 milletvekili lojmanını "tasarruf "gerekçesiyle satma planı, "halka şirin görünme"çabası olarak yorumlanıyor. Lojman satışının bir yandan güvenlik sorunu yaratacağı dile getirilirken lojman yerine milletvekiline "kira yardımı" verilmesinin ekonomik olarak ülkeye bir katkı sağlamayacağına dikkat çekiliyor. ya önünde milletvekillerinden "lojman- da oturmayın" sözü almasının ardın- dan gözler lojmanlann satışına yönel- di. Eski milletvekillerinın de TBMM lojmanlannı boşaltması için 3 Ocak'a ka- dâr süre verildı. AKP Gnıp Başkanve- kılı SaKh Kapusuz. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu. kulla- nım hakkı TBMM Başkanlığı'nda bu- lunan lojmanlann satışı için gerekli hu- kuki düzenlemenin yapılacağını belirt- ti. Kapusuz, u Bu girişimimiz. ilkeK si- yaset adma önemB bir admT dedi. Ancak AKP'nin lojmanda oturmaya- cak millerv ekillerine "kira yardımı" yapma planı, bunun devlette tasarruf sağlamayacağı tepkisini de beraberinde getirdi. Şu anda milletvekillerinin loj- manlar için ayda 420 milyon lira öde- diğine işaret edilirken, kira yardımının yakıt masraflan da dikkate alındığında devlete daha pahalıya mal olacağı be- lirtildi. AKP kurmaylan; TurgutÖzaJ'ın başbakanlığı döneminde Oran'da yapı- lan400'ü tripleks 576 lojmanın satışı ile aylık 825 milyon lira sabit gelirden kur- tulmayı amaçlarken, emlakçılar özel- hkle bakımsız triplekslerin yüksek fiyat- larla satılamayacağına işaret ediyor. Bayındırhk ve Iskân Bakanı Akcan. "Lojmanlar saülacaksa, gereği yapılsın. Lafını yapanı popüüzmle itham ermek de herkesin haklo. Ancak gereğini yapa- nı aUoşlamak da herkesin görevi" söz- leriyle Erdoğan'ı verdiği sözü tutmaya çağırdı. AJccan, "Kirayardımı vapacak- san ktjmanı niye satryorsun. Lojmanla- nn 4 >Tİhk periyodunu dolar üzerinden hesaplayalınL Ozanıan devletin kân. za- ran ortaya çıkar" eleşririsinde bulundu. Adını açıklamayan ANAPTı bir ba- kan ise "Lojmanlan satarsanız, millet- veküini nasıl koruyaeaksınız. Evin dört tarafinâ polis mi dikeceksiniz?" dedi. Güvenlik sorunu gündeme gelecek CHPh Yılmaz, lojmanlan satma yet- kisinin. AKP'de olduğuna işaret ederek "Biz, CHP olarak destek veriyonız. An- cakfcraatgerekM"dedı. Yürnaz, lojman- lann satışı ile gündeme gelecek güven- lik sorununa da işaret ederek "TBMM Başkanı'nı. bakanlan. bazı miDetvekil- lerini korumanız gerekecek. Her birinin kapısına koruma kulübesi mi dikikcek. Bunun devlete olan maJiyeti, hesabı da yapdmalı" uyansında bulundu. KÎT'lere yeni statü HACER BOYACIOĞLü ANKARA - KİT'lerdeki yeniden yapılanma sürecı için hükümetin oluşması bekleniyor. Hükümetin kurulmasının ardından, Hazüıe Müsteşarhğı koordinatörlüğünde oluşturula- cak bir komisyon, ülke için önemli olan ve ekonomiye kazandınlabılecek "stratejik KtT'len belırleyecek. Özelleştirme kapsamı dışında tutulacaİc olan stratejik KlT'lerin ye- niden yapılandınlma sürecini planlayacak olan komisyon, KlT'lerin siyaset ve siyaset- çilerin gölgesinde kalmaması için izlenecek yollan da belırleyecek. KİT'lerdeki istıhdam sorunlannın giderilmesı için de norm kadro uygulamasına geçilmesi tarhşıhyor. Hazine Müsteşarhğı, KlT'lerin yeniden yapılandınl- masında izlenecek stratejiyi belirlemek için 8-10 Kasım tarihleri arasında, Kızılcaha- mam'da bir konferans gerçekleştirdi. Katı- lımcılardan edınilen bilgiye göre, "tdeal-et- kin KTT yönetimi" adını taşıyan konferansta, KİT'lere ilişkin şu öneriler geliştirildi: • KlT Genel Müdürleri, bürokratlar, akade- misyen ve sivil toplum örgütleri temsilcileri- nin katıldığı konferansta, KİT'lerdeki atıl is- tihdam sorunu gündeme geldi. Sorunun gi- derilmesi için KlT'lerde norm kadro uygula- masına geçilmesi önerisı tartışıldı. Ancak, norm kadrolann yeni KlT yasasının çıkması- nın ardından belirlenebileceği kaydedildi. • KİT'lerdeki verimliliğin arttmhnası için, ücret sistemlerinin değiştirilmesi de tartışıldı. Buna göre, KlT'lerde performansa göre ücret ödemesı uygulamasına geçilmesi öngörüldü. • KİT'lerdeki özelleştirme süreçlerinin tek- rar gözden geçınlmesi de benimsendi. Buna göre, hükümetin de kurulmasının ardından, Hazine Müsteşarhğı koordinatörlüğünde bir komisyon oluşturulacak. Akademisyen. sos- yal kesım temsilcilen ve bürokratlardan olu- şacak komisyon, yeniden yapılandırma ça- lışmalanna yanıt verebilecek nitelikte bulu- nan "stratejik KtT" len bejirleyecek. • Hazine Müsteşan Faik Oztrak. Hak-lş Başkanı Saüm Uslu, Türk-Iş Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç. Özelleştirme Idaresi, Ha- zine, Yüksek Denetleme Kurulu, bürokrat ve mılletvekillerin katıldığı konferansuı sonuç- lanrun raporlaştınlması kararlaştınldı. DY P Başkanhk Divanı topiantısı için genel merkcze gelen Tansu Çiller'e bazı partili kadınlar, "Genel baş- kanım sil baştan, sil baştan" diye seslendi. Çiller, koplantı çıkışında partilileri selamladı. (Fotoğraf: AA) DYP Başkanlık Divanı, 25-26 Ocak 2003 'te kongre karan aldı Iider tabandan gehııeK SERTAÇ EŞ ANKARA - Seçim yenılgısinin ardından Tansu Çûler başkanlığın- da toplanan DYP Başkanlık Div anı, 25-26 Ocak 2003 tanhinde olağan kongre yapma karan aldı. Toplanh- da, genel başkan yardımcılan tsmet Attila, Saüm Ensarioğlu \ e l fuk Sövlemez seçim yenilgisine ilişkin eleştirilenni genel başkan Tansu Çiller'e ilettiler. Ge- nel başkanhğa yeniden aday olmayacağı yönün- dekı karannın geçerh ol- duğunu belirten Çiller. emanetçi genel başkan mo- delinin DYP'de geçerli ol- madığmı, her adaya eşit mesafede ol- duğunu söyledi. Çiller. yeni genel başkanın tabandan gelen ve kucak- layıcı birisi ohnası gerektiğini dile getirdi. DYP'nin baraj altında kahnasının ardından Çiller'in kahlımıyla ilk baş- kanlık divanı topiantısı dün yapıldı. Çiller, ilk olarak kongrenin 8 Şubat 2003 yılında yapılması önerisini ge- tirdi. Genel başkan yardımcılann- dan Attiia ve Kozakçıoğlu ile eski grup başkanvekili AB Rıza GönûTün irirazıyla 25-26 Ocak tanhınde karar kılındı. Daha sonra yardımcılanna hitaben kısa bir konuşma yapan Çil- ler, adayhğını koyacak bütün aday- lara aynı mesafede olduğunu belır- terek "Darguıbk, kırgınhk yok. Da- ÇİIIere eleştlri SÜrcKİ DYPgenel başkan yardımcılan seçim yenilgisi nedeniyle Çiller'i suçladüar. Ensarioğlu, Çiller'in Irak operasyonuyla ilgili açıklamalanmn ve son anda adaylann yerterinin değişn'rilmesinin partiye oy kaybettirdiğini söyledi Attila, Mfaklann partiye zarar verdiğini belirtü. va hepinüzin, mühinı olan partT di- ye konuştu. Çiller, yeni genel başka- na ilişkin görüşlerini ise şöyle dile ge- tirdi: "Parti tabanından gelen, rik- zak çizmemiş bir aday otmah. Taba- nı bilen \e kucaklavKi birisi obnahT Çiller'in arduıdan yardımcılan, yenilginin nedeni üzerine görüşleri- ni açıkladılar. Çiller'i eleştiren En- sarioğlu, "'Irak operasyonunda baş- bakan olmak istiyorum' demenizoy kaybettirdL N'e demek ıstıyor' so- rusu gündeme geldj" dedi. Son an- da milletvekili adaylannın yer değiş- tirmesinin yanlış olduğunu belirten Söylemez. "Muğla'jagitmenizkor- ku havası yaydL Bunu İstanbul'da izah edemedik* diye konuştu. Attila ise MehnıetABBayarıkas- tederek "Uygun ohnayan kıhk krvafetiyle, ağzında salozla görüntü verdi Oy kaybettirdL DTP'Hkr Af- yon'da AKP'ye oy verdi- İer" değerlendirmesini yaptı. Çiller'ın. "AKP ile koalisyon kurmam, CHP Uekurannr şeklındeki açıklaması- nın olumsuz etki yaphğını belirten Attila, Süleyman Demirel ile Hüsa- nıettin Cindoruk'u da eleştirdi. At- tila, "Bir gazeteye, "DYP yüzde 6- 7'lerdeydi. Demirel"den izin aldım, açıklama yaptık, ancak yüzde 9'a çıkarabıldık' dedi. Demek ki oylan yüzde 2-3 civannda'' diye konuştu. ERBAKAN'IN GENEL BAŞKANLIK UMUDU Kutan 'emaneti' sahibine devredecek AHMET ÇAKAR: BAHÇELÎ ÇEKtLSİN MHP'de muhalefet cephesi genişliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 3 Kasım'da yüzde 2.49 oy oranıyla hezimete uğrayan SP'nin genel baş- kanı Recai Kutan, "yönetimin genç- kştirflmesine" ilişkin baskılar kar- şısında hderlikten çekileceğini açık- ladı. 2003 yılımn ilk yansında tasar- lanan büyük kongrede genel başkan- hğa aday olmayacağını bıldiren Re- cai Kutan. ancak yasaklı Iider Necmettin Erbakan'ın aday olabileceğini vurguladı. SP Genel Başkan Yardım- cılan Mehmet Bekaroğlu ile Numan Kurtufanuş, seçim ye- nilgisi nedeniyle istifa edeceklerini açıklamışlardı. SP içindeki bazı kad- rolann, genç yönetici Numan Kur- tulmuş'un genel başkanhğa getiril- mesi istemlerine "gölge genel baş- kan" Erbakan olumlu yaklaşmadı. Kutan da yetkili kurullann Bekaroğ- lu ve Kurtulmuş'un istifalannı kabul etmediğini bildirdi. Kutan. dün düzenlediği basm top- lantısında, "teşkilaüann tepeden tır- nağa gözden geçiriJecegini, ilçe ve 9 kongreleri yapüdıktan sonra" 2003 yılımn ilk 6 ayında kongreye gidile- ceğini bildirdi. Kutan. "Kongrede genel başkanhk için aday olmayı dii- şünmüyonım, ama partimizin diğer her kademesinde hizmete hazuım" dedi. Kutan bir gazetecinin "Erba- kan'ın yasaklı dönemi şubat aymda bitiyor; Erbakan da genel başkanh- ğa aday olabiür mi" sorusu- na "Gayet tabii olabiür" ya- nıtını verdi. Erbakan'ın 5 yıllık siyaset yasağı Şubat 2003 'te sona eri- yor. Ancak Erdoğan gibi Er- bakan'ın Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinden mahkûmiyeti nedeniy- le parti üyeliği ve genel başkanlığıy- la ilgili kısıtlama bulunuyor. Erdo- ğan'ın yasaklannı kaldırmayı amaç- layan yasa \e anayasa değişiklikle- rinden Erbakan da yararlanacak. Kutan, Erdoğan'la ilgili başbakanhk tartışması konusunda "Seçimlerde müli irade ortaya çıknuşür, o neden- le Erdoğan başbakan otmabdır'' gö- rüşünü dile getirdi. EMfVE KAPLAN ANKAR4-MHPde ŞefkatÇetin ile Koray Aydm arasuıdaki güç mü- cadelesi sürerken eski Istanbul Mil- letvekili AhmetÇakar'ın önderliğin- de bir grup da yönetime muhalefete hazırlanıyor. MHP'nin yeni bir lider ve yönetimle yoluna devam etmesi ge- rektiğini kaydeden Çakar, "Eğer tersi ohırsa parti genşe- mez r> dedi. Kongre sürecine giren MHP'de, muhalefet cephesi ge- nişhyor. Parti içindeki ekiple- rin dışında bir grup eski milletvekili de Bahçeli ve mevcut yönetime kar- şı muhalefet başlatma karan aldı. Es- ki tstanbul Milletvekili Ahmet Çakar önderliğindeki 20 kadar eski millet- vekili, Ankara'da büro tutarak kong- re hazırlıklanna başladı. Çakar, de- ınokratik bir yanş istediklerini belir- terekülkücüleri birbirine düşürmeden bir kongre zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin ilkeli bir kişi olduğu- nu, bu nedenle genel başkanhktan çe- kilme karanndan vazgeçmemesi ge- rektiğını anlatan Çakar. "Kongre sü- recinde adaylanmız olacak, sayı da az ohnaz. Genel Başkanı karanndan vazgeçirmek isteyenler hata yapıyor. Hangi parti ohırsa olsun partisi hezi- mete uğrayan bir genel başkanın gö- revinde kalmaması laznn" dedi. MHP'nin bir kadro hare- keti olduğuna dikkat çeken Çakar, "Bu işi daha iyi yapa- cak arkadaşlanmız vardır, onlara da sıra vermeyi bfl- mek gerek" diye konuştu. Mevcut yönetimin ve genel başka- nın kalması durumunda partinin ge- lişme şansının ohnadığuıı kaydeden Çakar, "Daha iyisini yapacak otsalar bfle kiüeye umutverme noktasında sı- kmü var. İ lkücü hareket değişim istiyor. Bu isteğe genel başkanın ve mevcut yönetimin karşı çıkmaması lazrni. Cğer kutsal davamızın hedefi- ne ulaşmasını arzu ediyorsak umut verecek bir y^pm ortaya koymanuz laznn" görüşünü dile getirdi. POLİTtKA GU1NLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Tek Başına... 3 Kasım seçimlerinden sonra dinci gazeteler- de ilginç bir haber yayımlandı: "İHL öğrencileri, yasakçıların helvasını yedi!.." Insanlara çamur atmakla bilinen, Ahmet Taner Kışlalı'yı. Gümüşhane Baro Başkanı Ali Gün- day'ı köktendincilere hedef gösteren malum ga- zete, şimdilerde Kadıköy Imam Hatip Lisesi Mü- dürVekili Ahmet Öztabak'ı hedef gösteriyor... Imam hatip liseleri bir dönem Necmettin Er- bakan'ın 'arka bahçesiyd\... Acaba bugün nasıl? 3 Kasım seçimlerinden önce, Kadıköy Imam Ha- tip Lisesi, AKP'nin desteğini aldı... Sayıları 30'u aşmayan başörtülü kız öğrenciler ellerinde pankartlarla gösteri yaptılar: "3 Kasım'a reçete buradan yazılırt.." Seçimlere altı gün vardı!.. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı... Başlarına siyah örtü, üstüne de türban takan kız öğrenciler bağırıyorlardı: "Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kut- lamak istiyoruz..." Müdür Vekili Ahmet Öztabak, öğrencileri bah- çeye almadı... Dinci basın Ahmet Öztabak'a yeniden saldır- maya başladı... Öztabak, aylardır ölüm tehdidi alıyordu... 3 Kasım seçimlerinden sonra AKP yüzde 34'le birinci parti olunca Ahmet öztabak'a baskılar da- ha daarttı... Öztabak görevinden istifa etti... Vali Erol Çakır, istifasını kabul etmedi... Ahmet Öztabak'ı bir dinci gazete hedef göste- riyor, tıpkı Ahmet Taner Kışlalı ve Ali Günday'ı he- def gösterdiği gibi!.. • • • Müdür Vekili Ahmet Öztabak la dün sabah ko- nuşurken sordum: "Hâlâ ölüm tehdidi alıyor musunuz?" Öztabak, "3 Kasım seçimlerinden sonra almı- yorum" deyip ekledi: "Şimdilik durum sakin!" Sordum: "Galıba saldınya da uğramıştınız, öyle değil mi?" Öztabak: "Ekim ayının başlarında (9 yada 10 Ekim ola- bilir) Levent'te otomobilimle giderken biraraç ar- kadan vurdu. Aşağıya inınce de üzerime saldınp dövdüler..." "Saldırganlar yakalandı mı, kimlermiş?" Öztabak: "Sanırım Teröhe Mücadele Şubesi'nce gözal- tına alındılar..." "Sonuç ne oldu biliyor musunuz?" öztabak: "Sorgudalarmış!" "Sorgu bu kadar uzun sürmez, yargıya teslim edilmediler mi?" öztabak: ' "Orasını bilmiyorum..." Ahmet Öztabak, ilginç bir aynntıya da giriyor: "Aslında başörtüsüyle okula gelmek isteyen çocuklann hiçbihsi suçlu değil! Başörtülerini yıl- larca Okul Koruma Derneğı sattı. Bu çocuklarbi- nlehnin kontrolünde." Imam Hatip Lisesi'ndeki kız öğrenciler birile- ri tarafından kullanıhyor!.. Imam hatip liselerindeki 'meslek öğretmenle- rinin' çoğunluğu tarikatlarla bağlantılı kişiler... Kadıköy imam Hatip Lisesi'ne meslek öğret- meni müdür bulamayan Milli Eğitim, sonunda Türkçe öğretmenı Ahmet Öztabak'ı vekâleten atamış... Ahmet Öztabak diyor ki: "Zaten benim yöneticilik deneyimim yoktu. Lafta Atatürkçü olmayayım diye bu ateşten göm- leği gıydim..." • • • İlk göreve geldiğinde meslek öğretmenleri ve öğrenciler 'düşman' gibi görmüşler Ahmet Öz- tabak'ı... Sonra öğrencilerle kaynaşmış, kendisini sevdir- miş Ahmet öztabak... Öztabak anlatıyor: "Meclis 3 Kasım 'da seçim karan aldıktan son- ra hava yeniden değişti. Seçimleri AKP kazanın- ca eylemleryeniden başladı..." Çocuklann üzerinden siyaset yapanlar, cumhu- riyetin devrimlerine karşı çıkanlar Kadıköy imam Hatip Lisesi'ni kullanıyor!.. 2002 Türkiyesi'nde çağdaş, laik, demokrat bir müdür vekili ne yazık ki tek başına kalıyor!.. Acı, ama gerçek bu!.. hikmet.cetinkaya" cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA 68'den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar C Ü n i Z i Y A Y ı n C ı L ı ıC II Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72 % . - D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog